Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-133

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą šio sprendimo 1.2 papunktyje);

1.2. 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jei turtas apleistas ar neprižiūrėtas.

2. Taikyti nustatytus mokesčio tarifus apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį mokesčio mokėtojams nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas