Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 15 D. NUTARIMO NR. 241 „DĖL ASMENŲ LĖŠOMIS ATLIEKAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO DARBŲ IR ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO DARBŲ APMOKĖJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2023 m. gruodžio 13 d. Nr. 961

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ LĖŠOMIS ATLIEKAMŲ ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO DARBŲ APMOKĖJIMO TAISYKLIŲ IR ASMENŲ LĖŠOMIS ATLIEKAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO DARBŲ APMOKĖJIMO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais rengimo darbai atliekami Žemės įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų, naudojančių arba pageidaujančių įsigyti valstybinės žemės sklypų ar norinčių naudotis šiais žemės sklypais, lėšomis.

2.2. Asmuo, sumokėjęs už valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo darbus, su Žemės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje nurodytu asmeniu, sudaro valstybinės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo sutartį.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

Aplinkos ministras                                                                                           Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 241

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 961

redakcija)

 

 

ASMENŲ LĖŠOMIS ATLIEKAMŲ ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO DARBŲ APMOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų, kuriuose projektuojami valstybės parduodami ir nuomojami žemės sklypai, perduodami neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir įgyvendinami valstybės lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo tvarką.

2. Asmenys savo lėšomis sumoka už žemės reformos žemėtvarkos projektų, kuriuose projektuojami valstybės parduodami ir nuomojami žemės sklypai, perduodami neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise, išskyrus Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir įgyvendinami valstybės lėšomis:

2.1. rengimą pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“ (toliau – rengimo darbai);

2.2. įgyvendinimo darbus pagal Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytą aprašą.

3. Asmenys, jeigu pageidauja, gali patys sumokėti už žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotų natūra grąžinamų žemės sklypų, perduodamų ar suteikiamų nuosavybėn neatlygintinai ir (ar) naudojamų asmeninio ūkio žemės sklypų įgyvendinimo darbus:

3.1. kaimo gyvenamojoje vietovėje;

3.2. miestams po 1995 m. birželio 1 d. priskirtoje teritorijoje.

4. Apie pageidavimą Taisyklių 3 punkte numatytu atveju sumokėti asmenys Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) informuoja per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), kai asmens elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi ir elektroninė siunta jam siunčiama per E. pristatymo sistemą, pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, arba atvykę į Nacionalinę žemės tarnybą iki žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo dienos.

5. Asmenys, informuodami Nacionalinę žemės tarnybą apie pageidavimą Taisyklėse numatytais atvejais už rengimo ir įgyvendinimo darbus sumokėti savo lėšomis, nurodo jų pageidaujamą informavimo būdą ir kontaktinę informaciją, kuri naudojama apmokant rengimo ir įgyvendinimo darbus.

II SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO DARBUS

 

6. Nacionalinė žemės tarnyba per 5 darbo dienas po visų asmenų, pageidaujančių ir turinčių teisę susigrąžinti natūra ar gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemės sklypus atitinkamoje kadastro vietovėje susirinkimo, kuriame pagal aplinkos ministro patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodiką (toliau – Metodika) aptariami žemės sklypų išdėstymo klausimai, dienos pagal Taisyklių priede pateiktą pavyzdį asmeniui, pasirinkusiam žemės sklypą ir nusprendusiam apmokėti savo lėšomis (toliau – asmuo) už rengimo darbus, parengia žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbų apmokėjimo sutarties (toliau – rengimo darbų apmokėjimo sutartis) projektą.

7. Rengimo darbų apmokėjimo sutarties projekte įrašoma Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytų rengimo darbų, kaina, nustatoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo paslaugų sutartyje, pasirašytoje tarp Nacionalinės žemės tarnybos ir asmens, rengiančio žemės reformos žemėtvarkos projektą (toliau – projekto rengėjas), įrašytą kainą.

8. Nacionalinė žemės tarnyba rengimo darbų apmokėjimo sutarties projektą per 5 darbo dienas nuo parengimo siunčia asmeniui per E. pristatymo sistemą, kai asmens elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi ir elektroninė siunta jam siunčiama per E. pristatymo sistemą, pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą vadovaudamasis Pašto įstatymu, arba jam atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą, nurodant, kur ir kada jis turi atvykti pasirašyti rengimo darbų apmokėjimo sutartį, pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu – laikas ir data, iki kada sutartis turi būti pasirašyta ir pateikta Nacionalinei žemės tarnybai. Rengimo darbų apmokėjimo sutartį pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas administracijos padalinio vadovas ir asmuo.

9. Nacionalinė žemės tarnyba per 5 darbo dienas nuo rengimo darbų apmokėjimo sutarties pasirašymo dienos projekto rengėją informuoja apie rengimo darbų apmokėjimo sutarties sudarymą per E. pristatymo sistemą, kai asmens elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi ir elektroninė siunta jam siunčiama per E. pristatymo sistemą, pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą vadovaudamasis Pašto įstatymu arba atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą.

10. Nacionalinė žemės tarnyba per 10 darbo dienų nuo žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo dienos įteikia asmeniui per E. pristatymo sistemą, kai asmens elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi ir elektroninė siunta jam siunčiama per E. pristatymo sistemą, pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą vadovaudamasis Pašto įstatymu arba atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą, sąskaitą, kad jis sumokėtų rengimo darbų apmokėjimo sutartyje įrašytą kainą.

11. Asmuo per 10 darbo dienų nuo sąskaitos gavimo dienos sumoka nurodytą sumą į Taisyklių 13 punkto pranešime nurodytą Nacionalinės žemės tarnybos banko sąskaitą. Nacionalinė žemės tarnyba, gavusi apmokėjimą, per 5 darbo dienas atsiskaito su projekto rengėju.

12. Kai asmuo per Taisyklių 11 punkte nurodytą terminą neapmoka sąskaitos, jis Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto administracijos padalinio vadovo sprendimu išbraukiamas iš asmenų, kuriems suprojektuoti žemės sklypai, sąrašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto administracijos padalinio vadovo įsakymu. Tokiu atveju, patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos projektą, projektų rengėjams sumokama Nacionalinės žemės tarnybos lėšomis pagal Taisyklių 7 punkte nurodytą sutartyje įrašytą kainą, o rengimo darbų apmokėjimo sutartyje įrašyta suma už atliktus rengimo darbus išieškoma iš asmens Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.

13. Jeigu asmuo, rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą, pasirinko pirkti ar nuomoti, gauti neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka jau patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotą žemės sklypą, išskyrus Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir įgyvendinami valstybės lėšomis, Nacionalinė žemės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise šį žemės sklypą gavimo dienos asmeniui per E. pristatymo sistemą, kai asmens elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi ir elektroninė siunta jam siunčiama per E. pristatymo sistemą, pašto paslaugos teikėjas šią siuntą įteikia kaip pašto siuntą vadovaudamasis Pašto įstatymu arba atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą įteikia pranešimą ir sąskaitą. Pranešime nurodoma, kad asmuo iki valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties pasirašymo (išskyrus aukcione parduodamus ir nuomotinus), bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, turi sumokėti už atliktus rengimo darbus, nurodoma sąskaita, į kurią reikia mokėti, o per nustatytą terminą nesumokėjus pinigų į nurodytą sąskaitą, žemės sklypas šiam asmeniui nebus parduodamas, nuomojamas, perduodamas neatlygintinai naudoti ar patikėjimo teise.

14. Kai asmuo savo lėšomis sumoka už rengimo darbus, tačiau atsisako atlikti įgyvendinimo darbus, pirkti ar nuomotis, priimti perduotiną neatlygintinai naudotis ar valdyti patikėjimo teise Metodikos nustatyta tvarka patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotą žemės sklypą, ši sumokėta suma asmeniui negrąžinama.

15. Asmuo, sumokantis už Taisyklių 2.2 papunktyje ir 3 punkte nurodytus įgyvendinimo darbus, sudaro žemės reformos žemėtvarkos projekto įgyvendinimo darbų apmokėjimo sutartį su asmeniu, nurodytu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje.

16. Asmenims, mokantiems už Taisyklių 2.2 papunktyje ir 3 punkte nurodytus darbus, žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbai atliekami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Įgyvendinant Taisykles, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

18. Ginčai dėl asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo tvarkos sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas bylų priskyrimo teismams taisykles.

 

________________

 

 

Asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos

žemėtvarkos projektų rengimo ir

įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių

priedas

 

(Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbų apmokėjimo sutarties pavyzdys)

 

ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO DARBŲ APMOKĖJIMO SUTARTIS

 

___________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atstovaujama ________________

(vadovo arba jo įgalioto administracijos padalinio vadovo pareigos)

____________________ ir _____________________________________________________

(vardas ir pavardė) (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, el. p. adresas, tel. Nr.; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė

___________, toliau vadinamas mokėtoju, atstovaujamas ____________________________

                                                                               (vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, el. p. adresas, tel. Nr.)

 

pagal __________________________________  (toliau vadinama šalimis), sudarė šią sutartį:

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

 

1. Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos __________________________

______________________________________________________ įsipareigoja užtikrinti, kad
(vadovo ar jo įgalioto administracijos padalinio vadovo pareigos)                                             

__________________________________ kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto (kadastro vietovės pavadinimas)

 

rengimo darbai, skirti suprojektuoti ___________ ha žemės sklypą parduoti ar nuomoti, taip
                                                                     (plotas skaičiais)

pat perduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti mokėtojui, būtų atlikti aplinkos ministro patvirtintos žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikoje nustatyta tvarka.

 

2. Darbų kaina, apskaičiuota pagal ________________ žemės reformos žemėtvarkos
          
                                                                              (sudarymo data)

projekto rengimo paslaugų sutartyje Nr. _____________________ nustatytą kainą, yra _________________ Eur ___ ct ( _________________________________eurų ___ ct).

(suma skaičiais ir žodžiais)

3. Mokėtojas įsipareigoja šios sutarties 2 punkte nurodytą sumą už atliktus darbus sumokėti pagal pateiktą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

4. Mokėtojui sumokėjus už atliktus rengimo darbus, tačiau atsisakius atlikti įgyvendinimo darbus, pirkti ar nuomotis, priimti perduotiną neatlygintinai naudotis ar valdyti patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotą žemės sklypą, ši sumokėta suma negrąžinama.

5. Mokėtojui per 10 darbo dienų nuo sąskaitos gavimo dienos neapmokėjus sąskaitos, mokėtojas Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto administracijos padalinio vadovo sprendimu išbraukiamas iš asmenų, kuriems suprojektuoti žemės sklypai, sąrašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto administracijos padalinio vadovo įsakymu. Tokiu atveju šios sutarties 2 punkte įrašyta suma iš jo išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, kitas įteikiamas mokėtojui arba jo įgaliotam atstovui. Jei sutartį šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis sutarties egzempliorius, kuriuo šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

 

 

Nacionalinė žemės tarnyba

prie Aplinkos ministerijos,

atstovaujama

_______________________

(vadovo arba jo įgalioto administracijos

padalinio vadovo pareigos)

 

 

 

 

________

(parašas)*

 

 

 

__________________

(vardas ir pavardė)

 

Mokėtojas arba jo įgaliotas atstovas

 

A. V. **

 

_________

(parašas)*

 

_________________

(vardas ir pavardė)

 

 

* Fizinio parašo rekvizitas netaikomas, kai sutartis yra elektroninė.

** Jeigu mokėtojas privalo turėti antspaudą.

 

____________