LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-329 „DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. birželio 9 d. Nr. V-1063

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u  Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                     Jurgita Šiugždinienė