LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1K-300

Vilnius

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba patvirtinus valstybės arba regiono projektų sąrašą yra keičiami kvietimo dokumentai ir juose keičiamos esminės nuostatos (keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams (išskyrus atvejus, kai pratęsiamas paraiškų pateikimo terminas), pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai), ministerija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas (kai įgyvendinami regionų projektai, – ir Vidaus reikalų ministeriją, kuri informuoja regionų plėtros tarybas) apie būtinybę keisti kvietimo dokumentus ir kartu paprašo įgyvendinančiąją instituciją sustabdyti paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų pateikimo laikotarpis jau pasibaigęs). Paraiškų priėmimas ir vertinimas gali būti nestabdomas, kai vykdoma tęstinė projektų atranka, taip pat tų valstybės ar regiono projektų, kuriems numatomi kvietimo dokumentų pakeitimai nebus taikomi arba jų paraiškų pateikimo terminas yra vėlesnis nei 30 dienų po planuojamo kvietimo dokumentų pakeitimo įsigaliojimo datos. Įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia apie paraiškų priėmimo arba vertinimo stabdymą, o valstybės ir regionų projektų pareiškėjus informuoja apie tai per DMS. Ministerija keičiamus kvietimo dokumentus derina su įgyvendinančiąja institucija ir Veiksmų programos administravimo taisyklių nustatytais atvejais – su vadovaujančiąja institucija (išskyrus atvejus, kai kvietimo dokumentai keičiami į juos perkeliant Taisyklių nuostatas) ir (arba) kita (-omis) institucija (-omis) ir partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje. Ministerija ir įgyvendinančioji institucija Taisyklių 80–82 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą (netaikoma, kai vykdoma tęstinė projektų atranka), kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (arba valstybės ar regionų projektų pareiškėjų informavimo) dienos, išskyrus atvejus, kai suderinus su valstybės ar regiono projekto pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį. Vykdant projektų konkursą, visas terminas nuo kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo sustabdymo dienos ir nuo atnaujinto kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos turi būti ne trumpesnis kaip 60 dienų (kai vykdomas projektų konkursas dviem etapais, – ne trumpesnis kaip 30 dienų kiekvienam etapui).“

2.  Pripažįstu netekusiu galios 170 punktą.

3.  Pakeičiu 190 punktą ir jį išdėstau taip:

190. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su ministerija, turi teisę nutraukti projekto sutartį Taisyklių 188 punkte nustatytais atvejais, priėmusi Taisyklių 314.3.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl pažeidimo, taip pat kitais atvejais, kai projekto vykdytojas nevykdo projekto sutarties sąlygų. Projekto sutartis nutraukiama, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos projekto vykdytojui iškėlimo (išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo teisės ir pareigos perleidžiamos kitam asmeniui Taisyklių 160 punkte nustatyta tvarka).“

4.  Pakeičiu 224 punktą ir jį išdėstau taip:

224. Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys, privačių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, kai ji didesnė kaip 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų). Viešiesiems juridiniams asmenims gali būti netaikomas reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, jeigu mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam vykdant projekto veiklas patiriamų ar planuojamų patirti tiesioginių išlaidų suma – daugiau nei 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų) (nustatydama šios sumos pagrįstumą, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti projekto išlaidoms numatomus taikyti išlaidų apmokėjimo būdus, kaip tai numatyta Taisyklių 220.1 papunktyje) ir avanso suma neviršija 45 000 eurų (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų). Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, valstybės valdomoms įmonėms, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisyklių 220.3 papunkčiu. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti sprendimą dėl projekto finansavimo priėmusi institucija. Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.“

5.  Pakeičiu 236 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

236. Įgaliotam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui patvirtinus mokėjimo prašymą ir (ar) per SFMIS2014 pateikus paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, apie tai per DMS informuojamas projekto vykdytojas, t. y. nurodoma ši informacija (jeigu ji turima):“.

