LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2004 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-812 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 8 d. Nr.   V-280

Vilnius

 

P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. VLK nepaskirsto iki 5 procentų PSDF biudžeto 01 išlaidų straipsnyje „Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ numatytų lėšų (išskyrus lėšas, skiriamas pagal PSDF biudžeto 01 06 išlaidų straipsnį „Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms“), skiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių ASPĮ yra sudariusios sutartis su TLK, apmokėti Aprašo 9 ir 10 punktuose numatytais atvejais.“

2.  Pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. Aprašo 7 punkte ir 8.1 papunktyje numatytos nepaskirstytos PSDF biudžeto lėšos prioriteto tvarka skiriamos ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:“.

3.  Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Aprašo 7 punkte ir 8.1 papunktyje numatytos nepaskirstytos PSDF biudžeto lėšos gali būti skiriamos ASPĮ, sudariusioms sutartis su TLK, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:“.

4.  Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. TLK, suderinusi su VLK, gali priimti daugiau ASPĮ sąskaitų:

13.1. už praėjusiais metais faktiškai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apskaitomos pagal PSDF biudžeto 01 išlaidų straipsnį „Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ (toliau – 01 išlaidų straipsnis), jeigu ASPĮ, sudariusios sutartis su TLK, praėjusiais metais faktiškai suteikė asmens sveikatos priežiūros paslaugų už sumą, viršijančią praėjusiais metais TLK skirtą metinių lėšų sumą šioms paslaugoms apmokėti, ir jei bendra metinė lėšų suma pagal visų TLK priimtas apmokėti sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas neviršija 01 išlaidų straipsnyje Lietuvos Respublikos praėjusių metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš PSDF biudžeto rezervo skirtos lėšų sumos. Bendra metinė lėšų suma pagal visų TLK priimtas apmokėti sąskaitas už faktiškai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant papildomai priimtas sąskaitas, negali viršyti 01 išlaidų straipsnyje Lietuvos Respublikos praėjusių metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš PSDF biudžeto rezervo skirtos lėšų sumos;

13.2. už praėjusiais metais faktiškai ambulatorinėmis sąlygomis atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, jei pagal Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, apskaičiuotas vidutinis praėjusių metų koeficientas, taikytinas kiekvienos rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti, yra mažesnis nei 1,0 ir jei bendra metinė lėšų suma pagal visų TLK priimtas apmokėti sąskaitas, įskaitant papildomai priimtas sąskaitas, vadovaujantis Aprašo 13.1 papunkčiu, neviršija 01 išlaidų straipsnyje Lietuvos Respublikos praėjusių metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš PSDF biudžeto rezervo skirtos lėšų sumos. Bendra metinė lėšų suma pagal visų TLK priimtas apmokėti sąskaitas už faktiškai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant papildomai priimtas sąskaitas už ambulatorinėmis sąlygomis atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, negali viršyti 01 išlaidų straipsnyje Lietuvos Respublikos praėjusių metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš PSDF biudžeto rezervo skirtos lėšų sumos;

13.3. už praėjusiais metais faktiškai suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, kurių išlaidos apskaitomos pagal PSDF biudžeto 03 išlaidų straipsnį „Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui“ (toliau – 03 išlaidų straipsnis), jei bendra metinė lėšų suma pagal visų TLK priimtas apmokėti sąskaitas už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas neviršija 03 išlaidų straipsnyje Lietuvos Respublikos praėjusių metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš PSDF biudžeto rezervo skirtos lėšų sumos. Bendra metinė lėšų suma pagal visų TLK priimtas apmokėti sąskaitas už faktiškai suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, įskaitant papildomai priimtas sąskaitas, negali viršyti 03 išlaidų straipsnyje Lietuvos Respublikos praėjusių metų PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais iš PSDF biudžeto rezervo skirtos sumos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys