LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. B-98 „DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS TEIKIMO LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. B-58

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. B-98 „Dėl teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO IR PRIPAŽINIMO LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo, pripažinimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-302, Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2007 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-312
:

T v i r t i n u Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Direktorius                                                                                          Giedrius Mozūraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos teismo ekspertizės centro

direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. B-98

(Lietuvos teismo ekspertizės centro

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d.

įsakymo Nr. B-58 redakcija)

 

TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO IR PRIPAŽINIMO LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRE NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teismo ekspertų kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre (toliau – LTEC) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato teismo ekspertų kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo, pripažinimo, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo ir kvalifikacijos pažymėjimo bei jo dublikato išdavimo tvarką LTEC.

2. Teismo eksperto kvalifikacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo, pripažinimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1R-302 (toliau – aprašas), kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Asmuo, siekiantis tapti teismo ekspertu, pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo termino galiojimą, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją, privalo atitikti Teismo ekspertizės įstatymo ir LTEC veikloje taikomų teisės aktų reikalavimus. Šių nuostatų įgyvendinimui renkami asmens duomenys tvarkomi nuostatų IX skyriuje nustatyta tvarka.

4. LTEC teikiamos teismo eksperto kvalifikacijos, leidžiančios atlikti ekspertinių tyrimų rūšis, numatytas Ekspertizių ir objektų tyrimų atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1R-327, 6 punkte. Asmenims, siekiantiems tapti privačiais teismo ekspertais, neteikiama kvalifikacija atlikti tyrimus, numatytus Teismo ekspertizės įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Teismo ekspertizės įstatyme, apraše ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

 

II. TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS TEIKIMAS, PATVIRTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS

 

6. Asmuo, siekiantis įgyti, patvirtinti ar pripažinti valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teismo eksperto kvalifikaciją, LTEC direktoriui pateikia šiuos dokumentus:

6.1. prašymą suteikti, patvirtinti ar pripažinti tos rūšies teismo ekspertizes darančio teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą (toliau – prašymas) (1, 2, 3 priedai). Prašyme asmuo taip pat patvirtina, kad atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje;

6.2. aukštąjį išsilavinimą, tinkantį pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai, kurių sąrašą tvirtina Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba, liudijančio dokumento kopiją (šis reikalavimas netaikomas valstybės narės teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo). Asmuo, turintis mokslo ir meno krypties daktaro laipsnį, taip pat pateikia pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai tinkančios mokslo ir meno krypties daktaro laipsnį liudijančio dokumento kopiją. Pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai tinkančias aukštojo išsilavinimo studijų kryptis (krypčių grupes) nustato aukštojo išsilavinimo, kuris reikalingas atskirose ekspertinių tyrimų srityse, sąrašas (4 priedas);

6.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4. gyvenimo aprašymą;

6.5. valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų dokumentų, kuriais patvirtinama teisė atlikti teismo ekspertizes valstybėje narėje ir įrodoma, kad ši teisė nėra sustabdyta ar panaikinta, kopijas, kai teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo ekspertas;

6.6. valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad asmuo nebuvo teistas ar pripažintas kaltu dėl Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatytų nusikaltimų arba praėjo Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatyti terminai, jeigu asmuo buvo teistas ar pripažintas kaltu dėl minėtų nusikaltimų, kopiją, kai teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo siekia valstybės narės teismo ekspertas;

6.7. dokumentų, leidžiančių dirbti, susipažinti ar gauti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, kopijas (šis reikalavimas taikomas asmenims, nedirbantiems teismo ekspertizės įstaigoje ir siekiantiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją toms ekspertizės rūšims, kurios yra susijusios su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija);

6.8. parengimo vadovo teikimą (taikoma asmenims, dirbantiems LTEC ir siekiantiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją);

6.9. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauką.

7. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti LTEC tiesiogiai, adresu Lvovo g. 19a, Vilnius, siunčiami paštu, elektroniniu paštu info@ltec.lt ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą. Informacija, susijusi su teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo tvarka, yra pateikta LTEC interneto svetainėje www.ltec.lt.

8. Kilus abejonių dėl pateiktų dokumentų kopijų tikrumo, asmuo turi pateikti dokumentų originalus iki kvalifikacinės komisijos posėdžio, į kurį kviečiamas dalyvauti, pradžios. Vietoj dokumentų originalų gali būti pateikiamos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos) patvirtintos kopijos. Pateikti dokumentų originalai (patvirtintos kopijos) sutikrinami su dokumentų kopijomis iki kvalifikacinės komisijos posėdžio pradžios ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertėjo parašu. Nepateikus dokumentų originalų (patvirtintų kopijų) ar nustačius, jog jie neatitinka kopijų, suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją atsisakoma. Atsisakymas suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją įrašomas į kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą.

9. Valstybės narės teismo ekspertams, turintiems valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktą teismo eksperto kvalifikaciją ir siekiantiems jos pripažinimo, teismo eksperto kvalifikacija pripažįstama įvertinus valstybėje narėje įgytą kvalifikaciją ir išlaikius teisinių žinių egzaminą pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1R-216 patvirtintą Teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais.

10. Jeigu asmuo, siekiantis įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, LTEC direktoriui pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba ne visus reikiamus šių nuostatų 6 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jam išsiunčiamas pranešimas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pateikti išsamų ar tinkamai įformintą prašymą ir (arba) trūkstamus dokumentus. Jeigu asmuo per pranešime nurodytą terminą nepateikia išsamaus ar tinkamai įforminto prašymo ir (arba) trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytame pranešime numatyto termino pabaigos išsiunčiamas atsisakymas priimti nagrinėti prašymą.

11. Sprendimai dėl teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, patvirtinimo ar pripažinimo turi būti priimti ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo visų šių nuostatų 6 punkte nurodytų dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos teismo eksperto kvalifikacijai suteikti patvirtinti ar pripažinti ir kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, pateikimo.

12. LTEC direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių nuostatų 6 punkte nurodytų dokumentų ir visos kitos sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir asmeniui, pateikusiam prašymą, išsiunčia sprendimą:

12.1. leisti arba neleisti laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus kvalifikacinės komisijos posėdyje;

12.2. perduoti arba neperduoti privataus teismo eksperto prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo ar valstybės narės teismo eksperto prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo svarstyti kvalifikacinei komisijai.

13. Jeigu 12 punkte nurodyti sprendimai neišsiunčiami per nustatytą terminą, laikoma, kad priimtas sprendimas leisti laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus arba perduoti prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo ar pripažinimo svarstyti kvalifikacinei komisijai.

14. LTEC direktoriui sudarius kvalifikacinę komisiją, jos darbas organizuojamas ir pažymėjimas, patvirtinantis teismo eksperto kvalifikacijos įgijimą, patvirtinimą ar pripažinimą, išduodamas šių nuostatų III, IV ir V skyriuose nustatyta tvarka.

15. Kai asmuo, siekiantis įgyti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją be pateisinamų priežasčių neatvyksta į paskirtą kvalifikacinės komisijos posėdį, prašymas paliekamas nenagrinėtas.

 

III. KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SKYRIMAS, KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Teismo eksperto kvalifikaciją suteikia LTEC direktoriaus įsakymu sudaryta kvalifikacinė komisija.

17. Kvalifikacinė komisija sudaroma ne mažiau kaip iš penkių narių, iš jų bent du privalo būti atitinkamos srities ekspertai ir vienas teisininkas. Kai teismo eksperto kvalifikacija suteikiama asmeniui, siekiančiam tapti privačiu teismo ekspertu, daugiau kaip pusė kvalifikacinės komisijos narių turi būti ne LTEC darbuotojai.

18. Dalyvauti kvalifikacinės komisijos darbe kviečiami aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų mokslininkai ar kitų teismo ekspertizės įstaigų teismo ekspertai ar teismų, ikiteisminio tyrimo institucijų ar prokuratūros atstovai. Už darbą kvalifikacinėje komisijoje šiems asmenims gali būti apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Kvalifikacinės komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Kvalifikacinės komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas.

20. Kvalifikacinės komisijos pirmininku skiriamas LTEC direktoriaus pavaduotojas ar ekspertinio skyriaus vedėjas.

21. Kvalifikacinės komisijos pirmininkas:

21.1. organizuoja kvalifikacinės komisijos darbą;

21.2. nustato posėdžio datą, laiką ir vietą;

21.3. užtikrina ir kontroliuoja tinkamą dokumentacijos, susijusios su kvalifikacinės komisijos darbu, parengimą;

21.4. turi sprendžiamojo balso teisę komisijos narių nuomonėms išsiskyrus.

22. Kvalifikacinės komisijos narys:

22.1. susipažįsta su pretendento pateiktais dokumentais ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio pradžios;

22.2. posėdžio metu teikia pretendentui klausimus ir vertina pretendento atsakymus;

22.3. gali turėti atskirąją nuomonę dėl pretendento tinkamumo dirbti teismo eksperto darbą.

23. Kvalifikacinės komisijos sekretorius yra skiriamas atskiru LTEC direktoriaus įsakymu. Komisijos sekretoriaus nesant, jį pavaduoja LTEC direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

24. Kvalifikacinės komisijos sekretorius:

24.1. registruoja asmenų, siekiančių įgyti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją prašymus ir pateikiamus dokumentus, tikrina pateiktų dokumentų įforminimą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams;

24.2. tikrina informaciją apie asmens, siekiančio įgyti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją neteistumą (teistumą) šių nuostatų IX skyriuje nustatyta tvarka;

24.3. gavęs LTEC direktoriaus pavedimą, rengia LTEC direktoriaus įsakymo sudaryti kvalifikacinę komisiją projektą;

24.4. kvalifikacinės komisijos pirmininko pavedimu derina komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą su komisijos nariais ir asmenimis, siekiančiais įgyti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;

24.5. teikia komisijos pirmininkui ir komisijos nariams susipažinti su komisijos darbu susijusią medžiagą;

24.6. rašo kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą ir teikia turintiems teisę jį gauti;

24.7. apskundus kvalifikacinės komisijos sprendimą, rengia medžiagą skundą nagrinėjančiam pareigūnui ar institucijai;

24.8. tvarko kvalifikacinės komisijos darbo dokumentus ir dokumentų bylas;

24.9. konsultuoja teismo eksperto kvalifikacijos įgijimo, patvirtinimo ir pripažinimo klausimais;

24.10. LTEC direktoriui priėmus šių nuostatų 12 punkte numatytą sprendimą, rengia atsakymą ir siunčia jį asmeniui, siekiančiam įgyti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;

24.11. išduoda teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimus, tvarko LTEC teismo eksperto pažymėjimų registrą ir vykdo teismo ekspertų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimo terminų ir kvalifikacijų kaitos stebėseną;

24.12. atlieka kitas su kvalifikacinės komisijos sekretoriaus darbu susijusias funkcijas.

 

IV. KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR EGZAMINŲ TVARKA

 

25. Kvalifikacinės komisijos pirmininkas, gavęs įsakymą, organizuoja kvalifikacinės komisijos posėdį, teisinių žinių egzamino užduoties parengimą pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1R-216 patvirtintą Teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais ir teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino užduoties parengimą, vadovaujantis Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino programa. Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu.

26. Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino programa pretendentui išsiunčiama kartu su šių nuostatų 12.1. papunktyje numatytu LTEC direktoriaus sprendimu leisti laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus.

27. Egzaminų laikymo datą kvalifikacinės komisijos sekretorius elektroniniu paštu suderina su pretendentu ir apie kvalifikacinės komisijos sudėtį, posėdžio datą, laiką ir vietą informuoja jį raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio datos. Raštą pasirašo kvalifikacinės komisijos pirmininkas. Esant reikalui, prašoma pateikti papildomų dokumentų.

28. Jei paaiškėja, kad kvalifikacinės komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis, sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, taip pat jeigu jis arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti dėl konkretaus prašymo nagrinėjimo baigties arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo, kvalifikacinės komisijos narys turi nusišalinti nuo prašymo nagrinėjimo ir (ar) egzamino vykdymo. Apie nusišalinimą nurodoma kvalifikacinės komisijos posėdžio protokole.

29. Kvalifikacinės komisijos posėdis, jo metu priimti sprendimai ir egzaminų eiga fiksuojama kvalifikacinės komisijos protokole.

30. Klausimus egzaminams rengia kvalifikacinė komisija. Teisinių žinių egzaminas sudaromas iš 20 uždarų klausimų, kiekvienam klausimui numatant 3 galimus atsakymų variantus, arba 5 atvirų klausimų. Teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzaminas gali būti sudaromas iš 20 uždarų klausimų, kiekvienam klausimui numatant 3 galimus atsakymų variantus, ar 5 atvirų klausimų, ar (ir) pateikiant praktinę užduotį. Dėl eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino formos kiekvienu atveju sprendžia kvalifikacinė komisija. Egzaminų rezultatus vertina kvalifikacinė komisija.

31. Kvalifikacinės komisijos posėdžio eigai fiksuoti visais atvejais daromas garso įrašas. Protokolas, garso įrašas saugomi LTEC Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

32. Egzaminai asmenims, siekiantiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, vyksta dviem etapais:

32.1. teisinių žinių egzaminas. Teismo ekspertui, norinčiam įgyti papildomą kvalifikaciją, nereikia pakartotinai laikyti teisinių žinių egzamino.

32.2. teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzaminas. Asmuo, turintis mokslo ir meno krypties, tinkančios pagal jo pasirinktą teismo ekspertizės rūšį, daktaro laipsnį, laiko tik teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino metodologijos dalį, pagal temas, numatytas Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino programoje.

33. Valstybės narės teismo ekspertams, turintiems valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą teismo eksperto kvalifikaciją ir siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo, teismo eksperto kvalifikacija pripažįstama įvertinus valstybėje narėje įgytą teismo eksperto kvalifikaciją ir valstybės narės teismo ekspertui išlaikius teisinių žinių egzaminą.

34. Pretendento teisinės žinios tikrinamos jam raštu atsakant į teisinių žinių egzamino klausimus.

35. Teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzaminas laikomas, jei pretendentas teisingai atsako į ne mažiau kaip aštuoniasdešimt procentų teisinių žinių egzamino klausimų arba surenka ne mažiau kaip aštuonis balus dešimties balų sistemoje.

36. Jei pretendentas teisingai atsako į mažiau kaip aštuoniasdešimt procentų teisinių žinių egzamino klausimų arba surenka mažiau kaip aštuonis balus, kvalifikacinė komisija nustato pretendento pakartotinio teisinių žinių egzamino datą.

37. Antrasis egzaminų asmenims, siekiantiems įgyti teismo eksperto kvalifikaciją, etapas vyksta pretendentui raštu atsakant į teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino klausimus. Kvalifikacinė komisija gali pateikti pretendentui papildomų klausimų. Tam, kad įvertinti pretendento praktinius įgūdžius taikyti specialiąsias žinias, kvalifikacinės komisijos sprendimu gali būti skiriama praktinė užduotis.

38. Komisijos nariai pretendento atsakymus į teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino klausimus vertina dešimties balų sistema, pildydami pretendento specialiųjų žinių individualaus vertinimo lentelę (5 priedas).

39. Teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei specialiųjų žinių teorinio ir (ar) praktinio patikrinimo bendras vertinimo balas yra ne mažesnis kaip aštuoni balai.

40. Kvalifikacinė komisija sprendimus priima pretendentams nedalyvaujant.

41. Privatiems teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo, teismo eksperto kvalifikacija patvirtinama, jeigu jie atitinka Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju reikalavimas laikyti Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus egzaminus nėra taikomas.

42. Kvalifikacinė komisija, atsižvelgdama į teisinių žinių egzamino ir (ar) teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzamino rezultatą, įvertinusi nuostatų 41 punkte nurodytas aplinkybes (kai teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo siekia privatus teismo ekspertas), priima vieną iš šių sprendimų:

42.1. suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą;

42.2. atsisakyti suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;

42.3. atidėti teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos egzaminą neišlaikius teisinių žinių egzamino.

43. Asmenims, neišlaikiusiems teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos (ar teismo ekspertizės metodologijos dalies) egzamino, pakartotinai laikyti šį egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo egzamino laikymo dienos.

44. Kvalifikacinės komisijos sprendimai įrašomi į kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą. Kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolą pasirašo kvalifikacinės komisijos pirmininkas ir kvalifikacinės komisijos sekretorius.

45. Apie kvalifikacinės komisijos sprendimus, numatytus šių nuostatų 42 punkte, pranešama raštu arba elektroniniu paštu per 5 darbo dienas asmenims, laikiusiems teismo eksperto kvalifikacijos ir teismo ekspertizės metodologijos (ar teismo ekspertizės metodologijos dalies) egzaminą, taip pat teisinių žinių egzaminą, – nuo šių egzaminų laikymo dienos, privatiems teismo ekspertams, siekiantiems teismo eksperto kvalifikacijos patvirtinimo – nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo patvirtinti ar atsisakyti patvirtinti teismo eksperto kvalifikaciją priėmimo dienos.

46. Kai atsisakoma suteikti ar patvirtinti teismo eksperto kvalifikaciją, protokole nurodomi kvalifikacinės komisijos suformuluoti sprendimo motyvai. Kvalifikacinės komisijos narys, nesutinkantis su kvalifikacinės komisijos sprendimu, turi teisę savo nuomonę išdėstyti raštu, kuri pridedama prie kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolo.

47. Asmuo, dalyvavęs kvalifikacinės komisijos posėdyje, po kvalifikacinės komisijos sprendimo priėmimo, turi teisę susipažinti su juo susijusiu protokolu, egzamino užduotimi, garso įrašu, taip pat gauti su juo susijusio posėdžio protokolo išrašo, egzamino užduoties, garso įrašo skaitmeninę kopiją, išskyrus atvejus, kai tai kopijuoti yra draudžiama. Prašymas susipažinti su šiame punkte nurodyta informacija, gauti dokumentų kopijas, LTEC direktoriui gali būti pateiktas raštu, adresu Lvovo g. 19a, Vilnius, siunčiamas paštu ar elektroninio pašto adresu info@ltec.lt Prašymas išnagrinėjamas ir informacija ar dokumentų kopijos pateikiamos per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

V. TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS IR GALIOJIMAS

 

48. Asmeniui, kuriam kvalifikacinė komisija suteikė, patvirtino ar pripažino teismo eksperto kvalifikaciją, pratęsė teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos LTEC direktorius išduoda kvalifikacijos pažymėjimą (6 priedas). Jeigu asmeniui per nuostatų 45 punkte nustatytą terminą neišsiunčiamas pranešimas apie kvalifikacinės komisijos priimtus sprendimus ar šiame punkte nustatytais terminais neišduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, laikoma, kad priimtas sprendimas suteikti, patvirtinti ar pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti kvalifikacijos pažymėjimą.

49. Kvalifikacinės komisijos sprendimas suteikti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto pažymėjimą galioja penkerius metus nuo kvalifikacinės komisijos sprendimo priėmimo dienos.

50. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą pasirašo LTEC direktorius ir patvirtina LTEC antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

51. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo diena laikoma kvalifikacinės komisijos sprendimo priėmimo diena.

52. Kvalifikacinės komisijos sekretorius, suteikus, patvirtinus ar pripažinus teismo eksperto kvalifikaciją, pratęsus teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, siunčia LTEC direktoriaus pasirašytą raštą su teismo eksperto kvalifikacinės komisijos posėdžio protokolo išrašu ir pažymėjimo kopija Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

53. Kvalifikacinės komisijos sekretorius vykdo išduotų teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimų apskaitą, darydamas įrašus LTEC teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimų registre.

54. Pasibaigus teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui ar pripažinus jį negaliojančiu, teismo ekspertas pažymėjimą grąžina kvalifikacinės komisijos sekretoriui. Grąžinti negaliojantys teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimai sunaikinami.

55. Praradus, sugadinus ar kitais atvejais netekus galimybės naudotis teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimu, teismo ekspertas turi pateikti prašymą LTEC direktoriui dėl naujo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo. Naujas kvalifikacijos pažymėjimas taip pat išduodamas nuostatuose nustatyta tvarka pratęsus kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, suteikus teismo eksperto kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes, pasikeitus teismo eksperto duomenims. Naujas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo ar kvalifikacinės komisijos sprendimo dienos.

 

VI. TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU

 

56. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki išduoto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino dienos, teismo ekspertas, norintis pratęsti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, turi pateikti LTEC direktoriui prašymą dėl teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo (7 priedas). 

57. Teismo ekspertas, pateikęs šių nuostatų 56 punkte nurodytą prašymą likus mažiau nei dviem mėnesiams iki kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino dienos, privalo kartu pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl termino nesilaikymo. LTEC direktorius, įvertinęs pateiktą teismo eksperto paaiškinimą, turi teisę atsisakyti priimti prašymą nagrinėti.

58. Dokumentai pateikiami, kvalifikacinės komisijos posėdis organizuojamas ir vyksta šių nuostatų II, IV ir V skyriuose nustatyta tvarka, išskyrus reikalavimus, įtvirtintus šiame nuostatų skyriuje.

59. Sprendžiant klausimą dėl kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo pratęsimo, kvalifikacinės komisijos posėdis vyksta žodžiu, nagrinėjant pretendento pateiktus ir (ar) LTEC surinktus dokumentus apie teismo eksperto atliktus ekspertinius tyrimus. Esant poreikiui, kvalifikacinės komisijos sprendimu gali būti skiriamas recenzentas(-ai), kuris vertina teismo eksperto atliktų ekspertinių tyrimų kokybę. Recenzentu gali būti skiriamas LTEC teismo ekspertas, turintis tos pačios srities teismo eksperto kvalifikaciją, kaip ir asmuo, pateikęs nuostatų 56 straipsnyje nurodytą prašymą.

60. Kvalifikacinė komisija priima vieną iš šių sprendimų:

60.1. pratęsti teismo eksperto turimą kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą;

60.2. atsisakyti pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą Teismo ekspertizės įstatymo numatytais atvejais.

61. Kvalifikacinei komisijai priėmus sprendimą pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, išduodamas naujas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.

62. Sprendimą dėl teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo kvalifikacinė komisija priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo eksperto kreipimosi dėl teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo ir visos šiam sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimo dienos. Apie šį sprendimą asmeniui ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pranešama raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

63. Kvalifikacinės komisijos sprendimas nepratęsti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino gali būti skundžiamas LTEC direktoriui šių nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka.

64. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas ar panaikinamas jo galiojimo sustabdymas, kvalifikacijos pažymėjimas pripažįstamas negaliojančiu kvalifikacinės komisijos sprendimu Teismo ekspertizės įstatyme nustatytais atvejais. Kvalifikacinės komisijos darbas organizuojamas, posėdžiai rengiami laikantis nuostatų III skyriuje nustatytos tvarkos. Apie sprendimą sustabdyti ar panaikinti kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą, pripažinti kvalifikacijos pažymėjimą negaliojančiu asmeniui ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pranešama raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

VII. KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS PAGAL TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS SIŪLYMĄ

 

65. Gavus Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos siūlymą svarstyti teismo eksperto kvalifikacijos patikrinimo klausimą, LTEC direktorius priima vieną iš šių sprendimų:

65.1. patikrinti teismo eksperto kvalifikaciją;

65.2. atsisakyti patikrinti teismo eksperto kvalifikaciją.

66. LTEC direktorius ne vėliau kaip per mėnesį nuo siūlymo gavimo dienos informuoja Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą ir teismo ekspertą apie priimtą sprendimą patikrinti ar atsisakyti patikrinti teismo eksperto kvalifikaciją, kurios pagrindu asmuo buvo įrašytas į teismo ekspertų sąrašą.

67. Priėmus sprendimą patikrinti teismo eksperto kvalifikaciją, kurios pagrindu asmuo buvo įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, LTEC direktorius sudaro kvalifikacinę komisiją. Kvalifikacinės komisijos darbas organizuojamas, posėdžiai rengiami laikantis nuostatų III ir IV skyriuose nustatytos tvarkos, išskyrus reikalavimus, numatytus šiame nuostatų skyriuje.

68. Teismo eksperto kvalifikacijai patikrinti vertinami teismo eksperto pateikti ir (ar) LTEC surinkti dokumentai apie teismo eksperto atliktus ekspertinius tyrimus.

69. Teismo eksperto pateiktiems ir (ar) kvalifikacinės komisijos surinktiems dokumentams patikrinti teismo eksperto kvalifikacinės komisijos sprendimu skiriami 2 recenzentai, kurie vertina teismo eksperto atliktų ekspertinių tyrimų kokybę. Recenzentais skiriami didžiausią ekspertinio darbo stažą turintys LTEC teismo ekspertai, turintys tos pačios srities, kaip ir asmuo, kurio kvalifikacija tikrinama, teismo eksperto kvalifikaciją. Jei nėra tos pačios srities kvalifikaciją turinčių teismo ekspertų, recenzentais gali būti skiriami giminingos srities ekspertai.

70. Patikrinus teismo eksperto kvalifikaciją, kvalifikacinė komisija priima vieną iš šių sprendimų:

70.1. patvirtina, kad teismo eksperto profesiniai įgūdžiai atitinka teismo eksperto kvalifikacijai, kurios pagrindu jis buvo įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, keliamus reikalavimus; 

70.2. Teismo ekspertizės įstatymo 9 str. 5 d. 2 p. nurodytu atveju pripažįsta teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą negaliojančiu.

71. Apie kvalifikacinės komisijos sprendimą Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba ir teismo ekspertas, kurio kvalifikacija buvo patikrinta, informuojami ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

VIII. KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS SPRENDIMO APSKUNDIMAS

 

72. Kvalifikacinės komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami nuostatai, gali būti skundžiami Teismo ekspertizės įstatymo nustatyta tvarka LTEC direktoriui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo skundžiamų veiksmų atlikimo ar sprendimų paskelbimo dienos. Tais atvejais, kai kvalifikacinė komisija nevykdo savo pareigų ar vilkina sprendimo priėmimą, skundo padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Skundas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos.

73. LTEC direktoriaus veiksmai, neveikimas, susiję su nuostatų 72 punkte nurodyto skundo nagrinėjimu, ar sprendimai dėl atsisakymo patenkinti skundo reikalavimus gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

74. LTEC direktoriaus veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami nuostatai, išskyrus nuostatų 72 ir 73 punktuose nurodytus veiksmus, neveikimą ar sprendimus, gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

IX. ASMENS DUOMENŲ APIE APKALTINAMUOSIUS NUOSPRENDŽIUS IR NUSIKALSTAMAS VEIKAS TVARKYMAS

 

75. Asmens duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas yra tvarkomi tiek, kiek nedraudžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatos. Minėti duomenys yra tvarkomi tik siekiant nustatyti, ar pretendentas nėra teistas už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą, taip pat už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas.

76. Informacija apie pretendento, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, neteistumą (teistumą) gaunama iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kitos valstybės narės teismo ekspertas pateikia valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį jo neteistumą.

77. Gauti duomenys saugomi darbuotojų asmens bylose ar asmenų, nedirbančių LTEC, ekspertinės kvalifikacijos dokumentų bylose. Duomenų saugojimo terminai, saugojimo ir naikinimo tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtintais teisės aktais ir LTEC dokumentacijos planu.

78. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik įgaliotiems Administravimo skyriaus darbuotojams.

79. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), LTEC, tvarkant informaciją apie asmens duomenis, susijusius su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir nusikalstamomis veikomis, įgyvendinamos duomenų subjekto teisės:

79.1.        teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą yra įgyvendinama, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnyje. Tuo atveju, kai asmens duomenis siekiama gauti ne iš duomenų subjekto, apie asmens duomenų tvarkymą informuojama prieš kreipiantis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą;

79.2.        teisė susipažinti su duomenimis yra įgyvendinama, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnyje;

79.3.        teisė reikalauti ištaisyti duomenis yra įgyvendinama, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsnyje;

79.4.        teisė reikalauti ištrinti duomenis yra įgyvendinama, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje;

79.5.        teisė apriboti duomenų tvarkymą yra įgyvendinama, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnyje;

79.6.        teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimas, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnyje, nėra įmanomas, kadangi LTEC netvarko duomenų subjekto asmens duomenų automatizuotomis priemonėmis remiantis duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas, būtent todėl LTEC neatlieka asmens duomenų tvarkymo, dėl kurio duomenų subjektas gali įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą pagal Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnį;

79.7.        teisė nesutikti su duomenų tvarkymu yra įgyvendinama, kaip tai numatyta Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnyje.

80. Duomenų subjekto teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą, pateikdamas prašymą raštu tiesiogiai LTEC, paštu ar elektroninio pašto adresu info@ltec.lt. Pateikiant prašymą, kartu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba atstovavimą patvirtinantis dokumentas, priešingu atveju, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, jam pateikiamas atsakymas. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Nuostatai keičiami LTEC direktoriaus įsakymu.

___________

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

1 priedas           

 

(Prašymo forma)

 

 

_________________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________________

(Adresas, telefono numeris)

 

Lietuvos teismo ekspertizės centro

direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO

 

(Data)  

(Sudarymo vieta)

 

 

Prašau leisti man laikyti kvalifikacijos egzaminą, siekiant įgyti ________________________________________________________________________ 

(kvalifikacijos pavadinimas)

teismo eksperto kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad atitinku nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje.

Man žinoma, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras įstatymu nustatyta tvarka kreipsis į Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą dėl mano neteistumo (teistumo) duomenų gavimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Gyvenimo aprašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Aukštąjį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija.

4. Daktaro laipsnį liudijančio dokumento kopija (jei yra).

5. Parengimo vadovo teikimas (jei taikoma).

6. Dokumentų, leidžiančių dirbti, susipažinti ar gauti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, kopijos (jei taikoma).

7. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.

 

                                               _________________                       ____________________

                                                         (Parašas)                                           (Vardas ir pavardė)

 

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

 

_________________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________________

(Adresas, telefono numeris)

 

 

Lietuvos teismo ekspertizės centro

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

(Data) 

(Sudarymo vieta)

 

Prašau patvirtinti ______________________________________________

(kvalifikacijos pavadinimas)

teismo eksperto kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad atitinku nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje.

Man žinoma, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras įstatymu nustatyta tvarka kreipsis į Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą dėl mano neteistumo (teistumo) duomenų gavimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Gyvenimo aprašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Aukštąjį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija.

4. Daktaro laipsnį liudijančio dokumento kopija (jei yra).

5. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio neteistumą (teistumą) kopiją.

6. Dokumentų, leidžiančių dirbti, susipažinti ar gauti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, kopijos (jei taikoma).

7. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.

 

                                               ______________                   ________________

                                                         (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

3 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

 

_________________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________________

(Adresas, telefono numeris)

 

 

Lietuvos teismo ekspertizės centro

direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO

 

(Data) 

(Sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti _______________________________________________

(kvalifikacijos pavadinimas)

teismo eksperto kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad atitinku nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje.

Man žinoma, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras įstatymu nustatyta tvarka kreipsis į Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą dėl mano neteistumo (teistumo) duomenų gavimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Gyvenimo aprašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų dokumentų, kuriais patvirtinama teisė atlikti teismo ekspertizes valstybėje narėje ir įrodoma, kad ši teisė nėra sustabdyta ar panaikinta, kopijos.

4. Mokslo laipsnių ir mokslo vardų diplomų kopijos (jei yra).

5. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio neteistumą (teistumą) kopiją.

6. Dokumentų, leidžiančių dirbti, susipažinti ar gauti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, kopijos (jei taikoma).

7. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.

 

                                               ______________                    ________________

                                                    (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

 

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

4 priedas

 

Aukštojo išsilavinimo, kuris reikalingas atskirose ekspertinių tyrimų srityse, sąrašas

 

 

Eil. Nr.

Ekspertizės rūšis

Studijų krypčių grupė, studijų krypties pavadinimas[1]

1.

Rašysenos ekspertizė

Humanitariniai mokslai (N):

N01 Lingvistika

N04 Filologija pagal kalbą

N07 Kalbos studijos

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Socialiniai mokslai (J):

J07 Psichologija

Gyvybės mokslai (D):

D01 Biologija

Matematikos mokslai (A):

A01 Matematika

A02 Taikomoji matematika

A03 Statistika

2.

Lingvistinė ekspertizė

Humanitariniai mokslai (N):

N01 Lingvistika

N04 Filologija pagal kalbą

N07 Kalbos studijos

3.

Dokumentų rekvizitų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Gyvybės mokslai (D):

D05 Biofizika

D06 Biochemija

4.

Dokumentų medžiagų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Gyvybės mokslai (D):

D05 Biofizika

D06 Biochemija

5.

Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Gyvybės mokslai (D):

D05 Biofizika

D06 Biochemija

6.

Fonoskopinė ekspertizė

Visos matematikos mokslų (A) grupės kryptys

Visos informatikos mokslų (B) grupės kryptys

Fiziniai mokslai (C):

C02 Fizika

Inžinerijos mokslai (E):

E02 Bioinžinerija
E04 Matavimų inžinerija
E06 Mechanikos inžinerija

E09 Elektronikos inžinerija

Gyvybės mokslai (D)
D05 Biofizika
Technologijų mokslai (F):
F05 Biotechnologijos
Humanitariniai mokslai (N):
N01 Lingvistika
N04 Filologija pagal kalbą

7.

Trasologinė ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Inžinerijos mokslai (E):

E06 Mechanikos inžinerija

8.

Balistinė ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Inžinerijos mokslai (E):

E06 Mechanikos inžinerija

9.

Nešaunamųjų ginklų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Inžinerijos mokslai (E):

E06 Mechanikos inžinerija

10.

Rankų pėdsakų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Inžinerijos mokslai (E):

E06 Mechanikos inžinerija

11.

Eismo įvykių ekspertizė

Inžinerijos mokslai (E):

E12 Transporto inžinerija

12.

Transporto trasologinė ekspertizė

Inžinerijos mokslai (E):

E12 Transporto inžinerija

13.

Darbų saugos ekspertizė

Visos inžinerijos mokslų grupės (E) kryptys

14.

Statybos ekspertizė

Inžinerijos mokslai (E):

E05 Statybos inžinerija

Menai (P):

P09 Architektūra

15.

Dažų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

16.

Naftos produktų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

17.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

18.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

19.

Pluoštinių medžiagų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

Technologijų mokslai (F):

F02 Polimerų ir tekstilės technologijos

20.

 

Dirvožemio ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C03 Geologija

C04 Aplinkotyra

21.

Metalų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

22.

Stiklo ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

23.

Plastikų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

Technologijų mokslai (F):

F02 Polimerų ir tekstilės technologijos

24.

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų ekspertizė

Gyvybės mokslai (D):

D01 Biologija

D03 Mikrobiologija

25.

Metalografijos ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

Technologijų mokslai (F):

F03 Medžiagų technologijos

26.

Šūvio pėdsakų ekspertizė

Fiziniai mokslai (C):

C01 Chemija

C02 Fizika

27.

Apskaitos ir finansų ekspertizė

Socialiniai mokslai (J):

J01 Ekonomika

Verslo ir viešoji vadyba (L):

L02 Vadyba

L03 Finansai

L04 Apskaita

28.

Bankininkystės ekspertizė

Socialiniai mokslai (J):

J01 Ekonomika

Verslo ir viešoji vadyba (L):

L02 Vadyba

L03 Finansai

L04 Apskaita

29.

Darbo ekonomikos ekspertizė

Socialiniai mokslai (J):

J01 Ekonomika

Verslo ir viešoji vadyba (L):

L02 Vadyba

L03 Finansai

L04 Apskaita

30.

Informacinių technologijų ekspertizė

Informatikos mokslai (B):

B01 Informatika

B02 Informacijos sistemos

B03 Programų sistemos

B04 Informatikos inžinerija

Inžinerijos mokslai (E):

E09 Elektronikos inžinerija

31.

Mobiliųjų įrenginių ekspertizė

Informatikos mokslai (B):

B01 Informatika

B02 Informacijos sistemos

B03 Programų sistemos

B04 Informatikos inžinerija

Inžinerijos mokslai (E):

E09 Elektronikos inžinerija

32.

Vaizdų ekspertizė

Matematikos mokslai (A):

A01 Matematika

A02 Taikomoji matematika

Informatikos mokslai (B) – visos kryptys

Inžinerijos mokslai (E):

E02 Bioinžinerija

E03 Aplinkos inžinerija

E04 Matavimų inžinerija

E06 Mechanikos inžinerija

E09 Elektronikos inžinerija

33.

Portretų ekspertizė

Informatikos mokslai (B) – visos kryptys

Fiziniai mokslai (C) – visos kryptys

Gyvybės mokslai (D) – visos kryptys

Humanitariniai mokslai (N) – visos kryptys

Menai (P):

P01 Dailė

P02 Dizainas

P05 Kinas

P07 Medijų menas

 

___________

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

5 priedas

 

(Lentelės forma)

 

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRAS

 

Kvalifikacinės komisijos

20__-__-__ posėdžio protokolas Nr. KV-

 

 

PRETENDENTO SPECIALIŲJŲ ŽINIŲ INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil.

Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys                       _________________            __________________

                                                         (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

6 priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

 

 

1.          Aversas

 

 

 

 

2.          Reversas

 

LTEC-BP-11-7P reversas_m

 

 

 

 

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo,

kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo

Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų

7 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

_________________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

___________________________________________________________________

(Adresas, telefono numeris)

 

Lietuvos teismo ekspertizės centro

direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO

 

(Data)  

(Sudarymo vieta)

 

 

 

Prašau pratęsti mano teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą.

Man žinoma, kad LTEC įstatymu nustatyta tvarka kreipsis į Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą dėl mano neteistumo (teistumo) duomenų gavimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo kopija (aversas ir reversas).

2. Ataskaita apie per 5 metus atliktus ekspertinius tyrimus ir jų kopijos.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

4. 35 x 45 dydžio fotonuotrauka.

 

 

                            _________________              _____________________

                                      (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

 [1] Pagal Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075.