Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2016 03 31

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

IR

 

TURKIJOS RESPUBLIKOS

 

SUSITARIMAS

 

DĖL EKONOMINIO IR PREKYBINIO BENDRADARBIAVIMO

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Turkijos Respublikos Vyriausybė (toliau – Susitariančiosios Šalys),

 

siekdamos skatinti ir įvairinti abipusiškai naudingus, pastovius ir darnius ekonominius ir prekybinius abiejų valstybių santykius;

 

pasiryžusios puoselėti draugiškus santykius vadovaudamosi lygybės, abipusės pagarbos ir abipusės naudos principais,

 

nusprendė sudaryti Lietuvos Respublikos ir Turkijos Respublikos susitarimą dėl ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo.

 

 

 

1 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys imasi reikiamų priemonių siekdamos plėtoti ir įvairinti ilgalaikius, pastovius ir darnius prekybinius santykius ir plėsti ekonominį bendradarbiavimą atsižvelgiant į turimas galimybes ir vadovaujantis galiojančiais nacionalinės teisės aktais.

 

Šiuo tikslu Susitariančiosios Šalys sudaro reikiamas palankias sąlygas nuolatiniam atitinkamų organizacijų bendradarbiavimui užtikrinti.

 

 

 

2 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys suteikia viena kitai didžiausio palankumo statusą taikant muito ir kitus mokesčius kiekvienos valstybės importui ir eksportui.

 

Ši nuostata netaikoma:

 

1) lengvatoms, kurios suteikiamos kaimyninėms valstybėms siekiant palengvinti tarpvalstybinę prekybą;

 

2) lengvatoms, kylančioms iš susitarimų, kuriais sukuriama muitų sąjunga ar laisvosios prekybos erdvė, kurios dalyvė yra ar gali tapti viena iš šalių;

 

3) lengvatoms, kurios suteikiamos siekiant sudaryti su besivystančiomis šalimis specialius susitarimus ekonominių ir prekybinių santykių srityje.

 

 

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys imasi reikiamų priemonių, kad pavyzdžiams, laikinai įvežtiems į valstybę, ir prekėms, laikinai įvežtoms demonstruoti mugėse, būtų netaikomi muito ir kiti mokesčiai.

 

 

 

4 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys, siekdamos gerinti ir įvairinti dvišalę prekybą tarp jų valstybių, susitaria palengvinti ir pagreitinti keitimąsi informacija, paskatinti savo verslininkų ryšius ir remti jų dalyvavimą abiejose valstybėse rengiamose tarptautinėse parodose ir mugėse.

 

 

 

5 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys susitaria, kad eksporto ir importo licencijas pagal šį Susitarimą sudarytoms sutartims vykdyti išduoda atitinkamos jų institucijos vadovaudamosi kiekvienoje valstybėje galiojančiais teisės aktais.

 

 

 

6 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys įvardija šias galimas bendradarbiavimo sritis:

 

-     žemės ūkis ir maisto pramonė;

 

-     maisto pramonės įrangos gamyba;

 

-     staklių gamyba;

 

-     ryšių ir informacinės sistemos;

 

-     statybos ir rangos darbai;

 

-     paslaugų infrastruktūra.

 

 

 

7 straipsnis

 

Pagal pripažintą tarptautinę praktiką mokėjimai, susiję su prekybiniais mainais ir ekonominiais santykiais, vykdomi konvertuojama valiuta vadovaujantis kiekvienoje valstybėje galiojančiais teisės aktais.

 

 

 

8 straipsnis

 

Atsižvelgdamos į bankininkystės svarbą plėtojant dvišalę ekonominę ir prekybinę veiklą, Susitariančiosios Šalys susitaria remti savo bankų bendradarbiavimą siekdamos įgyvendinti šiuolaikinės bankininkystės sistemos standartus.

 

 

 

9 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys nusprendžia įsteigti tarpvyriausybinę jungtinę Lietuvos ir Turkijos ekonomikos komisiją, kurios tikslas – stebėti šio Susitarimo įgyvendinimą, spręsti su jo įgyvendinimu susijusius klausimus ir teikti savo Vyriausybėms rekomendacijas, kaip toliau plėtoti dvišalius ekonominius ir prekybinius santykius. Šią Komisiją sudaro abiejų Vyriausybių atstovai; Komisija pakaitomis posėdžiauja Ankaroje ir Vilniuje abipusiškai priimtinu metu.

 

 

 

10 straipsnis

 

Jei tai būtina bendradarbiavimo pagal šį Susitarimą labui, Susitariančiosios Šalys susitaria dėl abipusiškai priimtinų pakeitimų ir papildymų.

 

Šio Susitarimo pakeitimai ar jo nutraukimas neturi jokio poveikio teisėms ar įsipareigojimams, kurie įgyjami ar atsiranda iš šio Susitarimo dar iki tokio pakeitimo ar nutraukimo įsigaliojimo.

 

 

 

11 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai baigusios ratifikavimo procedūras ir galioja 5 metų laikotarpį.

 

Šis Susitarimas savaime pratęsiamas 1 metų laikotarpiui, jei likus 6 mėnesiams iki jo galiojimo pabaigos bet kuri iš Susitariančiųjų Šalių raštu nepraneša kitaip.

 

 

 

Pasirašyta 1992 m. rugpjūčio 27 d. Izmyre dviem originaliais egzemplioriais anglų kalba.

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS VARDU

 

TURKIJOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS VARDU