VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-222

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1.  T v i r t i n u Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymą 1S-83 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 1S-49 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 1S-199 „Dėl Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Diana Vilytė


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222

 

 

 

INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja:

1.1. perkančiųjų organizacijų patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir jas patvirtinančių dokumentų (toliau – Taisyklės), taip pat jų papildymų, pakeitimų, pripažinimo netekusiomis galios (toliau – Taisyklių pakeitimai) paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarką;

1.2. perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) bei pirkimų, nustatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 10 straipsnio 5 dalimi (toliau – vidaus sandoriai), suvestinės (toliau - Suvestinė) ir jos pakeitimų paskelbimo tvarką;

1.3. perkančiųjų organizacijų pirkimų techninių specifikacijų projektų (toliau - Techninių specifikacijų projektai) paskelbimo CVP IS ir dėl Techninių specifikacijų projektų gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką;

1.4. laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių bei preliminariųjų sutarčių (toliau – pirkimo sutartis) ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimų viešinimo CVP IS tvarką;

1.5. pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų sąrašų (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką.

2. Perkančiosios organizacijos neprivalo CVP IS skelbti Suvestinės ir Techninės specifikacijos projekto, atliekant mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus.

3. Šio Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos dėl:

3.1. Suvestinės ir Techninės specifikacijos projekto, kai pirkimus atlieka Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigoms užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų;

3.2. Taisyklių, Taisyklių pakeitimų, laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir pirkimo sutarčių bei Nepatikimų tiekėjų sąrašų, kai supaprastintus pirkimus atlieka Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMOJE PASKELBIMAS

 

5. Perkančioji organizacija šiame Tvarkos apraše nurodytą informaciją ir dokumentus skelbia naudodamasi CVP IS priemonėmis.

6. Informaciją ir dokumentus turi teisę skelbti tik CVP IS registruotos perkančiosios organizacijos naudotojas.

7. Perkančioji organizacija Taisykles ir jų pakeitimus, Suvestinę ir Techninių specifikacijų projektus papildomai skelbia perkančiosios organizacijos tinklalapyje, jeigu toks yra, užtikrindama, kad informacijos turinys visur būtų tapatus. Nesant galimybių šios informacijos paskelbti CVP IS ir papildomai savo tinklalapyje, jei toks yra, perkančioji organizacija sudaro kitas galimybes susipažinti su šia informacija.

8. Elektroninėmis priemonėmis pateikti dokumentai turi būti suderinti su visuotinai naudojamomis informacinėmis ir ryšių technologijos priemonėmis, skelbiama informacija ir dokumentai turi būti prieinama ją priimti ir naudoti.

9. Už CVP IS paskelbtos informacijos turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimams atsako perkančioji organizacija.

10. Perkančiajai organizacijai skelbiant CVP IS informaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina informacijos turinio atitikimo viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas perkančiajai organizacijai dėl CVP IS paskelbtos informacijos turinio atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimams.

 

11. Viešinant laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytas pirkimo sutartis ir jų sąlygų pakeitimus, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina, ar viešinamuose dokumentuose nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas perkančiajai organizacijai dėl paskelbtų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir jų pakeitimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams.

 

12. Taisyklių ir Taisyklių pakeitimų, Suvestinės, taip pat Techninių specifikacijų projektų, paskelbimo diena yra paskelbimo CVP IS data.

 

 

III. TAISYKLIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ PASKELBIMAS

 

13. Perkančioji organizacija CVP IS Taisykles ir Taisyklių pakeitimus skelbia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

14. Skelbdama Taisyklių pakeitimus, perkančioji organizacija kartu skelbia ir aktualią Taisyklių redakciją.

 

IV. SUVESTINĖS INFORMACIJA IR PASKELBIMAS

 

15. Perkančioji organizacija Suvestinę apie visus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus) bei vidaus sandorius skelbia kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. /Organizacijai, tapusiai perkančiąja organizacija einamųjų biudžetinių metų laikotarpiu, rekomenduojama Suvestinę skelbti likusiam biudžetinių metų laikotarpiui./

 

16. Atsiradus poreikiui patikslinti einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti pirkimų ir vidaus sandorių planus, Suvestinės pakeitimus paskelbtoje Suvestinėje perkančioji organizacija skelbia nedelsdama. Informacija apie konkretų pirkimą ar vidaus sandorį Suvestinėje tikslinama iki šio pirkimo ar vidaus sandorio pradžios. Technines ar gramatines klaidas paskelbtoje Suvestinėje perkančioji organizacija gali taisyti visais atvejais, tačiau ji turi užtikrinti, kad šie pakeitimai nepakeis pateiktos informacijos turinio. Ankstesniais metais paskelbtos Suvestinės iš CVP IS negali būti pašalinamos. /Suvestinė einamiesiems biudžetiniams metams rengiama naujai, o ne keičiant praėjusių metų Suvestinės duomenis./

 

17. Paskelbtos Suvestinės nereikia keisti, jeigu dėl perkančiosios organizacijos nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti Suvestinėje nenurodytą pirkimą arba, kai konkretaus pirkimo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą nurodyta Suvestinėje.

 

18. Suvestinėje nurodoma:

18.1. perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys; /CVP IS šių duomenų įvesti nereikia - CVP IS juos patalpina automatiškai./

 

18.2. pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. lapkričio 5 d. reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (OL 2002 specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d.

reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1), (toliau - BVPŽ), papildomi BVPŽ kodai, jeigu tokių yra, paslaugos kategorija;

 

18.3. numatomas kiekis ar apimtis; /Rekomenduojama nurodyti apimtį, numatant sumą eurais be pridėtinės vertės mokesčio. Jeigu neįmanoma nurodyti tikslios pirkimo apimties arba kiekio, rekomenduojama nurodyti preliminarius kiekius ar apimtis. Matavimo vienetai turi būti nurodomi tiksliai ir aiškiai, nustatant jų trumpinius, pavyzdžiui, numatomą apimtį eurais, nurodyti trumpinį „Eur“; numatomą kiekį tonomis, nurodyti trumpinį „t“./

 

18.4. ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais); /Numatoma sutarties trukmė nurodoma mėnesiais ir (ar) dienomis, arba numatoma sutarties pabaigos data./

 

18.5. numatoma pirkimo pradžia; /Lauke „Numatoma pradžios data“ nurodoma: metai, mėnuo, diena. Nežinant konkrečios pirkimo pradžios datos, lauke „Numatomas ketvirtis“ nurodomas ketvirtis. Lauke „Pastabos“ galima pateikti informaciją, kad bus atliekami nuolatiniai pirkimai metų laikotarpiu./

 

18.6. ar pirkimas bus atliekamas kaip vidaus sandoris; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 10 str. 5 d.“. Šiuo atveju Tvarkos aprašo 18.7-18.12 punktuose nurodyta informacija Suvestinėje neteikiama./

 

18.7. ar pirkimas bus atliekamas įsigyjant iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją. /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 15 straipsnio nuostatas“. Šiuo atveju Tvarkos aprašo 18.6, 18.8-18.12 punktuose nurodyta informacija Suvestinėje neteikiama./

 

18.8. ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas CVP IS priemonėmis“./

 

18.9. ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsnio nuostatas; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 13 straipsnio nuostatas“./

 

18.10. ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 91 straipsnio nuostatas“./

 

18.11. ar pirkimui bus taikomi žaliesiems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai; /Ši informacija pažymima lauke „Pirkimui bus taikomi aplinkos apsaugos kriterijai“./

 

18.12. pirkimo būdas. /Jeigu iš CVP IS siūlomų pirkimo būdų perkančiajai organizacijai nė vienas netinka, lauke „Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas“ pasirenkama reikšmė „Kitas“ ir žemiau atsidariusiame naujame laukelyje įrašomas pirkimo būdas. Atkreiptinas dėmesys, jog laukas „Pirkimo būdo (procedūros) pavadinimas“ atsiras tik tuomet, kai perkančioji organizacija užpildys lauką „Ypatumai“./

19. Jeigu perkančioji organizacija įgalioja kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras, informacija apie šį pirkimą nurodoma įgaliojusios perkančiosios organizacijos pirkimų plane ir Suvestinėje.

 

V. TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTŲ SKELBIMAS IR PASTABŲ BEI
PASIŪLYMŲ DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS

 

20. Techninių specifikacijų projektai, jų pakeitimai, patikslinimai bei papildymai skelbiami ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki numatomo pirkimo pradžios. Paskelbtuose Techninių specifikacijų projektuose perkančioji organizacija gali taisyti technines ar gramatines klaidas, neatsižvelgdama į pirkimo pradžios momentą, jeigu šie taisymai neturės esminės įtakos pirkimo objektui ar tiekėjų suinteresuotumui.

 

21. Kai pirkimai vykdomi taikant dinaminę pirkimo sistemą, Techninių specifikacijų projektai gali būti skelbiami ne iki paskelbimo apie dinaminę pirkimo sistemą, o likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki pirmojo (taip pat, jei reikia, kiekvieno kito) konkretaus pirkimo pagal dinaminę pirkimo sistemą pradžios. Vykdydama pirkimus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 4 punktais, 73 straipsnio 1 dalies 1, 4 ar 5 punktais, 92 straipsnio 3 dalies 1-3 punktais, perkančioji organizacija turi teisę paskelbti Techninių specifikacijų projektus likus mažiau nei 5 darbo dienoms iki pirkimo pradžios.

 

22. Perkančioji organizacija nurodo terminą (datą ir laiką), iki kurio tiekėjai gali pateikti perkančiajai organizacijai savo pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų. Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų gali teikti pavieniai tiekėjai, tiekėjų grupės, asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys. /Rekomenduojama perkančiajai organizacijai nustatyti, kad pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto teikiami iki pirkimo pradžios, ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir faksu, elektroniniu paštu ar kitais perkančiosios organizacijos nustatytais būdais, kadangi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus gali tik CVP IS registruoti tiekėjai. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad nurodydama paskelbimo datą ir laiką, perkančioji organizacija turi nurodyti laiką bent 30 min. į priekį nuo paskutinio jos atliekamo veiksmo CVP IS./

23. Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų, privalo juos išnagrinėti, įvertinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir nedelsdama raštu informuoti pastabas ir pasiūlymus pateikusius suinteresuotus bei kvietimą priėmusius asmenis apie savo sprendimą. Perkančioji organizacija informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus (nenurodant iš ko buvo gautos pastabos ar pasiūlymai) bei priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų skelbia tokiomis pačiomis priemonėmis, kaip ir  atitinkamą Techninės specifikacijos projektą. Perkančioji organizacija sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi priimti ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

24. Perkančiajai organizacijai gavus pastabas ir pasiūlymus dėl Techninių specifikacijų projekto, perkančiosios organizacijos vadovas gali sudaryti komisiją jiems nagrinėti arba pavesti pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimą sudarytai viešojo pirkimo komisijai. Vykdant supaprastintą pirkimą, kai perkančioji organizacija nusprendžia nesudaryti viešojo pirkimo komisijos, gautas pastabas ir pasiūlymus dėl Techninių specifikacijų projekto nagrinėja: perkančiosios organizacijos vadovo sudaryta pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo komisija arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam pavestas Techninių specifikacijų projekto pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimas, arba valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam paskirta atlikti supaprastintą pirkimą.

 

25. Esant poreikiui, kai pirkimo objektas ypač sudėtingas, reikalaujantis specialių žinių, perkančioji organizacija pasiūlymams ir pastaboms įvertinti gali pasitelkti ekspertus. Apie tai perkančioji organizacija informuoja pastabas ar pasiūlymus pateikusius suinteresuotus asmenis.

 

26. Nusprendusi pritarti pastaboms ar pasiūlymams perkančioji organizacija gali, tačiau neprivalo paskelbti pakeistą Techninių specifikacijų projektą. /Rekomenduojama skelbti pakeistą Techninės specifikacijos projektą, kai jis keičiasi iš esmės arba pakeitimai gali turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui./ Skelbti pakeistą Techninių specifikacijų projektą galima nesilaikant Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyto 5 darbo dienų iki numatomo pirkimo pradžios termino.

 

VI. LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ, SUDARYTŲ PIRKIMO SUTARČIŲ
IR JŲ PAKEITIMŲ VIEŠINIMAS

 

27. Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus viešina CVP IS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo. Jei perkančioji organizacija keičia sudarytos pirkimo sutarties sąlygas, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo.

28. Laimėjusių dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys bei pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai CVP IS neskelbiami, kai pirkimo sutartis ar jos sąlygų pakeitimai yra sudaromi žodžiu.

29. Tais atvejais, kai nėra techninių galimybių informacijos atgaminti ar perskaityti, perkančioji organizacija gali atitinkamos dalies laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties (jos sąlygų pakeitimo) CVP IS neskelbti, tačiau turi užtikrinti, kad bus sudaryta galimybė kitais būdais susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio dalyvio pasiūlymo ar pirkimo sutarties (jos sąlygų pakeitimo) dalimis.

30. Už CVP IS paviešintą informaciją, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat už informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, paviešinimą, yra atsakinga perkančioji organizacija.

31. Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, perkančioji organizacija jau pirkimo dokumentuose galėtų nurodyti, kad tiekėjų pasiūlymai būtų teikiami aiškiai nurodant, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

32.  Tais atvejais, kai laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodyta, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dėl informacijos konfidencialumo, turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydama nurodyti, kokia konkrečiai jo pasiūlymo dalis yra konfidenciali.

33. Tais atvejais, kai perkančiajai organizacijai kyla abejonių, kad laimėjusio dalyvio pasiūlyme yra informacijos, kurios atskleidimas galėtų turėti neigiamos įtakos teisėtiems tiekėjų interesams bei pažeistų konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau tiekėjas minėtos informacijos nenurodė kaip konfidencialios, perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama patvirtinti, kad visa jo pateikta informacija nėra konfidenciali.

34. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis buvo sudaryta iki 2015 m. sausio 1 d., naudodamasi CVP IS priemonėmis perkančioji organizacija viešina tik galiojančios pirkimo sutarties pakeitimus.

35. Centralizuotų pirkimų atveju sudarytą preliminariąją sutartį viešina centrinė perkančioji organizacija, o pagrindines sutartis, sudarytas centralizuotai sudarytos preliminariosios sutarties pagrindu, viešina pagrindines sutartis sudaranti ir (ar) jas keičianti perkančioji organizacija.

 

 

VII. PIRKIMO SUTARTIES NEĮVYKDŽIUSIŲ AR NETINKAMAI JĄ ĮVYKDŽIUSIŲ TIEKĖJŲ PASKELBIMAS

 

36. Perkančioji organizacija Nepatikimų tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo to momento, kai:

36.1. pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, jeigu tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, - nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalyje nurodyto termino pabaigos;

36.2. priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, jeigu tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, - nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, įsiteisėjimo dienos;

36.3. priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, nuo teismo sprendimo, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, įsiteisėjimo dienos.

37. Tiekėjas į Nepatikimų tiekėjų sąrašus įtraukiamas, esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintam pirkimo sutarčių neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui atsiradus nuo 2016 m. sausio 1 dienos.

38. Perkančioji organizacija, CVP IS paskelbusi Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.  

39. Nepatikimų tiekėjų sąrašuose nurodoma:

39.1. duomenų įvedimo data; /CVP IS šių duomenų įvesti nereikia - CVP IS juos patalpina automatiškai./

39.2. data, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas;

39.3. perkančiosios organizacijos pavadinimas;

39.4. perkančiosios organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

39.5. tiekėjo pavadinimas;

39.6. tiekėjo (juridinio asmens) kodas;

39.7. pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai, jeigu tokių yra, paslaugos kategorija;

39.8. pirkimo numeris;

39.9. pirkimo sutarties indeksas;

39.10. esminį pažeidimą patvirtinantys dokumentai;

39.11. pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

39.12. pirkimo sutarties nutraukimo priežastis (pirkimo sutarties nutraukimas arba teismo sprendimo įsigaliojimas).

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Pasikeitus Tvarkos apraše nurodytų norminių teisės aktų nuostatoms, norminiams teisės aktams netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams, kurie kitaip reguliuoja Tvarkos apraše aptariamus aspektus, Tvarkos aprašu vadovaujamasi tiek, kiek jis neprieštarauja norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teisės aktuose įtvirtintą teisinį reguliavimą.

41. Vadovaujantis Tvarkos aprašu viešinami bei skelbiami dokumentai saugomi perkančiojoje organizacijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________