KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 28 d.   Nr. T-80

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. A-307 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. T-80

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyvenamųjų vietovių (seniūnaitijų) bendruomenių atstovų – seniūnaičių – rinkimų tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Seniūnaitį renka pilnamečiai seniūnaitijos gyventojai, kurie Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakyme nustatytą dieną (ne ankstesnę kaip 30 dienų iki rinkimų pradžios) yra deklaravę savo gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje.

4. Seniūnaitis renkamas 3 metams, bet ne ilgiau, negu iki 2019 metais išrinkus Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Nuo 2019 metų išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau, negu iki išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis.

5. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ DATOS PASKELBIMAS

 

6. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia seniūnas, kurio vadovaujamos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje vyks rinkimai, pagal Savivaldybės Administracijos patvirtintą seniūnaičių rinkimų grafiką.

7. Seniūnaičių rinkimų data skelbiama ne vėliau, kaip likus 15 dienų iki rinkimų.

8. Pirmalaikius seniūnaičio rinkimus Administracijos direktoriaus pritarimu skelbia seniūnas, jei įgaliojimus turintis seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų arba nebegali eiti pareigų dėl ligos, mirties, gyvenamosios vietovės pakeitimo ar dėl kitų priežasčių.

9. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia seniūnas. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama Savivaldybės ir seniūnijos interneto svetainėse, viešai Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS

 

10. Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

11. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti pilnamečiai gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, ir seniūnaitijoje veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos.

12. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

12.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

12.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

12.3. yra Savivaldybės tarybos narys, Administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

12.4. teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

13. Siūlant kandidatus į seniūnaičius, kartu su siūlymu reikia pateikti:

13.1. rašytinį kandidato sutikimą (Aprašo 1 priedas);

13.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

13.3. kandidato gyvenimo aprašymą;

13.4. patvirtintą susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

14. Rašytiniu sutikimu kandidatas patvirtina, kad nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse. Jei paaiškėja, kad šios aplinkybės yra:

14.1. kandidato registravimo laikotarpiu Administracijos direktoriaus sudaryta komisija seniūnaičių rinkimams organizuoti ir vykdyti (toliau – Komisija) priima sprendimą neregistruoti kandidato arba išbraukti jį iš kandidatų sąrašo;

14.2. rinkimų metu Komisija priima sprendimą neleisti kandidatui būti renkamam ir anuliuoja visus balsus, skirtus kandidatui;

14.3. kai kandidatas jau išrinktas seniūnaičiu ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas seniūnaičių sąrašas, šio seniūnaičio įgaliojimai panaikinami Administracijos direktoriaus įsakymu pakeičiant seniūnaičių sąrašą ir  vietoj jo  įrašant kitą daugiausiai balsų toje seniūnaitijoje surinkusį kandidatą. Jeigu kito kandidato nėra, rengiami pakartotiniai rinkimai.

15. Kandidatus, patikrinusi jų deklaruotą gyvenamąją vietą, registruoja Komisija. Kiekvienos seniūnaitijos kandidatai registruojami žurnaluose ir jiems suteikiamas eilės numeris.

16. Kandidatai registruojami 10 darbo dienų nuo skelbimo, nurodyto Aprašo 7 punkte, paskelbimo datos. Pasibaigus kandidatų registracijai, kandidatų sąrašai paskelbiami seniūnijos interneto tinklalapyje ir skelbimų lentoje, taip pat vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.

17. Pasibaigus kandidatų registracijai, kandidatų sąrašai perduodami Savivaldybės administracijos E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriui.

18. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki rinkimų, pateikęs Komisijai rašytinį atsisakymą kandidatuoti.

 

IV SKYRIUS

RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

Seniūnaičių rinkimų būdai, rinkimų organizatoriai ir vykdytojai

 

19. Seniūnaičiai renkami seniūnaitijos gyventojų susirinkime arba apklausiant seniūnaitijos gyventojus. Seniūnaičių rinkimus seniūnaitijos gyventojų susirinkime ir apklausą seniūnijos patalpose organizuoja ir vykdo Komisija, o apklausą elektroninėmis ryšio priemonėmis organizuoja ir duomenis Komisijoms pateikia E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius.

20. Komisija sudaroma kiekvienoje seniūnijoje. Ji organizuoja ir vykdo visų seniūnaičių rinkimus toje seniūnijoje. Komisija sudaroma seniūno teikimu iš ne mažiau kaip
3 narių. Vienu iš Komisijos narių privalo būti seniūnas arba seniūno pavaduotojas.

21. Jei balsavo mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, rinkimai laikomi neįvykusiais ir vyksta pakartotiniai rinkimai pagal Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką. Pakartotiniai rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo neįvykusių rinkimų pabaigos. Pakartotiniuose rinkimuose netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl apklausoje dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

 

 

Rinkimų organizavimas ir vykdymas seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų

 

22. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu.

23. Seniūnas parengia patalpas gyventojų susirinkimui. Patalpos turi būti parengtos likus ne mažiau kaip 1 valandai iki susirinkimo pradžios.

24. Susirinkimo metu draudžiama rinkimų agitacija susirinkimo patalpose, išskyrus kandidatų pateiktų gyvenimo aprašymų skelbimą.

25. Atvykęs į susirinkimo patalpas, seniūnaitijos gyventojas pateikia Komisijos nariui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas, institucija išdavusi dokumentą.

26. Komisijos narys, patikrinęs, ar rinkėjas yra tos seniūnaitijos gyventojas, įrašo į seniūnaitijos gyventojų, dalyvaujančių susirinkime, registracijos lapą (toliau – Registracijos lapas) (Aprašo 2 priedas), išduoda rinkiko kortelę (ryškios spalvos popierinę kortelę su seniūnijos antspaudu ir komisijos pirmininko parašu).

27. Komisijos sekretorius pildo seniūnaitijos gyventojų balsavimo protokolą (toliau – Balsavimo protokolas) (Aprašo 3 priedas). Balsavimo protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

28. Komisijos pirmininkas susirinkime dalyvaujantiems gyventojams perskaito kandidatų į seniūnaičius sąraše abėcėlės tvarka pagal kandidatų pavardes (vardas rašomas prieš pavardę) įrašytų kandidatų vardus ir pavardes. Kiekvienam kandidatui leidžiama prisistatyti. Kandidatui prisistatyti skiriama iki 10 minučių. Kandidatui prisistačius, gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių.

29. Komisijos pirmininkas eilės tvarka perskaito kandidatų į seniūnaičius sąraše įrašyto kiekvieno kandidato vardą, pavardę ir pasiūlo susirinkime dalyvaujantiems gyventojams balsuoti pakeliant ranką už  kandidatą.

30. Susirinkime dalyvaujantiems gyventojams pakėlus rankas su rinkiko kortele už paskelbtą kandidatą, Komisijos sekretorius suskaičiuoja, kiek balsų atiduota už šį kandidatą.

31. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių seniūnaitijos gyventojų balsų.

32. Užpildžius Balsavimo protokolą, Komisijos pirmininkas paskelbia susirinkime dalyvaujantiems gyventojams balsavimo rezultatus.

 

Rinkimų organizavimas ir vykdymas seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų

 

33. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausos būdu: gyventojams balsuojant elektroninėmis ryšio priemonėmis internetu arba pildant popierinius apklausos lapus (toliau – Apklausos lapas) (Aprašo 4 priedas) seniūnijos patalpose.

34. Seniūnaitijos gyventojas turi tik vieną balsą. Jei gyventojas, balsuojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis, balsuoja pakartotinai, įskaitomas paskutinio balsavimo rezultatas. Jei gyventojas balsuoja ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir pildydamas Apklausos lapą, įskaitomas tik balsavimas pildant Apklausos lapą.

35. Savo valią gyventojai gali išreikšti seniūnaičių rinkimams skirtoje interneto svetainėje, identifikuodami save elektroninėmis identifikavimo priemonėmis naudodamiesi Elektroniniais valdžios vartais. Svetainės adresas skelbiamas seniūnijų ir Savivaldybės interneto svetainėse.

36. Apklausos pradžios ir pabaigos laikas nurodomas Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame seniūnaičių rinkimų grafike. Apklausa vyksta 5 darbo dienas.

37. Apklausos metu draudžiama rinkimų agitacija seniūnijos patalpose, išskyrus kandidatų pateiktų gyvenimo aprašymų skelbimą.

38. Seniūnas parengia patalpas apklausai vykdyti. Patalpos turi būti parengtos likus ne mažiau kaip 1 valandai iki apklausos pradžios.

39. Rinkimų patalpoje turi būti balsadėžė ir paruoštos vietos Apklausos lapui užpildyti. Komisijos primininkas prieš apklausos pradžią patikrina, ar balsadėžė yra tuščia, ir ją antspauduoja.

40. Komisija parengia Apklausos lapus. Visi kandidatai į seniūnaičius įrašomi pagal abėcėlę tokiame pat plote ir to paties tipo šriftu (šriftais), nurodomas kiekvieno kandidato į seniūnaičius vardas, pavardė ir eilės numeris. Apklausos lapai antspauduojami seniūnijos antspaudu.

41. Atvykęs į seniūnijos patalpas, seniūnaitijos gyventojas pateikia Komisijos nariui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas, institucija išdavusi dokumentą.

42. Komisijos narys, patikrinęs, ar rinkėjas yra tos seniūnaitijos gyventojas ir ar nėra jau balsavęs pildydamas Apklausos lapą, įrašo į seniūnaitijos gyventojų, dalyvaujančių  apklausoje, sąrašą (toliau – Sąrašas) (Aprašo 5 priedas) atvykusio į apklausą seniūnaitijos gyventojo vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą, paprašo jį pasirašyti šalia įrašytų duomenų, išduoda Apklausos lapą ir pats pasirašo tam skirtoje Sąrašo vietoje.

43. Draudžiama vienam rinkėjui išduoti kelis Apklausos lapus.

44. Gavęs Apklausos lapą, rinkėjas jį užpildo tam tikslui parengtoje vietoje.

45. Rinkėjas specialiai tam skirtoje Apklausos lapo vietoje pažymi, kurio kandidato į seniūnaičius kandidatūrai pritaria. Užpildytą Apklausos lapą rinkėjas pats įmeta į balsadėžę.

46. Sugadintas Apklausos lapas rinkėjo prašymu pakeičiamas nauju. Komisijos narys, išdavęs rinkėjui Apklausos lapą, sugadintą Apklausos lapą perbraukia ant jo pasirašo ir išduoda naują Apklausos lapą. Rinkėjas taip pat pasirašo ant sugadinto Apklausos lapo. Sugadinti Apklausos lapai laikomi atskirai.

47. Pasibaigus apklausai, balsadėžė, įsitikinus, kad nebuvo pažeista, atidaroma, išimami visi Apklausos lapai. Ant stalų, kur dedami Apklausos lapai, negali būti jokių rašymo priemonių, dokumentų ar kitokių pašalinių daiktų. Visi išimti Apklausos lapai suskirstomi pagal seniūnaitijas į galiojančius ir negaliojančius, galiojantys Apklausos lapai suskirstomi į grupes pagal juose rinkėjų padarytas žymas. Kiekvienos grupės Apklausos lapai turi būti perskaičiuoti mažiausiai du kartus. Antrą kartą Apklausos lapus turi perskaičiuoti kiti Komisijos nariai.

48. Negaliojančiais Apklausos lapais pripažįstami tokie Apklausos lapai, kuriuose nepažymėtas nė vienas kandidatas, pažymėtas daugiau kaip vienas kandidatas ar pagal padarytas žymas neįmanoma nustatyti rinkėjo valios.

49. Sprendimą dėl Apklausos lapo pripažinimo negaliojančiu priima Komisija. Sprendimas įrašomas kitoje to Apklausos lapo pusėje.

50. Pasibaigus apklausai, Komisija suveda balsavusiųjų pildant Apklausos lapus duomenis į informacinę sistemą, o E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus atsakingi darbuotojai pateikia kiekvienai seniūnijai balsavimo elektroninėmis ryšio priemonėmis rezultatus: kiekvienoje seniūnaitijoje turinčių teisę rinkti gyventojų skaičių, apklausoje dalyvavusių gyventojų skaičių, už kiekvieną kandidatą balsavusių elektroninėmis ryšių priemonėmis rinkėjų skaičių.

51. Komisijos sekretorius pildo seniūnaitijos gyventojų apklausos protokolą (toliau – Apklausos protokolas) (Aprašo 6 priedas). Apklausos protokolą pasirašo visi Komisijos nariai.

52. Suskaičiavus apklausos rezultatus, visi Apklausos lapai ir iš E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus gauta informacija apie balsavimo rezultatus sudedami į vokus. Vokai užklijuojami, sunumeruojami ir pasirašomi Komisijos pirmininko.

53. Atidarant balsadėžę ir skaičiuojant balsus gali dalyvauti toje seniūnijoje užregistruoti kandidatai į seniūnaičius.

54. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris per apklausą gavo daugiausia rinkėjų balsų.

 

V SKYRIUS

GALUTINIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

55. Rinkėjai, nesutinkantys su seniūnaičių rinkimų rezultatais ar turintys pastabų ir pretenzijų dėl seniūnaičių rinkimų, per 5 darbo dienas po rinkimų turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas. Rinkėjų pastabas ir pretenzijas nagrinėja Administracijos direktoriaus įsakymu tam tikslui sudaryta komisija. Komisija sprendimą turi priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos sudarymo dienos.

56. Apklausos ir balsavimo protokolų kopijos perduodamos Administracijos direktoriui. Seniūnaičiai įgaliojimus įgyja Administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus seniūnaičių sąrašą.

57. Apklausos protokolų originalai ir kiti su seniūnaičių rinkimais susiję dokumentai yra saugomi kiekvienoje seniūnijoje.

58. Administracijos direktoriui patvirtinus seniūnaičių sąrašą, seniūnas skelbia tos seniūnijos seniūnaičių sąrašą seniūnijos interneto tinklalapyje ir skelbimų lentoje.

59. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas. Pasibaigus arba anksčiau laiko nutrūkus seniūnaičio įgaliojimams, seniūnaičio pažymėjimas turi būti grąžintas Administracijos direktoriui. 

