LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2014 m. SPALIO 10 d. įsakymo nr. 1-248 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. 1-290

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.2. kai sutartį sudaro buitinis vartotojas: buitinio vartotojo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir kita).

2. Pakeičiu 60.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

60.3. informacija apie vartotoją: vartotojo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas; įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, kontaktinė informacija (adresas susirašinėjimui ir kontaktams, mobiliojo, fiksuoto ryšio telefono ir (ar) fakso numeris, elektroninio pašto adresas);“.

3. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Pažeidžiamiems vartotojams garantinis dujų tiekimas užtikrinamas iki vartotojas Taisyklių nustatyta tvarka sudarys Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, kuriam pasibaigus, garantinis tiekimas nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams. Pažeidžiamiems vartotojams taikoma garantinio dujų tiekimo kaina nustatoma vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis.“

4. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77. Nuo garantinio tiekimo pradžios, kurią viešai savo sprendime tiekimo įmonei dėl licencijos (leidimo) tiekimo veiklai sustabdymo arba panaikinimo paskelbia Komisija, pažeidžiamiems vartotojams garantinis tiekimas vykdomas sąlygomis, kurios yra nustatytos pažeidžiamų vartotojų Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartyse su dujų tiekimo nebevykdančia ankstesne tiekimo įmone, išskyrus dujų kainą, atsiskaitymo už dujas, dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką, kurie įsigalioja kartu su garantinio tiekimo pradžia.“

5. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Apie garantinio tiekimo kainą, atsiskaitymo už dujas, dujų deklaravimo ir klientų informavimo tvarką garantinis tiekėjas skelbia savo interneto svetainėje ir apie tai tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sąskaitų už dujas pateikimo informuoja pažeidžiamus vartotojus.

6. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Stabdanti veiklą tiekimo įmonė iki garantinio tiekimo pradžios, bet ne vėliau kaip prieš 3 savaites, privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo pažeidžiamų vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis: vartotojo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir kodas), kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, paskutinis deklaruotas dujų kiekio matavimo priemonės rodmuo ir jo deklaravimo data, sutarčių su vartotojais kopijas (esant garantinio tiekėjo reikalavimui) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gauti matavimo priemonių rodmenys, kurie turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios.

7. Pakeičiu 88.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

88.1. vykdo garantinį tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas, iki vartotojas Taisyklių nustatyta tvarka sudarys Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį su kita tiekimo įmone, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pranešime dėl garantinio tiekimo nurodytos arba Komisijos viešai paskelbtos garantinio tiekimo pradžios datos, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams.

8. Pakeičiu 88.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

88.4. nutraukia garantinį tiekimą pažeidžiamam vartotojui, jei jis nesudaro Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties su kita tiekimo įmone dėl dujų tiekimo per 6 mėnesių laikotarpį nuo garantinio tiekimo pradžios datos, išskyrus atvejus, kai teritorijoje, kurioje skirstymo sistemos operatorius užtikrina garantinį tiekimą, nėra kitų tiekimo įmonių, vykdančių dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams. Atsiradus tiekimo įmonei, galinčiai vykdyti dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, nauja tiekimo įmonė kreipiasi į skirstymo sistemos operatorių ir nurodo konkrečią datą, nuo kurios ji numato pradėti tiekti dujas pažeidžiamiems vartotojams. Skirstymo sistemos operatorius apie garantinio tiekimo nutraukimą informuoja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki paskutinės garantinio tiekimo dienos ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki paskutinės garantinio tiekimo dienos, perduoda naujai tiekimo įmonei visą skirstymo sistemos operatoriaus turimą Taisyklių 85 punkte nurodytą informaciją ir duomenis. Tiekimo įmonė turi teisę tvarkyti gautus asmens duomenis Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų apraše (Taisyklių 1 priedo 10 punktas) nurodytais tikslais. Tiekimo įmonė užtikrina, kad gauti asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei 10 metų nuo įsipareigojimų pagal sutartį su vartotoju įvykdymo dienos, jeigu įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Tiekimo įmonė privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;“.

9. Pakeičiu 89.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.8. pasibaigus garantiniam tiekimui arba garantinio tiekimo laikotarpiu pažeidžiamam vartotojui sudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su nauja tiekimo įmone, vartotojas turi pranešti garantiniam tiekėjui ir naujai tiekimo įmonei paskutinės garantinio tiekimo dienos dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis ir atsiskaityti su garantiniu tiekėju už suteiktą garantinio tiekimo paslaugą;“.

10. Pakeičiu 89.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.9. turi teisę kreiptis į kitą tiekimo įmonę ir sudaryti Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį bei atsisakyti garantinio tiekimo paslaugos;“.

11. Pakeičiu 102.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.9. stabdanti veiklą tiekimo įmonė ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki garantinio tiekimo pradžios privalo garantiniam tiekėjui perduoti visą su savo pažeidžiamų vartotojų sutartimis susijusią garantiniam tiekimui reikalingą informaciją ir duomenis – vartotojo duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir kodas), kontaktinę informaciją (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sutarties numeris, sudarymo data, dujų tiekimo pradžios ir pabaigos data, objekto, į kurį tiekiamos dujos, adresas, objekto identifikacinis numeris, vartotojo kainų grupė, dujų kiekio matavimo priemonės modelis, modifikacija, numeris, rodmenys ir jų deklaravimo data) bei paskutinės dienos prieš garantinio tiekimo pradžią iš vartotojo gautus matavimo priemonių rodmenis (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios);“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                             Žygimantas Vaičiūnas