LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. V-1031 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.1-ESFA-T-736 PRIEMONĖS „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. V-297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 papunkčiu,

 

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1031 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2 patvirtinimo“ ir 19 punktą išdėstau taip:

19. Projekto metu mokymai sektoriniame praktinio mokymo centre gali būti vykdomi tik grupėms (ne mažiau kaip 5 mokiniai, grupės sudėtis gali būti mažesnė, nurodant objektyvias mokinių nedalyvavimo priežastis) ir mokymų trukmė grupei turi būti ne trumpesnė kaip 5 darbo dienos (ne trumpiau kaip 6 ir ne ilgiau kaip 8 valandos per dieną).“

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2022 m. sausio 25 d. raštu Nr. SB-2022-00084