 

____________________________


 

Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(adresas, telefonas)

 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos

_________________ seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20____m.                            d.

 

 

 

Aš,                                                                            , sutinku dalyvauti _______________

(vardas, pavardė)

seniūnijos ___________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

 

Patvirtinu, kad:

nesu įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

nesu įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

nesu Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

nesu teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

__________________________

(parašas

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

3.

4.

 

 

 

__________________               _________________________________

(parašas ) (vardas, pavardė)


 

Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių  rinkimų tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Registracijos lapo forma)

 

_________________________ SENIŪNIJOS ________________________ SENIŪNAITIJOS GYVENTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ SUSIRINKIME, REGISTRACIJOS LAPAS NR. _____

 

20__ m. ___________________d.

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo asmens kodas

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Balsavimo protokolo forma)

 

____________________ SENIŪNIJOS ____________________ SENIŪNAITIJOS GYVENTOJŲ BALSAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ________________ d.

 

Komisijos pirmininkas –  (Pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai: (Vardas, pavardė)

 

1.

Susirinkimo pradžios ir pabaigos laikas

 

2.

Seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, skaičius

 

3.

Į susirinkimą atvykusių ir užsiregistravusių gyventojų skaičius

 

4.

Balsavimo rezultatai (iš viso už kiekvieną kandidatą į seniūnaičius atiduotų balsų skaičius)

 

4.1.

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius)

4.2.

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius)

5.

(Kandidato, surinkusio daugiausia balsų, vardas ir pavardė)

(Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius)

6.

(Kita svarbi informacija)

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                              (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

Komisijos nariai:                                       (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

(Parašas) (Vardas, pavardė)


 

Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Apklausos lapo pavyzdys)

 

 

_______________ SENIŪNIJOS _______________ SENIŪNAITIJOS

SENIŪNAIČIO RINKIMAI

20__ m. ________ mėn. __ d – . ________ mėn. __ d.

 

_________________ SENIŪNAITIJOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS LAPAS

 

* KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI * KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI * KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI * KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI * KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI * KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI * KAUNO MIESTO SENIŪNAIČIO RINKIMAI *                              

 


ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

 

PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ KANDIDATĄ,

UŽ KURĮ BALSUOJATE

 

 

burbuls

4 KANDIDATO VARDAS IR PAVARDĖ

 

burbuls

3 KANDIDATO VARDAS IR PAVARDĖ

2 KANDIDATO VARDAS IR PAVARDĖ

burbuls

1 KANDIDATO VARDAS IR PAVARDĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. V.


 

Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo 

5 priedas

 

(Sąrašo forma)

 

 

_____________________SENIŪNIJOS ______________________ SENIŪNAITIJOS GYVENTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ APKLAUSOJE, SĄRAŠAS

 

20 __ m. ________________ d.

 

 

Eil. Nr.

Rinkėjo vardas ir pavardė

Rinkėjo asmens kodas

Rinkėjo deklaruota gyvenamoji vieta

Rinkėjo parašas

Komisijos nario parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Apklausos protokolo forma)

 

________________________ SENIŪNIJOS __________________ SENIŪNAITIJOS

GYVENTOJŲ APKLAUSOS PROTOKOLAS

 

20__ m. _________________ d.

 

Komisijos pirmininkas –  (Pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai: (Vardas, pavardė)

 

1.

Apklausos pradžios ir pabaigos laikas

 

2.

Seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį, skaičius

 

3.

Apklausoje dalyvavusių gyventojų skaičius iš viso

 

3.1.

Dalyvavusių apklausoje el. ryšio priemonėmis

 

3.2.

Dalyvavusių apklausoje pildant Apklausos lapą

 

4.

Apklausos lapų apskaitos duomenys

4.1.

Išduotų Apklausos lapų skaičius

 

4.2.

Sugadintų Apklausos lapų skaičius

 

4.3.

Visų balsadėžėje rastų Apklausos lapų skaičius

 

4.4.

Balsadėžėje rastų galiojančių Apklausos lapų skaičius

 

4.5.

Balsadėžėje rastų negaliojančių Apklausos lapų skaičius

 

5.

Apklausos rezultatai

El. ryšio priemonėmis

Pildant Apklausos lapą

Iš viso atiduotų balsų skaičius

5.1.

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Atiduotų balsų skaičius)

(Atiduotų balsų skaičius)

(Atiduotų balsų skaičius)

5.2.

(Kandidato vardas ir pavardė)

(Atiduotų balsų skaičius)

(Atiduotų balsų skaičius)

(Atiduotų balsų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(Kandidato, surinkusio daugiausia balsų, vardas ir pavardė)

 

7.

(Kita svarbi informacija)

 

 

 

Komisijos pirmininkas                              (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

Komisijos nariai:                                       (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

(Parašas) (Vardas, pavardė)