VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO SAVITARNOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020-02-21 Nr. VE-138 (1.3 E)

Vilnius

 

 

1.  T v i r t i n u Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašą (pridedama).

2.  Į p a r e i g o j u Dokumentų valdymo skyrių pateikti įsakymą susipažinti visiems įmonės darbuotojams.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. VE-71(1.3E) „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                          Saulius Urbanavičius


 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro

generalinio direktoriaus

2020 m. vasario 21 d. įsakymu

Nr. VE-138 (1.3 E)

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO SAVITARNOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą tais atvejais, kai asmenys (klientai) naudojasi elektroninėmis paslaugomis (toliau – paslaugos) valstybės įmonės Registrų centro (toliau – Registrų centras) savitarnoje (toliau – Savitarna).

2.       Savitarnoje tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Registrų centras, kuris užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

3.       Informacija apie Registrų centrą: valstybės įmonė Registrų centras, įmonės kodas 124110246, buveinės adresas Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, el. paštas info@registrucentras.lt, interneto svetainės adresas https://www.registrucentras.lt.

4.       Informacija apie Registrų centro duomenų apsaugos pareigūną pateikta Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

5.       Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

5.1.   2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas);

5.2.   Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

5.3.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

5.4.   Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre tvarkos aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. v-171 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmens duomenų tvarkymo aprašas).

6.       Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente ir Valstybės įmonės Registrų centro savitarnos paslaugų teikimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

 

7.      Savitarnoje klientų asmens duomenys tvarkomi paslaugų suteikimo tikslu.

8.      Klientui jungiantis prie Savitarnos, asmens duomenys papildomai tvarkomi tapatybės nustatymo tikslu.

9.      Registrų centras, tvarkydamas klientų asmens duomenis, remiasi šiomis Reglamente nustatytomis teisėto tvarkymo sąlygomis:

9.1. sutartimi (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kai asmens duomenys tvarkomi paslaugų suteikimo tikslu;

9.2. teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kai asmens duomenys tvarkomi tapatybės nustatymo tikslu.

 

 

III SKYRIUS

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 

10.    Paslaugų suteikimo tikslu renkami ir tvarkomi šie duomenys:

10.1. vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris,  adresas korespondencijai, kai klientas pageidauja dokumentus gauti paštu,

10.2. mokėjimo už paslaugas data, sumokėta suma, banko sąskaitos numeris.

11.    Prisijungimui prie Savitarnos renkami ir tvarkomi šie kliento asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kompiuterio IP adresas.

12.    Duomenų teikėjai:

12.1. duomenis nurodytus Aprašo 10.1 papunktyje, pateikia pats klientas;

12.2. duomenis nurodytus Aprašo 10.2 papunktyje, pateikia bankas.

13.    Klientas, norėdamas naudotis Savitarna, privalo pateikti Aprašo 10.1 papunktyje nurodytus asmens duomenis. Nepateikus šių duomenų, Registrų centras negalės suteikti prašomų paslaugų.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

14.    Kliento asmens duomenys gali būti perduoti:

14.1. bankui, atsiskaitymo už paslaugas mokėjimo kortele tikslu (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, kompiuterio IP adresas);

14.2. teisėsaugos institucijoms, esant teisėtam pagrindui ir tikslui duomenis gauti.

15.    Į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, asmens duomenys neperduodami, išskyrus atvejus, kai tai Registrų centrą įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.

 

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

16.    Asmens duomenys saugomi 2 metus po kliento paskyros panaikinimo, po to perkeliami į duomenų archyvą.

 

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

17.    Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Registrų centrą dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, t. y. turi šias teises:

17.1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

17.2. teisę susipažinti su duomenimis;

17.3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

17.4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

17.5. teisę apriboti duomenų tvarkymą.

18.    Kai duomenų subjektas nesutinka su Registrų centro sprendimu, priimtu dėl pateikto prašymo, susijusio su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

19.    Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Asmens duomenų tvarkymo aprašo VII–XVI skyriuose nustatyta tvarka.

 

______________________________