LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 19 d. Nr. 4-730

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl Institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“, 1.5 papunkčiu ir įgyvendindamas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 107):

1. T v i r t i n u Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Neautomatinių svarstyklių techniniame reglamente numatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Lietuvos metrologijos inspekcija;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 20 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Evaldas Gustas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730

 

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas (toliau – Reglamentas), nustato esminius reikalavimus neautomatinėms svarstyklėms, kuriuos šios turi atitikti, kad galėtų būti tiekiamos ir (arba) pateikiamos Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių rinkai ir pradedamos naudoti Reglamento 2 punkte nurodytose srityse.

2. Reglamento taikymo tikslais nustatomos šios neautomatinių svarstyklių naudojimo sritys:

2.1. masei nustatyti sudarant komercinius sandorius;

2.2. masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, įkainius, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;

2.3. masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teismo proceso metu pateikti;

2.4. masei nustatyti medicinos praktikoje – pacientams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;

2.5. masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;

2.6. kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;

2.7. kitos naudojimo sritys, išskyrus išvardytas Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose.

3. Reglamente vartojamos sąvokos:

3.1 Asmuofizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, taip pat juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys.

3.2. Atitikties įvertinimas – procesas, kurio metu nustatoma, ar neautomatinės svarstyklės atitinka Reglamente ir jo prieduose nustatytus reikalavimus.

3.3. Atšaukimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintos galutiniam naudotojui jau pateiktos neautomatinės svarstyklės.

3.4. CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad neautomatinės svarstyklės atitinka derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

3.5. Darnusis standartas – kaip tai apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL 2012 L 316, p. 12) 2 straipsnio 1 dalies c punkte.

3.6. Derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai – Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos neautomatinių svarstyklių pardavimo sąlygos.

3.7. Ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas.

3.8. Gamintojas – asmuo, kuris pagamina neautomatines svarstykles arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti šias svarstykles ir parduoda jas savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą.

3.9. Importuotojas – Europos Sąjungoje įsisteigęs arba nuolat gyvenantis asmuo, kuris rinkai pateikia svarstykles iš trečiosios valstybės.

3.10. Įgaliotasis atstovas – Europos Sąjungoje įsisteigęs arba nuolat gyvenantis asmuo, veikiantis gamintojo rašytinio įgaliojimo pagrindu jo vardu ir atliekantis įgaliojime nurodytas užduotis.

3.11. Nacionalinė akreditacijos įstaiga – nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008) 2 straipsnio 11 punkte.

3.12. Neautomatinės svarstyklės – svėrimo priemonė, kurią sveriant valdo operatorius.

3.13. Pašalinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią neautomatinių svarstyklių tiekimui rinkai tiekimo grandinėje.

3.14. Pateikimas rinkai – neautomatinių svarstyklių pateikimas Europos Sąjungos valstybės narės rinkai pirmą kartą.

3.15. Platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis asmuo, kuris tiekia rinkai neautomatines svarstykles ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas.

3.16. Svarstyklės – matavimo priemonė kūno masei nustatyti pagal kūną veikiančią sunkio jėgą. Svarstyklės taip pat gali būti naudojamos kitiems su mase susijusiems dydžiams, kiekiams, parametrams arba charakteristikoms nustatyti.

3.17. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti neautomatinės svarstyklės.

3.18. Tiekimas rinkai – neautomatinių svarstyklių, skirtų platinti ar naudoti rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo.

3.19. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PATEIKIMAS IR (ARBA) TIEKIMAS RINKAI IR PRADĖJIMAS NAUDOTI

 

4. Neautomatinės svarstyklės gali būti pateikiamos ir (arba) tiekiamos rinkai ir (arba) pradedamos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse tik tuo atveju, jeigu jos atitinka Reglamento reikalavimus.

5. Neautomatinės svarstyklės, po pradėjimo naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi toliau atitikti Reglamento reikalavimus.

 

III SKYRIUS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

 

6. Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse naudojamos ar skirtos naudoti neautomatinės svarstyklės privalo atitikti esminius reikalavimus, nustatytus Reglamento 1 priede.

Kai neautomatines svarstykles sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami ar nėra skirti naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, šiems įtaisams Reglamento 1 priede nurodyti esminiai reikalavimai nėra taikomi.

 

IV SKYRIUS

LAISVAS NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ JUDĖJIMAS

 

7. Draudžiama trukdyti pateikti ir (arba) tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti neautomatines svarstykles Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, atitinkančias Reglamento reikalavimus.


 

 

V SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMINTOJŲ PAREIGOS

 

8. Pateikdami rinkai neautomatines svarstykles, skirtas naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, gamintojai užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir pagamintos laikantis Reglamento 1 priede nurodytų esminių reikalavimų.

9. Gamintojai parengia Reglamento 2–7 prieduose nurodytus neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, techninius dokumentus ir atlieka Reglamento 38 punkte nurodytą atitikties įvertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti paskelbtajai įstaigai.

Kai, atlikus atitikties įvertinimo procedūrą, nustatoma, kad neautomatinės svarstyklės, skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, atitinka Reglamento reikalavimus, gamintojai parengia Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) ir pažymi neautomatines svarstykles Reglamento 44 punkte nurodytais CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu.

10.       Gamintojai saugo neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, techninius dokumentus ir atitikties deklaraciją 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos.

11.       Gamintojai užtikrina, kad būtų įdiegtos procedūros, kuriomis būtų užtikrinama serijinės neautomatinių svarstyklių produkcijos atitiktis Reglamento reikalavimams. Diegiant šias procedūras, tinkamai atsižvelgiama į neautomatinių svarstyklių projekto (toliau – NS projektas) ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais vadovaujantis deklaruojama neautomatinių svarstyklių atitiktis, pakeitimus.

12.       Atsižvelgdami į neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, keliamą pavojų, gamintojai tiria rinkai pateikiamų ir (arba) tiekiamų neautomatinių svarstyklių bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias ir atšauktas neautomatines svarstykles, taip pat apie tokią stebėseną informuoja platintojus.

13.       Gamintojai užtikrina, kad ant neautomatinių svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti neautomatinių svarstyklių tapatumą, kaip nurodyta Reglamento 9 priede.

Neautomatines svarstykles, naudojamas Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, gamintojai pažymi Reglamento 9 priedo 1 punkte nurodytais užrašais. Neautomatines svarstykles, nenaudojamas Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, gamintojai pažymi Reglamento 9 priedo 6 punkte nurodytais užrašais.

Kai neautomatines svarstykles, skirtas naudoti bet kurioje Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytoje srityje, sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nėra naudojami Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, gamintojai kiekvieną tokį įtaisą pažymi riboto naudojimo simboliu, kaip nurodyta Reglamento 53 punkte ir Reglamento 9 priedo III skyriuje.

14.       Gamintojai ant neautomatinių svarstyklių nurodo savo pavadinimą (jei gamintojas fizinis asmuo – savo vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir vienintelį pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijai kontaktiniai duomenys pateikiami lietuvių arba kita oficialia Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamos neautomatinės svarstyklės, kalba.

15.       Gamintojai užtikrina, kad prie neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, būtų pridėtos lietuvių arba kita oficialia Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamos neautomatinės svarstyklės, kalba parengtos instrukcijos bei nurodyta kita informacija. Šios instrukcijos ir informacija, taip pat neautomatinių svarstyklių ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

16.       Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktos neautomatinės svarstyklės neatitinka Reglamento reikalavimų, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti tokių neautomatinių svarstyklių atitiktį, jas pašalina arba atšaukia, jeigu tai tikslinga. Jeigu neautomatinės svarstyklės kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša visų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių rinkai pateikiamos ir (arba) tiekiamos tokios svarstyklės, kompetentingoms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją apie neautomatinių svarstyklių neatitiktį ir visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, taip pat bet kokią kitą susijusių informaciją.

17.       Jeigu rinkos priežiūros institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai šiai institucijai lietuvių (anglų) kalba raštu arba elektroninėmis priemonėmis suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad neautomatinės svarstyklės atitinka Reglamento reikalavimus. Rinkos priežiūros institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai pateiktų neautomatinių svarstyklių keliamą pavojų.

18.       Importuotojas arba platintojas, pateikiantys neautomatines svarstykles rinkai savo vardu ar naudodami savo prekės ženklą arba taip pakeičiantys rinkai jau pateiktas neautomatines svarstykles, kad gali pasikeisti jų atitiktis Reglamento reikalavimams, laikomi gamintoju, turinčiu šiame skirsnyje nurodytas gamintojo pareigas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮGALIOTŲJŲ ATSTOVŲ PAREIGOS

 

19.       Neautomatinių svarstyklių gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą atlikti įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

 

19.1. saugoti atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinė rinkos priežiūros institucija galėtų juos patikrinti;

 

19.2. rinkos priežiūros institucijai pagrįstai paprašius, jai pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus neautomatinių svarstyklių atitikčiai įrodyti;

19.3. rinkos priežiūros institucijos prašymu bendradarbiauti su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti neautomatinių svarstyklių, dėl kurių gautas įgaliojimas, keliamą pavojų.

20. Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas atlikti Reglamento 8 punkte nurodytas pareigas ir pareigą rengti Reglamento 9 punkte nurodytus techninius dokumentus.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS

 

21. Importuotojai rinkai pateikia tik Reglamento reikalavimus atitinkančias neautomatines svarstykles.

22. Prieš pateikdami rinkai neautomatines svarstykles, skirtas naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, importuotojai turi įsitikinti, kad gamintojas yra atlikęs atitinkamą Reglamento 38 punkte nurodytą neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimo procedūrą, parengęs techninius dokumentus, neautomatinės svarstyklės yra paženklintos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, prie jų yra pridėti reikalingi dokumentai bei, kad gamintojas yra įvykdytęs Reglamento
13–14 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad neautomatinės svarstyklės, skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, neatitinka Reglamento 1 priede nurodytų esminių reikalavimų, neautomatinės svarstyklės negali būti pateikiamos rinkai tol, kol nėra užtikrinama jų atitiktis minėtiems Reglamento reikalavimams. Jeigu tokios neautomatinės svarstyklės kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijai.

Prieš pateikdami rinkai neautomatines svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, importuotojai užtikrina, kad gamintojas būtų įvykdęs Reglamento 13–14 punktuose nustatytus reikalavimus.

23. Importuotojai ant neautomatinių svarstyklių nurodo savo pavadinimą (jei importuotojas fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Jeigu, norint susipažinti su minėta informacija, prireikia atidaryti neautomatinių svarstyklių pakuotę, šią informaciją importuotojai gali pateikti ant pakuotės ir neautomatinių svarstyklių lydimajame dokumente. Galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms kontaktiniai duomenys pateikiami lietuvių arba kita oficialia Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamos neautomatinės svarstyklės, kalba.

24. Importuotojai turi užtikrinti, kad prie neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, būtų pridėtos lietuvių arba kita oficialia Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamos neautomatinės svarstyklės, kalba parengtos instrukcijos ir nurodyta kita informacija.

25. Kai atsakomybė už neautomatines svarstykles, skirtas naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, tenka importuotojams, jie turi užtikrinti, kad neautomatinių svarstyklių laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų atitikčiai Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams.

26. Atsižvelgdami į neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, keliamą pavojų, importuotojai tiria rinkai pateikiamų ir (arba) tiekiamų neautomatinių svarstyklių bandinius, nagrinėja ir, prireikus, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias ir atšauktas neautomatines svarstykles, taip pat apie tokią stebėseną informuoja platintojus.

27. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktos neautomatinės svarstyklės neatitinka Reglamento reikalavimų, turi nedelsdami imtis taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti šių neautomatinių svarstyklių atitiktį, jas pašalina arba atšaukia, jeigu tai tikslinga. Jeigu tokios neautomatinės svarstyklės kelia pavojų, importuotojai taip pat nedelsdami apie tai praneša visų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių rinkai pateikiamos ir (arba) tiekiamos tokios svarstyklės, kompetentingoms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją apie neautomatinių svarstyklių neatitiktį ir apie visas priemones, kurių buvo imtasi, taip pat bet kokią kitą susijusių informaciją.

28. Importuotojai 10 metų po neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, pateikimo rinkai dienos saugo atitikties deklaracijos kopiją ir užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijos prašymu jai galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

29. Jeigu rinkos priežiūros institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai šiai institucijai lietuvių (anglų) kalba raštu arba elektroninėmis priemonėmis suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus neautomatinių svarstyklių atitikčiai įrodyti. Rinkos priežiūros institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai pateiktų neautomatinių svarstyklių keliamą pavojų.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PLATINTOJŲ PAREIGOS

 

30. Tiekdami rinkai neautomatines svarstykles, platintojai veikia laikydamiesi Reglamento reikalavimų.

31. Prieš tiekdami rinkai neautomatines svarstykles, skirtas naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, platintojai patikrina, ar neautomatinės svarstyklės pažymėtos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, ar prie jų pridėti reikalingi lietuvių arba kita oficialia Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rinkai tiekiamos neautomatinės svarstyklės, kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir kita informacija bei ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai Reglamento 13–14 punktuose bei Reglamento 23 punkte nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad neautomatinės svarstyklės, skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, neatitinka Reglamento 1 priede nurodytų esminių reikalavimų, jis netiekia neautomatinių svarstyklių rinkai tol, kol nėra užtikrinama jų atitiktis minėtiems Reglamento reikalavimams. Jeigu tokios neautomatinės svarstyklės kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir rinkos priežiūros institucijai.

Prieš pateikdami rinkai neautomatines svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, platintojai užtikrina, kad gamintojas būtų įvykdęs Reglamento 13–14 punktuose bei Reglamento 23 punkte nustatytus reikalavimus.

32. Kai atsakomybė už neautomatines svarstykles, skirtas naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, tenka platintojams, jie užtikrina, kad neautomatinių svarstyklių laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų atitikčiai Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams.

33. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektos neautomatinės svarstyklės neatitinka Reglamento reikalavimų, pasirūpina, kad būtų imtasi visų priemonių šių svarstyklių atitikčiai užtikrinti, jas pašalina arba atšaukia, jeigu tai tikslinga. Jeigu tokios neautomatinės svarstyklės kelia pavojų, platintojai taip pat nedelsdami apie tai praneša visų valstybių narių, kurių rinkai tiekiamos tokios svarstyklės, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją apie neautomatinių svarstyklių neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, taip pat bet kokią kitą susijusių informaciją.

34. Jeigu rinkos priežiūros institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai raštu arba elektroninėmis priemonėmis suteikia šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, būtinus neautomatinių svarstyklių atitikčiai įrodyti. Rinkos priežiūros institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai pateiktų neautomatinių svarstyklių keliamą pavojų.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ NURODYMAS

 

35. Rinkos priežiūros institucijos prašymu, ekonominės veiklos vykdytojai, pateikę rinkai neautomatines svarstykles, skirtas naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi nurodyti:

35.1. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė neautomatines svarstykles;

35.2. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė neautomatines svarstykles.

36. Ekonominės veiklos vykdytojai Reglamento 35 punkte nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktos neautomatinės svarstyklės, ir 10 metų po to, kai jie pateikė neautomatines svarstykles.

 

VI SKYRIUS

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATITIKTIS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATITIKTIES PREZUMPCIJA

 

37. Jeigu neautomatinės svarstyklės atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jos atitinka Reglamento 1 priede nurodytus esminius reikalavimus, kuriuos apima šie darnieji standartai arba jų dalys.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS

 

 

38. Neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams nustatoma taikant bet kurią iš šių gamintojo pasirinktų atitikties įvertinimo procedūrų:

38.1. B modulis, nurodytas Reglamento 2 priede, kartu su D moduliu, nurodytu Reglamento 3 priede, arba F moduliu, nurodytu Reglamento 5 priede. Neautomatinėms svarstyklėms, kuriose nėra elektroninių įtaisų ir kurių svėrinio masės matavimo įtaise nėra spyruoklės svėrinio pusiausvyrai nustatyti, vietoje B modulio taikomas D1 modulis, nurodytas Reglamento 4 priede, arba F1 modulis, nurodytas Reglamento 6 priede;

38.2. G modulis, nurodytas Reglamento 7 priede.

39. Su Reglamento 38 punkte nurodytomis atitikties įvertinimo procedūromis susiję dokumentai rengiami ir susirašinėjimas vyksta lietuvių arba anglų kalba.

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

40. Atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog neautomatinės svarstyklės atitinka Reglamento 1 priede nurodytus esminius reikalavimus.

41. Atitikties deklaracija rengiama pagal Reglamento 10 priede nurodytą formos pavyzdį, joje turi būti pateikiama Reglamento 2–7 prieduose nurodytuose moduliuose nustatyta informacija, kuri turi būti nuolat atnaujinama, atitinkamai patikslinant atitikties deklaraciją. Pateikiant arba tiekiant rinkai neautomatines svarstykles, atitikties deklaracija parengiama lietuvių ir, prireikus, anglų kalbomis.

42. Kai neautomatinėms svarstyklėms taikomi keli derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai, pagal kuriuos turi būti parengta atskira atitikties deklaracija, parengiama bendra pagal visus šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus taikoma atitikties deklaracija. Šioje deklaracijoje nurodomi susiję derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

43. Parengęs atitikties deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę dėl neautomatinių svarstyklių atitikties Reglamento reikalavimams.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATITIKTIES ŽYMĖJIMAS. BENDROSIOS ŽYMĖJIMO CE ŽENKLU IR PAPILDOMU METROLOGINIU ŽENKLU NUOSTATOS

 

44. Neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, atitiktis Reglamento reikalavimams patvirtinama CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, žymimais ant neautomatinių svarstyklių, kaip nurodyta Reglamento 45–47 punktuose.

45. Neautomatinių svarstyklių žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

46. Papildomą metrologinį ženklą sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaimenys. Stačiakampio aukštis turi būti lygus CE ženklo aukščiui.

47. Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai mutatis mutandis taikomi neautomatines svarstykles ženklinant papildomu metrologiniu ženklu.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽYMĖJIMO CE ŽENKLU, PAPILDOMU METROLOGINIU ŽENKLU IR KITŲ ŽYMĖJIMŲ TAISYKLĖS IR SĄLYGOS. RIBOTO NAUDOJIMO SIMBOLIS

 

48. Neautomatinės svarstyklės arba jų duomenų lentelė žymimos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu taip, kad šie ženklai būtų matomi, įskaitomi ir nenutrinami.

49. Neautomatinės svarstyklės CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu žymimos prieš jas pateikiant rinkai.

50. Papildomas metrologinis ženklas žymimas iš karto po CE ženklo.

51. Po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo nurodomas paskelbtosios įstaigos ar paskelbtųjų įstaigų identifikacinis numeris (identifikaciniai numeriai), jeigu šį įstaiga ar šios įstaigos dalyvauja atliekant neautomatinių svarstyklių gamybos kontrolę, kaip nurodyta Reglamento 2–7 prieduose.

Neautomatines svarstykles paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi pati paskelbtoji įstaiga arba, jos nurodymu, tai padaro gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

52. Prie CE ženklo, papildomo metrologinio ženklo ir paskelbtosios įstaigos (paskelbtųjų įstaigų) identifikacinio numerio (identifikacinių numerių) gali būti pritvirtinamas bet koks kitas ženklas, informuojantis apie konkretų pavojų arba neautomatinių svarstyklių naudojimo atvejį.

53. Reglamento 13 punkto trečiojoje pastraipoje ir Reglamento 9 priedo III skyriuje nurodytas simbolis tvirtinamas ant įtaiso taip, kad būtų aiškiai matomas ir nenutrinamas.

VII SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGAS. PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI IR PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ ATITIKTIES PREZUMPCIJA

 

54. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) paskiria įstaigas atlikti Reglamente nustatytas funkcijas (toliau – atitikties įvertinimo įstaigos) ir apie šias įstaigas praneša Europos Komisijai (toliau – Komisija) ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Atitikties įvertinimo įstaiga, siekianti būti paskirta atlikti Reglamente nustatytas funkcijas ir kad apie ją būtų pranešta Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, turi atitikti šiuos reikalavimus:

54.1. atitikties įvertinimo įstaiga turi būti juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

54.2. atitikties įvertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamo ekonominės veiklos vykdytojo arba matavimo priemonių (neautomatinių svarstyklių). Atitikties įvertinimo įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei sąjungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su atitikties įvertinimo įstaigos vertinamų neautomatinių svarstyklių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, yra laikomo nepriklausoma, jeigu pateikia pasirašytą nešališkumo deklaraciją, įrodančią jos nešališkumą ir tai, kad nėra interesų konflikto;

54.3. atitikties įvertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties įvertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali:

54.3.1. būti įvertinamų neautomatinių svarstyklių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Šis reikalavimas nedraudžia atitikties įvertinimo įstaigai naudoti įvertintas neautomatines svarstykles savo veikloje arba asmeniniais tikslais;

54.3.2. tiesiogiai dalyvauti projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant šias neautomatines svarstykles arba atliekant jų techninę priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Tokie asmenys negali užsiimti jokia veikla, kuri gali prieštarauti jų sprendimo, susijusio su atitikties įvertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui, ypač konsultavimo paslaugomis.

54.4. atitikties įvertinimo įstaiga turi užtikrinti, kad jai pavaldžių įstaigų arba subrangovų veikla nedarytų poveikio jos atitikties įvertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui;

54.5. atitikties įvertinimo įstaiga ir jos darbuotojai atitikties įvertinimo veiklą turi atlikti laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi turėti reikalingą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoti jokiam spaudimui ir paskatoms, ypač finansinėms, kurios galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties įvertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės;

54.6. atitikties įvertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties įvertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal Reglamento 2–7 priedus ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties įvertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos šios įstaigos vardu ir atsakomybe. Atitikties įvertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties įvertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikalinga įranga ar įrenginiais. Visais atvejais kiekvienai atitikties įvertinimo procedūrai ir kiekvienai neautomatinių svarstyklių rūšiai ar kategorijai, dėl kurios yra pranešta apie atitikties įvertinimo įstaigą, atitikties įvertinimo įstaiga turi turėti reikalingų:

54.6.1. darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties įvertinimo užduotims atlikti;

54.6.2. procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties įvertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę šias procedūras atkurti. Atitikties įvertinimo įstaiga turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip paskelbtoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

54.6.3. procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į savo dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų neautomatinių svarstyklių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis, aprašymus;

54.7. atitikties įvertinimo įstaiga turi turėti už atitikties įvertinimo užduočių vykdymą atsakingus darbuotojus, kurie:

54.7.1. turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties įvertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties įvertinimo įstaigą;

54.7.2. turi pakankamai gerai išmanyti jų atliekamo įvertinimo reikalavimus ir turi turėti tinkamus įgaliojimus šiems įvertinimams atlikti;

54.7.3. turi turėti reikalingų žinių ir išmanyti Reglamento 1 priede nurodytus esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;

54.7.4. turi turėti gebėjimų rengti atitikties įvertinimo dokumentus, kuriais patvirtinamas atitikties įvertinimo atlikimo faktas;

54.8. turi būti užtikrintas atitikties įvertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties įvertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas. Atitikties įvertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties įvertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų atitikties įvertinimų skaičiaus arba nuo šių įvertinimų rezultatų;

54.9. atitikties įvertinimo įstaiga turi būti apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu;

54.10. atitikties įvertinimo įstaigos darbuotojai turi laikytis profesinės paslapties reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal Reglamento 2–7 priedus, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms. Nuosavybės teisės yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

54.11. atitikties įvertinimo įstaiga turi dalyvauti atitinkamoje standartizacijos veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrinti, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties įvertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti. Paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus atitikties įvertinimo įstaiga taiko kaip bendrąsias gaires.

55. Kai atitikties įvertinimo įstaiga įrodo, kad ji atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka Reglamento 54 punkte nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tokius reikalavimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS IR SUBRANGA

 

56. Paskelbtoji įstaiga, pavedusi konkrečias užduotis, susijusias su atitikties įvertinimu, atlikti subrangovui arba pavaldžiai įstaigai, turi užtikrinti, kad subrangovas ar pavaldi įstaiga atitiktų Reglamento 54 punkte nustatytus reikalavimus, ir apie tokį pavedimą praneša Ūkio ministerijai.

57. Paskelbtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovo ar pavaldžios įstaigos atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur subrangovas ar pavaldi įstaiga yra įsteigti.

58. Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiai įstaigai galima tik gavus ūkio subjekto, kuris kreipėsi į paskelbtąją įstaigą dėl neautomatinių svarstyklių atitikties šio Reglamento reikalavimams įvertinimo, sutikimą.

59. Paskelbtoji įstaiga saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžios įstaigos kvalifikacijos įvertinimu ir pagal Reglamento 2–7 priedus jų atliktu darbu, kad, prireikus, Ūkio ministerija galėtų juos patikrinti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SPRENDIMAS DĖL ĮSTAIGŲ PASKYRIMO ATLIKTI ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS. PRANEŠIMO APIE PASKELBTĄJĄ ĮSTAIGĄ PROCEDŪRA

 

60. Atitikties įvertinimo įstaiga, siekianti būti paskirta atlikti atitikties įvertinimo procedūras šio Reglamento nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis pati arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia paraišką Ūkio ministerijai.

 

61. Prie paraiškos pridedamas atitikties įvertinimo veiklos, atitikties įvertinimo modulio (modulių) ir neautomatinių svarstyklių, kurias įvertinti įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditavimo pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties įvertinimo įstaiga atitinka Reglamento 54 punkte nustatytus reikalavimus.

 

62. Jeigu atitikties įvertinimo įstaiga negali pateikti akreditavimo pažymėjimo, ji Ūkio ministerijai pateikia kitus dokumentus, reikalingus jos atitikčiai Reglamento 54 punkte nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti bei prižiūrėti.

 

63. Ūkio ministerija, vadovaudamasi atitikties įvertinimo įstaigos pateiktais dokumentais nustačiusi, kad atitikties įvertinimo įstaiga atitinka Reglamento 54 punkte nustatytus reikalavimus, paskiria įstaigą atlikti Reglamente nustatytas funkcijas. Sprendimas dėl paskyrimo įforminamas ūkio ministro įsakymu.

 

Ūkio ministerija apie tokias atitikties įvertinimo įstaigas praneša Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms Komisijos sukurta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone. Šiame pranešime apie paskelbtąją įstaigą nurodoma išsami informacija apie atitikties įvertinimo veiklą, atitikties įvertinimo modulį (modulius), atitinkamas neautomatines svarstykles ir atitikties įvertinimo įstaigos kompetencijos patvirtinimą.

 

64. Kai pranešimas apie paskelbtąją įstaigą nėra grindžiamas šios įstaigos akreditavimo pažymėjimu, kaip nurodyta Reglamento 61 punkte, Ūkio ministerija Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama atitikties įvertinimo įstaigos kompetencija, taip pat informaciją apie teisės aktus, nustatančius tokios įstaigos atitikties Reglamento 55 punkte nustatytiems reikalavimams priežiūrą.

 

65. Komisijai nagrinėjant pranešimus apie paskelbtąją įstaigą, Ūkio ministerija Komisijos prašymu teikia jai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos paskelbtosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

 

Įstaiga laikoma paskelbtąja įstaiga ir įgyja atitinkamas Reglamente paskelbtosioms įstaigoms suteikiamas teises tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po Ūkio ministerijos pranešimo apie paskelbtąją įstaigą išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis, kai yra pateikiamas šios įstaigos akreditavimo pažymėjimas, arba per du mėnesius po Ūkio ministerijos pranešimo apie paskelbtąją įstaigą išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis, kai įstaigos akreditavimo pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

 

Ūkio ministerija, siųsdama pranešimą Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, kartu išsiunčia pranešimą ir įstaigai, dėl kurios pateiktas pranešimas, kuriame nurodoma, kad, praėjus dviem savaitėms po pranešimo išsiuntimo dienos, kai įstaiga pateikia akreditavimo pažymėjimą, arba praėjus dviem mėnesiams, kai toks pažymėjimas nepateikiamas, jei Komisija ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų, įstaiga įgyja teisę vykdyti atitinkamą paskelbtosios įstaigos veiklą. Apie Komisijos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pareikštus prieštaravimus Ūkio ministerija nedelsiant informuoja pareiškėją.

 

66. Ūkio ministerija Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS

 

 

 

67. Paskelbtajai įstaigai, nebeatitinkančiai Reglamento 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nevykdančiai savo pareigų, nurodytų šio skyriaus penktajame skirsnyje, taikomos Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytos poveikio priemonės (laikinas veiklos sustabdymas, apribojimas ar paskelbtosios įstaigos įgaliojimų atšaukimas). Apie sprendimą taikyti atitinkamą poveikio priemonę Ūkio ministerija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

 

68. Laikinai sustabdžius, apribojus ar atšaukus paskelbtosios įstaigos įgaliojimus arba paskelbtajai įstaigai nutraukus savo veiklą, paskelbtosios įstaigos bylos turi būti perduotos tvarkyti arba saugoti kitai paskelbtajai įstaigai, kad su šiomis bylomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios Ūkio ministerija ir rinkos priežiūros institucija. Už bylų perdavimą atsakinga paskelbtoji įstaiga, kuriai taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLAI KELIAMI REIKALAVIMAI. PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

 

 

69. Paskelbtosios įstaigos neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą atlieka pagal Reglamento 2–7 prieduose nurodytas atitikties įvertinimo procedūras.

 

70. Paskelbtosios įstaigos neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimą atlieka laikydamosi proporcingumo principo ir stengdamosi išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams, t. y. atsižvelgiama į ekonominės veiklos vykdytojo dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų neautomatinių svarstyklių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar neautomatinių svarstyklių gamybos procesas yra masinis ar serijinis. Paskelbtosios įstaigos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kurio reikia neautomatinių svarstyklių atitikčiai pagal šį Reglamentą užtikrinti.

 

71. Paskelbtajai įstaigai nustačius, kad neautomatinių svarstyklių gamintojas neįvykdė Reglamento 1 priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nurodytų esminių reikalavimų, jam atitikties sertifikatas neišduodamas. Tokiu atveju paskelbtoji įstaiga turi reikalauti, kad neautomatinių svarastyklių gamintojas imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių.

 

72. Jeigu paskelbtoji įstaiga, išdavusi atitikties sertifikatą, vykdydama neautomatinių svarstyklių atitikties stebėseną, nustato, kad neautomatinės svarstyklės nebeatitinka Reglamento reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi reikalingų taisomųjų priemonių, ir, prireikus, laikinai sustabdo išduoto atitikties sertifikato galiojimą arba išduotą atitikties sertifikatą panaikina.

 

73. Kai neautomatinių svarstyklių gamintojas pagal Reglamento 71–72 punktų reikalavimus taisomųjų priemonių nesiima arba jos nedaro reikiamo poveikio, paskelbtoji įstaiga, prireikus, apriboja arba laikinai sustabdo neautomatinėms svarstyklėms išduoto atitikties sertifikato galiojimą arba tokį atitikties sertifikatą panaikina.

 

74. Paskelbtųjų įstaigų sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

75. Paskelbtosios įstaigos informuoja Ūkio ministeriją apie:

 

75.1. neautomatinių svarstyklių gamintojams išduotus atitikties sertifikatus;

 

75.2. kiekvieną atsisakymą išduoti atitikties sertifikatą, išduoto atitikties sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą arba panaikinimą;

 

75.3. bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo apie atitikties įvertinimo įstaigą taikymo sričiai arba sąlygoms;

 

75.4. kiekvieną rinkos priežiūros institucijos pateiktą prašymą suteikti informaciją apie atitikties įvertinimo veiklą;

 

75.5. jeigu prašoma, atitikties įvertinimo veiklą, atliktą pagal suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pavyzdžiui, tarpvalstybiniu mastu atliktą veiklą ir subrangą.

 

76. Paskelbtosios įstaigos kitoms pagal Reglamentą paskelbtoms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimo veiklą, teikia informaciją apie neigiamus ir, jeigu prašoma, teigiamus atitikties įvertinimo rezultatus.

 

 

 

VIII SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ, PATENKANČIŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS RINKĄ, PRIEŽIŪRA IR EUROPOS SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA IR Į EUROPOS SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ PRIEŽIŪRA. NACIONALINIU LYGMENIU PAVOJŲ KELIANČIŲ NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATVEJU TAIKOMA PROCEDŪRA

 

 

 

77. Neautomatinėms svarstyklėms, patenkančioms į Reglamento 2 punkto taikymo sritį, taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

 

78. Kai rinkos priežiūros institucija turi pakankamai priežasčių manyti, kad neautomatinės svarstyklės, kurioms taikomas Reglamentas, kelia pavojų visuomenės interesų, kuriems taikomas Reglamentas, apsaugai, ji atlieka su šiomis neautomatinėmis svarstyklėmis susijusį įvertinimą, apimantį visus atitinkamus Reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus šiuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucija.

 

Jeigu, atliekant šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą įvertinimą, nustatoma, kad neautomatinės svarstyklės neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų, rinkos priežiūros institucija nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų priemonių, kad užtikrintų neautomatinių svarstyklių atitiktį Reglamento reikalavimams, pašalintų neautomatines svarstykles iš rinkos arba jas atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį rinkos priežiūros institucija nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį. Taikydama poveikio priemones, rinkos priežiūros institucija vadovaujasi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsniu.

Rinkos priežiūros institucija apie tai, kad neautomatinės svarstyklės neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų, informuoja atitinkamą paskelbtąją įstaigą.

 

79. Kai rinkos priežiūros institucija mano, kad neautomatinių svarstyklių neatitiktis neapsiriboja Lietuvos Respublikos teritorija, apie įvertinimo rezultatus ir priemones, kurių jos reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, ji informuoja Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

 

80. Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad Reglamento reikalavimų neatitinkančių neautomatinių svarstyklių atžvilgiu taikomų priemonių būtų imtasi visų neautomatinių svarstyklių, kurias jis pateikė ir (arba) tiekė rinkai visoje Europos Sąjungoje, atžvilgiu.

 

81. Jeigu per Reglamento 78 punkto antrojoje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikalingų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas neautomatinių svarstyklių pateikimas ir (arba) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai, kad neautomatinės svarstyklės būtų pašalintos iš rinkos arba atšauktos.

 

Rinkos priežiūros institucija apie šias priemones nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

 

82. Pateikiant Reglamento 81 punkto antrojoje pastraipoje nurodytą informaciją, nurodomi visi turimi duomenys: duomenys, būtini reikalavimų neatitinkančioms neautomatinėms svarstyklėms identifikuoti, duomenys apie neautomatinių svarstyklių kilmę, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai, taip pat viena iš šių neautomatinių svarstyklių neatitikties priežasčių:

 

82.1. neautomatinės svarstyklės neatitinka Reglamento reikalavimų, susijusių su visuomenės interesų apsauga arba

 

82.2. Reglamento 37 punkte nurodyti darnieji standartai, kuriais vadovaujantis daryta neautomatinių svarstyklių atitikties prezumpcija, turi trūkumų.

 

83. Jeigu per tris mėnesius nuo Reglamento 81 punkto antrojoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir Komisija nepareiškia prieštaravimų dėl rinkos priežiūros institucijos taikomos laikinosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Tokiu atveju rinkos priežiūros institucija imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkančios neautomatines svarstyklės būtų nedelsiant pašalintos iš rinkos, ir apie tai praneša Komisijai.

 

84. Kai užbaigus Reglamento 80–82 punktuose nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi rinkos priežiūros institucija, Komisija nustato, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, rinkos priežiūros institucija šią priemonę atšaukia.

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS NEAUTOMATINĖS SVARSTYKLĖS, KURIOS KELIA PAVOJŲ

 

 

 

85. Rinkos priežiūros institucija, pagal Reglamento 78 punktą atlikusi įvertinimą ir nustačiusi, kad Reglamentą atitinkančios neautomatinės svarstyklės vis dėlto kelia pavojų visuomenės interesų apsaugai, reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų priemonių siekdamas užtikrinti, kad atitinkamos rinkai pateiktos neautomatinės svarstyklės nebekeltų šio pavojaus, pašalintų neautomatines svarstykles iš rinkos arba atšauktų jas per pagrįstą laikotarpį, kurį rinkos priežiūros institucija nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

 

86. Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad tinkamų priemonių būtų imtasi visų susijusių neautomatinių svarstyklių, kurias jis pateikė ir (arba) tiekė rinkai visoje Europos Sąjungoje, atžvilgiu.

 

87. Rinkos priežiūros institucija, nustačiusi, kad Reglamento reikalavimus atitinkančios neautomatinės svarstyklės kelia pavojų visuomenės interesų apsaugai, nedelsdama apie tai informuoja Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares, pateikdama duomenis, būtinus atitinkamoms neautomatinėms svarstyklėms identifikuoti, duomenis apie neautomatinių svarstyklių kilmę ir tiekimo grandinę, susijusio pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

OFICIALI NEATITIKTIS

 

 

 

88. Nepažeisdama šio skyriaus antrojo skirsnio 78–83 punktų nuostatų, rinkos priežiūros institucija, nustačiusi vieną iš toliau nurodytų faktų, reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų šią neatitiktį:

 

88.1. neautomatinės svarstyklės CE ženklu arba papildomu metrologiniu ženklu pažymėtos pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba Reglamento 48–52 punktų nuostatas;

 

88.2. prie neautomatinių svarstyklių nepritvirtintas CE ženklas arba papildomas metrologinis ženklas;

 

88.3. neautomatinės svarstyklės nepažymėtos Reglamento 13 punkte nurodytais užrašais arba jais pažymėtos pažeidžiant Reglamento 13 punktą;

 

88.4. neautomatinės svarstyklės paskelbtosios įstaigos, dalyvavusios atliekant jų gamybos kontrolę, identifikaciniu numeriu pažymėtos pažeidžiant Reglamento 48–52 punktų nuostatas arba nepažymėtos;

 

88.5. prie neautomatinių svarstyklių nepridėta jų atitikties deklaracija;

 

88.6. neautomatinių svarstyklių atitikties deklaracija parengta neteisingai;

 

88.7. nėra techninių dokumentų arba yra pateikti ne visi techniniai dokumentai;

 

88.8. Reglamento 14 ir 23 punktuose nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga arba neišsami;

 

88.9. neįvykdytas bet kuris kitas Reglamento V skyriaus pirmajame ar trečiajame skirsnyje nurodytas reikalavimas.

 

89. Jeigu Reglamento 88 punkte nurodyta neatitiktis nepašalinama per rinkos priežiūros institucijos nustatytą terminą, rinkos priežiūros institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas neautomatinių svarstyklių pateikimas ir (arba) tiekimas rinkai arba užtikrina, kad jos būtų atšauktos arba pašalintos iš rinkos.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

90. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti naudoti neautomatines svarstykles, atitinkančias Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas), ir kurios buvo pateiktos rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

 

91. Pagal Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą išduoti neautomatinių svarstyklių atitikties sertifikatai laikomi atitinkančiais Reglamento nuostatas.

 

________________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

1 priedas

 

 

 

NEAUTOMATINĖMS SVARSTYKLĖMS TAIKOMI ESMINIAI REIKALAVIMAI

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Šiame Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) priede nustatomi neautomatinėms svarstyklėms taikomi esminiai reikalavimai. Šiame priede vartojami Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos išleistose tarptautinėse rekomendacijose pateikti terminai.

 

2. Kai neautomatinės svarstyklės turi arba yra sujungtos su daugiau kaip vienu rodmenų ar spausdinimo įtaisu, naudojamu Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, šiems įtaisams, pakartojantiems svėrimo operacijos rezultatus ir negalintiems turėti poveikio teisingam neautomatinių svarstyklių veikimui, šiame priede nustatyti esminiai reikalavimai netaikomi, jeigu neautomatinių svarstyklių dalis, tenkinanti šiame priede nustatytus esminius reikalavimus, teisingai spausdina arba registruoja svėrimo rezultatus, jie yra nenutrinami ir prieinami abiem su matavimu susijusioms šalims. Tačiau tiesioginėje viešojoje prekyboje naudojamų neautomatinių svarstyklių rodmenų ir spausdinimo įtaisai pardavėjo ir pirkėjo pusėje turi atitikti šiame priede nustatytus esminius reikalavimus.

 

 

 

II SKYRIUS

 

METROLOGINIAI REIKALAVIMAI

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

MASĖS VIENETAI

 

 

 

3. Turi būti naudojami tik Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarka, patvirtinta Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-134 „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), įteisinti vienetai:

 

3.1. Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) vienetai: kilogramas, mikrogramas, miligramas, gramas, tona;

 

3.2. kitas nei Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) vienetas: metrinis karatas, jeigu sveriami brangakmeniai;

3.3. imperinis vienetas: Trojos uncija (troy ounce), jei sveriami brangieji metalai. Neautomatinės svarstyklės, kuriose naudojamas imperinis masės vienetas, turi atitikti šio priedo reikalavimus, tų reikalavimų skaitines reikšmes konvertuojant į imperinius vienetus paprastosios interpoliacijos būdu.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

 

TIKSLUMO KLASĖS

 

 

 

4. Neautomatinėms svarstyklėms nustatomos šios tikslumo klasės:

 

4.1. I klasė – ypač didelio tikslumo;

 

4.2. II klasė – didelio tikslumo;

 

4.3. III klasė – vidutinio tikslumo;

 

4.4. IIII klasė – mažo tikslumo.

 

5. Šio priedo 4 punkte nurodytų neautomatinių svarstyklių tikslumo klasės turi atitikti šio priedo 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.

 

 

 

1 lentelė

 

 

Eil. Nr.

Tikslumo klasės

 

Klasė

Patikros padalos vertė (e)

Mažiausioji ribinė masė (Min)

Patikros padalos verčių skaičius, apskaičiuojamas pagal formulę:

Formula

 

Apatinė riba

Apatinė riba

Viršutinė riba

1.

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

2.

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

 

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

3.

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

 

5 g ≤ e

20 e

500

10 000

4.

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

 

 

6. II ir III tikslumo klasės neautomatinių svarstyklių, naudojamų nustatant transporto tarifą, mažiausioji ribinė masė (Min), nurodyta šio priedo 1 lentelėje, sumažinama iki 5 e.

 

7. Tikroji padalos vertė (d) ir patikros padalos vertė (e) turi būti pažymėtos taip: 1 × 10k, 2 × 10k arba 5 × 10k masės vienetai, kur k – bet koks sveikasis skaičius arba nulis.

 

8. Visoms neautomatinėms svarstyklėms, išskyrus tas, kuriose yra pagalbiniai rodmenų įtaisai, tikroji padalos vertė (d) yra lygi patikros padalos vertei (e).

 

9. Neautomatinėms svarstyklėms su pagalbiniais rodmenų įtaisais taikomos šios sąlygos:

 

9.1. e = 1 ×10 k g;

 

9.2. d < e ≤ 10 d.

 

10. Šio priedo 9 punkte nurodytos sąlygos netaikomos I tikslumo klasės neautomatinėms svarstyklėms, kuriose d < 10–4 g, e = 10–3 g.

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ KLASIFIKACIJA

 

 

 

Vienaribės neautomatinės svarstyklės

 

 

 

11. Neautomatinės svarstyklės, kuriose įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas, priklauso I arba II tikslumo klasei. Šioms I ir II tikslumo klasės neautomatinėms svarstyklėms mažiausiosios ribinės masės (Min) apatinės ribos nustatomos pakeitus šio priedo 1 lentelės 3 skiltyje patikros padalos vertę (e) tikrosios padalos verte (d).

 

12. Jei d < 10–4 g, I tikslumo klasės neautomatinių svarstyklių didžiausioji ribinė masė gali būti mažesnė kaip 50 000 e.

 

 

 

Daugiaribės neautomatinės svarstyklės

 

 

 

13. Daugiaribių neautomatinių svarstyklių atveju, leidžiamos kelios svėrimo sritys, tačiau tik tada, jei tokios sritys aiškiai nurodytos ant neautomatinių svarstyklių. Kiekviena atskira svėrimo sritis klasifikuojama pagal šio priedo 11–12 punktus. Jeigu svėrimo sritys priskiriamos skirtingoms tikslumo klasėms, neautomatinės svarstyklės turi atitikti griežčiausius šioms tikslumo klasėms taikomus reikalavimus.

 

 

 

Daugiaintervalės neautomatinės svarstyklės

 

 

 

14. Daugiaintervalės neautomatinės svarstyklės – neautomatinės svarstyklės su viena svėrimo sritimi, turinčia kelias dalines svėrimo sritis. Šiose neautomatinėse svarstyklėse negali būti įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas.

 

15. Kiekviena daugiaintervalių svarstyklių sritis apibrėžiama (kai i – 1, 2, … r, i – dalinės svėrimo srities numeris, r – dalinių svėrimo sričių skaičius):

 

15.1. patikros padalos verte ei (e(i + 1) > ei);

 

15.2. didžiausiąja ribine mase Maxi (Maxr = Max);

 

15.3. mažiausiąja ribine mase Mini (Mini = Max (i – 1) ir Min1 = Min).

 

16. Visos ribinės masės yra grynojo svėrinio ribinės masės, neatsižvelgiant į naudojamos taros masę.

 

17. Dalinių svėrimo sričių klasifikacija pateikiama šio priedo 2 lentelėje (kai i – 1, 2, … r, i – dalinės svėrimo srities numeris, r – dalinių svėrimo sričių skaičius). Visos dalinės svėrimo sritys priskiriamos tai pačiai tikslumo klasei, kokia yra ir neautomatinių svarstyklių.

 

 

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Daugiaintervalės svarstyklės

 

Klasė

Patikros padalos vertė (e)

Mažiausioji ribinė masė (Min)

Patikros padalos verčių skaičius

Mažiausioji vertė

Mažiausioji vertė, apskaičiuojama pagal formulę (kai i = r, taikomas atitinkamas šio priedo 1 lentelės stulpelis, o e keičiama į er):Formula

Maksimali vertė, apskaičiuojama pagal formulę:Formula

1.

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

2.

II

0,001 g ≤ ei≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

 

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

3.

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

4.

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

 

TIKSLUMAS

 

 

 

18. Atliekant Reglamento 38 punkte nurodytas atitikties įvertinimo procedūras, rodmens paklaida neturi viršyti rodmens leidžiamos paklaidos ribos, kaip nurodyta šio priedo 3 lentelėje. Skaitmeninio rodmens paklaidoje turi būti padaryta suapvalinimo paklaidos pataisa. Leidžiamos paklaidos ribos taikomos visų galimų svėrinių neto masei ir taros vertei, išskyrus iš anksto nustatytas taros vertes.

 

 

 


3 lentelė

 

 

Eil. Nr.

Leidžiamos paklaidos ribos

 

Svėrinys

Leidžiamos paklaidos ribos

 

I tikslumo klasė

II tikslumo klasė

III tikslumo klasė

IIII tikslumo klasė

1.

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

2.

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

3.

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

 

 

19. Leidžiamos paklaidos ribos naudojimo metu turi būti dvigubai didesnės nei leidžiamos paklaidos ribos, nustatytos šio priedo 18 punkte.

 

20. Neautomatinių svarstyklių svėrimo rezultatai turi kartotis ir atitikti svėrimo rezultatus, gautus naudojant kitą rodmenų įtaisą ir kitus svėrimo metodus. Svėrimo rezultatai neturi pernelyg atspindėti svėrinio padėties pasikeitimų ant svėrinio laikiklio.

 

21.   Neautomatinės svarstyklės turi reaguoti į nedidelius svėrinio masės pasikeitimus.

 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PAVEIKIEJI DYDŽIAI IR LAIKAS

 

 

 

22. II, III ir IIII tikslumo klasės neautomatinės svarstyklės, kurios gali būti naudojamos pasvirusioje padėtyje, turi būti pakankamai nejautrios įprastinėmis naudojimo sąlygomis susidarančiam posvyrio laipsniui.

 

23. Neautomatinės svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus gamintojo nurodytoje temperatūrų srityje. Srities vertė tarp šių ribų turi būti ne mažesnė kaip:

 

23.1. 5 °C – I tikslumo klasės neautomatinėms svarstyklėms;

 

23.2. 15 °C – II tikslumo klasės neautomatinėms svarstyklėms;

 

23.3. 30 °C – III ar IIII tikslumo klasės neautomatinėms svarstyklėms.

 

24. Gamintojui nenurodžius temperatūrų srities, neautomatinių svarstyklių metrologinės savybės neturi kisti temperatūros srityje nuo – 10 °C iki + 40 °C.

 

25. Iš elektros tinklo maitinamos neautomatinės svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus tokiomis sąlygomis, kai energijos tiekimo svyravimas neviršija nustatytų ribų.

 

Neautomatinės svarstyklės, maitinamos baterijomis, turi rodyti atvejus, kai įtampa nukrinta žemiau reikalaujamos vertės. Esant tokioms sąlygoms, neautomatinės svarstyklės turi ir toliau veikti teisingai arba automatiškai išsijungti.

 

26. Elektroninės neautomatinės svarstyklės, išskyrus I ir II tikslumo klasės, jei patikros padalos vertė (e) mažiau už 1 g, turi atitikti metrologinius reikalavimus, kurie taikomi esant dideliam santykiniam oro drėgnumui ir viršutinei temperatūros ribai.

 

27. Svėrinio laikymas ilgesnį laiką ant II, III ar IIII tikslumo klasės neautomatinių svarstyklių turi turėti nežymią įtaką rodmenims arba nulio rodmenims iš karto nuėmus svėrinį.

 

28. Esant kitokioms sąlygoms, neautomatinės svarstyklės turi ir toliau veikti teisingai arba automatiškai išsijungti.

 

 

III SKYRIUS

KONSTRUKCIJA IR SANDARA

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI KONSTRUKCIJOS IR SANDAROS REIKALAVIMAI

 

 

 

29. Neautomatinių svarstyklių sandara ir konstrukcija turi būti tokia, kad, sumontavus tokias neautomatines svarstykles ir tinkamai jas naudojant joms skirtoje aplinkoje, nepakistų jų metrologinės savybės, ir būtų rodoma masės vertė.

 

30. Esant trikdžiams, elektroninės neautomatinės svarstyklės neturi rodyti didelių klaidų poveikio arba turi automatiškai jas nustatyti ir rodyti.

 

Automatiškai nustačiusios didelę klaidą, elektroninės neautomatinės svarstyklės apie tai turi pranešti vaizdiniu ar garsiniu signalu, neišnykstančiu tol, kol naudotojas nepašalina klaidos arba kol klaida neišnyksta.

 

31. Elektroninės neautomatinės svarstyklės turi atitikti šio priedo 29–30 punktų reikalavimus visą numatytą neautomatinių svarstyklių naudojimo pagal paskirtį laiką.

 

Skaitmeninės elektroninės svarstyklės turi nuolat valdyti matavimo proceso teisingumą, rodmenų įrenginio veikimą bei duomenų saugojimą ir perdavimą.

 

Automatiškai nustačiusios didelę ilgalaikę paklaidą, elektroninės neautomatinės svarstyklės apie tai turi pranešti vaizdiniu ar garsiniu signalu, neišnykstančiu tol, kol naudotojas nepašalina sutrikimo arba kol sutrikimas neišnyksta.

 

32. Išorinio prietaiso prijungimas per atitinkamą sąsają prie elektroninių neautomatinių svarstyklių neturi turėti neigiamo poveikio šių svarstyklių metrologinėms savybėms.

 

33. Neautomatinės svarstyklės negali turėti piktnaudžiavimą jomis palengvinančių savybių, o netyčinio klaidingo svėrimo galimybės turi būti minimalios. Neautomatinių svarstyklių komponentai, kurių pačiam naudotojui neleidžiama išmontuoti ar koreguoti, turi būti apsaugoti nuo klaidingo svėrimo galimybės.

 

34. Neautomatinės svarstyklės turi būti suprojektuotos taip, kad jomis būtų galima greitai atlikti Reglamentu nustatytas patikras.

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SVĖRIMO REZULTATŲ IR KITŲ SVĖRINIO MASIŲ RODMENYS

 

 

 

35. Svėrimo rezultatai ir kitos svėrinio masės turi būti rodomi tiksliai, nedviprasmiškai ir teisingai, o rodmenų įtaisas turi būti toks, kad įprastomis naudojimo sąlygomis jo parodymai būtų aiškiai matomi.

 

36. Šio priedo 3 punkte nurodyti matavimo vienetų pavadinimai ir simboliai turi atitikti Tvarkos nuostatas, pridedant metrinio karato simbolį „ct“.

 

37. Neturi būti rodmenų, didesnių už didžiausią ribinę masę (Max), pridėjus 9e.

 

38. Pagalbinis rodmenų įtaisas leidžiamas tik po dešimtainio ženklo į dešinę. Išplėstųjų rodmenų įtaisas gali būti naudojamas tik laikinai, ir jam veikiant spausdinti rodmenis draudžiama.

 

39. Antriniai rodmenys gali būti rodomi tik tada, jeigu jų negalima sumaišyti su pirminiais rodmenimis.

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SVĖRIMO REZULTATŲ IR KITŲ SVĖRINIO MASIŲ SPAUSDINIMAS

 

 

 

40. Išspausdinti svėrimo rezultatai turi būti teisingi, tinkamai identifikuoti ir nedviprasmiški. Išspausdinti skaitmenys turi būti aiškūs, įskaitomi, neištrinami ir patvarūs.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

HORIZONTALUMO NUSTATYMAS

 

 

 

41. Prireikus, neautomatinės svarstyklės turi turėti horizontalumo nustatymo įtaisą ir lygio indikatorių, kurio jautrumas leistų tinkamą instaliaciją.

 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

NULIO NUSTATYMAS

 

 

 

42. Neautomatinėse svarstyklėse gali būti įmontuotas nulio nustatymo įtaisas. Šiuo įtaisu turi būti tiksliai nustatomas rodmenų nulis, o jo veikimas neturi turėti įtakos svėrimo rezultatų teisingumui.

 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TAROS ĮTAISAI IR NUSTATYTOS TAROS MASĖS ĮTAISAS

 

 

 

43. Neautomatinės svarstyklės gali turėti vieną ar kelis taros įtaisus arba nustatytos taros masės įtaisą. Taros įtaisu turi būti galima tiksliai nustatyti nulį ir užtikrinti tikslų neto masės nustatymą. Nustatytos taros masės įtaiso veikimas turi užtikrinti teisingą apskaičiuotos neto masės nustatymą.

 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI TIESIOGINEI VIEŠAJAI PREKYBAI NAUDOJAMOMS NEAUTOMATINĖMS SVARSTYKLĖMS, KURIŲ DIDŽIAUSIA RIBINĖ MASĖ NEVIRŠIJA 100 KG

 

 

 

44. Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos neautomatinės svarstyklės turi rodyti visą pagrindinę informaciją, susijusią su svėrimu, o pinigų sumą skaičiuojančios neautomatinės svarstyklės turi aiškiai rodyti pirkėjui, kaip skaičiuojama perkamo produkto kaina.

 

45. Mokama pinigų suma, jeigu ji rodoma, turi būti tiksli.

 

46. Pinigų sumos skaičiavimo neautomatinės svarstyklės turi rodyti pagrindinius rodmenis tiek laiko, kad pirkėjas spėtų juos perskaityti.

 

47. Pinigų sumos skaičiavimo neautomatinės svarstyklės be prekės svėrimo ir kainos skaičiavimo funkcijų gali atlikti ir kitas funkcijas, su sąlyga, kad visi rodmenys, susiję su visomis operacijomis, išspausdinami aiškiai ir nedviprasmiškai bei patogia tvarka išdėstyti ant pirkėjui pateikiamo kvito arba etiketės.

 

48. Neautomatinės svarstyklės neturi turėti savybių, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai būtų sunku suprasti rodmenis arba jie būtų neaiškūs.

 

49. Neautomatinės svarstyklės turi apsaugoti pirkėjus nuo neteisingų pirkimo – pardavimo sandorių, kurių priežastis – blogas neautomatinių svarstyklių veikimas.

 

50. Pagalbiniai rodmenų įtaisai bei išplėstiniai rodmenų įtaisai draudžiami. Papildomi įtaisai leidžiami tik tada, jeigu jie negali būti naudojami siekiant apgauti pirkėją.

 

51. Neautomatinės svarstyklės, panašios į tiesioginės viešosios prekybos svarstykles, kurios neatitinka šio skirsnio reikalavimų, netoli ekrano turi būti pažymėtos nenutrinamu įrašu: „Nenaudojamos tiesioginei viešajai prekybai“.

 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PINIGŲ SUMĄ SPAUSDINANČIOS NEAUTOMATINĖS SVARSTYKLĖS

 

 

 

52. Pinigų sumą spausdinančios neautomatinės svarstyklės turi atitikti pinigų sumą rodančių tiesioginės viešosios prekybos neautomatinių svarstyklių reikalavimus tiek, kiek tai taikytina tokioms svarstyklėms. Spausdinti kainos etiketę, kai svėrinio masė mažesnė už mažiausią ribinę masę, turi būti neįmanoma.

 

_________________


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

2 priedas

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS TIPO TYRIMO TVARKA

 

(B MODULIS)

 

 

 

1. Europos Sąjungos tipo tyrimo tvarkoje (toliau – Tvarka) aprašoma atitikties įvertinimo procedūros dalis, pagal kurią paskelbtoji įstaiga tiria neautomatinių svarstyklių techninį projektą (toliau – techninis projektas) ir patikrina bei patvirtina, kad toks techninis projektas atitinka Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

 

2. Europos Sąjungos tipo tyrimas gali būti atliekamas vienu iš šių būdų:

 

2.1. tiriant tipinį numatomų gaminti neautomatinių svarstyklių pavyzdį (produkcijos tipas);

 

2.2. įvertinant techninio projekto tinkamumą nagrinėjant techninius dokumentus ir šio priedo 3.5 papunktyje nurodytus patvirtinančius duomenis, taip pat atliekant numatomos produkcijos vienos ar daugiau svarbių dalių tipinių pavyzdžių tyrimą (produkcijos tipas ir projekto tipas);

 

2.3. įvertinant techninio projekto tinkamumą nagrinėjant techninius dokumentus ir šio priedo 3.5 papunktyje nurodytus patvirtinančius duomenis, neatliekant pavyzdžio tyrimo (projekto tipas).

 

3. Gamintojas vienai pasirinktai paskelbtajai įstaigai pateikia Europos Sąjungos tipo tyrimo paraišką (toliau – paraiška), kurioje turi būti:

 

3.1. nurodytas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas bei, jei paraišką paduoda jo įgaliotasis atstovas, jo pavadinimas (jei įgaliotasis atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas;

 

3.2. pridėtas rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai paskelbtajai įstaigai;

 

3.3. pridėti techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai turi būti parengti taip, kad jais vadovaujantis būtų galima įvertinti neautomatinių svarstyklių atitiktį Reglamento reikalavimams, prie jų taip pat turi būti pridedama pavojų analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi neautomatinėms svarstyklėms taikomi Reglamento reikalavimai ir šie dokumentai, kiek reikia atitikties įvertinimui atlikti, turi apimti informaciją apie neautomatinių svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą. Prireikus, techninius dokumentus turi sudaryti šie dokumentai ir informacija:

 

3.3.1. bendras neautomatinių svarstyklių aprašymas;

 

3.3.2. techninio projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kitų techninio projekto dalių brėžiniai ir schemos;

 

3.3.3. Tvarkos 3.3.2 papunktyje nurodytiems brėžiniams ir schemoms bei neautomatinių svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

 

3.3.4. visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu šie darnieji standartai nebuvo taikomi, sprendimų, kuriais užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašas. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos jų dalys;

 

3.3.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

 

3.3.6. bandymų ataskaitos;

 

3.4. pateikiami numatomos produkcijos tipiniai pavyzdžiai. Paskelbtoji įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau pavyzdžių, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

 

3.5. pateikiami techniniam projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys. Šiuose patvirtinančiuose duomenyse turi būti nurodyti visi taikyti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visa apimtimi. Prireikus į patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir atsakomybe.

 

4. Paskelbtoji įstaiga:

 

4.1. tirdama neautomatines svarstykles, išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinančius duomenis, kad įvertintų techninio projekto tinkamumą;

 

4.2. įvertindama pavyzdį:

 

4.2.1. patikrina, ar pavyzdys buvo pagamintas pagal techninius dokumentus, ir nustato elementus, kurie buvo suprojektuoti pagal taikomas susijusių darniųjų standartų nuostatas, taip pat elementus, kurie buvo suprojektuoti taikant kitas atitinkamas technines specifikacijas;

 

4.2.2. atlieka reikalingus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamame darniajame standarte nustatyti sprendiniai;

 

4.2.3. jeigu susijusiuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvo taikomi, atlieka reikalingus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo, taikančio kitas atitinkamas technines specifikacijas, pasirinktais sprendiniais užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams;

 

4.2.4. susitaria su gamintoju dėl vietos, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

 

5. Paskelbtoji įstaiga parengia įvertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal Tvarkos 4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Paskelbtoji įstaiga, nepažeisdama Reglamento 54.10 papunktyje nurodyto reikalavimo, visą šios ataskaitos turinį arba jos dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

 

6. Jeigu tipas atitinka Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda gamintojui Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą (toliau – sertifikatas). Sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas, tyrimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos (jeigu yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie sertifikato gali būti pridedami priedai.

 

7. Sertifikate ir jo prieduose turi būti pateikta visa informacija, reikalinga įvertinti pagamintų neautomatinių svarstyklių atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą.

 

8. Sertifikatas galioja dešimt metų nuo išdavimo dienos ir gali būti pratęstas kiekvieną kartą dešimties metų laikotarpiui. Jeigu neautomatinių svarstyklių techninis projektas pakeičiamas iš esmės, pvz., pradėjus taikyti naujus metodus, sertifikato galiojimas gali būti apribotas dvejų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas trejiems metams.

 

9. Jeigu tipas neatitinka Reglamento reikalavimų, paskelbtoji įstaiga atsisako išduoti sertifikatą ir apie tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo išduoti sertifikatą priežastis.

 

10. Paskelbtoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios gali parodyti, kad patvirtintas tipas nebeatitinka Reglamento reikalavimų, ir priima sprendimą, ar dėl tokių patvirtinto tipo pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jeigu tokie tyrimai reikalingi, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša gamintojui. Gamintojas paskelbtajai įstaigai, saugančiai su sertifikatu susijusius techninius dokumentus, privalo pranešti apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali daryti įtaką neautomatinių svarstyklių atitikčiai Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams arba sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems patvirtinto tipo pakeitimams reikalingas papildomas paskelbtosios įstaigos patvirtinimas, kuris įforminamas kaip pirminio sertifikato papildymas.

 

11. Kiekviena paskelbtoji įstaiga informuoja Ūkio ministeriją apie išduotus ir (arba) panaikintus sertifikatus bei tokių sertifikatų papildymus, ir bent kartą per metus arba gavusi Ūkio ministerijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

 

12. Kiekviena paskelbtoji įstaiga informuoja kitas paskelbtąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip galiojimo atžvilgiu apribotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

 

13. Europos Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms ar kitoms paskelbtosioms įstaigoms pateikus prašymą, paskelbtoji įstaiga šiems subjektams turi pateikti prašomų sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Taip pat esant Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybės narės prašymui, paskelbtoji įstaiga turi pateikti ir techninių dokumentų kopijas bei paskelbtosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus.

 

14. Paskelbtoji įstaiga saugo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki sertifikato galiojimo pabaigos.

 

15. Gamintojas saugo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas bei techninius dokumentus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

16. Gamintojo įgaliotasis atstovas gali pateikti Tvarkos 3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti Tvarkos 10 ir 15 punktuose nurodytus įsipareigojimus, jeigu jie nurodyti įgaliojime.

 

 

 

____________________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

3 priedas

 

 

 

TIPO ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS, PAGRĮSTOS GAMYBOS PROCESO KOKYBĖS UŽTIKRINIMU, TVARKA

(D MODULIS)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojas, įvykdęs Tipo atitikties įvertinimo procedūros, pagrįstos gamybos proceso kokybės užtikrinimu, tvarkoje (toliau – Tvarka) nustatytus įpareigojimus, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos neautomatinės svarstyklės atitinka tipą, aprašytą Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikate (toliau – sertifikatas), ir neautomatinėms svarstyklėms taikomus Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

2. Gamintojas, siekdamas užtikrinti neautomatinių svarstyklių gamybos proceso kokybę, naudoja Tvarkos II skyriaus nustatyta tvarka patvirtintą neautomatinių svarstyklių kokybės sistemą, apimančią neautomatinių svarstyklių gamybą, baigiamąjį tikrinimą ir bandymą.

 

II SKYRIUS

KOKYBĖS SISTEMA

 

3. Gamintojas pasirinktai paskelbtajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti kokybės sistemą (toliau – paraiška), kurią jis taiko gaminamoms neautomatinėms svarstyklėms, kurioje turi būti nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas (jei įgaliotasis atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas. Prie paraiškos turi būti pridedami:

 

3.1. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta kitai paskelbtajai įstaigai;

3.2. visa reikalinga informacija apie numatomą gaminti neautomatinių svarstyklių kategoriją;

3.3. kokybės sistemos dokumentai;

3.4. sertifikate aprašyto tipo techniniai dokumentai ir sertifikato kopija.

4. Kokybės sistema turi būti užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis tipui, aprašytam sertifikate, ir Reglamento reikalavimams.

 

5. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminami kaip rašytinės veiklos strategijos, procedūros ir instrukcijos. Kokybės sistemos dokumentai turi būti rengiami taip, kad jais vadovaujantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

 

6. Kokybės sistemos dokumentuose turi būti tinkamai aprašyti:

 

6.1. kokybės sistemos tikslai ir gamintojo organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminio kokybe;

 

6.2. atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami neautomatinių svarstyklių gamyboje;

 

6.3. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš neautomatinių svarstyklių gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

 

6.4. kokybės įrašai, t. y. audito ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

 

6.5. priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama tinkama gaminio kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

 

7. Paskelbtoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka Tvarkos 4–6 punktuose nurodytus reikalavimus. Paskelbtoji įstaiga daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

 

8. Paskelbtoji įstaiga turi turėti sudariusi audito komisiją, kuri, atliekant kokybės sistemos įvertinimą, rengia tikrinamuosius vizitus gamintojo patalpose. Paskelbtosios įstaigos audito komisija, vertinanti gamintojo kokybės sistemą, turi turėti patirties kokybės valdymo sistemos srityje, žinoti taikytinus Reglamento reikalavimus, joje taip pat turi būti bent vienas narys, turintis patirties atitinkamų neautomatinių svarstyklių vertinimo srityje ir išmanantis jų technologiją, taip pat audito komisija turi žinoti taikytinus Reglamento reikalavimus.

 

9. Paskelbtosios įstaigos audito komisija, siekdama patikrinti gamintojo gebėjimą nustatyti taikytinus Reglamento reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad būtų užtikrinta neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento reikalavimams, peržiūri Tvarkos 3.5 papunktyje nurodytus techninius dokumentus.

 

10. Paskelbtosios įstaigos sprendimas dėl gamintojo kokybės sistemos patvirtinimo pranešamas gamintojui. Šiame pranešime pateikiamos audito išvados dėl kokybės sistemos įvertinimo ir motyvuotas sprendimas dėl kokybės sistemos patvirtinimo.

 

11. Gamintojas prie pateiktos paraiškos prideda laisvos formos rašytinį pasižadėjimą vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusius įsipareigojimus ir užtikrinti, kad kokybės sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

 

12. Gamintojas paskelbtajai įstaigai, patvirtinusiai jo kokybės sistemą, privalo pranešti apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

 

Paskelbtoji įstaiga, įvertinusi siūlomus kokybės sistemos pakeitimus, sprendžia, ar pakeista kokybės sistema ir toliau atitiks Tvarkos 4–6 punktuose nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

 

Paskelbtosios įstaigos sprendimas dėl siūlomų kokybės sistemos pakeitimų patvirtinimo pranešamas gamintojui. Šiame pranešime pateikiamos siūlomų kokybės sistemos pakeitimų įvertinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl jų patvirtinimo.

 

 

 

III SKYRIUS

 

PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS VYKDOMA GAMINTOJO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 

 

13. Paskelbtoji įstaiga, patvirtinusi gamintojo kokybės sistemą, vykdo gamintojo veiklos priežiūrą, kurios tikslas – užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

 

14. Paskelbtoji įstaiga priežiūros tikslais, iš anksto suderinusi laiką su gamintoju, turi teisę patekti į gamintojo gamybines, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo patalpas, paprašyti pateikti jai visą reikalingą informaciją ir kokybės sistemos dokumentus.

 

15. Paskelbtoji įstaiga, siekdama įsitikinti, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, atlieka periodinį gamintojo kokybės sistemos auditą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

 

16. Paskelbtoji įstaiga gali vykdyti neplaninį gamintojo kokybės sistemos auditą. Tokio audito metu paskelbtoji įstaiga prireikus gali atlikti neautomatinių svarstyklių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Paskelbtoji įstaiga pateikia gamintojui neplaninio audito ir bandymų (jeigu jie buvo atlikti) ataskaitas.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

ATITIKTIES ŽENKLAS IR EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

 

 

17. Neautomatines svarstykles, atitinkančias sertifikate aprašytą tipą ir taikomus Reglamento reikalavimus, gamintojas pažymi Reglamento 44 punkte nurodytais CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu bei paskelbtosios įstaigos, patvirtinusios jo kokybės sistemą, atsakomybe, – šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

18. Gamintojas parengia rašytinę neautomatinių svarstyklių modelio Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) ir saugo ją 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. Atitikties deklaracijoje nurodomas neautomatinių svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

 

19. Atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms paprašius, joms pateikiama atitikties deklaracijos kopija.

 

V SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

20. Gamintojas saugo žemiau nurodytus dokumentus 10 metų nuo neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad galėtų juos pateikti nacionalinėms valdžios institucijoms:

 

20.1. Tvarkos 3 punkte nurodytus dokumentus;

 

20.2. informaciją apie Tvarkos 12 punkte nurodytus patvirtintus kokybės sistemos pakeitimus;

 

20.3. Tvarkos 12, 15–16 punktuose nurodytus paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

 

21. Kiekviena paskelbtoji įstaiga informuoja Ūkio ministeriją apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir bent kartą per metus arba gavusi Ūkio ministerijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

 

22. Tvarkos 3, 12, 17–20 punktuose nurodytus gamintojo įsipareigojimus jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jie nurodyti įgaliojime.

 

 

 

___________________


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

4 priedas

 

 

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS, PAGRĮSTOS GAMYBOS PROCESO KOKYBĖS UŽTIKRINIMU, TVARKA

 

(D1 MODULIS)

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Gamintojas, įvykdęs Atitikties įvertinimo procedūros, pagrįstos gamybos proceso kokybės užtikrinimu, tvarkoje (toliau – Tvarka) nustatytus įpareigojimus, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos neautomatinės svarstyklės atitinka joms taikomus Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

 

2. Gamintojas parengia techninius dokumentus, kuriais vadovaujantis turi būti įmanoma įvertinti neautomatinių svarstyklių atitiktį taikomiems Reglamento reikalavimams, šiuose dokumentuose taip pat turi būti įtraukta rizikos analizė ir vertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi neautomatinėms svarstyklėms taikomi Reglamento reikalavimai ir šie dokumentai, kiek reikia atitikties įvertinimui atlikti, turi apimti neautomatinių svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą.

 

3. Techninius dokumentus, prireikus, turi sudaryti šie dokumentai ir informacija:

 

3.1. bendras neautomatinių svarstyklių aprašymas;

 

3.2. neautomatinių svarstyklių projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kitų projekto dalių brėžiniai ir schemos;

 

3.3. Tvarkos 3.2 papunktyje nurodytiems brėžiniams ir schemoms bei neautomatinių svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

 

3.4. visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu šie darnieji standartai nebuvo taikomi, sprendinių, kuriais užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos jų dalys;

 

3.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

 

3.6. bandymų ataskaitos.

 

4. Gamintojas saugo techninius dokumentus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

5. Gamintojas, siekdamas užtikrinti neautomatinių svarstyklių gamybos proceso kokybę, naudoja Tvarkos II skyriaus nustatyta tvarka patvirtintą neautomatinių svarstyklių kokybės sistemą, apimančią neautomatinių svarstyklių gamybą, baigiamąjį tikrinimą ir bandymą

 

 

 

II SKYRIUS

 

KOKYBĖS SISTEMA

 

 

 

6. Gamintojas pasirinktai paskelbtajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti kokybės sistemą, kurią jis taiko gaminamoms neautomatinėms svarstyklėms(toliau – paraiška), kurioje turi būti nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas (jei įgaliotasis atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas. Prie paraiškos turi būti pridedami:

 

6.1. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta kitai paskelbtajai įstaigai;

 

6.2. visa reikalinga informacija apie numatomą gaminti neautomatinių svarstyklių kategoriją;

 

6.3. kokybės sistemos dokumentai;

 

6.4. techniniai dokumentai, nurodyti Tvarkos 2–3 punktuose.

 

7. Kokybės sistema turi būti užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis joms taikomiems Reglamento reikalavimams.

 

8. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įformintos kaip rašytinės veiklos strategijos, procedūros ir instrukcijos. Kokybės sistemos dokumentai turi būti rengiami taip, kad jais vadovaujantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

 

9. Kokybės sistemos dokumentuose turi būti tinkamai aprašyti:

 

9.1. kokybės sistemos tikslai ir gamintojo organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminio kokybe;

 

9.2. atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami neautomatinių svarstyklių gamyboje;

 

9.3. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš neautomatinių svarstyklių gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

 

9.4. kokybės įrašai, t. y. audito ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

 

9.5. priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama tinkama gaminio kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

 

10. Paskelbtoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka Tvarkos 7–9 punktuose nurodytus reikalavimus. Paskelbtoji įstaiga daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

 

11. Paskelbtoji įstaiga turi turėti sudariusi audito komisiją, kuri, atliekant kokybės sistemos įvertinimą, rengia tikrinamuosius vizitus gamintojo patalpose. Paskelbtosios įstaigos audito komisija, įvertinanti gamintojo kokybės sistemą, turi turėti patirties kokybės valdymo sistemos srityje, žinoti neautomatinėms svarstyklėms taikomus Reglamento reikalavimus, joje taip pat turi būti bent vienas narys, turintis patirties atitinkamų neautomatinių svarstyklių įvertinimo srityje ir išmanantis jų technologiją.

 

12. Paskelbtosios įstaigos audito komisija, siekdama patikrinti gamintojo gebėjimą nustatyti taikytinus Reglamento reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad būtų užtikrinta neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento reikalavimams, peržiūri Tvarkos 2–3 punktuose nurodytus techninius dokumentus.

 

13. Paskelbtosios įstaigos sprendimas dėl gamintojo kokybės sistemos patvirtinimo pranešamas gamintojui. Šiame pranešime pateikiamos audito išvados dėl kokybės sistemos įvertinimo ir motyvuotas sprendimas dėl kokybės sistemos patvirtinimo.

 

14. Gamintojas prie pateiktos paraiškos prideda laisvos formos rašytinį pasižadėjimą vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusius įsipareigojimus ir užtikrinti, kad kokybės sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

 

15. Gamintojas paskelbtajai įstaigai, patvirtinusiai jo kokybės sistemą, privalo pranešti apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

 

Paskelbtoji įstaiga, įvertinusi siūlomus kokybės sistemos pakeitimus, sprendžia, ar pakeista kokybės sistema ir toliau atitiks Tvarkos 7–9 punktuose nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

 

Paskelbtosios įstaigos sprendimas dėl siūlomų kokybės sistemos pakeitimų patvirtinimo pranešamas gamintojui. Šiame pranešime pateikiamos siūlomų kokybės sistemos pakeitimų įvertinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl jų patvirtinimo.

 

 

 

III SKYRIUS

 

PASKELBTOSIOS ĮSTAIGOS VYKDOMA GAMINTOJO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 

 

16. Paskelbtoji įstaiga, patvirtinusi gamintojo kokybės sistemą, vykdo gamintojo veiklos priežiūrą, kurios tikslas – užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

 

17. Paskelbtoji įstaiga priežiūros tikslais, iš anksto suderinusi laiką su gamintoju, turi teisę patekti į gamintojo gamybines, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo patalpas, paprašyti pateikti jai visą reikalingą informaciją, įskaitant kokybės sistemos dokumentus bei techninius dokumentus, nurodytus Tvarkos 2–3 punktuose.

 

18. Paskelbtoji įstaiga, siekdama įsitikinti, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, atlieka periodinį gamintojo kokybės sistemos auditą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

 

19. Paskelbtoji įstaiga gali vykdyti neplaninį gamintojo kokybės sistemos auditą. Tokio audito metu paskelbtoji įstaiga prireikus gali atlikti gaminių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Paskelbtoji įstaiga pateikia gamintojui neplaninio audito ir bandymų (jeigu jie buvo atlikti) ataskaitas.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

ATITIKTIES ŽENKLAS IR EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

 

 

20. Visas neautomatines svarstykles, atitinkančias Reglamento reikalavimus, gamintojas pažymi Reglamento 44 punkte nurodytais CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu ir, paskelbtosios įstaigos, patvirtinusios jo kokybės sistemą, atsakomybe, – šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

21. Gamintojas parengia rašytinę neautomatinių svarstyklių modelio Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) ir saugo ją 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. Atitikties deklaracijoje nurodomas neautomatinių svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

 

22. Atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms paprašius, joms pateikiama atitikties deklaracijos kopija.

 

V SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

23. Gamintojas saugo žemiau nurodytus dokumentus 10 metų nuo neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad galėtų juos pateikti nacionalinėms valdžios institucijoms:

 

23.1. Tvarkos 6 punkte nurodytus dokumentus;

 

23.2. informaciją apie Tvarkos 15 punkte nurodytus patvirtintus kokybės sistemos pakeitimus;

 

23.3. Tvarkos 15, 18–19 punktuose nurodytus paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

 

24. Kiekviena paskelbtoji įstaiga informuoja Ūkio ministeriją apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir bent kartą per metus arba gavusi Ūkio ministerijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

 

25. Tvarkos 4, 6, 15, 20–23 punktuose nurodytus gamintojo įsipareigojimus jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jie nurodyti įgaliojime.

 

 

 

_______________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

5 priedas

 

 

 

TIPO ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS, PAGRĮSTOS GAMINIO PATIKRA, TVARKA

(F MODULIS)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojas, įvykdęs Tipo atitikties įvertinimo procedūros, pagrįstos gaminio patikra, tvarkoje (toliau – Tvarka) nurodytus įsipareigojimus, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad neautomatinės svarstyklės, kurioms atlikti Tvarkos 3–4 punktuose nurodyti tyrimai ir bandymai, atitinka Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikate (toliau – sertifikatas) aprašytą tipą ir neautomatinėms svarstyklėms taikomus Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

2. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad neautomatinių svarstyklių gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų neautomatinių svarstyklių atitiktis patvirtintam tipui, aprašytam sertifikate, ir joms taikomiems Reglamento reikalavimams.

3. Siekdama patikrinti neautomatinių svarstyklių atitiktį tipui, aprašytam sertifikate, ir atitinkamiems Reglamento reikalavimams, gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga atlieka reikalingus neautomatinių svarstyklių tyrimus ir bandymus.

 

4. Tyrimai ir bandymai, kuriais nustatoma neautomatinių svarstyklių atitiktis atitinkamiems reikalavimams, atliekami Tvarkos II skyriaus nustatyta tvarka tiriant ir bandant visas neautomatines svarstykles.

 

 

 

II SKYRIUS

 

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATITIKTIES PATIKRA

 

 

 

5. Siekiant patikrinti neautomatinių svarstyklių atitiktį sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir Reglamento reikalavimams, tiriamos visos neautomatinės svarstyklės ir kiekvienos iš jų atžvilgiu atliekami reikalingi bandymai, nurodyti atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčiai bandymai, nurodyti kitose susijusiose techninėse specifikacijose.

 

Jeigu nėra susijusio darniojo standarto, sprendimą dėl būtinų atlikti bandymų priima paskelbtoji įstaiga.

 

6. Paskelbtoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą, ir prie kiekvienų neautomatinių svarstyklių, atitinkančių tipą, aprašytą sertifikate, ir Reglamento reikalavimus, pritvirtina paskelbtosios įstaigos identifikacinį numerį arba, prisiimdama atsakomybę, paveda tai padaryti gamintojui.

 

7. Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

 

 

III SKYRIUS

 

ATITIKTIES ŽENKLAS IR EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

 

 

8. Visas neautomatines svarstykles, atitinkančias sertifikate aprašytą patvirtintą tipą ir taikomus Reglamento reikalavimus, gamintojas pažymi Reglamento 44 punkte nurodytais CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu ir paskelbtosios įstaigos, atlikusios neautomatinių svarstyklių atitikties patikrą, atsakomybe, – šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

9. Gamintojas parengia rašytinę neautomatinių svarstyklių modelio Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) ir saugo ją 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. Atitikties deklaracijoje nurodomas neautomatinių svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

 

10. Atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms paprašius, joms pateikiama atitikties deklaracijos kopija.

 

11. Jeigu paskelbtoji įstaiga, atlikusi neautomatinių svarstyklių atitikties patikrą, sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas neautomatines svarstykles taip pat gali pažymėti šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

IV SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

12. Jeigu paskelbtoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas neautomatines svarstykles jų gamybos metu pažymi šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

13. Gamintojo įsipareigojimus, išskyrus nurodytus Tvarkos 2 punkte, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jie nurodyti įgaliojime.

________________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

6 priedas

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS, PAGRĮSTOS GAMINIO PATIKRA, TVARKA

(F1 MODULIS)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojas, įvykdęs Atitikties įvertinimo procedūros, pagrįstos gaminio patikra, tvarkoje (toliau – Tvarka) nustatytus įpareigojimus, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad neautomatinės svarstyklės, kurioms atlikti Tvarkos 6–7 punktuose nurodyti tyrimai ir bandymai, atitinka neautomatinėms svarstyklėms taikomus Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

2. Gamintojas parengia techninius dokumentus, kuriais vadovaujantis turi būti įmanoma įvertinti neautomatinių svarstyklių atitiktį taikomiems Reglamento reikalavimams, šiuose dokumentuose taip pat turi būti įtraukta rizikos analizė ir vertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi neautomatinėms svarstyklėms taikomi Reglamento reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia atitikties įvertinimui atlikti, turi apimti neautomatinių svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą.

 

3. Techninius dokumentus, prireikus, turi sudaryti šie dokumentai ir informacija:

 

3.1. bendras neautomatinių svarstyklių aprašymas;

 

3.2. neautomatinių svarstyklių projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kitų projekto dalių brėžiniai ir schemos;

 

3.3. Tvarkos 3.2 papunktyje nurodytiems brėžiniams ir schemoms bei neautomatinių svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

 

3.4. visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu šie darnieji standartai nebuvo taikomi, sprendinių, kuriais užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos jų dalys;

 

3.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

 

3.6. bandymų ataskaitos.

 

4. Gamintojas saugo techninius dokumentus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

5. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad neautomatinių svarstyklių gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų neautomatinių svarstyklių atitiktis taikytiniems Reglamento reikalavimams.

 

6. Siekdama patikrinti neautomatinių svarstyklių atitiktį Reglamento reikalavimams, gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga atlieka reikalingus neautomatinių svarstyklių tyrimus ir bandymus.

 

7. Tyrimai ir bandymai, kuriais patikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento reikalavimams, atliekami tiriant ir bandant visas neautomatines svarstykles Tvarkos II skyriaus nustatyta tvarka.

 

 

 

II SKYRIUS

 

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATITIKTIES PATIKRA

 

 

 

8. Siekiant patikrinti neautomatinių svarstyklių atitiktį Reglamento reikalavimams, tiriamos visos neautomatinės svarstyklės ir kiekvienos iš jų atžvilgiu atliekami reikalingi bandymai, nurodyti atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčiai bandymai, nurodyti kitose atitinkamose techninėse specifikacijose. Jeigu nėra darniojo standarto, sprendimą dėl būtinų atlikti bandymų priima paskelbtoji įstaiga.

 

9. Paskelbtoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą, ir prie kiekvienos neautomatinės svarstyklės, atitinkančios Reglamento reikalavimus, pritvirtina jos identifikacinį numerį arba, prisiimdama atsakomybę, paveda tai padaryti gamintojui.

 

10. Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad prireikus nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

 

 

III SKYRIUS

 

ATITIKTIES ŽENKLAS IR EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

 

 

11. Visas neautomatines svarstykles, atitinkančias Reglamento reikalavimus, gamintojas pažymi Reglamento 44 punkte nurodytu CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu ir, paskelbtosios įstaigos, atlikusios neautomatinių svarstyklių atitikties patikrą, atsakomybe, šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

12. Gamintojas parengia rašytinę neautomatinių svarstyklių modelio Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) ir saugo ją 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. Atitikties deklaracijoje nurodomas neautomatinių svarstyklių modelis, kuriam ji buvo parengta.

 

13. Atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms paprašius, joms pateikiama atitikties deklaracijos kopija.

 

14. Jeigu paskelbtoji įstaiga, atlikusi neautomatinių svarstyklių atitikties patikrą, sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas neautomatines svarstykles taip pat gali pažymėti šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

15. Jeigu paskelbtoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas neautomatines svarstykles jų gamybos proceso metu pažymi šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

16. Gamintojo įsipareigojimus, išskyrus nurodytus Tvarkos 2–3 punktuose ir 5 punkte, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šie įsipareigojimai nurodyti įgaliojime.

 

_________________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

7 priedas

 

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS, PAGRĮSTOS VIENETO PATIKRA, TVARKA

 

(G MODULIS)

 

 

 

1. Gamintojas, įvykdęs Atitikties įvertinimo procedūros, pagrįstos vieneto patikra, tvarkoje (toliau – Tvarka) nustatytus įpareigojimus, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad neautomatinės svarstyklės, kurioms atlikti Tvarkos 6 punkte nurodyti tyrimai ir bandymai, atitinka joms taikomus Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

 

2. Gamintojas parengia techninius dokumentus ir pateikia juos Tvarkos 6 punkte nurodytai paskelbtajai įstaigai. Techniniai dokumentai turi būti parengti taip, kad jais vadovaujantis būtų galima įvertinti neautomatinių svarstyklių atitiktį taikytiniems reikalavimams, juose taip pat turi būti įtraukta tinkama rizikos analizė ir vertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi neautomatinėms svarstyklėms taikomi reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia atitikties įvertinimui atlikti, apima neautomatinių svarstyklių projektavimą, gamybą ir veikimą.

 

3. Techninius dokumentus, prireikus, turi sudaryti šie dokumentai ir informacija:

 

3.1. bendras neautomatinių svarstyklių aprašymas;

 

3.2. neautomatinių svarstyklių projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kitų projekto dalių brėžiniai ir schemos;

 

3.3. Tvarkos 3.2 papunktyje nurodytiems brėžiniams ir schemoms bei neautomatinių svarstyklių veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

 

3.4. visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu šie darnieji standartai nebuvo taikomi, sprendinių, kuriais užtikrinama neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos jų dalys;

 

3.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

 

3.6. bandymų ataskaitos.

 

4. Gamintojas saugo techninius dokumentus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

5. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad neautomatinių svarstyklių gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų neautomatinių svarstyklių atitiktis Reglamento reikalavimams.

 

6. Gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga, siekdama patikrinti neautomatinių svarstyklių atitiktį Reglamento reikalavimams, atlieka arba paveda atlikti reikalingus neautomatinių svarstyklių tyrimus ir bandymus, nurodytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčius bandymus, nurodytus kitose atitinkamose techninėse specifikacijose. Jeigu nėra darniojo standarto, sprendimą dėl būtinų atlikti bandymų priima paskelbtoji įstaiga.

 

7. Paskelbtoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą, ir prie neautomatinių svarstyklių, atitinkančių Reglamento reikalavimus, pritvirtina identifikacinį numerį arba, prisiimdama atsakomybę, paveda tai padaryti gamintojui.

 

8. Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

 

9. Visas neautomatines svarstykles, atitinkančias Reglamento reikalavimus, gamintojas pažymi Reglamento 44 punkte nurodytu CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu ir, paskelbtosios įstaigos, atlikusios arba pavedusios atlikti neautomatinių svarstyklių tyrimus ir bandymus, atsakomybe, šios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

10. Gamintojas parengia rašytinę Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (toliau – atitikties deklaracija) ir saugo ją 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai dienos, kad, prireikus, nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. Atitikties deklaracijoje nurodomos neautomatinės svarstyklės, kurioms ji buvo parengta.

 

11. Atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms paprašius, joms pateikiama atitikties deklaracijos kopija.

 

12. Gamintojo įsipareigojimus, nurodytus Tvarkos 4 punkte ir 9–11 punktuose, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jie nurodyti įgaliojime.

 

__________________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

8 priedas

 

 

 

BENDROSIOS NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO NUOSTATOS

 

 

 

1. Neautomatinių svarstyklių atitiktis įvertinama svarstyklių naudojimo vietoje, išskyrus šio priedo 2 punkte nurodytus atvejus.

 

2. Neautomatinių svarstyklių atitiktis gali būti įvertinta gamintojo patalpose arba kurioje nors kitoje vietoje, taikant D modulį (Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 3 priedas), D1 modulį (Reglamento 4 priedas), F modulį (Reglamento 5 priedas), F1 modulį (Reglamento 6 priedas) arba G modulį (Reglamento 7 priedas), šiais atvejais:

 

2.1. jeigu transportuojant neautomatines svarstykles į naudojimo vietą jų nereikia išmontuoti;

 

2.2. jeigu naudojimo vietoje neautomatinių svarstyklių nereikia surinkti arba atlikti kitų techninių montavimo darbų, kurie galėtų turėti įtakos šių svarstyklių veikimui;

 

2.3. jeigu naudojimo vietoje atsižvelgiama į gravitacijos vertę arba gravitacijos pokyčiai neturi įtakos neautomatinių svarstyklių veikimui.

 

3. Jeigu neautomatinių svarstyklių veikimui turi įtakos gravitacijos pokyčiai, šio priedo 1 punkte nurodytos atitikties įvertinimo procedūros gali būti atliekamos dviem etapais. Pirmajame etape atliekami visi tyrimai ir bandymai, išskyrus tuos, kurių rezultatai priklauso nuo gravitacijos. Tokie tyrimai ir bandymai atliekami antrajame etape. Antrojo etapo procedūros turi būti atliekamos svarstyklių naudojimo vietoje (gravitacijos zonoje, kurioje naudojamos svarstyklės).

 

4. Kai gamintojas pasirenka vieną iš šio priedo 1 punkte nurodytų atitikties įvertinimo procedūrų atlikti dviem etapais ir šią procedūrą šiuose etapuose atlieka skirtingos paskelbtosios įstaigos, neautomatinės svarstyklės, kurioms atliktas pirmas procedūros etapas, ženklinamos šiame etape dalyvavusios paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

 

5. Paskelbtoji įstaiga, atlikusi pirmąjį procedūros etapą, kiekvienoms neautomatinėms svarstyklėms išduoda sertifikatą, kuriame nurodo būtinus šių svarstyklių identifikacinius duomenis ir išsamiai aprašo atliktus tyrimus bei bandymus.

 

Paskelbtoji įstaiga, atliekanti antrąjį procedūros etapą, atlieka dar neatliktus tyrimus bei bandymus.

 

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas užtikrina, kad, esant prašymui, galėtų pateikti paskelbtosios įstaigos išduotus atitikties sertifikatus.

 

6. Gamintojas, pasirinkęs pirmajame etape taikyti D modulį (Reglamento 3 priedas) arba D1 modulį (Reglamento 4 priedas), tą pačią atitikties įvertinimo procedūrą gali tęsti ir antrajame etape arba gali nuspręsti antrajame etape taikyti atitinkamai F modulį (Reglamento 5 priedas) arba F1 modulį (Reglamento 6 priedas).

 

7. CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu neautomatinės svarstyklės ženklinamos užbaigus antrąjį atitikties įvertinimo procedūros etapą, kartu nurodant paskelbtosios įstaigos, dalyvavusios antrajame etape, identifikacinį numerį.

 

 

 

__________________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

9 priedas

 

 

 

ANT NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ PATEIKIAMI UŽRAŠAI

 

 

 

I SKYRIUS

 

ANT NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ TECHNINIO REGLAMENTO 2.1–2.6 PAPUNKČIUOSE NURODYTOSE SRITYSE, PATEIKIAMI UŽRAŠAI

 

 

 

1. Ant neautomatinių svarstyklių, skirtų naudoti Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi būti nurodyti šie matomi, aiškūs ir nenutrinami užrašai:

 

1.1. Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato numeris (jeigu jis išduotas);

 

1.2. gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė), registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas;

 

1.3. tikslumo klasė, pažymėta ovale arba tarp dviejų lygiagrečių linijų, sujungtų pusrutuliais;

 

1.4. didžiausioji ribinė masė (Max …);

 

1.5. mažiausioji ribinė masė (Min …);

 

1.6. patikros padalos vertė (e = …);

 

1.7. tipo, partijos ar serijos numeris;

 

1.8. prireikus nurodomi:

 

1.8.1. atpažinimo ženklas ant atskirų neautomatines svarstykles sudarančių ir tarpusavyje susijusių blokų;

 

1.8.2. padalos vertė, jeigu ji nelygi e (d = …);

 

1.8.3. didžiausioji pridedama taros masė (T = + …);

 

1.8.4. didžiausioji atimama taros masė, jeigu ji nelygi Max (T = – …);

 

1.8.5. patikros padalos vertė, jeigu ji skiriasi nuo d (dT = …);

 

1.8.6. didžiausioji saugi masė, jeigu ji nelygi Max (Lim …);

 

1.8.7. specialiosios temperatūros ribos (… °C/… °C);

 

1.8.8. svėrinio ir svėrinio platformos masių santykis.

 

2. Neautomatinės svarstyklės, skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi turėti tinkamas priemones, kad jas būtų galima pažymėti atitikties ženklais ir šio priedo 1 punkte nurodytais užrašais. Šios priemonės turi būti tokios, kad nebūtų įmanoma panaikinti atitikties ženklų ir užrašų jų nesugadinus ir kad pateikiami atitikties ženklai ir užrašai būtų matomi neautomatinėms svarstyklėms veikiant įprastomis sąlygomis.

 

3. Jeigu naudojama duomenų lentelė, turi būti įmanoma ją užplombuoti, išskyrus atvejus, kai ją nuimti nesulaužant būtų neįmanoma. Jeigu duomenų lentelė plombuojama, turi būti įmanoma ją pažymėti kontrolės ženklu.

 

4. Didžiausioji ribinė masė (Max), mažiausioji ribinė masė (Min), patikros padalos vertė (e) ir padalos vertė, jeigu ji nelygi e (d) taip pat turi būti parodyti prie rezultatų, jeigu jų ten dar nėra.

 

5. Ant kiekvieno svėrinio masės matavimo įtaiso, kuris yra ar gali būti sujungtas su vienu ar daugiau svėrinio laikiklių, turi būti atitinkami užrašai, susiję su tais svėrinio laikikliais.

 

 

 

II SKYRIUS

 

ANT NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ, KURIOS NĖRA SKIRTOS NAUDOTI REGLAMENTO 2.1–2.6 PAPUNKČIUOSE NURODYTOSE SRITYSE, PATEIKIAMI UŽRAŠAI

 

 

 

6. Ant neautomatinių svarstyklių, kurios nėra skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, turi būti nurodyti šie matomi, aiškūs ir nenutrinami užrašai:

 

6.1. gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė), registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas;

 

6.2. didžiausioji ribinė masė (Max ….).

 

7. Ant neautomatinių svarstyklių, kurios nėra skirtos naudoti Reglamento 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytose srityse, negali būti žymimas papildomas metrologinis ženklas, nurodytas Reglamento 44 punkte.

 

 

 

III SKYRIUS

 

RIBOTO NAUDOJIMO SIMBOLIS

 

 

 

8. Riboto naudojimo simbolį, nurodytą Reglamento 53 punkte, turi sudaryti juodos spalvos didžioji M raidė raudoname fone, ne mažesnė kaip 25 mm × 25 mm su dviem susikertančiomis įstrižainėmis, sudarančiomis kryžių.

 

______________

 


 

Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento

10 priedas

 

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos formos pavyzdys)

 

EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

Nr. ___________

 

1. Neautomatinių svarstyklių modelis (neautomatinės svarstyklės):______________________ (nurodomas gaminys, tipo, partijos ar serijos numeris).

2. Gamintojas ir (arba) jo įgaliotasis atstovas:_______________________________________ (nurodomas gamintojo ir, jeigu taikoma, jo įgalioto atstovo pavadinimas (jei gamintojas arba įgaliotas atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas).

3. Ši atitikties deklaracija išduota gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

4. Deklaracijos objektas:___________________________________________________ (nurodomas neautomatinių svarstyklių identifikavimo ženklas, pagal kurį jas galima atsekti; kad būtų galima neautomatines svarstykles identifikuoti, gali būti pateikiamas jų atvaizdas).

5. Deklaracijos objektas atitinka šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus:___________________________________________________________________________ (nurodomi derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai).

6. Taikyti darnieji standartai arba kitos techninės specifikacijos: _______________________

(pateikiamos nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota neautomatinių svarstyklių atitiktis).

7. Kai taikoma: paskelbtoji įstaiga_____________________________________________ (nurodomas paskelbtosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris) atliko ________________________________________________________________________________(nurodomas dalyvavimo atitikties įvertinimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą.

 

___________________________________________________________________________ (Europos Sąjungos atitikties deklaracijos išdavimo data ir vieta)

 

_____________ ____________ __________________

(Pareigos) (Parašas)                                                                                   (Vardas ir pavardė)

 

_________________