LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-458

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.18. pareiškėjams arba paramos gavėjams, neteisėtai sukūrusiems sąlygas paramai gauti, parama nėra teikiama, o jau išmokėta paramos suma yra susigrąžinama. Atitiktis šiam reikalavimui vertinama pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programos su plotu susijusias priemones ir tiesiogines išmokas nustatymo metodiką, kuri tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu“.

2. Pakeičiu 52.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.5. šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Valdų registre, o nuo 2019 m. – Nekilnojamojo turto registre;“.

3. Pakeičiu 68.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.7. teikia ŽŪIKVC patikrų duomenis, reikalingus KŽS_DR5LT tikslinti: nuo einamųjų metų patikrų vietoje pradžios iki kitų metų sausio 15 d. planinių patikrų, kitų patikrų ir KPP patikrų – iki kitų metų kovo 15 d. Po kitų metų vasario 15 d. perduoti patikrų duomenys naudojami ateinančių metų KŽS_DR5LT tikslinti;“.

4. Pakeičiu 71.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

71.3. patikslina KŽS_DR5LT: pagal KŽS, kurių GKODAS yra bl1b – iki spalio 1 d.; pagal taisyklių 76.7 papunktyje nurodytus duomenis, pagal palydovinius vaizdus ir naujausius ortofotografinius žemėlapius  – iki einamųjų metų gruodžio 1 d.; pagal Agentūros patikros vietoje, planinių patikrų ir kitų, išskyrus KPP patikras, išankstinių KŽS ribų pasikeitimų ir naujausius ortofotografinius žemėlapius – iki kitų metų balandžio 1 d.; pagal patikras, gautas po kitų metų vasario 15 d., KŽS_DR5LT tikslinama iki liepos 1 d.;“.

5. Pakeičiu 76.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.2.3. pareiškėjai, kurie praėjusiais metais nedeklaravo, ir pareiškėjai, kurie deklaruoja visiškai per praėjusius du metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pateikia visų minėtų deklaruojamų plotų, žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (su žemės sklypų planais). Dokumentų pateikimo faktas pažymimas pirmajame paraiškos lape (nepažymėjus šių dokumentų pateikimo PPIS, negalima patvirtinti paraiškos). Pareiškėjas, kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, pažymi dokumentų pateikimo faktą ir iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. išsiunčia jų kopijas Agentūrai paštu arba elektroniniu paštu. Nepateikus visų šiame punkte reikalaujamų dokumentų (visam arba padidintam didesniam nei 1 ha plotui), Agentūra taiko sankcijas dėl didesnių naudmenų plotų, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, deklaravimo;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė