LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3-463 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0001 „Keltuvų judėjimo negalią turintiems žmonėms, dviračių laikiklių ir švieslenčių įrengimas autobusuose“, Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0002 „ViEšojo transporto pritaikymas neįgaliesiems ir dviračių pervežimui“ IR NR. 04.5.1-TID-K-519-01-0003 „UAB „Vlasava“ tolimojo susisiekimo autobusų pritaIkymas dviračių vežimui“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. balandžio 11 d. Nr. 3-166

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 194 punktu, atsižvelgdamas į Transporto investicijų direkcijos 2018 m. kovo 19 d. raštą Nr. 12-418 „Dėl projekto Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0003 „UAB „Vlasava“ tolimojo susisiekimo autobusų pritaikymas dviračių vežimui“ sutarties nutraukimo“:

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios sprendimą dėl nustatyto dydžio finansavimo skyrimo iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1 konkrečiam uždaviniui „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonę „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai skiriamas finansavimas iš ES ir BF lėšų ir ekologiško viešojo transporto plėtra“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.01; finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.1.2 („Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.03 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui“) numatytų lėšų šio įsakymo priedo 3 punkte nurodytam projektui.

2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 3-463 „Dėl finansavimo skyrimo projektams Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0001 „Keltuvų judėjimo negalią turintiems žmonėms, dviračių laikiklių ir švieslenčių įrengimas autobusuose“, Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0002 „Viešojo transporto pritaikymas neįgaliesiems ir dviračių pervežimui“ ir Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0003 „UAB „Vlasava“ tolimojo susisiekimo autobusų pritaikymas dviračių vežimui“:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0001 „Keltuvų judėjimo negalią turintiems žmonėms, dviračių laikiklių ir švieslenčių įrengimas autobusuose“ IR Nr. 04.5.1-TID-K-519-01-0002 „ViEšojo transporto pritaikymas neįgaliesiems ir dviračių pervežimui“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems projektams nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1 konkrečiam uždaviniui „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonę „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai skiriamas finansavimas iš ES ir BF lėšų ir ekologiško viešojo transporto plėtra“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.01; finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.1.2 („Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.03 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui“) numatytų lėšų.“

2.3. Pripažįstu netekusiu galios šio įsakymo priedo 3 punktą.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                     Rokas Masiulis