LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. SPRENDIMO NR. V-1864 „DĖL KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. V-246
Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, ŪKINĖS VEIKLOS IR PREKYBOS VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiais, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

1Įpareigoti kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų teikėjus, ūkinės veiklos ir prekybos parduotuvėse, turgavietėse ir kitose prekybos vietose, esančiose uždarose erdvėse, (toliau – paslaugos) vykdytojus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas (toliau – paslaugų teikėjai), laikytis šių sąlygų:

1.1. Uždarose paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos, vykdymo vietose (toliau – paslaugų teikimo vietos) neaptarnauti vyresnių nei 6 metų amžiaus lankytojų, paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai), nedėvinčių medicininių veido kaukių arba respiratorių, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

1.2. Paslaugų teikimo vietoje užtikrinti paslaugų gavėjų srautų valdymo sąlygas:

1.2.1. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti paslaugų gavėjus vieną nuo kito pertvaromis;

1.2.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.2.3. tarp prekiautojų, paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus transporto priemonėse ir atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius paslaugų gavėjus.

1.3. Užtikrinti, kad prekyba parduotuvėse, turgavietėse ir kitose prekybos vietose, esančiose uždarose erdvėse (toliau – prekybos vietos), būtų vykdoma laikantis Nutarimo Nr. 152 reikalavimų.

1.4. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie būtinybę paslaugų gavėjui uždarose erdvėse dėvėti kaukę, paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.), apie prekybos vietoje vienu metu aptarnaujamų pirkėjų skaičių. Jeigu yra techninės galimybės, periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.

1.5. Į paslaugų teikimo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.6. Sudaryti galimybę paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų teikimo patalpą arba paslaugų teikimo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

1.7. Nuolat stebėti savo (savo darbuotojų) sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (- ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.8. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.9. Kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų negali teikti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus teisės aktuose numatytais atvejais.

1.10Užtikrinti, kad kontaktiniu būdu paslaugas teikiantis asmuo:

1.10.1. laikytųsi griežtos rankų higienos: kiekvieną kartą prieš teikiant paslaugą plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

1.10.2. išvykose dirbantys paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai), kurių darbas susijęs su išvyka į kitus objektus, vengtų tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėtų kaukes;

1.10.3. paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai) bendrose darbo uždarose patalpose (erdvėse), taip pat gyvai organizuojamų susirinkimų, posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes. Kaukės galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukės dėvėti negali ar jos dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.11.  Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

1.11.1. organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.11.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.11.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).

1.12Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.13Panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.

1.14Užtikrinti paslaugų teikėjų veiklos vykdymo patalpų (erdvių) maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.

1.15Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

2. Užtikrinti, kad teikiant apgyvendinimo paslaugas būtų laikomasi šio sprendimo 1 punkte nustatytų reikalavimų. Jeigu apgyvendinimo įstaigoje teikiamos apgyvendinimo paslaugos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra taikoma izoliacija toje apgyvendinimo įstaigoje, jie negali gauti kitų kontaktinių paslaugų.

3.  Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis (paslaugų gavėjus, paslaugų teikimo vietos lankytojus, paslaugų teikėjus, asmenis, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į paslaugų teikimo vietą ir kt.) uždarose paslaugų teikėjų veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

4.  Rekomenduoti paslaugų gavėjams dėvėti kaukes atvirose paslaugų teikimo vietose, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 5 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys