LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 226, 227 IR 230 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. lapkričio 19 d. Nr. XII-2048

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 226 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 226 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

2. Buvusią 226 straipsnio 7 dalį laikyti 8 dalimi.

 

2 straipsnis. 227 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 227 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Šio straipsnio 5 dalis netaikoma asmeniui, kuris pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

2. Buvusią 227 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

3 straipsnis. 230 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 230 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris atlieka valdžios atstovo funkcijas, turi administracinius įgaliojimus arba kitaip užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą dirbdamas ar kitais pagrindais eidamas pareigas užsienio valstybės ar Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje arba tarptautinėje ar Europos Sąjungos teisminėje institucijoje, arba juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, kuriuos kontroliuoja užsienio valstybė, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė