VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 1S-25 „DĖL PIRKIMŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 28 d. Nr. 1S-185

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

Dėl Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

1.2. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 1-5 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 1-5 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 1-4, 9 punktais, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 punktais ir 3 dalies 1-5 punktais, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis:“;

1.3. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pirkimų priežiūros taisykles ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų, koncesijų suteikimo procedūrų, viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, pirkimo-pardavimo sutarčių, koncesijų sutarčių ir vidaus sandorių vertinimo, pirkimų vykdytojų ir suteikiančiųjų institucijų veiklos tikrinimo procedūros baigiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                      Arūnas Siniauskas

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1S-25

(2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-185

redakcija)

 

PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) atliekamos viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų (toliau – kuro pirkimai) (toliau kartu – pirkimai) planavimo, organizavimo ir vykdymo, koncesijos suteikimo procedūrų iki koncesijos sutarties sudarymo (toliau – koncesija), pirkimo-pardavimo sutarčių, koncesijų sutarčių ir vidaus sandorių (toliau kartu – sutartys) vykdymo priežiūros būdus, priežiūros atlikimo bei jos vykdymo kontrolės tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Pirkimų vykdytojas – perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), perkantysis subjektas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – PĮ), suteikiančioji institucija, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme (toliau – KĮ), įsigyjančioji organizacija, kaip apibrėžta Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kuro įsigijimo taisyklės);

2.2. Sisteminis vertinimas – kelių to paties pirkimų vykdytojo ar tam tikru pagrindu susijusių (pvz., analogiškas pirkimo objektas, vertė, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, ta pati veiklos sritis ar pan.) skirtingų pirkimų vykdytojų atliekamų (atliktų) pirkimų procedūrų ir (arba) šių pirkimų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatų ir jų vykdymo ar kelių to paties pirkimų vykdytojo ar tam tikru pagrindu susijusių (pvz., analogiškas objektas, ta pati veiklos sritis ar pan.) skirtingų pirkimų vykdytojų atliekamų (atliktų) koncesijų procedūrų ir (arba) šių koncesijų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatų ir jų vykdymo atitikties pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams įvertinimas;

2.3. Specialisto išvada – teisėsaugos institucijų pavedimu dėl objektų tyrimo atliekamo vertinimo (sisteminio vertinimo) metu Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka įforminama Tarnybos valstybės tarnautojo išvada;

2.4. Tikrinimas – konkretaus pirkimų vykdytojo veiklos, susijusios su apibrėžto laikotarpio pirkimų planavimu, pirkimų procedūrų organizavimu ir vykdymu, sutarčių sudarymu ir vykdymu, koncesijų suteikimo procedūrų vykdymu, koncesijų sutarčių sudarymu ir vykdymu (toliau – tikrinimo objektas) įvertinimas, kurio metu analizuojamos ir vertinamos pirkimų vykdytojo atliekamos pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, koncesijų suteikimo, koncesijų sutarčių sudarymo ir vykdymo, procedūros, pateikiant sistemines įžvalgas, išvadas ir rekomendacijas dėl atitikties pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams, o prireikus – įpareigojimus, susijusius su nustatytais šių teisės aktų pažeidimais;

2.5. Vertinimas – pirkimų vykdytojo atliekamo (atlikto) atskiro pirkimo procedūrų ir (arba) sudarytos sutarties nuostatų ir jos vykdymo ar atliekamos (atliktos) koncesijos procedūrų ir (arba) šios koncesijos suteikimo procedūrų pagrindu sudarytos koncesijos sutarties nuostatų ir jos vykdymo (toliau kartu – vertinimo objektas) atitikties pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams įvertinimas.

3. Vertinimo ir tikrinimo objektai atrenkami Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų atrinkimo vertinimui procedūrų tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1S-22 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų atrinkimo vertinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių bei pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-154 „Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių bei pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prevenciniais tikslais atrinktų pirkimų priežiūros atlikimo ir jos rezultatų įforminimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-172 „Dėl Prevenciniais tikslais atrinktų pirkimų priežiūros atlikimo ir jos rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo“, ir Viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1S-26 „Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Teisėsaugos institucijų pavedimu ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų (toliau – administruojančios institucijos) prašymu vertinimo objektai perduodami vertinti neatliekant atrankos pagal šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatytą tvarką.

4. Pirkimų, koncesijų ir sutarčių vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis objektyvumo, proporcingumo, efektyvumo, viešumo principais.

 

II. PRIEŽIŪROS BŪDAI

 

5. Priežiūros būdai:

5.1. vertinimas;

5.2. sisteminis vertinimas;

5.3. tikrinimas.

 

III. VERTINIMO (SISTEMINIO VERTINIMO) ATLIKIMAS

 

6. Vertinimo ir sisteminio vertinimo (toliau kartu – vertinimas) objektą vertinimui Tarnybos Priežiūros skyriui per Tarnybos vidaus administravimui skirtą informacinę sistemą (toliau – VAIS) perduoda Tarnybos Rizikų valdymo skyrius (tuo atveju, kai vertinimo objektas nebuvo vertintas prevencine tvarka) arba Prevencijos ir skelbimų skyrius (tuo atveju, kai vertinimo objektas buvo vertintas prevencine tvarka ir pirkimų vykdytojas neatsižvelgė į pateiktas rekomendacijas), išskyrus atvejus, kai vertinimas atliekamas teisėsaugos institucijų pavedimu ar administruojančių institucijų prašymu – tokiais atvejais vertinimo objektas vertinimui nukreipiamas tiesiogiai Priežiūros skyriui.

7. Vertinimo tikslas – atsižvelgiant į nustatytas rizikas (tuo atveju, kai vertinimo objektas perduotas vertinti Tarnybos Rizikų valdymo skyriaus), pirkimų vykdytojui teiktas rekomendacijas (tuo atveju, kai vertinimo objektas perduotas vertinti Tarnybos Prevencijos ir skelbimų skyriaus), administruojančios institucijos prašyme ar teisėsaugos institucijos pavedime nurodytas aplinkybes, įvertinti nurodyto vertinimo objekto atitiktį pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams, pateikiant pirkimų vykdytojui (ir administruojančiai institucijai, kai vertinimas atliekamas jos prašymu, ar teisėsaugos institucijai, kai vertinimas atliekamas jos pavedimu) vertinimo išvadą ar teisėsaugos institucijai specialisto – išvadą.

