LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-502 „DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 9 d. Nr. ĮV-860

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymą Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4 straipsnio 9 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą (toliau – mokamų paslaugų sąrašas).

2. Pavedu valstybės įsteigtų bibliotekų vadovams patvirtinti bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų įkainius ir teikimo tvarkas pagal patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, o šio sąrašo 11 punkte nurodytų paslaugų įkainius nustatyti vadovaujantis valstybės turto nuomą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. R e k o m e n d u o j u:

3.1. savivaldybėms, remiantis šiuo mokamų paslaugų sąrašu, patvirtinti savivaldybių bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų įkainius ir teikimo tvarkas;

3.2. šiuo mokamų paslaugų sąrašu vadovautis kitoms bibliotekoms ir juridiniams asmenims, turintiems teisę vykdyti bibliotekų veiklą.

4. N u s t a t a u, kad mokamų paslaugų sąraše nesančias paslaugas valstybės ar savivaldybių įsteigtos bibliotekos teikia nemokamai.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-860 redakcija)

 

 

 

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Vartotojo pažymėjimo išdavimas;

2. Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas, leidimas juos viešai publikuoti;

3. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą;

4. Analitinės informacijos rengimas;

5. Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą;

6. Bibliotekų misiją atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas;

7. Specialistų stažuotės bibliotekoje;

8. Konsultacijos ir ekspertizės bibliotekų veiklos klausimais;

9. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą;

10. Dokumentų pristatymas į namus, įstaigas ar organizacijas pagal užsakymą;

11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma;

12. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos;

13. Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos;

14. Leidybos paslaugos;

15. Leidybinės, suvenyrinės produkcijos platinimas;

16. Tarptautinių standartinių leidinio numerių suteikimo, brūkšninių kodų skaičiavimo ir serialinio leidinio perregistravimo kitam leidėjui paslaugos;

17. Tiesioginių transliacijų internetu paslaugos;

18. Leidimas fotografuoti ir/ar filmuoti bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje komerciniais tikslais;

19. Garso ir vaizdo įrašymo, redagavimo, suvedimo ir restauravimo paslaugos;

20. Dokumentų įrišimas, perrišimas, restauravimas ir laminavimas;

21. Paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje.

 

_____________________