HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 15 d. Nr. D1-610

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 28 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) Medžioklės taisyklių 3 priede nurodytą informaciją elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos tinklalapio http://vstt.lrv.lt rubrikos „Biologinės įvairovės apsauga“ skiltyje „Žvėrių apskaita“. Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims tarnybos įgaliotas atstovas. Mėginiai paimami, saugomi, minėtam atstovui perduodami pagal Medžioklės taisyklių 9 priedą“.

2. Pakeičiu 33 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

33. Kasmet iki balandžio 5 d. medžioklės plotų naudotojai Komisijai turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas). Kai leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete buvo išduotas po balandžio 5 d., prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo turi būti pateikiamas tik gavus leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Jei medžioklės plotų vienetas įsiterpia į daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją, prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo pateikiamas tos savivaldybės Komisijai, kurios teritorijoje yra didesnė konkretaus medžioklės plotų vieneto dalis. Prašyme medžioklės plotų naudotojai turi nurodyti:“

3. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Mažeika

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

3 priedas

 

 

(Pranešimo pavyzdinė forma)

 

 

_______________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE SUMEDŽIOTĄ VILKĄ

______________

(Data)

 

 

 

Pranešame, kad 20     m. ____________________d. ______val. ___________________

savivaldybėje___________________ sen. _______________________ miško __________ kv.

________________________________________________________________________

(sumedžiojimo vietos koordinates WGS formatu pagal Globalaus pozicionavimo (GPS) sistemą)

medžiotojas _________________________________________ sumedžiojo vilką.

(vardo raidė, pavardė)

 

Informacija apie sumedžiotą vilką:

1. Vilko sumedžiojimo būdas (varant, tykojant, su vėliavėlėmis, kita________________).

(kas netinka – išbraukti)

2. Apytikslis amžius (jauniklis/suaugęs).

(kas netinka – išbraukti)

3. Lytis (patinas, patelė).

(kas nereikalinga - išbraukti)

4. Išoriniai požymiai:

Oda/kailis pažeisti niežų (taip, ne),

(kas nereikalinga - išbraukti)

kiti aiškiai matomi fiziniai defektai_____________________________________________.

 

5. Informacija apie vilkų grupę, iš kurios individas buvo sumedžiotas (jeigu žinoma):

sumedžiotas individas priklausė vilkų grupei, kurioje iš viso buvo _____ vilkų,

iš jų ____ suaugusių vilkų ir ____ jauniklių vilkų.

 

________________    __________________________________

(Parašas)                   (Vardo raidė, pavardė)