LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 41, 15, 40, 47 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 16 d. Nr. XIV-778

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Papildyti 41 straipsnį 41 dalimi:

41. Prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį taip pat laikomas atgabentų į šalies teritoriją prekių, kurios įsigijimo metu nebuvo apmokestintos PVM bendra kurioje nors iš valstybių narių nustatyta tvarka, paskyrimas naudoti valstybės narės, dalyvaujančios gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams, jeigu pagal šio Įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatas tokios prekės negalėtų būti atleistos nuo importo PVM, jei jos būtų importuotos.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Kai reimportuojamos laikinai išvežtos už Europos Sąjungos teritorijos ribų remontuoti, perdirbti, pritaikyti ar panašioms operacijoms atlikti prekės, neatsižvelgiant į šio straipsnio 15 dalies nuostatas, jų apmokestinamąją vertę sudaro už Europos Sąjungos teritorijos ribų suteiktų atitinkamų paslaugų vertė, nustatyta vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis. Iš šios apskaičiuotos vertės atimama paslaugų, kurios pagal šio Įstatymo 13 straipsnio arba kitos valstybės narės apmokestinimą PVM reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomos suteiktomis šalies ar Europos Sąjungos teritorijoje, apmokestinamoji vertė.“

 

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Importo PVM neapmokestinamos prekės, įvežamos kitų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetų šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, taip pat prekės, įvežamos kitų valstybių narių ginkluotųjų pajėgų šioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką. Šioje dalyje nustatyta PVM lengvata taikoma tiesiogiai arba grąžinant PVM už Lietuvos Respublikoje importuotas prekes. Konkrečią šios dalies nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

4 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 47 straipsnį 41 dalimi:

41. Šio straipsnio nuostatos taikomos ir kitų valstybių narių negu Lietuvos Respublika ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti Lietuvos Respublikoje įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką.“

2. Pakeisti 47 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas kitose valstybėse narėse įsikūrusioms užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių, kitų negu paskirties valstybė narė, kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, taip pat kitų negu paskirties valstybė narė valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką. Šios dalies nuostatos taikomos laikantis toje kitoje valstybėje narėje nustatytų sąlygų ir apribojimų.“

3. Pakeisti 47 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Šiame straipsnyje nustatytos PVM lengvatos taikomos tiesiogiai arba grąžinant PVM už Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir (arba) paslaugas. Konkrečią šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

5 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 2 priedą 51 punktu:

51. 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/132/EB dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455.“

 

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 ir 5 straipsnius ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Prekėms, dėl kurių prievolė apskaičiuoti pridėtinės vertės mokestį arba importo pridėtinės vertės mokestį atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galioję reikalavimai.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda