PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO, ĮSIGIJUS VERSLO LIUDIJIMUS 2020 M. VYKDOMAI VEIKLAI

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T1-119

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją šalyje, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. fizinius asmenis nuo fiksuoto pajamų mokesčio, įsigijus verslo liudijimus vykdomai veiklai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis