LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 14 d. Nr. 3D-527

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu N. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 147 punktą ir jį išdėstau taip:

147. Avanso mokėjimo prašymą gali teikti vietos projektų vykdytojai, kuriems vietos projektų išlaidos apmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdą, kai avansas nėra EK tinkamos finansuoti išlaidos. Vietos projekto išlaidų apmokėjimo būdas nurodomas vietos projekto paraiškoje ir Sutartyje, kai Sutartis sudaroma. Mokėjimo prašymus vietos projektų vykdytojai teikia VPS vykdytojai, vadovaudamiesi Sutartyje ar vietos projekto paraiškoje, kai Sutartis nesudaroma, nurodytu mokėjimo prašymų pateikimo grafiku.“

1.2. Pakeičiu 153.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.2.2. didžiausias galimas avanso dydis – iki 50 proc. nuo skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti;“.

1.3. Pakeičiu 153.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.2.4. išlaidų kompensavimo su avansu būdas gali būti taikomas visiems vietos projektų vykdytojams;“.

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas vietos projektams, kurių paraiškos pateiktos po šio įsakymo įsigaliojimo, ir vietos projektams, kurių įgyvendinimas nepasibaigęs.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                             Andrius Palionis