8.Vertinimas atliekamas ta apimtimi, kiek nurodyta Tarnybos Rizikų valdymo ar Prevencijos ir skelbimų skyriaus pavedimo atlikti vertinimą rezoliucijoje, o administruojančių institucijų prašymu – kiek nurodyta šių institucijų prašyme.

9. Vertinimo procesą sudaro šie etapai: pasirengimas vertinimui, tyrimas, vertinimo išvados parengimas ir išvadoje pateiktų įpareigojimų ir (ar) rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena.

10. Pasirengimo vertinimui metu jungiamasi prie Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) ir nagrinėjama CVP IS esanti informacija, analizuojami kiti Tarnybos apie vertinimo objektą turimi duomenys, nustatomi pagrindiniai klausimai, į kuriuos, norint pasiekti vertinimo tikslą, reikia atsakyti, įvertinamas atitinkamos srities specialistų (ekspertų) pasitelkimo poreikis ir, prireikus, šie specialistai (ekspertai) pasitelkiami, prireikus, kreipiamasi tarnybinės pagalbos į kitas valstybės ar savivaldybių institucijas ar įstaigas, įsivertinamas poreikis stebėti pirkimų ar koncesijos suteikimo komisijos posėdį ir, nusprendus šia galimybe pasinaudoti, apie tai raštu informuojamas pirkimų vykdytojas, kreipiamasi raštu į pirkimų vykdytoją, jei reikia papildomų dokumentų ar kitos informacijos, įtarus pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ar su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais – sustabdomos pirkimo ar koncesijos procedūros.

11. Tyrimo etapas nepradedamas nustačius, kad vertinimo tikslo pasiekti nėra galimybės (paaiškėjus, kad vyksta teismo procesas tuo pačiu klausimu, nėra galimybės pasitelkti specialisto (eksperto), kai jo pasitelkimas būtinas vertinimo įrodymams pagrįsti, išnykus priežastims, dėl kurių vertinimo objektas buvo perduotas vertinti, pirkimo ar koncesijos procedūroms pasibaigus iki tyrimo pradžios). Tokiu atveju vertinimą atliekantis Tarnybos Priežiūros skyriaus valstybės tarnautojas parengia Tarnybinį pranešimą dėl vertinimo nutraukimo ir pateikia jį atitinkamai Tarnybos Rizikų valdymo ar Prevencijos ir skelbimų skyriui.

12. Tyrimo ar vertinimo išvados parengimo etape paaiškėjus, kad skundą ar ieškinį dėl pirkimo ar koncesijos, sutarties vykdymo pradėjo nagrinėti ir teismas, vertinimas skundo ar ieškinio apimtyje nutraukiamas ir apie tai nurodoma vertinimo išvadoje. Vertinimas gali būti nutraukiamas ir tyrimo ar vertinimo išvados parengimo etape paaiškėjus, kad pirkimo ar koncesijos procedūra baigėsi atitinkamai vienu iš VPĮ 29 straipsnio 2 dalyje, PĮ 41 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, KĮ 28 straipsnio 2 dalyje ar Kuro įsigijimo taisyklių 109 punkte numatytų atvejų, jeigu nėra galimybės pasiekti vertinimo tikslo. Tokiu atveju parengiamas Taisyklių 11 punkte nurodytas tarnybinis pranešimas ir pateikiamas atitinkamai Tarnybos Rizikų valdymo ar Prevencijos ir skelbimų skyriui (kai vertinimas atliekamas dėl šių skyrių perduoto vertinimo objekto).

13. Vertinimą atliekantis valstybės tarnautojas, atsižvelgdamas į pasirengimo vertinimui etape surinktą informaciją, turi teisę išplėsti vertinimo apimtį, jei identifikuojami galimi teisės aktų pažeidimai, kurie nebuvo įvertinti pirminiame rizikos vertinimo etape ar administruojančios institucijos prašyme. Apie išplėstą vertinimo apimtį ir jo rezultatus atskirai aprašoma vertinimo išvadoje.

14. Teisėsaugos institucijai pavedus atlikti objektų tyrimą ir pateikti specialisto išvadą, ji rengiama pagal Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus pavedimo atlikti objektų tyrimą apimtyje. Atliekant vertinimą teisėsaugos institucijos pavedimu kitais, nei Baudžiamojo proceso kodekse numatytais atvejais, jis atliekamas ta apimtimi, kiek nurodyta pavedime.

15. Tyrimo metu valstybės tarnautojas turi surinkti tinkamus ir pakankamus vertinimo įrodymus, kuriais remiantis būtų galima atsakyti į pasirengimo vertinimui etape išsikeltus klausimus ir pagrįsti vertinimo išvadoje nurodytus teisės aktų pažeidimus bei siūlomus įpareigojimus ir (ar) rekomendacijas. Atlikdamas vertinimą, valstybės tarnautojas remiasi pavyzdiniu kontroliniu vertinimo klausimynu (Taisyklių priedas Nr. 3).

16. Vertinimą atliekantis valstybės tarnautojas turi teisę vykti į pirkimų vykdytojo buveinę ar kitą vietą, kurioje laikomi su vertinimo objektu susiję dokumentai (toliau – pirkimų vykdytojo buveinė), kai tai būtina vertinimo įrodymams surinkti. Valstybės tarnautojo išvykimas įforminamas Viešųjų pirkimų tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-200, nustatyta tvarka.

17. Tyrimas įforminamas vertinimo išvada (pagal Taisyklių priede Nr. 1 pateiktą formą), kurią pasirašo Tarnybos direktorius.

18. Vertinimo išvada siunčiama pirkimų vykdytojui ir valstybės ar savivaldybės, kaip pirkimų vykdytojo savininkės (dalininkės), teises ir pareigas įgyvendinančiam subjektui, išskyrus atvejus, kai vertinimo metu kyla įtarimų, jog buvo padaryta nusikalstama veika. Tokiu atveju vertinimo išvada, visų pirma, siunčiama atitinkamai teisėsaugos institucijai įvertinti, o pirkimų vykdytojui ir valstybės ar savivaldybės, kaip pirkimų vykdytojo savininkės (dalininkės) teises ir pareigas įgyvendinančiam subjektui, išsiunčiama tik tada, jei gaunamas atsakymas nepradėti ikiteisminio tyrimo. Vertinimo išvada (išskyrus teisėsaugos institucijų pavedimu atliekamo vertinimo atvejus) per VAIS perduodama Tarnybos Prevencijos ir skelbimų skyriui (tik tais atvejais, kai vertinimo objektą vertinimui perdavė šis skyrius) ir Rizikų valdymo skyriui, o kai nustatyti pažeidimai – papildomai ir Teisės skyriui.

19. Informacija apie atliekamą vertinimą, išskyrus patį vertinimo atlikimo faktą, visuomenės informavimo priemonėms, kitiems asmenims neteikiama tol, kol vertinimo išvada nepasirašyta Tarnybos direktoriaus. Teisėsaugos institucijų pavedimu atliekamo vertinimo atveju informacija neteikiama ir apie patį vertinimo atlikimo faktą.

20. Vertinimo išvada skelbiama Tarnybos interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo vertinimo išvados pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai vertinimo išvadą nuspręsta perduoti teisėsaugos institucijų įvertinimui. Pastaruoju atveju, vertinimo išvada paskelbiama tik po to, kai gaunamas atsakymas nepradėti ikiteisminio tyrimo, arba po to, kai iš atitinkamos teisėsaugos institucijos yra gautas leidimas išvadą viešinti. Jei vertinimo išvadoje išdėstytas Tarnybos sprendimas buvo apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar teismui, Tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija ir apie įsiteisėjusius Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar teismo sprendimus. Specialisto išvados VAIS netalpinamos ir Tarnybos interneto svetainėje neskelbiamos.

 

IV. TIKRINIMO ATLIKIMAS

 

21. Tikrinimo objektą atrenka ir Tarnybos Priežiūros skyriui per VAIS perduoda Tarnybos Rizikų valdymo skyrius.

22. Tikrinimas atliekamas nuotoliniu būdu arba pirkimų vykdytojo buveinėje, jei atlikti tikrinimo nuotoliniu būdu neįmanoma. Jeigu tai reikalinga tikrinimo veiksmingumui užtikrinti, galimas ir abiejų šiame punkte nurodytų tikrinimo būdų derinys, t. y., dalis tikrinimo veiksmų gali būti atliekami nuotoliniu būdu, dalis – pirkimų vykdytojo buveinėje.

23. Tikrinimo tikslas – atsižvelgiant į nustatytas rizikas įvertinti pirkimų vykdytojo veiklos, susijusios su tikrinimo objektu, atitiktį pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimams, pateikiant pirkimų vykdytojui tikrinimo ataskaitą su konstatuotais pažeidimais ir rekomendacijomis dėl šios veiklos tobulinimo.

24. Atliekant tikrinimą mutatis mutandis taikomi Taisyklių 9-12 ir 15 punktų reikalavimai.

25. Kai tikrinimas atliekamas pirkimų vykdytojo buveinėje, sprendimas atlikti tikrinimą papildomai įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu (toliau – Tikrinimo įsakymas).

26. Tikrinimo įsakyme nurodoma:

26.1. tikrinimą atliekančių Tarnybos valstybės tarnautojų pareigos, vardai, pavardės;

26.2. tikrinamo pirkimų vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;

26.3. tikrinimo užduotys ir apimtys;

26.4. esant poreikiui, kita svarbi, su tikrinimu susijusi, informacija.

27. Tikrinimą atlieka ne mažiau kaip du Tarnybos valstybės tarnautojai, vienas iš jų skiriamas tikrinimo grupės vadovu.

28. Kai tikrinimas atliekamas pirkimų vykdytojo buveinėje:

28.1. tikrinimo grupės vadovas ne mažiau kaip prieš vieną darbo dieną iki atvykimo į pirkimų vykdytojo buveinę privalo pirkimų vykdytoją raštu informuoti apie numatomą vykdyti tikrinimą, pateikdamas Tikrinimo įsakymo kopiją ir preliminarų dokumentų, kuriuos pirkimų vykdytojas turės pateikti, sąrašą. Papildomų dokumentų ar informacijos gali būti pareikalauta Tarnybai raštu kreipiantis į pirkimų vykdytoją;

28.2. visi tikrinimą atliekantys Tarnybos valstybės tarnautojai, atvykę į pirkimų vykdytojo buveinę, privalo prisistatyti pirkimų vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikdami valstybės tarnautojų pažymėjimus.

29. Jeigu atliekant tikrinimą kyla pagrįstų įtarimų, kad pirkimų vykdytojo tikrinimo metu atliekamų pirkimų ar vykdomų koncesijų suteikimo procedūrų metu galimai pažeidžiamos pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ar juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatos, apie tai tikrinimą atliekančių Tarnybos valstybės tarnautojų bendru tarnybiniu pranešimu informuojamas Tarnybos Rizikų valdymo skyrius.

30. Atliekant tikrinimą Tarnybos valstybės tarnautojai remiasi pavyzdiniu kontroliniu tikrinimo klausimynu (Taisyklių priedas Nr. 4). Tikrinimo rezultatai įforminami tikrinimo ataskaita (pagal Taisyklių priede Nr. 2 pateiktą formą). Tikrinimo ataskaitą pasirašo Tarnybos direktorius.

31. Tikrinimo ataskaita siunčiama pirkimų vykdytojui ir valstybės ar savivaldybės, kaip pirkimų vykdytojo savininkės (dalininkės), teises ir pareigas įgyvendinančiam subjektui, išskyrus atvejus, kai tikrinimo metu kyla įtarimų, jog buvo padaryta nusikalstama veika. Tokiu atveju tikrinimo ataskaita visų pirma siunčiama atitinkamai teisėsaugos institucijai įvertinti, o pirkimų vykdytojui ir valstybės ar savivaldybės, kaip pirkimų vykdytojo savininkės (dalininkės), teises ir pareigas įgyvendinančiam subjektui, išsiunčiama tik tada, jei gaunamas atsakymas nepradėti ikiteisminio tyrimo. Tikrinimo ataskaita visais atvejais per VAIS perduodama Tarnybos Rizikų valdymo skyriui, o kai nustatyti pažeidimai – papildomai ir Teisės skyriui.

32. Tikrinimo ataskaita skelbiama Tarnybos interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo ataskaitos pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai tikrinimo atskaitą nuspręsta perduoti teisėsaugos institucijų įvertinimui. Pastaruoju atveju tikrinimo ataskaita paskelbiama tik po to, kai gaunamas atsakymas nepradėti ikiteisminio tyrimo arba kai iš atitinkamos teisėsaugos institucijos yra gautas leidimas viešinti tikrinimo ataskaitą. Jei tikrinimo ataskaitoje išdėstytas Tarnybos sprendimas buvo apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar teismui, Tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija ir apie įsiteisėjusius Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar teismo sprendimus.

 

V. VERTINIMO IR TIKRINIMO ĮRODYMAI

 

33. Vertinimo ir tikrinimo įrodymai yra faktiniai duomenys, kuriais Tarnybos valstybės tarnautojai pagrindžia vertinimo išvadoje (tikrinimo ataskaitoje) nurodytus pažeidimus.

34. Vertinimo ir tikrinimo įrodymų šaltiniais gali būti pirkimų vykdytojo, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų teikiama informacija (žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai, skundai, pretenzijos, CVP IS ir kituose valstybės registruose ir informacinėse sistemose prieinama informacija, vaizdo ir garso įrašai, daiktiniai įrodymai ir kt.).

35. Už surinktų vertinimo ir tikrinimo įrodymų pakankamumą ir tinkamumą atsakingi vertinimą ar tikrinimą atliekantys Tarnybos valstybės tarnautojai.

 

VI. SPECIALISTŲ (EKSPERTŲ) PASITELKIMAS

 

36. Tarnybos valstybės tarnautojai gali pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai vertinimui arba tikrinimui atlikti reikalingos kitų nei pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ar juos įgyvendinančių teisės aktų sričių žinios ir kompetencija. Dėl konkrečios srities specialisto (eksperto) poreikio paprastai apsisprendžiama vertinimo (tikrinimo) pasirengimo etapo metu. Kilus poreikiui (dėl vertinimo (tikrinimo) metu paaiškėjusių naujų aplinkybių, pirkimų vykdytojui negalint pateikti atsakymų į pateiktus klausimus ir pan.) į specialistą (ekspertą) gali būti kreipiamasi ir tyrimo etape. Jei Tarnyba neturi reikalingos srities specialisto (eksperto), inicijuojama ekspertinės paslaugos pirkimo procedūra (kai taikoma).

37. Specialistai (ekspertai) pasitelkiami Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

VII. VERTINIMO (TIKRINIMO) ATLIKIMO TERMINAI

 

38. Valstybės tarnautojas, gavęs užduotį atlikti vertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pavedimo atlikti vertinimą gavimo dienos atlieka pasirengimo vertinimui veiksmus pagal Taisyklių 10 punkto nuostatas.

39. Paklausime pirkimų vykdytojams prašomai informacijai pateikti turi būti nurodomas šios informacijos pateikimo terminas, kuris negali būti ilgesnis, kaip 10 darbo dienų. Motyvuotu pirkimų vykdytojo prašymu Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas Tarnybos direktoriaus pavaduotojas gali šį terminą pratęsti dar iki 10 darbo dienų.

40. Vertinimo išvada turi būti parengta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (vertinimo išvada sisteminio vertinimo ar koncesijų atveju – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, kuro pirkimų atveju – ne vėliau kaip per 40 darbo dienų) nuo atsakymo į pirminį paklausimą pirkimų vykdytojui dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo gavimo dienos, o specialisto išvada – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teisėsaugos institucijos pavedimo pateikimo dienos, jei specialieji teisės aktai nenustato kitaip.

41. Atsižvelgiant į atliekamo vertinimo apimtis, sudėtingumą bei kitas svarbias aplinkybes, Taisyklių 40 punkte nustatyti terminai (išskyrus kuro pirkimų atveju) vertinimą atliekančio valstybės tarnautojo iniciatyva Tarnybos direktoriaus gali būti pratęsti, tačiau ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Atliekant kuro pirkimų vertinimą Taisyklių 40 punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Apie vertinimo termino pratęsimą pirkimų vykdytojas (teisėsaugos institucija ar administruojanti institucija, kai vertinimas atliekamas jų pavedimu (prašymu), ne vėliau, kaip kitą darbo dieną informuojamas raštu.

42. Valstybės tarnautojai, gavę užduotį atlikti tikrinimą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pavedimo atlikti tikrinimą gavimo dienos atlieka pasirengimą tikrinimui mutatis mutandis taikant Taisyklių 10 punkto nuostatas.

43. Tikrinimo ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo atsakymo į pirminį paklausimą pirkimų vykdytojui dėl dokumentų ir kitos informacijos pateikimo gavimo dienos, o kai tikrinimas atliekamas pirkimų vykdytojo buveinėje – ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo dokumentų, pagal Taisyklių 28.1 papunktyje nurodytą preliminarų dokumentų sąrašą, pateikimo dienos.

44. Atsižvelgiant į atliekamo tikrinimo apimtis, sudėtingumą bei kitas svarbias aplinkybes, Taisyklių 43 punkte nustatytas terminas tikrinimą atliekančių valstybės tarnautojų iniciatyva Tarnybos direktoriaus gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau, kaip 20 darbo dienų.

45. Jeigu vertinimo ar tikrinimo metu prireikia kreiptis papildomos informacijos į pirkimų vykdytoją, kitas valstybės ar savivaldybių institucijas ar įstaigas, specialistus (ekspertus) ar kitus asmenis, Taisyklių 40 ir 41 ar 43 ir 44 punktuose nurodyti vertinimo (tikrinimo) terminai sustabdomi ir jų skaičiavimas tęsiamas nuo šios informacijos gavimo dienos.

46. Be Taisyklių 45 punkte nurodytų atvejų vertinimo ar tikrinimo atlikimo terminai gali būti stabdomi ir tais atvejais kai vertinimą (tikrinimą) tikslinga nukelti vėlesniam laikotarpiui dėl objektyvių, ne nuo Tarnybos priklausančių, aplinkybių (pvz., dėl pernelyg ankstyvos perduotos vertinti sutarties vykdymo stadijos, ekstremalios situacijos visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje susidarymo ir pan.).

47. Siekiant vertinimo (tikrinimo) atlikimo terminą sustabdyti Taisyklių 46 punkte aptartu pagrindu, vertinimą ar tikrinimą atliekantys Tarnybos valstybės tarnautojai tarnybiniu pranešimu kreipiasi į Tarnybos direktorių su motyvuotu prašymu sustabdyti vertinimo (tikrinimo) atlikimo terminą iki atitinkamų aplinkybių išnykimo, o šių aplinkybių išnykimo diena laikoma termino skaičiavimo atnaujinimu.

48. Apie vertinimo išvados ar tikrinimo ataskaitos parengimo termino sustabdymą raštu informuojamas pirkimų vykdytojas ir papildomai – teisėsaugos institucija ar administruojanti institucija, kai vertinimas atliekamas jų pavedimu (prašymu).

 

VIII. VERTINIMO (TIKRINIMO) REZULTATŲ STEBĖSENA IR VERTINIMO (TIKRINIMO) PROCESO KONTROLĖ

 

49. Po vertinimo ar tikrinimo atlikimo vertinimo išvadą (tikrinimo ataskaitą) parengę Tarnybos valstybės tarnautojai privalo stebėti, ar pirkimų vykdytojas įvykdė vertinimo išvadoje ar tikrinimo ataskaitoje nurodytus įpareigojimus ir (ar) rekomendacijas (jei tokių buvo).

50. Informacija apie įpareigojimų ar rekomendacijų įvykdymą per VAIS teikiama Tarnybos Teisės ir Rizikų valdymo skyriams.

51. Vertinimo ar tikrinimo proceso kontrolė turi užtikrinti, kad vertinimas ar tikrinimas bus atliktas pagal Taisykles.

52. Vertinimo ar tikrinimo proceso kontrolė vykdoma atliekant priežiūrą ir peržiūrą.

53. Priežiūra yra vadovavimo vertinimui ar tikrinimui dalis. Vertinimo ar tikrinimo procesas turi būti nuosekliai stebimas, siekiant užtikrinti, kad bus pasiektas vertinimo ar tikrinimo tikslas. Vertinimo ar tikrinimo priežiūrą atlieka Tarnybos Priežiūros skyriaus vedėjas ir šio skyriaus veiklą koordinuojantis Tarnybos direktoriaus pavaduotojas.

54. Peržiūra yra vertinimo ar tikrinimo dalis, skirta surinktų duomenų patikrinimui, konstatuotų aplinkybių ar nustatytų faktų pagrįstumo vertinimui, pažeidimų kvalifikavimo atitikties  pirkimus ar koncesijas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms ir vienodos praktikos laikymosi užtikrinimui. Vertinimo peržiūrą atlieka Tarnybos Priežiūros skyriaus vedėjas ir jo paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas. Tikrinimo peržiūrą atlieka Tarnybos Priežiūros skyriaus vedėjas.

 

______________

part_c8e603bd64f94649913255dc532e3b44_end


 

Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių

1 priedas

 

(Vertinimo išvados forma)

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

______________

(nurodoma vertinimo išvados surašymo data)

 

__________________________________________________________________________

(nurodomas vertinimo atlikimo teisinis pagrindas, pirkimų vykdytojo pavadinimas, vertinimo objektas)

 

I dalis. Bendra informacija

 

Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris

 

Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas

 

Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas

 

Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM

 

Tiekėjas/koncesijos dalyvis/koncesininkas, juridinio asmens (su kuriuo sudaryta sutartis) kodas

 

Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas

 

 

Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija

 

Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadiją:

 

 

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija

 

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

 

1.

______________________________________________________________________

(nurodoma pažeista įstatymo ir (ar) jį įgyvendinančio teisės akto struktūrinė dalis bei pateikiama išnaša, kurioje pacituojama pažeista teisės akto nuostata)

________________________________________________________________________________

(pateikiamas pažeidimo aprašymas (nurodant pažeidimo esmę ir argumentus (motyvus), pagrindžiančius pažeidimo padarymo faktą, pažeidimo padarymo laiką, dokumento (jei toks yra) numerį, sprendimą priėmusį/pažeidimą padariusį asmenį ir kt.)

2.

...

 

 

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

 

1.

______________________________________________________________________

(nurodoma įstatymo ir (ar) jį įgyvendinančio teisės akto struktūrinė dalis bei pateikiama išnaša, kurioje pacituojama pažeista teisės akto nuostata)

________________________________________________________________________________

(pateikiamas pažeidimo aprašymas (nurodant pažeidimo esmę ir argumentus (motyvus), pagrindžiančius pažeidimo padarymo faktą, pažeidimo padarymo laiką, dokumento (jei toks yra) numerį, sprendimą priėmusį/pažeidimą padariusį asmenį ir kt.)

2.

...

 

 

IV dalis. Sprendimas

 

________________________________________________________________________________

(Nurodomos pažeistų teisės aktų struktūrinės dalys, sprendimo motyvai, įpareigojimas (jeigu teikiamas), rekomendacinio pobūdžio siūlymas (jeigu teikiamas), sprendimo apskundimo tvarka)

 

Pastabos

 

________________________________________________________________________________

(neigiamų aspektų (kurie nekvalifikuotini, kaip teisės aktų pažeidimai) dėl netinkamo pirkimo atlikimo (sutarties vykdymo) proceso nurodymas)

 

____________________ ______________ ____________________

(pasirašančiojo pareigos) (parašas) (pasirašančiojo vardas, pavardė)

 

(vertinimo išvados rengėjo nuoroda)

______________

part_0f03887a9bb84b1d9a804b8ad8017ab0_end


 

Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių

2 priedas

 

(Tikrinimo ataskaitos forma)

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

TIKRINIMO ATASKAITA

 

I. Įvadinė dalis

 

__________________________________________________________________________

(Nurodomas tikrinimo teisinis pagrindas, Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymo data, numeris,  kai tikrinimas atliekamas pirkimų vykdytojo buveinėje, darbuotojų, atlikusių tikrinimą, pareigos, vardai, pavardės, pirkimų vykdytojo rekvizitai, atsakingi asmenys, atstovaujantys jam tikrinimo metu, tikrinimo objektas, santrumpos ir sąvokos)

 

II. Informacinė dalis

 

1. Tikrinimo tikslas:

2. Pagrindiniai tikrinimo atlikimo klausimai:

3. Tikrinimo metu taikyti metodai (pasirinktinai):

3.1. dokumentų ir kitos, su tikrinimo objektu susijusios, informacijos rinkimas, peržiūra ir analizė;

3.2. tikrinimo metu organizuoti susitikimai, apklausa, pokalbiai;

3.3. specialistų (ekspertų) pateiktų išvadų analizė;

3.4. rinkos tyrimas.

 

 

III. Dėstomoji dalis

 

__________________________________________________________________________

(aprašomi dokumentų ir kitos informacijos, susijusių su pirkimų, koncesijų ir sutarčių vykdymo procesu, analizės rezultatai,  pateikiamas pirkimų, koncesijų, sutarčių vykdymo teisėtumo, pirkimų vykdytojo vidaus kontrolės bei prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtų lėšų panaudojimo racionalumo, pirkimų vykdytojo priimtų teisės aktų, reglamentuojančių pirkimų (koncesijų) planavimą, organizavimą ir vykdymą bei sutarčių vykdymo kontrolę, atitikties pirkimus (koncesijas) reglamentuojamiems įstatymams ir juos įgyvendinantiems norminiams teisės aktams, specialistų, atliekančių pirkimus (vykdančių koncesijų suteikimo procedūras), kvalifikacijos pakankamumo vertinimas, nustatoma, ar pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai, nešališkumo deklaracijos, ar pateiktos privačių interesų deklaracijos, paskirti pirkimų organizatoriai, pirkimų iniciatoriai, vykdytojai, pirkimų komisijos nariai ir pan.

Nurodomi tikrintų pirkimų, koncesijų, sutarčių pavadinimai ir (ar) numeriai (jeigu skelbta), pirkimų (koncesijų suteikimo) būdai, pirkimų ar koncesijų paskelbimo (kvietimų pateikti pasiūlymą/paraišką) datos, sutarčių vertės, tiekėjai (koncesininkai), su kuriais sudarytos sutartys, terminai, planuotos (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki laimėtojo paskelbimo) pirkimo/sutarties vertės (maksimalūs valstybės (savivaldybės) įsipareigojimai koncesijų atveju) Eur be PVM; finansavimo šaltiniai; projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija (jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis); pirkimo vykdymo, koncesijos suteikimo, sutarties sudarymo teisinis pagrindas, ar vyksta teisminis procesas; tiekėjas/koncesininkas (su kuriuo sudaryta sutartis), juridinio asmens kodas; aprašomi pažeidimai, jų kvalifikavimas)

 

 

IV dalis. Išvados, sprendimai, rekomendacijos

 

__________________________________________________________________________

(pateikiami apibendrinti tikrinimo rezultatai, nuomonė, ar sudaromos tinkamos ir pakankamos sąlygos pirkimų vykdytojo pirkimų (koncesijų) procesui efektyviai veikti, sutarčių vykdymo priežiūrai atlikti, ar užtikrinamas pirkimų (koncesijų) principų ir tikslų laikymasis.

Atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų pažeidimus nurodomi įpareigojimai (jeigu teikiami), sprendimų motyvai, apskundimo tvarka.

pateikiamos rekomendacijos dėl neteisėtai sudarytų sutarčių nutraukimo, pirkimų (koncesijų) procedūrų atlikimo tobulinimo, dėl teisės aktų, reglamentuojančių pirkimų (koncesijų) procedūrų ir sutarčių vykdymo vidaus kontrolės tvarką, parengimo ar jų tobulinimo)

 

____________________ _______________ ___________________

(pasirašančiojo pareigos) (parašas) (pasirašančiojo vardas, pavardė)

 

(tikrinimo ataskaitos rengėjų nuoroda)

______________

part_a754e17a0e94439692adea43a3648a40_end


 

Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių

3 priedas

 

PAVYZDINIS KONTROLINIS VERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

Eil. Nr.

 

Klausimai

 

 

1.

 

Ar Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės tarnautojui atliekant vertinimą nekyla viešųjų ir privačių interesų konflikto?

 

2.

 

VIEŠASIS PIRKIMAS/PIRKIMAS, ATLIEKAMAS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIOJO SUBJEKTO

 

2.1

 

Ar pirkimo objektas įsigyjamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją, jei ne, ar pirkimų vykdytojas motyvavo savo sprendimą ir jį paskelbė pirkėjo profilyje? ([1] 82 str. 2 d.; [2] 90 str. 2 d.)

 

2.2

 

Ar pirkimo vykdytojas atliko privalomas rinkos dalyvių konsultacijas? ([1] 27 str. 1 d. 1 p.; [2] 39 str. 1 d. 1 p.)

 

2.3

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai valdo interesų konfliktus? ([1] 21 str. 2 d., 3 d.; [2] 33 str. 2 d., 3 d.; [5] 4 str. 3 d. 8 p., 5 str. 6 d.)

 

2.4

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai apskaičiavo planuojamo pirkimo vertę ir pagal ją pasirinko kokios vertės pirkimą turi atlikti? ([1] 4 str., 5 str.; [2] 12 str., 13 str.; [8])

 

2.5

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai pasirinko pirkimo būdą? ([1] 59 str. 1 d., 61 str. 1 d., 63 str., 67 str., 71 str., 73 str. 1 d.; [2] 69 str. 1 d., 71 str. 1 d., 73 str. 1 d., 76 str. 1 d., 79 str., 81 str. 1 d.; [7] 21.2 p.; perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų taisyklės)

 

2.6

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai paskelbė apie pirkimą? ([1] 30 str., 31 str., 34 str.; [2] 42 str., 44 str., 47 str.; [11])

 

2.7

 

Ar pirkimo dokumentuose pateikta būtina informacija? ([1] 35 str. 2 d.; [2] 48 str. 2 d.; [7] 21.3.3 p.; perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų taisyklės)

 

2.8

 

Ar pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį? ([1] 28 str.; [2] 40 str.)

 

2.9

 

Ar pirkimo techninė specifikacija užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja tiekėjų?

([1] 37 str. 3 d.; [2] 50 str. 3 d.)

 

2.10

 

Ar pirkimo dokumentuose tinkamai nustatyti tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai? ([1] 46 str., 47 str., 48 str., 50 str. 1 d., 2 d., 7 d., 51 str. 1 d., 2 d., 3 d., 4 d., 5 d., 7 d., 9 d.; [2] 59 str., 60 str.; [9])

 

2.11

 

Ar pirkimo dokumentuose tinkamai nustatyti pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai? ([1] 55 str. 1 d., 3 d., 4 d., 5 d., 6 d., 56 str.; [2] 64 str. 1 d., 3 d., 4 d., 5 d., 6 d., 65 str.)

 

2.12

 

Ar tinkamai atliktas tiekėjo ir jo pateiktos paraiškos ir pasiūlymo vertinimas? ([1] 45 str.; [2] 58 str.; [7] 21.3.7 p., 21.3.12 p., 21.3.13 p., 21.3.14 p.; perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų taisyklės)

 

2.13

 

Ar tinkamai ir laiku išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos? ([1] 103 str.; [2] 109 str.)

 

2.14.

 

Ar sudarant pirkimo sutartis žodžiu laikomasi jų sudarymo sąlygų? ([1] 86 str. 7 d.; [2] 94 str. 7 d.)

 

2.15

 

Ar sudarant pirkimo (preliminariąją) sutartį laikomasi atidėjimo termino? ([1] 86 str. 8 d.; [2] 94 str. 8 d.)

 

2.16

 

Ar sudarant pirkimo (preliminariąją) sutartį nepakeista laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos, derybų ar dialogo atveju – galutinai suderėta kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos? ([1] 86 str. 3 d.; [2] 94 str. 3 d.)

 

2.16

 

Ar pirkimo (preliminariojoje) sutartyje nustatytos būtinos sąlygos? ([1] 87 str. 1 d.; [2] 95 str. 1 d.; [7] 21.4.6 p.; perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų taisyklės)

 

2.17

 

Ar Pirkimo vykdytojas tinkamai ir laiku Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo (preliminariąją) sutartį, ir visus sutarties pakeitimus?

([1] 86 str. 9 d.; [2]94 str. 9 d.; [7] 21.4.4 p.; [12])

 

2.18

 

Ar tinkamai atlikti pirkimo (preliminariosios) sutarties pakeitimai?

([1] 89 str.; [2] 97 str.)

 

2.19

 

Ar tiekėjo pateiktos prekės, suteiktos paslaugos ar atlikti darbai atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus?

([1] 17 str. 1 d., 2 d.; [2] 29 str. 1 d., 2 d.)

 

3.

 

VIDAUS SANDORIS

 

3.1

 

Ar vidaus sandoris atitinka privalomus reikalavimus?

([1] 10 str. 1 d., 2 d., 4 d.; [2] 19 str. 1 d., 2 d.)

 

3.2

 

Ar pirkimų vykdytojas laikosi nuostatos vidaus sandorio sudarymui privalomus reikalavimus taikyti viso vidaus sandorio galiojimo laikotarpiu?

([1] 10 str. 4 d.; [2] 19 str. 4 d.)

 

3.3

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai ir laiku Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė sudarytą vidaus sandorį ir visus jo pakeitimus?

([1] 10 str. 3 d. 3 p.; [2] 19 str. 3 d. 3 p.; [12])

 

4

 

PIRKIMAS, ATLIEKAMAS GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE

 

4.1

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai apskaičiavo numatomo pirkimo vertę ir pagal ją pasirinko kokios vertės pirkimą turi atlikti? ([3] 15 str., 16 str.; [8])

 

4.2

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai pasirinko pirkimo būdą? ([3] 19 str. 2 d., 3 d., 4 d., 5 d., 6 d., 7 d., 8 d.; pirkimo vykdytojo mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės)

 

4.3

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai paskelbė apie pirkimą? ([3] 45 str. 3 d., 46 str. 1 d., 3 d., 5 d., 6 d., 7 d.; [15])

 

4.4

 

Ar pirkimo dokumentuose pateikta būtina informacija? ([3] 24 str. 2 d.)

 

4.5

 

Ar pirkimo techninė specifikacija užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja tiekėjų?

([3] 40 str. 2 d.)

 

4.6

 

Ar pirkimo dokumentuose tinkamai nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai? ([3] 33 str. 1 d., 2 d.)

 

4.7

 

Ar pirkimo dokumentuose tinkamai nustatyti pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai? ([3] 28 str. 1 d. 1 p., 2 d.)

 

4.8

 

Ar tinkamai atliktas tiekėjo pateiktos paraiškos ir pasiūlymo vertinimas? ([3] 28 str. 3 d., 4 d., 5 d., 7 d., 8 d.)

 

4.9

 

Ar tinkamai ir laiku išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos? ([3] 63 str.)

 

4.10

 

Ar sudarant pirkimo sutartį laikomasi atidėjimo termino? ([3] 52 str. 7 d.)

 

4.11

 

Ar sudarant pirkimo sutartį žodžiu laikomasi jos sudarymo sąlygų? ([3] 52 str. 8 d.)

 

4.11

 

Ar pirkimo sutartyje nustatytos būtinos sąlygos? ([3] 52 str. 5 d.)

 

4.12

 

Ar tinkamai atlikti pirkimo (preliminariosios) sutarties pakeitimai?

([3] 53 str.)

 

4.13

 

Ar tiekėjo pateiktos prekės, suteiktos paslaugos ar atlikti darbai atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus?

([3] 6 str. 1 d.)

 

5

 

ĮMONĖS, VEIKENČIOS ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMAS

 

5.1

 

Ar pirkimų vykdytojas teikia pirmenybę biokuro įsigijimui biržoje prieš kitus biokuro įsigijimo būdus, jei ne, ar įsigijimas atitinka privalomus reikalavimus?

([6] 21 p., 25 p., 118 p.)

 

5.2

 

Ar neskelbiamų derybų būdas atitinka privalomas sąlygas?

([6] 25 p., 43 p.)

 

5.3

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai paskelbė apie pirkimą? ([6] 49 p., 50 p., 51 p., 53 p., 54 p., 55 p.; [13])

 

5.4

 

Ar pirkimo dokumentuose pateikta būtina informacija?

([6] 62 p.)

 

5.5

 

Ar tinkamai ir laiku išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos? ([6] 113 p., 114 p.)

 

5.6

 

Ar sudarant pirkimo sutartį laikomasi atidėjimo termino? ([6] 111 p.)

 

5.7

 

Ar pirkimų vykdytojas laikosi reikalavimo sudarant pirkimo sutartį nekeisti laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos ar jos nustatymo būdo, pasiūlymo turinio, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimų ir kitų pirkimo sutarties sąlygų?

([6] 121 p.)

 

6.

 

KONCESIJA

 

 

6.1

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai apskaičiavo koncesijos vertę?

([4] 5 str.)

 

6.2

 

Ar priimtas sprendimas dėl koncesijos suteikimo tikslingumo?

([4] 14 str. 9 d., 10 d.)

 

6.3

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai valdo interesų konfliktus? ([4] 22 str. 2 d., 3 d.)

 

6.4

 

Ar pirkimų vykdytojas gavo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros išvadą dėl koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos?

([4] 14 str. 11 d.; [14] 8 p., 27 p.)

 

6.5

 

Ar koncesijos suteikimas be konkurso atitinka privalomas sąlygas?

([4] 54 str.)

 

6.6

 

Ar koncesijos suteikimas konkurencinio dialogo būdu atitinka privalomas sąlygas?

([4] 56 str.)

 

6.7

 

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai paskelbė koncesijos skelbimą?

([4] 29 str. 1 d., 30 str. 1 d., 2 d., 3 d., 4 d., 7 d., 9 d.; [11])

 

6.8

 

Ar koncesijos dokumentuose pateikta būtina informacija?

([4] 31 str. 2 d.)

 

6.9

 

Ar koncesijos dokumentuose tinkamai nustatyti pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai?

([4] 52 str.)

 

6.10

 

Ar koncesijos sutarties sudarymas atitinka privalomas sąlygas?

([4] 60 str. 1 d.)

 

6.11

 

Ar tinkamai ir laiku išnagrinėtos ekonominės veiklos vykdytojų pretenzijos? ([4] 74 str.)

 

6.12

 

Ar sudarant koncesijos sutartį laikomasi atidėjimo termino? ([4] 60 str. 7 d.)

 

6.13

 

Ar pirkimų vykdytojas laikosi reikalavimo sudarant koncesijos sutartį nekeisti laimėjusio dalyvio derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme, jeigu toks buvo pateiktas, nustatytų koncesijos sąlygų bei pradinių koncesijos sąlygų, dėl kurių šalys nesiderėjo?

([4] 60 str. 5 d.)

 

6.14

 

Ar koncesijos sutartyje nustatytos būtinos sąlygos?

([4] 60 str. 6 d.)

 

 

Teisės aktų žymėjimas klausimyne:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

6. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“;

7. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8. Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;

9. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“;

10. Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“;

11. Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“;

12. Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

13. Skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-178 „Dėl Skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

14. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“;

15. Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1S-131 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų teikimo viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“.

 

_________________

part_23d8f6fe804d4751b1d966890d84998a_end


 

Pirkimų ir koncesijų priežiūros taisyklių

4 priedas

 

PAVYZDINIS KONTROLINIS TIKRINIMO KLAUSIMYNAS

 

Eil. Nr.

Klausimai

1.

Ar Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės tarnautojui atliekant tikrinimą nekyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas?

2.

Ar pirkimų vykdytojas pasitvirtinęs mažos vertės pirkimų taisykles (organizavimo tvarką)? ([2] 37 str. 3 d.; [3] 17 str. 4 d.; [7] 15 p.)

3.

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai sudarė komisiją pirkimams[1] atlikti?

([1] 19 str. 1 d, 2 d., 3 d.; [2] 31 str. 1 d., 2 d., 3 d.; [3]) 10 str. 1 d., 2 d., 3 d; [4] 20 str. 1 d., 2 d., 3 d., 4 d.; [6] 11 p., 13 p.)

4.

Ar pirkimų procedūrose dalyvauja tik nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus pasirašę bei privačius interesus deklaravę asmenys?

([1] 21 str. 2 d.; [2] 33 str. 2 d.; [3] 10 str. 2 d.; [4] 22 str. 2 d.; [5] 4 str. 3 d. 8 p., 5 str. 6 d.; [6] 17 p.; [8]; [9])

5.

Ar pirkimų vykdytojas yra patvirtinęs einamaisiais metais planuojamų vykdyti pirkimų planus ir laiku bei tinkamai apie planus bei jų patikslinimus paskelbė?

([1] 26 str. 1 d., 10 str. 3 d. 1 p.; [2] 38 str. 1. d., 19 str. 3 d. 1 p.; [3] 8 str. 1 d.; [6] 47 p., 48 p.; [10]; [11])

6.

Ar pirkimų vykdytojas tinkamai ir laiku teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų, sutarčių, vidaus sandorių bei suteiktų koncesijų ataskaitas ir skelbia jas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje?

([1] 96 str. 2, 3, 4, 5 d., 10 str. 3 d. 4 p.; [2] 102 str. 2, 3, 4 d., 19 str. 3 d. 4 p.; [3] 48 str. 1, 3 , 4 d.; [4] 67 str.; [7] 20 p.; [12]; [13]; [14])

 

7.

Ar pirkimų vykdytojas laikosi reikalavimo, kad pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas būtų išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais neviršytų atitinkamame įstatyme nustatytos dalies nuo bendros pirkimų vykdytojo pirkimų vertės?

([1] 55 str. 2 d.; [2] 64 str. 2 d.)

8.

Ar pirkimų vykdytojai laikosi žaliųjų pirkimų reikalavimų?

([15] 1 p.)

9.

Ar pirkimų vykdytojas laikosi reikalavimo prekių ir (arba) paslaugų įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos, prekių, paslaugų ir darbų įsigyti naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos atlikta pirkimo procedūra, valdoma dinamine pirkimo sistema ar sudaryta preliminariąja sutartimi?

([1] 82 str. 1, 2 d.; [2] 90 str. 1, 2 d.)

 

Teisės aktų žymėjimas klausimyne:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas;

3. Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

6. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“;

7. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8. Nešališkumo deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“;

9. Nešališkumo deklaracijos tipinė forma pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-145 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“;

10. Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

11. Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-215 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

12. Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“;

13. Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-171 „Dėl Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo bei koncesijų ataskaitų tipinių formų patvirtinimo“;

14. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“;

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“.

______________

part_f14f07f28747455586c802ab7fd4f892_end[1] Viešasis pirkimas, pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, vidaus sandoris, pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje, įmonės, veikiančios energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas, koncesija