LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENIMS, SERGANTIEMS CUKRINIU DIABETU, PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ IR JŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 23 d. Nr. V-619

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio   6 punktu ir siekdamas gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumą ir kokybę:

1. T v i r t i n u Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2021 m. kovo 23 d.

įsakymas Nr. V-619

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENIMS, SERGANTIEMS CUKRINIU DIABETU, PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ IR JŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu (toliau – CD), prieinamumo ir kokybės rodiklius (toliau – CD paslaugų rodiklis), jų siektinas reikšmes ir pasiektų CD paslaugų rodiklių reikšmių stebėsenos tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakyme Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

CD PASLAUGŲ RODIKLIAI

 

3. CD paslaugų rodikliams skaičiuoti naudojami praėjusių kalendorinių metų (12 mėnesių ataskaitinio laikotarpio) privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (toliau  – SMLPC) kaupiami duomenys. CD paslaugų rodikliai, jų aprašymas, siektinos reikšmės ir duomenų apie pasiektas CD paslaugų rodiklių reikšmes teikėjai pateikti lentelėje:

 

Eil. Nr.

CD paslaugų rodiklio pavadinimas

CD paslaugų rodiklio aprašymas

Siektina CD paslaugų rodiklio reikšmė

Duomenų apie pasiektas CD paslaugų rodiklių reikšmes teikėjas

I.

CD paslaugų prieinamumo rodikliai

1.

Sveikatos stiprinimo, CD rizikos veiksnių profilaktikos prieinamumo CD paslaugų rodiklis

 

Asmenų, baigusių mokymus pagal Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei CD profilaktikai, skaičius per kalendorinius metus.

Rodiklis apskaičiuojamas remiantis duomenimis, pateiktais vadovaujantis Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 punktu.

Daugiau kaip

1300 asmenų per metus

(siekiama CD paslaugų rodiklio didėjimo).

SMLPC

 

2.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros CD paslaugų prieinamumo rodikliai

2.1.

Moterų, kurios kalendoriniais metais pagimdė (toliau – gimdyvės) ir kurioms nėštumo metu buvo atliktas gliukozės tolerancijos mėginio (toliau – GTM) tyrimas, dalis (proc.).

Per ataskaitinį laikotarpį pagal hospitalizacijos, stebėsenos ar gydymo etapo (toliau – etapas) pabaigos datą atrenkamos gimdyvės, nustatomas jų skaičius pagal su diagnoze susijusias DRG (Diagnosis Related Group) grupes O01, O02, O60 ir nuo etapo pabaigos datos suskaičiuojama, kokiam šių gimdyvių procentui per 9 mėnesių laikotarpį iki gimdymo buvo suteikta bent viena iš Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriuje (toliau – klasifikatorius), patvirtintame Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus,  žymima paslaugos kodu (toliau − paslaugos kodas) 3589 − GTM tyrimo atlikimas nėščiajai.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

VLK

 

2.2.

Asmenų, kuriems CD diagnozės nustatytos pirmą kartą ir kuriems per 3 mėnesius nuo CD diagnozės nustatymo suteikta slaugytojo diabetologo konsultacinė paslauga, į kurią įeina ir paciento mokymas (toliau – slaugytojo diabetologo paslauga), dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems pirmą kartą per ataskaitinį laikotarpį užpildytose statistinėse apskaitos formose Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a-LK, forma Nr. 066/a-LK), yra nurodyta (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) bent viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“, (toliau – TLK-10-AM) žymimų šiais kodais: E10, E11, E13, E14 (per paskutinius 5 metus iki ataskaitinio laikotarpio), ir suskaičiuojama, kiek iš jų (proc.) gavo bent vieną slaugytojo diabetologo paslaugą  (paslaugos kodas 3135 – pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali), arba 3136 – tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali), arba 3141 – tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)) per 90 dienų nuo pirmos ataskaitiniu laikotarpiu nurodytos diagnozės datos (formoje Nr. 025/a-LK  nurodytos galutinės diagnozės datos, formoje Nr. 066/a-LK – etapo pabaigos datos).

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

VLK

 

2.3.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės ir suteikta slaugytojo diabetologo paslauga, dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta bent viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų šiais kodais: E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, kiek iš jų (proc.) gavo bent vieną slaugytojo diabetologo paslaugą (paslaugos kodas 3135 – pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali), arba 3136 – tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali), arba 3141 – tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali).

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

VLK

 

2.4.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės ir kuriems bent vieną kartą buvo ištirta glikozilinto hemoglobino koncentracija kraujyje (toliau – HbA1c), dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta bent viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų šiais kodais: E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, kiek iš jų (proc.) gavo bent vieną paslaugą (paslaugos kodai: 3415 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie negydomi insulinu), 3416 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie negydomi insulinu), 3417 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 procento arba mažesnė (pacientams, kurie gydomi insulinu) arba 3418 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento (pacientams, kurie gydomi insulinu).

100 %

VLK

 

3.

Specializuotos asmens sveikatos priežiūros CD paslaugų prieinamumo rodikliai

3.1.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės, ir kurie hospitalizuoti dėl ūmių CD komplikacijų (hipoglikemijos, diabetinės ketoacidozės, hiperosmosinės būklės ir kt.), dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų šiais kodais: E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas, kuriems kaip aktyvaus gydymo etapo (be Dienos chirurgijos paslaugų (toliau – DCH)) pagrindinė diagnozė nurodyta bent viena diagnozė iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų šiais kodais: E1x.64, E1x.0x, E1x,1x.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

VLK

 

3.2.

Asmenų, kuriems nustatyta 1 tipo CD diagnozė ir kuriems suteikta bent vieno gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo konsultacija, dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo bent vieną paslaugą iš šių klasifikatoriaus grupių: Gydytojų specialistų antrinio ir tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) arba Antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas), arba Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio ir tretinio lygio konsultacijos), kai paslaugą suteikė gydytojas endokrinologas arba gydytojas vaikų endokrinologas.

100 %

 

VLK

 

II.

CD paslaugų kokybės

rodikliai

4.

Sveikatos stiprinimo, CD rizikos veiksnių profilaktikos CD paslaugų kokybės rodikliai

4.1.

Ugdymo įstaigas lankančių asmenų, kuriems nustatytas antsvoris, dalis (proc.).

 

Ugdymo įstaigas lankančių asmenų, kuriems ataskaitiniais metais apskaičiavus kūno masės indeksą (toliau – KMI) nustatyta vertinimo reikšmė yra antsvoris, vadovaujantis elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“, priede nurodytų KMI vertinimo reikšmių dalis, palyginti su bendru ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių, kuriems tais metais apskaičiuotas KMI, skaičiumi (procentais).

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

Higienos institutas (toliau – HI)

 

4.2.

Ugdymo įstaigas lankančių asmenų, kuriems nustatytas nutukimas, dalis (proc.).

 

 

Ugdymo įstaigas lankančių asmenų, kuriems ataskaitiniais metais apskaičiavus KMI nustatyta vertinimo reikšmė yra nutukimas, vadovaujantis elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“, priede nurodytų KMI vertinimo reikšmių dalis, palyginti su bendru ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių, kuriems tais metais apskaičiuotas KMI, skaičiumi (procentais).

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

HI

 

5.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros CD paslaugų kokybės rodikliai

5.1.

Asmenų, kuriems nustatytos 2 tipo CD diagnozės ir kuriems suteikta HbA1c nustatymo paslauga, kurios HbA1c reikšmė yra 7 proc. ir mažesnė (kurie negydomi insulinu), dalis (proc.).

 

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E11, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo dvi ir daugiau paslaugų, kurių paslaugos kodas 3415 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie negydomi insulinu).

100 %

VLK

 

5.2.

Asmenų, kuriems nustatytos 2 tipo CD diagnozės ir kuriems suteikta HbA1c nustatymo paslauga, kurios HbA1c reikšmė yra 7,5 proc. ir mažesnė (kurie gydomi insulinu), dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E11, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo dvi ir daugiau paslaugų, kurių paslaugos kodas 3417 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 procento arba mažesnė (pacientams, kurie gydomi insulinu).

100 %

VLK

 

5.3.

Asmenų, kuriems nustatytos 1 tipo CD diagnozės ir kuriems suteikta HbA1c nustatymo paslauga, kurios HbA1c reikšmė yra 7,5 proc. ir mažesnė (kurie gydomi insulinu), dalis (proc.).

 

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo dvi ir daugiau paslaugų, kurių paslaugos kodas 3417 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 procento arba mažesnė (pacientams, kurie gydomi insulinu).

100 %

VLK

 

5.3.1

Vaikų, kuriems nustatytos 1 tipo CD diagnozės ir kuriems suteikta bent 1 gydytojo vaikų endokrinologo konsultacinė paslauga, dalis (proc.).

 

Atrenkami vaikai, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo bent vieną paslaugą iš klasifikatoriaus grupių Gydytojų specialistų antrinio ir tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) arba Antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas), arba Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio ir tretinio lygio konsultacijos), kai paslaugą suteikė gydytojas vaikų endokrinologas.

100 %

VLK

 

5.3.2

Suaugusiųjų, kuriems nustatytos 1 tipo CD diagnozės ir kuriems suteikta bent 1 gydytojo endokrinologo konsultacinė paslauga, dalis (proc.).

 

Atrenkami suaugusieji, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo bent vieną paslaugą iš klasifikatoriaus grupių Gydytojų specialistų antrinio ir tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) arba Antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas), arba Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio ir tretinio lygio konsultacijos), kai paslaugą suteikė gydytojas endokrinologas.

100 %

VLK

 

5.4.

Asmenų, kuriems nustatytos 2 tipo CD diagnozės ir kuriems atlikus bent vieną HbA1c nustatymą (kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 proc.) suteikta bent 1 gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo konsultacinė paslauga, dalis (proc.).

 

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E11, ir suteikta bent viena paslauga, kurios kodas 3418 – HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento (pacientams, kurie gydomi insulinu), ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų gavo bent vieną paslaugą iš klasifikatoriaus grupių Gydytojų specialistų antrinio ir tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) arba Antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas), arba Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio ir tretinio lygio konsultacijos), kai paslaugą suteikė gydytojas endokrinologas arba gydytojas vaikų endokrinologas.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

VLK

 

6.

Specializuotos asmens sveikatos priežiūros CD paslaugų kokybės rodikliai

6.1.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės ir kurie hospitalizuoti dėl diabetinės pėdos ir (ar) angiopatijos, dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, kokiai daliai tų asmenų (proc.) aktyvaus gydymo etapo (su DCH) metu nustatyta viena iš nurodytų ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų šiais kodais: E1x.73 arba E1x.51 arba E1x.52 kaip pagrindinė ar kaip gretutinė liga.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

VLK

 

6.2.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės ir atlikta apatinės galūnės (toliau – kojos) ar jos dalies amputacija, dalis (proc.).

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų buvo aktyvaus gydymo etape (su DCH), kai atlikta viena iš šių procedūrų, pagal Australijos medicininių intervencijų klasifikaciją (toliau – ACHI) žymimų šiais kodais: 44370-00 – klubo amputacija,  44373–00 – dubens vienos pusės amputacija, 44367-00 – amputacija virš kelio, 44367-01 – amputacija per kelio sąnarį, 44367-02 – amputacija žemiau kelio sąnario, 44361-01 – čiurnos amputacija per blauzdikaulio ir šeivikaulio kulkšnis, 44338-00 – kojos piršto amputacija, 44358-00 – kojos piršto, įtraukiant padikaulį, amputacija, 90557-00 – amputacija (egzartikuliacija) per kojos piršto sąnarį, 44361-00 – amputacija (egzartikuliacija) per čiurnos sąnarį, 44364-00 – amputacija per čiurnos kaulus, 44364-01 – amputacija per padikaulius. Atmetami atvejai, kai aktyvaus etapo pagrindinė liga ar sveikatos sutrikimas pagal TLK-10-AM žymimi kodais S–T.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

VLK

 

6.2.1.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės ir atlikta aukšta kojos ar jos dalies amputacija, dalis (proc.).

 

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, koks asmenų procentas iš jų buvo aktyvaus gydymo etape (su DCH), kai atlikta viena iš procedūrų, žymimų šiais ACHI kodais: 44370-00 – klubo amputacija, 44373-00 – dubens vienos pusės amputacija, 44367-00 – amputacija virš kelio, 44367-01 – amputacija per kelio sąnarį, 44367-02 – amputacija žemiau kelio sąnario, 44361-01 – čiurnos amputacija per blauzdikaulio ir šeivikaulio kulkšnis. Atmetami atvejai, kai aktyvaus etapo pagrindinė liga ar sveikatos sutrikimas pagal TLK-10-AM žymimi kodais S–T.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

VLK

 

6.2.2.

Asmenų, kuriems nustatytos CD diagnozės ir atlikta žema kojos ar jos dalies amputacija, dalis (proc.).

 

Atrenkami asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį statistinėse apskaitos formose (formoje Nr. 025/a-LK – kaip galutinė diagnozė, formoje Nr. 066/a-LK – kaip pagrindinė arba gretutinė etapo diagnozė) yra nurodyta viena iš šių ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10, E11, E13, E14, ir suskaičiuojama, koks procentas asmenų iš jų buvo aktyvaus gydymo etape (su DCH), kai atlikta viena iš procedūrų, pagal ACHI žymimų šiais kodais: 44338-00 – kojos piršto amputacija, 44358-0 – kojos piršto, įtraukiant padikaulį, amputacija, 90557-00 – amputacija (egzartikuliacija) per kojos piršto sąnarį, 44361-00 – amputacija (egzartikuliacija) per čiurnos sąnarį, 44364-00 – amputacija per čiurnos kaulus, 44364-01 – amputacija per padikaulius. Atmetami atvejai, kai aktyvaus etapo pagrindinė liga ar sveikatos sutrikimas pagal TLK-10-AM žymimi kodais S–T.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

VLK

 

7.

Sergančiųjų CD hospitalizacijos rodikliai

HI

 

7.1.

Vaikų hospitalizacijų dėl 1 tipo CD (pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10) ir jo komplikacijų skaičius, tenkantis        100 000 vaikų, sergančių 1 tipo CD.

Vaikų hospitalizacijų dėl pagrindine liga ar sveikatos sutrikimu, pagal TLK-10-AM žymimu kodais E10, arba kai E10 yra gretutinė liga šalia bet kurios ligos, skaičius, tenkantis 100 000 vaikų, sergančių 1 tipo CD.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

HI

 

7.2.

Suaugusiųjų   hospitalizacijų dėl 1 tipo CD (pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10) ir jo komplikacijų skaičius, tenkantis 100 000 suaugusiųjų, sergančių 1 tipo CD.

Suaugusiųjų hospitalizacijų skaičius, tenkantis 100 000 suaugusiųjų, sergančių 1 tipo CD:

7.2.1. dėl pagrindinės ligos ar sveikatos sutrikimo, pagal TLK-10-AM žymimo kodu E10:

7.2.2. kai E10 yra gretutinė liga prie šių pagrindinių ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais (atskirai):

7.2.2.1. I21–I22;

7.2.2.2. I20 ir I23–I25;

7.2.2.3. I50;

7.2.2.4. I60–I62, I64,

7.2.2.5. I63

7.2.2.6. I70–I74;

7.2.2.7. N04 ir N18–N19.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

HI

 

7.3.

Suaugusiųjų   išvengiamų hospitalizacijų dėl 2 tipo CD (pagal TLK-10-AM žymimų kodais E11) ir jo komplikacijų skaičius, tenkantis 100 000 suaugusiųjų, sergančių 2 tipo CD.

Suaugusiųjų hospitalizacijų skaičius, tenkantis 100 000 suaugusiųjų, sergančių 2 tipo CD:

7.3.1. dėl pagrindinės ligos ar sveikatos sutrikimo, pagal TLK-10-AM žymimo kodu E11;

7.3.2. kai E11 yra gretutinė liga prie šių pagrindinių ligų ar sveikatos sutrikimų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais (atskirai):

7.3.2.1. I21–I22;

7.3.2.2. I20, I23–I25;

7.3.2.3. I50;

7.3.2.4. I60–I62, I64;

7.3.2.5. I63;

7.3.2.6. I70–I74;

7.3.2.7. N04, N18–N19.

Vykdoma stebėsena, siekiant nustatyti siektinas CD paslaugų rodiklio reikšmes.

 

HI

 

III.

Sergančiųjų CD mirties priežasčių rodikliai

8.

Sergančiųjų CD mirties priežastys.

 

8.1. Visų mirčių skaičius, tenkantis 100 000 sergančiųjų CD (pagal TLK-10-AM žymimų kodais E10–E14), kai CD buvo pagrindinė mirties priežastis arba kai CD nurodytas kaip svarbi patologinė būklė, sąlygojusi mirtį.

8.2. Mirčių skaičius, tenkantis 100 000  sergančiųjų CD, kai pagrindinė mirties priežastis buvo liga ar sveikatos sutrikimas, pagal TLK-10-AM žymimi kodais (atskirai):

8.2.1. E10–E14;

8.2.2. C00–C96;

8.2.3. I00–I99;

8.2.4. I20–I25;

8.2.5. I50;

8.2.6. I60–I64, I69.0–I69.4, I70–I74;

8.2.7. N18–N19.

Nenustatoma.

HI

 

 

III SKYRIUS

CD PASLAUGŲ RODIKLIŲ REIKŠMIŲ STEBĖSENOS TVARKA

 

4. Duomenų teikėjai praėjusių kalendorinių metų (12 mėnesių ataskaitinio laikotarpio, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) CD paslaugų rodiklių reikšmes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) teikia šia tvarka:

4.1. Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, vykdymo ataskaitoje nurodytas CD paslaugų rodiklių reikšmes SMLPC pateikia Ministerijai iki einamųjų metų vasario 15 d. ir taip pat paskelbia savo interneto svetainėje;

4.2. VLK privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis apie CD paslaugų rodiklių reikšmes Ministerijai pateikia iki einamųjų metų balandžio 30 d.;

4.3. HI išankstinius privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenis apie CD paslaugų rodiklių reikšmes Ministerijai pateikia iki einamųjų metų balandžio        30 d.,  galutinius – iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

5. CD paslaugų rodiklių reikšmes vertina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos taryba.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Praėjusių kalendorinių metų CD paslaugų rodiklių reikšmių suvestinė iki einamųjų metų birželio 1 d. paskelbiama Ministerijos interneto svetainėje (išskyrus Mirties nuo CD atvejų ir jų priežasčių galutines rodiklių reikšmes, kurios paskelbiamos iki einamųjų metų spalio 1 d.).

 

_________________