Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL NACIONALINĖS BENDRUOMEniNIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS sudėties IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 10 d. Nr. 326

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 7 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti šią Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos deleguotas atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotas atstovas;

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos deleguotas atstovas;

10 (dešimt) nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos deleguotų atstovų.

2. Patvirtinti Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti šio nutarimo 1 punkte nurodytoms ministerijoms deleguoti savo atstovus į Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo.

4. Rekomenduoti Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai ir nacionalinei skėtinei bendruomeninei organizacijai deleguoti savo atstovus į Tarybą.

5. Pavesti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui patvirtinti personalinę Tarybos sudėtį.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu 2019 m. balandžio 10 d. Nr.

 

 

 

NACIONALINĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatomos Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) funkcijos, teisės ir darbo organizavimas.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, taip pat Nuostatais.

3. Taryba nėra juridinis asmuo. Tarybos nariams už dalyvavimą Tarybos posėdžiuose nemokama.

 

II SKYRIUS

TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

4. Taryba, be Įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

4.1. vertina bendruomeninių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

4.2. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo;

4.3. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su bendruomeninėmis organizacijomis ar jų veikla;

4.4. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su bendruomeninių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

5. Taryba, atlikdama jai pavestas funkcijas, įgyvendina teises, nustatytas Įstatyme.

 

III SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Tarybos veiklos forma yra Tarybos posėdžiai.

7. Pirmas Tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo personalinės Tarybos sudėties patvirtinimo.

8. Tarybos narių įgaliojimai prasideda susirinkus į pirmą Tarybos posėdį. Pirmą Tarybos posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

9. Pirmo Tarybos posėdžio metu Taryba patvirtina nešališkumo deklaraciją, kurioje numatytas Tarybos nario pasižadėjimas ir įsipareigojimas nešališkai ir objektyviai atlikti Tarybos nario funkcijas. Nešališkumo deklaraciją privalo pasirašyti kiekvienas Tarybos narys. Nepasirašęs nešališkumo deklaracijos Tarybos narys netenka savo, kaip Tarybos nario, įgaliojimų.

10. Jeigu Taryboje svarstomas klausimas susijęs su Tarybos nario privačiais interesais, Tarybos narys informuoja apie tai Tarybą ir nusišalina priimant sprendimą. Jeigu paaiškėja, kad Tarybos narys priimant sprendimą buvo šališkas, jo balsas neskaičiuojamas.

11. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas (toliau – Pirmininkas), jo nesant Pirmininko funkcijas atlieka Tarybos Pirmininko pavaduotojas (toliau – Pavaduotojas).

12. Pirmininkas ir Pavaduotojas renkamas Tarybos kadencijos laikui iš Tarybos narių slaptu balsavimu per pirmąjį Tarybos posėdį.

13. Pirmininku išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs Tarybos narys. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą didžiausią balsų skaičių surinkusių kandidatų. Pavaduotojas renkamas balsavusių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu renkant Pavaduotoją balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

14. Tarybos nario įgaliojimai baigiasi:

14.1. Tarybos nariui nepasirašius nešališkumo deklaracijos;

14.2. pasibaigus Tarybos kadencijai;

14.3. Tarybos narį delegavusiai valstybės institucijai ar įstaigai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai, nacionalinei skėtinei bendruomeninei organizacijai (toliau – delegavęs subjektas) jį (juos) atšaukus iš Tarybos;

14.4. Tarybos nariui mirus.

15. Jeigu Tarybos narys nepasirašo nešališkumo deklaracijos, iš Tarybos atšaukiamas jį delegavusio subjekto arba miršta, šį narį delegavęs subjektas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos nario įgaliojimų pasibaigimo dienos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau – Ministerija) pateikia naujo atstovo kandidatūrą likusiai Tarybos kadencijai. 

Baigiantis Tarybos kadencijos laikui, Tarybos narį delegavęs subjektas ne mažiau kaip prieš vieną mėnesį iki Tarybos kadencijos pabaigos Ministerijai pateikia atstovo kandidatūrą naujai Tarybos kadencijai.

16. Pirmininko ir (ar) Pavaduotojo įgaliojimai baigiasi Nuostatų 14 punkte išvardytais pagrindais, taip pat jam (jiems) pasitraukus iš einamų Pirmininko ar Pavaduotojo pareigų, Tarybos nariams balsų dauguma priėmus sprendimą dėl jo (jų) nušalinimo. Jeigu Pirmininko ir (ar) Pavaduotojo įgaliojimai baigiasi nepasibaigus Tarybos kadencijai, naujas Pirmininkas ir (ar) Pavaduotojas renkamas iki Tarybos kadencijos pabaigos.

17. Pirmininkas:

17.1. planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;

17.2. šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

17.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus su Tarybos veikla susijusius dokumentus;

17.4. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Tarybos kompetencija susiję klausimai;

17.5. artimiausiame Tarybos posėdyje informuoja Tarybos narius apie atstovavimą Tarybai ir dalyvavimą su Tarybos kompetencija susijusiuose renginiuose.

18. Tarybai atstovauja Pirmininkas arba, jo nesant, Pavaduotojas. Pirmininkas gali įgalioti kitą Tarybos narį atstovauti Tarybai.

19. Tarybos sekretoriaus funkcijas atlieka Ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris nėra Tarybos narys.

20. Tarybos sekretorius:

20.1. praneša Tarybos nariams ir kitiems į Tarybos posėdį kviečiamiems asmenims apie Tarybos posėdžio laiką, vietą, pateikia jiems parengtą ir su Pirmininku (o jo nesant – Pavaduotoju) suderintą Tarybos posėdžio medžiagą ir darbotvarkę;

20.2. surašo Tarybos posėdžių protokolus;

20.3. tvarko su Tarybos darbu susijusius dokumentus, kaupia ir sistemina surinktą medžiagą;

20.4. vykdo kitus Tarybos sprendimus ir (ar) Pirmininko (o jo nesant – Pavaduotojo) nurodymus.

21. Informacija apie Tarybos posėdį ir jo darbotvarkę Tarybos nariams pranešama ir Tarybos posėdžio medžiaga pateikiama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Tarybos posėdžio. Darbotvarkė gali būti pildoma naujais Tarybos narių siūlomais klausimais iki informacijos apie organizuojamą Tarybos posėdį, jo laiką ir darbotvarkę paskelbimo Ministerijos interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/ dienos.  

22. Tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių.

23. Eiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Neeiliniai Tarybos posėdžiai šaukiami Pirmininko (o jo nesant – Pavaduotojo) arba 1/3 Tarybos narių iniciatyva.

24. Tarybos posėdžiai yra atviri. Stebėtojo teisėmis Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, bendruomeninių organizacijų atstovai, žodžiu arba raštu informavę Tarybos sekretorių apie pageidavimą dalyvauti Tarybos veikloje. Tarybos posėdžio metu jie turi teisę pasisakyti po to, kai pasisako Tarybos nariai.

25. Taryba priima sprendimus atviru balsavimu Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Tarybos posėdžio pirmininko balsas.

26. Tarybos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri užfiksuojama Tarybos posėdžio protokole.

27. Taryba gali kreiptis į Nevyriausybinių organizacijų tarybą su prašymu tam tikrus Tarybos siūlomus klausimus svarstyti bendrame Tarybos ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje.

28. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Tarybos sprendimai yra rekomenduojamieji.

29. Tarybos posėdžio protokolai išsiunčiami visiems Tarybos nariams ir kitiems Tarybos posėdžio dalyviams ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Tarybos posėdžio.  

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Tarybą techniškai aptarnauja ir pirmąjį Tarybos posėdį šaukia Ministerija.

31. Taryba apie Tarybos sudarymą, savo veiklą visuomenę informuoja Ministerijos interneto svetainėje. Informacija apie organizuojamus Tarybos posėdžius, jų laiką ir darbotvarkę Ministerijos interneto svetainėje skelbiama prieš vieną darbo dieną iki Tarybos posėdžio.

32. Tarybos parengta kasmetinė bendruomeninių organizacijų būklės Lietuvos Respublikoje ataskaita už praėjusius metus paskelbiama Ministerijos interneto svetainėje iki einamųjų metų kovo 1 d.

__________________