LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. V-455

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 28 straipsnio 11 dalimi:

1. T v i r t i n u Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijas (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. V-394 „Dėl Visuomenės sveikatos centro apskrityje ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro

2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-455

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGos EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO RENGIMO REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – VSPĮ) ekstremaliųjų situacijų valdymo planų (toliau – Planas) struktūrą, rengimo ir atnaujinimo tvarką.

2. Planą rengia Kriterijuose ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtintuose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“, nurodytos VSPĮ.

3. Planas rengiamas vadovaujantis Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Metodinės rekomendacijos) ir Rekomendacijomis.

4. Planas rengiamas 5 metų laikotarpiui ir tvirtinamas VSPĮ vadovo.

5. Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VSPĮ VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

 

6. Plane aprašomi veiksmai, kurių reikia imtis atsitikus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, kad būtų sušvelnintas neigiamas poveikis teritorijai ir gyventojams, kurioje VSPĮ veikia.

7. Plane turi būti numatytos priemonės VSPĮ veiklos tęstinumui užtikrinti ir funkcijoms vykdyti ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu. Siekiant užtikrinti VSPĮ veiklos tęstinumą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu, keliami šie reikalavimai:

7.1. nustatyti svarbiausias veiklos sritis, kurios įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu turi būti vykdomos nepertraukiamai, ir veiksmus, kurie būtini užtikrinant nepertraukiamą svarbiausių funkcijų vykdymą;

7.2. numatyti minimalius VSPĮ žmogiškuosius ir materialinius išteklius, kurie reikalingi vykdant svarbiausias funkcijas ir veiksmus;

7.3. nustatyti VSPĮ veiklos sritis ir veiksmus, kurių vykdymas įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu gali būti laikinai nutrauktas arba apribotas.

 

III SKYRIUS

REKOMENDACIJOS DĖL PLANO STRUKTŪROS IR TURINIO

 

8. Rengiant Planą vadovaujamasi Metodinėse rekomendacijose pateiktomis rekomendacijomis Plano turiniui. Papildomai išskiriamos šios struktūrinės dalys:

8.1. Plano turinys;

8.2. Plano pakeitimų lapas, kuriame nurodomi pakeitimai ir jų data.

9. Plano „Bendrųjų nuostatų“ skyriuje papildomai nurodomas teisinis Plano pagrindas ir rengėjai bei jų kontaktiniai duomenys.

10. Plano „Gresiančių įvykių“ skyriuje papildomai pateikiami duomenys apie VSPĮ veikimo teritorijoje esančius pavojinguosius objektus, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams, taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus, ar juos viršija.

11. Plano „Informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarkos“ skyriuje papildomai aprašomas informacijos perdavimas, vadovaujantis Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Atsižvelgiant į VSPĮ veiklos pobūdį, Plane gali būti ir kiti skyriai.

13. Plane pateikiami Metodinėse rekomendacijose nurodyti priedai. Prie Plano gali būti pridedami ir kiti priedai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. VSPĮ vadovas gali iš anksto sudaryti ekstremaliųjų situacijų valdymo grupę, kuri, vadovaudamasi VSPĮ vadovo patvirtintu Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo reglamentu ir Planu, koordinuotų VSPĮ pasirengimą dirbti atsitikus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai situacijai bei veiklą kilus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai.

15. VSPĮ darbuotojai turi būti susipažinę su Planu ar jo dalimi pagal veiklos sritį ir žinoti savo funkcijas atsitikus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai.

16. VSPĮ vadovo patvirtinta Plano kopija teikiama ESSC.

_________________