LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2016 m. liepos 28 d. įsakymO Nr. 3-265(1.5 E)DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS

04.5.1-TID-R-516 PRIEMONĖS „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 11 d. Nr. 3-283

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.“

2. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Projektu turi būti siekiama Aprašo 25 punkte nustatyto (-ų) stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Regionas

Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (kodas P.S.321), ne mažiau kaip

„Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis“ (kodas P.S.322), ne mažiau kaip

Minimali tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Minimali tarpinė reikšmė

2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

0

1,2

0

0,6

Kauno

0

5,6

0

0,4

Klaipėdos

0

2,4

0

1,2

Marijampolės

0

1,2

0

0,6

Panevėžio

0

1,6

0

0,8

Šiaulių

0

0,8

0

2,2

Tauragės

0

0,4

0

0,8

Telšių

0

0,8

0

0,4

Utenos

0

0,8

0

0,4

Vilniaus

0

5,2

0

2,6

Iš viso:

0

20,0

0

10,0“.

 

3. Pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.2. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti suderinęs su įgyvendinančiąja institucija Aprašo 13 punkte nurodytos veiklos bent vieno statybos darbų viešojo pirkimo dokumentus ir įvykdęs šio viešojo pirkimo procedūras (pateikęs įgyvendinančiajai institucijai sudarytos viešojo pirkimo sutarties kopiją).“

4. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, kurie bus pradėti po Aprašo patvirtinimo, būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; rangos darbai būtų perkami turint parengtą statinio projektą ir atlikus jo ekspertizę, o rangos darbų sutartys būtų parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) sutarčių sąlygomis arba lygiavertėmis kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis.“

5. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                    Rokas Masiulis

                                                  

 

 

 

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2018 m. gegužės 22 d. raštu

Nr. 12-836

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. birželio 7 d. raštu

Nr. 1D-2929