LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 18 d. Nr. V-1452

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11.1.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.14. asmenims iki 7 m. (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jeigu kartu su vaiku keliavusiems asmenims yra privaloma izoliacija, rekomenduojama tokiems vaikams nelankyti ugdymo įstaigos kartu keliavusių asmenų izoliacijos laikotarpiu;“.

1.2. Pakeičiu 11.1.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.15. asmenims nuo 7 iki 16 metų, turintiems ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neigiamą rezultatą (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės). Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo;“.

1.3. Pakeičiu 84.4.1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

84.4.1.2. suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), kai asmuo buvo paskiepytas:“.

1.4. Pakeičiu IX skyrių „Ligonio, asmens, įtariamo, kad serga, sąlytį turėjusio asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka“ ir jį išdėstau taip:

 

IX SKYRIUS

LIGONIO, ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA, SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

23. NVSC vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme ir Taisyklėse nustatytą kompetenciją privalo tvarkyti ligonio, asmens įtariamo, kad serga, sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusio asmens, sąlytį turėjusio asmenims, grįžusio iš užsienio valstybės (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis. Asmens duomenis NVSC tvarko Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – ULSKIS), vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ULSKIS nuostatai), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. NVSC ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis renka iš Taisyklių 24 punkte nurodytų duomenų teikėjų, kurie Taisyklių 24 punkte nurodytu tikslu privalo šiuos asmens duomenis teikti NVSC.

24. NVSC, teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką ir įgyvendindamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones privalo tvarkyti asmens duomenis gautus:

24.1. tiesiogiai iš duomenų subjekto užpildytos anketos, elektroninės anketos, prašymų ir pranešimų pateiktų NVSC;

24.2. iš kitų asmenų, kai informaciją NVSC apie įtariamus sąlytį turėjusius asmenis pateikia ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, sąlytį turėjęs asmuo ar kiti asmenys (bendradarbiai, artimieji, kaimynai ir kt.) (toliau – tretieji asmenys). NVSC specialistas privalo susisiekti su trečiojo asmens nurodytu įtariamu sąlytį turėjusiu asmeniu, patikslinti gautus asmens duomenis bei įsitikinti, ar asmuo gali būti priskiriamas sąlytį turėjusiems asmenims;

24.3. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, asmens duomenis ar asmuo yra nurodyto draudėjo apdraustasis;

24.4. iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, asmens duomenis apie asmenų prisirašymą prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų;

24.5. iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, asmens duomenis apie COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos teigiamus atvejus ir vakcinuotus asmenis.

25. Esant poreikiui NVSC turi teisę gauti asmens duomenis, reikalingus užkrečiamųjų ligų diagnostikai ir profilaktikai, iš kitų, nei Taisyklių 24 punkte nurodytų, valstybės informacinių sistemų ar registrų, toks poreikis turi būti pagrįstas pasirašant asmens duomenų teikimo sutartį su duomenų gavėju, o asmens duomenų teikėjai privalo juos teikti.

26. Atsižvelgiant į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, siekiant apsaugoti gyventojus nuo rimtų tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis be duomenų subjekto sutikimo NVSC teikia:

26.1. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, kai jis asmens duomenis tvarko siekdamas užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų, nustatančių izoliavimo reikalavimus, laikymąsi ir administracinės bei baudžiamosios teisenos vykdymą, jungiantis prie ULSKIS, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį;

26.2. savivaldybių administracijoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir Taisyklėse savivaldybių administracijoms nustatytų pareigų įgyvendinimą (nesant sutarties ar prašymo), jungiantis prie ULSKIS, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, nuolatinės arba laikinosios gyvenamosios vietos adresą, užsienio valstybę, kurioje asmuo buvo, izoliacijos režimo laikymosi periodą, duomenis apie reikalingą izoliacijos galimybę, rizikos kategoriją, požymį, kad pažeidė izoliacijos reikalavimus. Savivaldybės administracijai suteikiama prieiga tik prie toje savivaldybėje gyvenančių ar laikinai apsistojusių duomenų subjektų duomenų;

26.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos užtikrinti pacientų, kuriems reikalingos neatidėliotinos paslaugos (t. y. gydytojui nusprendus, kad nesuteikus pacientui paslaugos, jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė), ir pacientų, kuriems taikomas izoliavimas pagal Taisyklių nuostatas, srautų atskyrimą (nesant sutarties ar prašymo), jungiantis prie ULSKIS, leidžiant atlikti konkretaus duomenų subjekto paiešką ir matyti teikiamus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, izoliacijos režimo laikymosi periodą.

26.4. laiptinių baigiamosios dezinfekcijos darbus vykdančioms įmonėms, pagal vienkartinį prašymą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą (gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis, pašto kodas), kai šie duomenys tvarkomi, siekiant sumažinti viruso ir ligos plitimą visuomenėje, daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose, NVSC duomenimis, yra užkrečiamosios ligos židinys, laiptinių baigiamosios dezinfekcijos darbų atlikimo tikslu;

26.5. Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui, kai asmens duomenis tvarko vykdydamas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 28 straipsnyje nustatytas funkcijas, jungiantis prie ULSKIS;

26.6. Lietuvos statistikos departamentui, kai jis asmens duomenis tvarko vykdydamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinį tyrimą oficialiosios statistikos programoje numatytiems rodikliams skaičiuoti, pagal asmens duomenų teikimo sutartį;

26.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ji asmens duomenis tvarko siekdama užtikrinti ligos išmokos skyrimą ir mokėjimą, pagal duomenų teikimo sutartį;

26.8. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, kai šiuose teisės aktuose numatyta duomenų gavėjo teisė gauti NVSC tvarkomus asmens duomenis be duomenų subjekto sutikimo.

27. Taisyklių 26 punkte nurodyti duomenų gavėjai privalo užtikrinti, kad teisė teikti užklausas ir gauti atsakymus būtų suteikta tik konkretiems duomenų gavėjo įgaliotiems asmenims bei taikyti kitas asmens duomenų apsaugos priemones, užtikrinančias Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

28. Asmens duomenys, kurie gaunami iš duomenų subjektų teikiant prašymus ir pranešimus NVSC, pagal kuriuos siekiama gauti atitinkamas paslaugas nustatytas Taisyklėse, ir kurie nėra tvarkomi ULSKIS, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Asmens duomenys sunaikinami NVSC direktoriaus nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 21 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys