VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1T-24(1.12.E) „DĖL PRANEŠIMŲ DĖL IŠANKSTINĖS PATIKROS FORMŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. 1T-68(1.12.E)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į tai, kad 2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas):

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                      Dijana Šinkūnienė