LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-668 „DĖL DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. V-225

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašą (pridedama).

2.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                  Rimantė Šalaševičiūtė


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. V-668

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2016 m. vasario 11 d.

įsakymo Nr. V-225 redakcija)

 

 

DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI IR DIENOS

CHIRURGIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimai ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašas nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – Įstaiga), teikiančioms dienos chirurgijos paslaugas, pacientų siuntimo gydyti dienos chirurgijos sąlygomis reikalavimus, pacientų gydymo dienos chirurgijos sąlygomis reikalavimus, pooperacinės pacientų priežiūros reikalavimus, dienos chirurgijos paslaugų apmokėjimo tvarką.

2. Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimuose ir dienos chirurgijos paslaugų sąraše vartojamos sąvokos:

2.1. Dienos chirurgijos paslauga – tai planinė intervencinė gydomoji ir (ar) diagnostinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurios metu gali būti taikoma vietinė, regioninė ar bendroji nejautra, užtikrinama paciento priežiūra iki 24 valandų ir galimybė suteikti paslaugas, naudojant šiuolaikines technologijas ir neatitraukiant jo nuo įprastos socialinės aplinkos. Prireikus paciento priežiūra gali būti pratęsiama iki 48 valandų. Dienos chirurgijos paslaugų sąrašą (nurodytas priede) nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

2.2. Dienos chirurgijos pacientas – asmuo, atvykęs į Įstaiga dėl planinės dienos chirurgijos paslaugos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGAS

 

3. Dienos chirurgijos paslaugos gali būti teikiamos Įstaigose:

3.1. atitinkančiose teisės aktais nustatytus bendruosius Įstaigose taikomus sveikatos saugos ir infekcijų kontrolės reikalavimus;

3.2. naudojančiose medicinos prietaisus, pripažintus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktų, kuriuose nustatyta medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarka, reikalavimus;

3.3. teikiančiose ne žemesnio kaip antrinio lygio stacionarines chirurgijos paslaugas arba teikiančiose dienos chirurgijos I–IV paslaugų grupių paslaugas ir su kitomis Įstaigomis, turinčiomis teisę teikti ne žemesnio kaip antrinio lygio stacionarines chirurgijos paslaugas, sudariusiose sutartis dėl pacientų perkėlimo esant indikacijoms ne vėliau kaip per 40 minučių;

3.4. teikiančiose reanimacijos I-1 paslaugas pagal Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus.

Įstaigose, suaugusiesiems teikiančiose tik I–IV paslaugų grupių dienos chirurgijos paslaugas, turi būti užtikrintas reanimacijos I-1 arba I-2 paslaugų teikimas. Jei taikoma regioninė ar bendroji nejautra, tinkamai paciento priežiūrai užtikrinti būtinas gydytojo anesteziologo-reanimatologo dalyvavimas;

3.5. turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti dienos chirurgijos paslaugas. Paslaugas, dienos chirurgijos paslaugų sąraše pažymėtas ženklu „ד, gali teikti ir Įstaigos, turinčios dienos oftalmologinės chirurgijos licenciją ir atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakyme Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytus reikalavimus.

4. Dienos chirurgijos paslaugos Įstaigoje gali būti organizuojamos stacionaro skyriuje (padalinyje) arba dienos chirurgijos skyriuje (padalinyje).

5. Dienos chirurgijos paslaugų teikimo tvarką Įstaigoje nustato jos vadovas.

6.   Dienos chirurgijos paslaugas gali teikti atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojai:

6.1. gydytojai chirurgai, gydytojai vaikų chirurgai, gydytojai urologai, abdominalinės chirurgijos gydytojai, krūtinės chirurgijos gydytojai, gydytojai kraujagyslių chirurgai, gydytojai veido ir žandikaulių chirurgai, gydytojai burnos chirurgai, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai, gydytojai ortopedai traumatologai, gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojai oftalmologai, gydytojai otorinolaringologai, gydytojai neurochirurgai, gydytojai odontologai, gydytojai vaikų odontologai, gydytojai dermatovenerologai, gydytojai gastroenterologai, gydytojai nefrologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai radiologai, turintys galiojančią licenciją, kuri suteikia teisę jos turėtojui verstis medicinos praktika pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją ir atlikti Dienos chirurgijos paslaugų sąraše nurodytas operacijas ar diagnostines procedūras;

6.2. gydytojai endoskopuotojai, gydytojai echoskopuotojai, turintys licenciją verstis medicinos praktika ir Vilniaus universiteto ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto išduotą nustatytos trukmės įvadinio kurso baigimo pažymėjimą ar jam prilyginamą iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą atitinkamą specializuotos medicinos praktikos licenciją arba sertifikatą verstis atitinkama medicinos praktika (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ 11 punktą).

 

III SKYRIUS

PACIENTŲ SIUNTIMO GYDYTI DIENOS CHIRURGIJOS SĄLYGOMIS REIKALAVIMAI

 

7. Pacientas į Įstaigą, teikiančią dienos chirurgijos paslaugas, atvyksta su gydytojo, nustačiusio Dienos chirurgijos paslaugų sąraše išvardytos paslaugos poreikį, siuntimu.

8. Siuntime dėl dienos chirurgijos paslaugų turi būti nurodyta trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientas siunčiamas, taikytas gydymas, siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų pagal medicinines indikacijas padarytos išvados ir atliktų tyrimų rezultatai.

9. Siuntime turi būti žymos apie ne vėliau kaip prieš dvi savaites atliktus privalomus tyrimus:

9.1. bendrąjį kraujo;

9.2. kraujo krešėjimo;

9.3. gliukozės kiekio kraujyje, esant poreikiui;

9.4. elektrokardiogramą, esant poreikiui.

10. Kitų pagal poreikį atliktų tyrimų rezultatai taip pat pažymimi siuntime.

 

IV SKYRIUS

GYDYMO DIENOS CHIRURGIJOS SĄLYGOMIS REIKALAVIMAI

 

11. Pacientui atvykus į Įstaigą, sprendimą dėl paciento gydymo dienos chirurgijos sąlygomis, kai numatoma taikyti vietinę nejautrą, priima šias paslaugas teikiantis gydytojas, kitais atvejais – šias paslaugas teikiantis gydytojas ir gydytojas anesteziologas-reanimatologas.

12. Įvertinęs siuntime nurodytus duomenis, prireikus atlikęs papildomus tyrimus, dienos chirurgijos paslaugas teikiantis gydytojas paskiria operacijos, diagnostinės ar gydomosios procedūros laiką.

13. Dienos chirurgijos paslaugos gali būti teikiamos pacientams, kurių anestezijos rizikos ASA laipsnis ne didesnis kaip II. Įstaigose, teikiančiose reanimacijos II paslaugas, dienos chirurgijos paslaugos gali būti teikiamos pacientams, kurių anestezijos rizikos laipsnis (ASA) ne didesnis kaip III.

14. Informacija apie procedūrą ar operaciją, pooperacinį gydymą, galimą narkozės poveikį pacientui suteikiama Įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

15. Suteikus visą reikiamą informaciją, pacientas, sutinkantis gydytis dienos chirurgijos stacionare, savo apsisprendimą patvirtina parašu medicininiuose dokumentuose.

16. Dėl pacientų, gydomų dienos chirurgijos sąlygomis, pildomi tokie patys dokumentai kaip ir gydant stacionare. Paslauga priskiriama dienos chirurgijai, jei pacientui buvo atlikta Dienos chirurgijos paslaugų sąraše nurodyta operacija ar (ir) diagnostinė procedūra, žymima bent vienu atitinkamu kodu pagal medicininių intervencijų klasifikaciją (toliau – ACHI) bei atitinkanti bent vieną iš nurodytų papildomų sąlygų. Tais atvejais, kai paslauga teikiama taikant bendrąją ar regioninę anesteziją, turi būti žymimas atitinkamas ACHI kodas.

17. Po navikų (in situ, gerybinių ar piktybinių), polipų, cistų, granuliomų, randų, ganglijų, karpų, limfmazgių, displazijų ir kitų darinių šalinimo bei atliktų organų ar audinių biopsijų privalomas histologinis ištyrimas, po atliktos aspiracinės punkcijos – citologinis ištyrimas.

18. Prieš šalinant įtariamus melanocitinius apgamus, melanomas in situ ir odos piktybinius navikus (C44) turi būti atlikta dermatoskopija.

19. Įtarus melanomą, navikas dienos chirurgijos sąlygomis gali būti šalinamas tik Įstaigose, teikiančiose tretinio lygio dermatovenerologijos ir (ar) onkologijos chemoterapijos, ir (ar) onkologijos radioterapijos paslaugas po gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.

20. Tonzilektomijos dienos chirurgijos sąlygomis gali būti atliekamos vyresniems nei 3 metų vaikams, kurių svoris didesnis negu 15 kg.

 

V SKYRIUS

POOPERACINĖS PACIENTŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

21. Suteikus dienos chirurgijos paslaugas, pacientą stebi medicinos personalas dienos chirurgijos skyriuje arba padalinyje. Jeigu paciento sveikatos būklė stabili ir pooperacinis laikotarpis sklandus, pacientas išrašomas į namus.

22. Jeigu paciento dėl sveikatos būklės negalima išleisti į namus, jis perkeliamas į stacionarinį skyrių.

23. Prieš išleidžiant pacientą į namus, jam ar (ir) lydinčiajam asmeniui būtina suteikti informaciją apie atliktą operaciją (intervencinę procedūrą) ir pooperacinę priežiūrą.

24. Išvykstančiam į namus pacientui įteikiama atmintinė, kurios tipinę formą tvirtina Įstaigos vadovas. Įstaiga, teikianti dienos chirurgijos paslaugas, pateikia išrašą iš medicininių dokumentų apie atliktą operaciją ir išsamias rekomendacijas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai ir (arba) siuntusiai įstaigai.

 

VI KYRIUS

APMOKĖJIMO TVARKA

 

25. Dienos chirurgijos paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jei atitinka apraše nurodytus reikalavimus (įskaitant papildomas sąlygas) ir atlikta intervencija, kuri žymima Dienos chirurgijos paslaugų sąraše nurodytu ACHI kodu.

26. PSDF biudžeto lėšomis neapmokamos paslaugos nurodytos Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše ir kainose, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

27. Dienos chirurgijos paslaugos klasifikuojamos pagal giminingų diagnozių grupių metodą bei apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir Giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo bei bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos tvirtinimo“ patvirtintomis kainomis.

28. Į dienos chirurgijos paslaugų kainas įskaičiuotos visų reikalingų diagnostinių ir gydomųjų priemonių, vaistų, operacijos (įskaitant anestezijos), ikioperacinės ir pooperacinės priežiūros sąnaudos, išskyrus vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių sąnaudos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, skirtomis centralizuotai perkamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti.

29. Jei pacientui dienos chirurgijos intervencija neatlikta, paslauga nepriskiriama dienos chirurgijos paslaugai ir iš PSDF biudžeto neapmokama.

30. Jei dienos chirurgijos intervencija (įskaitant anesteziją) buvo pradėta, bet dėl objektyvių priežasčių nutraukta, paslauga gali būti priskirta dienos chirurgijai ir pateikta apmokėti. Tokiu atveju turėtų būti nurodytas tik atliktos intervencijos kodas.

31. Jei pacientas hospitalizuojamas dėl atsiradusios komplikacijos arba paciento gydymas po dienos chirurgijos paslaugos suteikimo ir paciento priežiūros tęsiamas ilgiau nei 48 val., paslauga žymima kaip stacionarinė ir apmokama pagal galiojančią asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką. Tokiu atveju už dienos chirurgijos sąlygomis suteiktas paslaugas nemokama.

32. Jei pacientas, kuriam buvo suteikta dienos chirurgijos paslauga, perkeliamas į kitą Įstaigą ir ten hospitalizuojamas, tai už dienos chirurgijos paslaugą mokama ją suteikusiai Įstaigai. Kitoje Įstaigoje suteikta stacionarinė paslauga apmokama pagal galiojančią asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką.

___________________