ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 16 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 26 d. Nr. T-39

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo apsaugos ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos patvirtinimo“ ir 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr A1-102 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos aprašo patvirtinimo“ , Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-118 (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-67 redakcija) patvirtinto Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo:

1.1. 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

10. Sudarant VBT privaloma vadovautis principu, kad pavieniai vietos bendruomenės nariai, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovai sudaro ne daugiau kaip 1/3 VBT narių skaičiaus. Vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai) turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 VBT narių skaičiaus, jeigu toje teritorijoje yra pakankamas vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių) skaičius.“;

1.2. 21 punktą ir išdėstyti jį taip:

21.VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti skirtos Programos lėšos (toliau – Lėšos) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstomos pagal šiuos kriterijus: viena dedamoji (bazinė) dalis paskirstoma seniūnijoms po lygiai – po 900 Eur kiekvienai; kita dedamoji dalis paskirstoma seniūnijoms proporcingai pagal kiekvienos seniūnijos gyventojų skaičių.“

2. Paskelbti šį sprendimą Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

3. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas