IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ APRIBOJIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. T-154

Ignalina

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės 2015 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. (21/18)-13-1551 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo nustatymo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Uždrausti bepiločių orlaivių skrydžius Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje 1 km pločio juostoje nuo valstybės sienos linijos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Henrikas Šiaudinis