6.  Pakeičiu 237 punktą ir jį išdėstau taip:

237. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 30 dienų (kai pateiktas avanso mokėjimo prašymas, – per 14 dienų) nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos patvirtina mokėjimo prašymą, SFMIS2014 parengia paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, juos patvirtina ir perduoda į VBAMS. Į vienu metu teikiamus paraiškos asignavimų valdytojui duomenis gali būti įtrauktos išlaidos, apmokamos tik pagal vieną iš Taisyklių 214 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimo būdų.“

7.  Pakeičiu 238 punktą ir jį išdėstau taip:

238. Kai įgyvendinama jungtinė priemonė, įgyvendinančioji institucija parengia paraiškos asignavimų valdytojui duomenis pagal kiekvieną priemonę.“

8.  Pakeičiu 239 punktą ir jį išdėstau taip:

239. Taisyklių 237 punkte nurodytas terminas netaikomas, kai įgyvendinančioji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu, vadovaudamasi Taisyklių 277 punktu, atlieka projekto patikrą vietoje ar turi įvertinti projekto pajamas Taisyklių 36 skirsnyje nustatyta tvarka arba gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo. Šiame Taisyklių punkte nurodytais atvejais įgyvendinančioji institucija paraiškos asignavimų valdytojui duomenis rengia, tvirtina ir perduoda juos į VBAMS ne vėliau kaip per 70 dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos.“

9.  Pakeičiu 240 punktą ir jį išdėstau taip:

240. Taisyklių 237 ir 239 punktuose nurodyti terminai netaikomi, kai įgyvendinančioji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu įtarusi, kad yra projekto sutarties pažeidimų, Taisyklių 25 skirsnyje nustatyta tvarka atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą ir kai yra sustabdytas lėšų išmokėjimas Taisyklių 312 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija privalo informuoti projekto vykdytoją apie pateikto mokėjimo prašymo tikrinimo termino pratęsimą ir paraiškos asignavimų valdytojui duomenis rengia, tvirtina ir perduoda juos į VBAMS ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo arba nuo lėšų išmokėjimo atnaujinimo dienos.“

10.  Pakeičiu 241 punktą ir jį išdėstau taip:

241. Paraiškos asignavimų valdytojui duomenis per SFMIS2014 tvirtina įgyvendinančiosios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

11.  Pripažįstu netekusiais galios 242–245 punktus.

12.  Pakeičiu 246 punktą ir jį išdėstau taip:

246. Tais atvejais, kai projekto finansavimo lėšos negali būti išmokėtos projekto vykdytojui dėl to, kad ministerijų programų sąmatose numatytos asignavimų sumos yra nepakankamos, įgyvendinančioji institucija, gavusi informaciją apie atmestas VBAMS mokėjimo paraiškas, apie tai ne vėliau kaip per 1 dieną turi informuoti ministeriją. Ministerija, gavusi minėtą informaciją, turi atlikti reikalingus programų sąmatų pakeitimus ir apie juos ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti įgyvendinančiąją instituciją.“

13.  Papildau 2461 punktu:

2461. Tais atvejais, kai projekto finansavimo lėšos negali būti išmokėtos projekto vykdytojui dėl neteisingai nurodytų paraiškos asignavimų valdytojui duomenų, įgyvendinančioji institucija, gavusi informaciją apie atmestas VBAMS mokėjimo paraiškas, ne vėliau kaip per 1 dieną turi patikslinti paraiškos asignavimų valdytojui duomenis, juos patvirtinti ir perduoti į VBAMS Taisyklių nustatyta tvarka.“

14.  Pripažįstu netekusiu galios 247 punktą.

15.  Pakeičiu 248 punktą ir jį išdėstau taip:

248. Įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus paraiškos asignavimų valdytojui duomenis ir perdavus juos į VBAMS, Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka VBAMS rengiama mokėjimo paraiška Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas), pagal kurią projekto vykdytojui išmokamos projekto finansavimo lėšos.

16.  Pakeičiu 252 punktą ir jį išdėstau taip:

252. Informacija apie Valstybės iždo departamento atliktus mokėjimus iš VBAMS perduodama į SFMIS2014. Projekto vykdytojas apie mokėjimus informuojamas per DMS.“

17.  Pakeičiu 299 punktą ir jį išdėstau taip:

299. Taisyklių 184, 210, 258, 329, 445, 447, 479 punktuose nurodytais atvejais įtariamo pažeidimo tyrimo veiksmai nėra atliekami, o, kaip numatyta Taisyklių 187.1 papunktyje, atliekamas vienašalis projekto sutarties keitimas Taisyklių 188 punkte nustatyta tvarka arba, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos projekto vykdytojui iškėlimo ar kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, projekto sutartis nutraukiama, kaip numatyta Taisyklių 190 punkte (išskyrus atvejus, kai nurodytos bankroto procedūros pradėtos įgyvendinančiajai institucijai atliekant pažeidimo tyrimą). Jei teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėja ar kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priimamas investicijų tęstinumo laikotarpiu, grąžintinos lėšos apskaičiuojamos atsižvelgiant į Taisyklių 7 priedo 3–5 punktuose nustatytus netinkamų finansuoti lėšų apskaičiavimo principus. Šiame Taisyklių punkte numatytais atvejais lėšos, jei reikia, susigrąžinamos Taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka.“

18.  Pakeičiu 320 punktą ir jį išdėstau taip:

320. Tais atvejais, kai dėl nustatyto pažeidimo įgyvendinančioji institucija priima Taisyklių 314.3.1 papunktyje nurodytą sprendimą nutraukti projekto sutartį, toks sprendimas turi būti suderintas su ministerija, kaip nustatyta Taisyklių 191 punkte.“

19.  Pakeičiu 382 punktą ir jį išdėstau taip:

382. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nustatytos grąžinamosios subsidijos skyrimo, grąžinamosios subsidijos ar jos dalies grąžinimo ir (ar) negrąžinimo sąlygos (dydis, grąžinimo terminai, išimtys dėl subsidijos grąžinimo, įskaitant galimybę pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus negrąžinti visos grąžinamosios subsidijos ar jos dalies (jei tokios išimtys nustatytos) ir kitos projektų finansavimo sąlygos.“

20.  Papildau 3821 punktu:

3821. Jei projekto vykdytojas įgyvendino projekto veiklas projekto sutartyje numatyta apimtimi, o projekto sutartyje nustatytų rezultatų nepasiekė dėl veiksnių, kurių įtakos jų nepasiekimui jis negalėjo sumažinti, ir kartu su galutiniu mokėjimo prašymu arba ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikė pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė rezultato reikšmės (projekto sutartyje nustatytų rezultatų nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų veiksmų programos priemonių specifiką, su ministerija suderinta tvarka), grąžinamas dydis apskaičiuojamas taip, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.“

21.  Pakeičiu 383 punktą ir jį išdėstau taip:

383. Projekto vykdytojo grąžinamas dydis skaičiuojamas nuo EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumos. Projektų, kuriems skirtos grąžinamosios subsidijos, grynosios pajamos turi būti įvertintos Taisyklių 36 skirsnyje nustatyta tvarka. Grynosios pajamos nėra vertinamos, kai grąžinamos visos projekto vykdytojui išmokėtos grąžinamosios subsidijos lėšos.“

22.  Pripažįstu netekusiu galios 439 punktą.

23.  Pakeičiu 458 punktą ir jį išdėstau taip:

458. Ne perkančioji organizacija, išskyrus Taisyklių 4571, 4601 ir 461 punktuose nurodytus atvejus, DMS užpildo kvietimo dalyvauti pirkime formą. Pirkimui automatiškai suteikiamas unikalus kodas, kai ne perkančioji organizacija DMS patvirtina kvietimo dalyvauti pirkime duomenis. Kvietimas dalyvauti pirkime adresuojamas nenustatytam asmenų skaičiui ir automatiškai paskelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei DMS funkcinės galimybės išsiųsti tokį kvietimą nėra arba ji neveikia, ne perkančioji organizacija kvietimą dalyvauti pirkime skelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt. Tik tada, kai kvietimas dalyvauti pirkime paskelbtas svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne perkančioji organizacija informaciją apie pirkimą papildomai gali skelbti ne perkančiosios organizacijos ar specializuotose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais.“

24.  Papildau 4601 punktu:

4601. Ne perkančioji organizacija turi teisę neskelbti apie pirkimą, kai perkamos:

4601.1. dalyvavimo konferencijose paslaugos;

4601.2. keleivių pervežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios paslaugos, kai jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo.“

25.  Pakeičiu 461.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

461.7. pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių, padauginta iš projekto finansuojamosios dalies, neviršija 60 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo arba prašyti su pirkimu susijusias išlaidas finansuoti mažesne projekto finansuojamąja dalimi, jeigu taip galėtų būti išvengta Taisyklėse nustatytos pirkimų tvarkos taikymo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3) (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jeigu yra priskirtos tam pačiam BVPŽ kodui. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.“

26.  Pakeičiu 473 punktą ir jį išdėstau taip:

473. Įgyvendinančioji institucija gali netikrinti per centrinę perkančiąją organizaciją atlikto pirkimo, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitos įgyvendinančiosios institucijos patikrinto pirkimo, kai pirkimo patikros apimtis sutampa.“

27.  Pakeičiu 494 punktą ir jį išdėstau taip:

494. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti ministerijoms ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus. Jei ministerija tenkina pareiškėjo skundą, o įgyvendinančioji institucija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl atmeta paraišką, pareiškėjas šį įgyvendinančiosios institucijos sprendimą skundžia Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

28.  Pakeičiu 2 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)“.

29.  Pakeičiu 7 priedą:

29.1.  Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kai dėl pažeidimo, susijusio su pirkimu, tikslios netinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos nustatyti negalima, Gairėse nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo norma, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, taikoma proporcingai pagal pirkimo sutartį arba jos dalį (jei pirkimo sutartis apima ir kitus, projekto lėšomis nefinansuojamus, objektus arba pažeidimas turėjo įtakos tik daliai pirkimo sutarties vertės) projekto vykdytojo patirtoms išlaidoms, kurios buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai, ir pagal tą pačią pirkimo sutartį patirtoms su pažeidimu susijusioms išlaidoms, įtrauktoms į pateiktus ar teikiamus mokėjimo prašymus, prieš jas pripažįstant deklaruotinomis Europos Komisijai.“

29.2.  Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kai dar ne visos pagal pirkimo sutartį patirtos su pažeidimu susijusios išlaidos yra įtrauktos į pateiktus mokėjimo prašymus, pažeidimo nustatymo metu netinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos Gairėse nustatytą netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normą, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, taikant nuo sudarytos pirkimo sutarties arba jos dalies (jei pirkimo sutartis apima ir kitus, projekto lėšomis nefinansuojamus, objektus arba pažeidimas turėjo įtakos tik daliai pirkimo sutarties vertės) vertės su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) arba be PVM (jei PVM yra netinkamas finansuoti projekto lėšomis).“

29.3.  Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

30.  Pakeičiu 10 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Fiksuotosios normos, taikomos iš Europos socialinio fondo lėšų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų bendrai finansuojamo projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti:

 

Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas

nuo 60 proc. iki 90 proc. (imtinai) tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas

daugiau kaip 90 procentų tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas

1

2

3

4

5

1.

iki 85 000

24

24

12

2.

nuo 85 001 iki 175 000

24

21

12

3.

nuo 175 001 iki 260 000

19

19

12

4.

nuo 260 001 iki 435 000

16

16

12

5.

nuo 435 001 iki 780 000

13

11

9,3

6.

nuo 780 001 iki 1 330 000

9

8

5,4

7.

nuo 1 330 001 iki 2 260 000

6,3

4,2

4,2

8.

nuo 2 260 001 iki 3 840 000

3,9

2,6

2,6

9.

nuo 3 840 001 iki 6 530 000

2,4

1,6

1,6

10.

nuo 6 530 001

1,5

1

1

 

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka