KV zenklas 2cm

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS
VADAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS DRAUDŽIAMOSE ARBA RIBOJAMOSE ZONOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 14 d. Nr. V-1055

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 51 punktu:

1. T v i r t i n u Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos kariuomenės vado 2009 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. V-233 „Dėl įgaliojimų suteikimo karinių oro pajėgų vadui“.

 

 

 

 

Lietuvos kariuomenės vadas                                                              gen. mjr. Jonas Vytautas Žukas