LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. V-401 „DĖL privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1526

Vilnius

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nepageidaujami įvykiai, susiję su audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesu bei pagalbiniu apvaisinimu.“;

1.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių registravimo tvarkos aprašą:

1.2.1.   pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6. Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos – apie nepageidaujamus įvykius, susijusius su audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procesu bei pagalbiniu apvaisinimu.“;

1.2.2. pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. T1-136 „Dėl pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“;

1.2.3. pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;“;

1.2.4. pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-401 „Dėl pranešimo apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir (ar) pavojingus nepageidaujamus reiškinius, susijusius su audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesu ir pagalbiniu apvaisinimu, tvarkos aprašo patvirtinimo“.“.

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga