LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ TARPTAUTINIO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 7 d. Nr. 3-492(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 12 straipsniu ir įgyvendindamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) ir 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39):

T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisykles;

1.2. paraiškos pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88), formą;

1.3. paraiškos pradėti teikti reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti reguliarią paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares, formą;

1.4. leidimo teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) III skyrių formą;

1.5. tarptautinių vienkartinių paslaugų ir vienkartinių kabotažo operacijų kelionės lapų knygos formą;

1.6. sertifikato, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas, formą;

1.7. keleivių vežimo autobusais tarptautinio nereguliaraus susisiekimo maršrutais kelionės lapų knygos formą;

1.8. leidimo vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu formą;

1.9. leidimo vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu formą;

1.10.                                                                                                leidimo vykdyti nereguliarų tarptautinį keleivių vežimą formą.

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. tarptautinės vienkartinės paslaugos ir vienkartinės kabotažo paslaugos kelionės lapų, leidimų teikti reguliarias ar neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 306) (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 684/92) nuostatas, taip pat keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita veiklos pagal Reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimų, kurių formos parengtos pagal 1998 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2121/98, nustatantį išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 684/92 ir (EB) Nr. 12/98 taikymo taisykles dėl keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais dokumentų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 142), blankai gali būti naudojami iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

2.2. leidimai teikti reguliarias ar neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita veiklos pagal Reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimai, išduoti iki 2015 m. gruodžio 31 d., galioja iki juose nurodytos galiojimo pabaigos datos.

3.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                  Rimantas Sinkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

 

KELEIVIŲ TARPTAUTINIO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių tarptautinių vežimų autobusais sąlygas ir tvarką.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009), Susitarime dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 138) (toliau – Interbus susitarimas) ir Susitarime dėl tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais (ASOR) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 124) (toliau – ASOR susitarimas).

3.  Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar jas įgyvendinančiuose dokumentuose numatytos kitokios nuostatos negu Taisyklėse, taikomos tarptautinių sutarčių ar jas įgyvendinančių dokumentų nuostatos.

4.  Dokumentus vykdyti tarptautinius vežimus išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija).

5.  Inspekcija, vadovaudamasi Taisyklėmis, gali patvirtinti detalesnes dokumentų vykdyti tarptautinius vežimus išdavimo taisykles.

 

II SKYRIUS

VEŽIMŲ KLASIFIKAVIMAS

 

6.  Keleivių tarptautiniai vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita.

7.  Keleiviai už atlyginimą vežami teikiant reguliarias paslaugas, specialias reguliarias paslaugas ir nereguliarias – švytuoklines ir vienkartines – paslaugas.

8.  Keleiviai savo sąskaita vežami teikiant specialias reguliarias paslaugas ir nereguliarias paslaugas.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI VEŽĖJAMS IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

9.  Vežti keleivius už atlyginimą gali vežėjas, turintis Bendrijos licenciją.

10.  Vežti keleivius savo sąskaita gali fizinis ar juridinis asmuo, turintis Inspekcijos išduotą sertifikatą, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas (toliau – sertifikatas). Sertifikatas suteikia teisę vežti keleivius savo sąskaita ir į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares.

11.  Transporto priemonės, naudojamos keleivių tarptautiniams vežimams, turi atitikti tų šalių, kurių teritorijomis vykdomi keleivių tarptautiniai vežimai, nustatytus techninius reikalavimus. Transporto priemonės, naudojamos teikiant reguliarias paslaugas, turi būti apipavidalintos pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų reikalavimus.

12.  Vežėjas, teikiantis paraišką pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimą teikti paslaugą, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009, arba paraišką pradėti teikti reguliarią, specialią reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimą teikti paslaugą, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares (toliau – paraiška), turi turėti pakankamai transporto priemonių, kurių reikia keleivių vežimui leidime ir eismo tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis užtikrinti.

 

IV SKYRIUS

VEŽIMŲ DOKUMENTAI

 

13.  Teikti reguliarias ir švytuoklines paslaugas gali vežėjas, turintis Inspekcijos ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų išduotus leidimus.

14.  Teikti specialias reguliarias paslaugas gali vežėjas, turintis Inspekcijos ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų išduotus leidimus, išskyrus atvejus, jeigu vežimai vykdomi pagal sutartį tarp vežimų užsakovo ir vežėjo tarp Europos Sąjungos valstybių narių.

15.  Teikti vienkartines paslaugas į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares gali vežėjas, turintis Inspekcijos ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų išduotą (-us) leidimą (-us), išskyrus Interbus susitarime ir kitose tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus, kai tokio leidimo nereikia.

16.  Teikiant nereguliarias paslaugas naudojami Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 ar Interbus susitarime arba ASOR susitarime, jeigu keleivių vežimui netaikomos Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 ar Interbus susitarimo nuostatos, numatyti kelionės lapai.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO, LEIDIMŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

17.  Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą teikti reguliarias arba specialias reguliarias paslaugas (kai tokio leidimo reikia), pratęsti tokio leidimo galiojimo terminą ar keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, taip pat teikti vienkartines (kai tokio leidimo reikia) ar švytuoklines paslaugas, pateikia Inspekcijai nustatytos formos paraišką.

18.  Vežėjas paraišką gauti leidimą teikti vienkartines (kai tokio leidimo reikia) ar švytuoklines paslaugas turi pateikti ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki pirmojo reiso vykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai vežėjas pageidauja gauti leidimą, gautą pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis. Tokiu atveju vežėjas ne anksčiau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki pirmojo reiso vykdymo dienos pateikia Inspekcijai jos nustatytos formos prašymą.

19.  Inspekcija išnagrinėja paraišką per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos ir jai pritarusi kreipiasi į kitų valstybių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami arba važiuojama tranzitu, kompetentingas įstaigas dėl sutikimo išduoti leidimą teikti paraiškoje nurodytą reguliarią arba specialią reguliarią paslaugą, kai paslauga bus teikiama tarp Europos Sąjungos valstybių narių, ar leidimo gavimo, kai paslauga bus teikiama į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares, arba paraišką motyvuotai atmeta (nurodžiusi priežastis raštu). Jeigu tą pačią reguliarią arba specialią reguliarią paslaugą į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares bendradarbiaudami teiks keli vežėjai, paraiškos šiame punkte nurodytais terminais pradedamos nagrinėti, kai gaunamos visų bendradarbiaujančių Lietuvos Respublikos vežėjų paraiškos. Inspekcija leidimą išduoda ar pakeičia sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kitų valstybių kompetentingų įstaigų sutikimo (-ų) gavimo dienos.

20.  Tuo atveju, kai pateikiama nevisiškai ar neteisingai užpildyta paraiška, su paraiška pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos apie tai raštu informuoja paraišką pateikusį asmenį. Tokiu atveju paraiškos nagrinėjimo terminas prasideda nuo trūkstamų dokumentų ar teisingų duomenų gavimo dienos. Vežėjui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų trūkumų, paraiška paliekama nenagrinėta.

21.  Leidimai išduodami vežėjo vardu ir negali būti perleidžiami.

22.  Leidimas teikti reguliarias arba specialias reguliarias paslaugas išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, nei numatyta Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar jas įgyvendinančiuose dokumentuose.

23.  Prie leidimo teikti reguliarias paslaugas arba specialias reguliarias paslaugas pridedamas Inspekcijos suderintas eismo tvarkaraštis. Leidimas be suderinto eismo tvarkaraščio negalioja.

24.  Paraiška negali būti atmetama vien dėl to, kad vežėjas siūlo mažesnes keleivių vežimo kainas nei kiti vežėjai arba paraiškoje nurodytu maršrutu ar kai kuriais jo ruožais keleivius veža kiti vežėjai. Paraiška atmetama, jeigu:

24.1.  pareiškėjas jam tiesiogiai prieinamomis priemonėmis negali teikti paraiškoje nurodytos paslaugos;

24.2.  pareiškėjas nesilaikė nacionalinės ar tarptautinės kelių transporto teisės normų, ypač sąlygų ir reikalavimų dėl leidimų tarptautinėms keleivių vežimo kelių transportu paslaugoms, arba padarė sunkių Europos Bendrijos kelių transportui taikomų teisės aktų pažeidimų, ypač taisyklių, taikomų transporto priemonėms ir vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui;

24.3.  leidimo galiojimo termino pratęsimo atveju pareiškėjas nesilaikė leidime nurodytų vežimų vykdymo sąlygų;

24.4.  Inspekcija, remdamasi išsamia analize, nustato, kad paraiškoje nurodyta paslauga padarytų didelę įtaką palyginamų paslaugų, teikiamų pagal vieną ar kelias viešosios paslaugos sutartis, perspektyvumui; tokiu atveju Inspekcija privalo nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nuspręsti, ar paslauga, dėl kurios kreiptasi, darytų didelę įtaką pirmiau nurodytų palyginamų paslaugų perspektyvumui;

24.5.  Inspekcija, remdamasi išsamia analize, nustato, kad pagrindinis paslaugos tikslas nėra keleivių vežimas tarp skirtingose valstybėse esančių sustojimo vietų.

25.  Vežėjas, gavęs leidimą teikti reguliarias paslaugas, privalo leidimo galiojimo laikotarpiui sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikoje esančiomis autobusų stotimis, numatytomis eismo tvarkaraštyje. Vežėjas tokias sutartis privalo sudaryti ne tik savo, bet ir užsienio partnerio vardu, gavęs jo įgaliojimą.

26.  Leidimas teikti vienkartines (kai tokio leidimo reikia) paslaugas neišduodamas, jeigu vežėjui keleivių vežimui ta pačia transporto priemone yra išduotas ir Inspekcijai negrąžintas tos pačios rūšies leidimas, išskyrus atvejus, kai vežėjas dėl objektyvių priežasčių nespėja ar nespės grąžinti anksčiau gauto leidimo iki naujos kelionės, kuriai reikia leidimo, pradžios.

27.  Vežėjas, praradęs leidimą, Inspekcijai privalo pateikti paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Kitas leidimas išduodamas bendra tvarka.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas panaikinimas

 

28.  Leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą Inspekcija panaikina pasibaigus kitos valstybės kompetentingos įstaigos išduoto leidimo teikti tas pačias paslaugas galiojimo terminui, jeigu vežėjas nesikreipė dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, arba po 3 mėnesių po to, kai Inspekcija gauna iš vežėjo pranešimą apie numatomą keleivių vežimo nutraukimą. Jeigu keleivių vežimo poreikio nėra, leidimo galiojimas panaikinamas po 1 mėnesio nuo vežėjo pranešimo apie numatomą keleivių vežimo nutraukimą gavimo dienos.

29.  Panaikinus leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą, vežėjas privalo leidimą grąžinti Inspekcijai per 15 kalendorinių dienų nuo Inspekcijos pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos.

30.  Inspekcija, panaikinusi leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą, nedelsdama apie tai informuoja su šia paslauga susijusias kitų valstybių kompetentingas įstaigas.

31.  Inspekcija, priėmusi individualų administracinį aktą panaikinti leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą, apie tai praneša vežėjui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

KELIONĖS LAPAI

 

32.  Vežėjas, pageidaujantis gauti kelionės lapų ar jų knygą, pateikia Inspekcijai jos nustatytos formos prašymą.

33.  Kelionės lapai ar jų knyga turi būti saugomi vežėjo buveinėje ir negali būti perduoti kitam vežėjui.

34.  Kelionės lapą kiekvienam reisui įskaitomai didžiosiomis raidėmis dviem egzemplioriais (žalios ir baltos spalvos lapai su tuo pačiu numeriu) užpildo vežėjas prieš autobusui išvykstant iš nuolatinės stovėjimo vietos.

35.  Vežėjas atsako už tai, kad kelionės lapai būtų užpildyti teisingai.

36.  Pirmasis (žalios spalvos) kelionės lapas transporto priemonėje privalo būti vežimo metu, antrasis (baltos spalvos) – saugomas vežėjo buveinėje.

37.  Vežėjas kelionės lapų naudojimo ataskaitas teikia ir kabotažo operacijoms panaudotus kelionės lapus grąžina Inspekcijai jos nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

sertifikatas

 

38Vežėjas, pageidaujantis gauti sertifikatą, pateikia Inspekcijai jos nustatytos formos prašymą ir dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad transporto priemonė yra jo nuosavybė, įgyta išsimokėtinai arba pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį.

39.  Sertifikatai išduodami arba atsisakoma juos išduoti (nurodžius priežastis raštu) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos.

40.  Sertifikatą užpildo Inspekcija trimis egzemplioriais, o fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo sertifikate pasirašydamas patvirtina, kad sertifikate nurodyti duomenys yra teisingi. Sertifikato pirmieji du egzemplioriai įteikiami fiziniam ar juridiniam asmeniui, trečiasis sertifikato egzempliorius lieka Inspekcijoje.

41.  Vieną sertifikato egzempliorių vežėjas privalo saugoti buveinėje. Kitą sertifikato egzempliorių tarptautinio vežimo metu vairuotojas privalo turėti transporto priemonėje ir jį pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant.

42.  Sertifikatas išduodamas 5 metams ir negali būti perduotas kitam asmeniui ar naudojamas kitai transporto priemonei.

 

IX SKYRIUS

VEŽĖJŲ IR EKIPAŽŲ PAREIGOS

 

43.  Vežėjas privalo vežti keleivius tarp eismo tvarkaraščiuose numatytų išvykimo, tarpinių ir paskirties punktų ir iki leidimų galiojimo pabaigos užtikrinti reguliarių ar specialių reguliarių paslaugų teikimą leidime nurodytomis sąlygomis.

44.  Vežėjas ir ekipažas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, maksimalius patogumus transporto priemonėje, gerai matomoje vietoje skelbti reguliarių paslaugų tarifus, laikytis maršruto trasos ir eismo tvarkaraščio.

45.  Vežėjas, veždamas asmenis, kurie nėra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, privalo vykdyti Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 19 ir 20 straipsniuose nustatytas pareigas.

46.  Vežėjas ir ekipažas privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, per kurių teritorijas veža keleivius, kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su keleivių vežimu ir eismo organizavimu, reikalavimų ir vykdyti teisėtus Inspekcijos ir kitų kontrolės teisę turinčių pareigūnų, atliekančių savo pareigas, reikalavimus.

 

X SKYRIUS

KELEIVIŲ DOKUMENTAI

 

47.  Keleiviai, naudodamiesi reguliariomis paslaugomis, išskyrus specialias reguliarias paslaugas, kelionės metu privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant individualų ar kolektyvinį važiavimo bilietą.

48.  Specialių reguliarių paslaugų metu keleiviai privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant dokumentus, kuriais patvirtinama, kad jie priklauso specialiai keleivių grupei.

49.  Bilietai naudotis reguliariomis paslaugomis keleiviams parduodami transporto priemonėse, autobusų stočių kasose arba kitose bilietų pardavimo vietose. Kiekvienai reguliariai paslaugai gali būti parduodama ne daugiau bilietų, negu transporto priemonėje yra gamyklos gamintojos numatytų vietų keleiviams.

50.  Bilietas turi būti atspausdintas jį parduodančios šalies valstybine kalba. Bilietas gali būti spausdinamas ir dviem (valstybine ir anglų kalbomis arba šalies, kurioje baigiasi maršrutas, kalba) kalbomis.

51.  Bilietas galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas.

 

XI SKYRIUS

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMAS

 

52.  Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis transporto priemonės salone tam tikslui skirtoje vietoje vieną rankinio bagažo, kurio svoris ne didesnis kaip 5 kg, vienetą.

53.  Transporto priemonės bagažinėje keleivis nemokamai gali vežtis vieną bagažo, kurio svoris ne didesnis kaip 25 kg, o matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 50 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 200 cm, vienetą. Antrą arba viršijantį nustatytą svorio ar matmenų dydį bagažo vienetą keleivis gali vežtis tik vežėjui sutikus ir jei baigus įlaipinti keleivius bagažinėje lieka laisvų vietų.

54.  Už kiekvieną į bagažinę priimamą bagažo vienetą išduodamas bagažo kvitas.

55.  Transporto priemonėje draudžiama vežtis lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, lakias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, gyvūnus augintinius be taros, daiktus, kurių įvežimą ar išvežimą draudžia šalių, kurių teritorijomis važiuojama, teisės aktai.

56.  Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą, kuriame smulkiai juos aprašo ir nurodo radimo aplinkybes. Aktas kartu su rastais daiktais perduodamas vežėjui. Daiktai saugomi vežėjo buveinėje 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto saugojimo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

 

XII SKYRIUS

EKIPAŽŲ DOKUMENTAI

 

57.  Kelių transporto priemonės ekipažo nariai kelionės metu privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant:

57.1.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

57.2.  vairuotojo pažymėjimą;

57.3.  transporto priemonės registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;

57.4.  transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

57.5.  Bendrijos licencijos kopiją arba sertifikatą;

57.6.  vežimų dokumentus, nurodytus Taisyklių IV skyriuje;

57.7.  darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

57.8.  bilietus ir bilietų kainoraštį (kai teikiamos reguliarios paslaugos);

57.9.  kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58.  Vežėjas turi teisę apskųsti Inspekcijos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka.

59.  Už Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių kelių transporto srityje pažeidimus, Taisyklių ir kitų teisės aktų pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

 

(Kelionės lapų knygos viršelis)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

 

 

 

 

KELIONĖS LAPŲ

KNYGA Nr. 000000

 

 

a)    pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) išduota tarptautinėms vienkartinėms paslaugoms tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių teikti;

 

b)   pagal reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 išduota vienkartinėms kabotažo operacijoms ne vežėjo įsisteigimo valstybėje narėje teikti.

 

 

 

kam:                                                                                                                                                                                                            

(vežėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

(visas adresas, telefonas ir fakso numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(išdavimo vieta ir data)

 

(išduodančios institucijos antspaudas ir atsakingo asmens parašas)

 


(Kelionės lapų knygos priešlapis, pirmoji pusė)

 

 

SVARBIOS PASTABOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 12 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje ir 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienkartinės paslaugos teikiamos turint kontrolės dokumentą (kelionės lapą, išplėštą iš vežėjui išduotos kelionės lapų knygos).

 

2.  Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 4 dalyje vienkartinės paslaugos apibrėžiamos kaip paslaugos, kurioms netaikoma reguliarių paslaugų, įskaitant specialias reguliarias paslaugas, apibrėžtis, ir kurių pagrindinė savybė yra ta, kad jas teikiant yra vežamos vartotojo ar paties vežėjo iniciatyva sudarytos keleivių grupės.

 

2.1. Reguliarių paslaugų apibrėžtis pateikta reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 2 dalyje, tai paslaugos, kai keleiviai vežami nustatytais laiko tarpais nustatytais maršrutais, įlaipinant ir išlaipinant keleivius iš anksto numatytuose sustojimo punktuose. Reguliarios paslaugos yra teikiamos visiems, atitinkamais atvejais jas privalomai užsisakant iš anksto.

 

2.2. Teikiamos paslaugos reguliarumas, jeigu keičiamos paslaugos teikimo sąlygos, negali keistis.

 

2.3. Paslaugos, kad ir kas jas organizuotų, kai vežami konkrečių kategorijų keleiviai, tačiau nevežami kiti keleiviai, yra laikomos reguliariomis paslaugomis. Tokios paslaugos vadinamos specialiomis reguliariomis paslaugomis ir apima:

 

a)              darbuotojų vežimą iš namų į darbovietę ir atgal;

 

b)              mokinių ir studentų vežimą į mokymo įstaigą ir atgal. Tai, kad speciali paslauga gali kisti pagal naudotojų poreikius, jos priskyrimui reguliarioms paslaugoms įtakos neturi.

 

3.  Kelionės lapas galioja visos kelionės metu.

 

4.  Bendrijos licencijos ir kelionės lapo turėtojas gali:

 

a)              tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais teikti tarptautines vienkartines paslaugas tarp dviejų ar daugiau valstybių narių;

 

b)              teikti vienkartines kabotažo operacijas ne vežėjo įsisteigimo valstybėje narėje.

 

5.  Du kelionės lapo egzempliorius prieš pradėdamas teikti kiekvieną paslaugą užpildo vežėjas arba vairuotojas. Kelionės lapo kopija paliekama įmonėje. Kelionės lapo originalą visos kelionės metu vairuotojas laiko transporto priemonėje ir pateikia įgaliotų pareigūnų prašymu.

 

6.  Atitinkamos kelionės pabaigoje vairuotojas kelionės lapą grąžina jį išdavusiai įmonei. Už dokumentų laikymą atsakingas vežėjas. Dokumentai užpildomi įskaitomai ir neištrinamai.


(Kelionės lapų knygos priešlapis, antroji pusė)

 

II. SPECIALIOSIOS TARPTAUTINIŲ VIENKARTINIŲ PASLAUGŲ NUOSTATOS

 

1.            Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje nustatyta, kad norint organizuoti analogiškas ar laikinas paslaugas, kurias galima palyginti su jau teikiamomis reguliariomis paslaugomis ir kurias teikiant aptarnaujami tie patys keleiviai, reikia gauti leidimą.

 

2.            Vežėjai, teikdami tarptautines vienkartines paslaugas ne savo įsisteigimo valstybėje narėje, gali organizuoti vietines ekskursijas. Tokios paslaugos skiriamos kitos valstybės narės keleiviams, kuriuos teikdamas tarptautinę vienkartinę paslaugą jau anksčiau atvežė tas pats vežėjas. Keleiviai vežami ta pačia arba kita tam pačiam vežėjui ar tai pačiai vežėjų grupei priklausančia transporto priemone.

 

3.            Organizuojant vietines ekskursijas, kelionės lapas užpildomas prieš transporto priemonei išvykstant į atitinkamą ekskursiją.

 

4.            Jeigu tarptautinę vienkartinę paslaugą teikia to paties kliento vardu veikianti vežėjų grupė ir jeigu tos paslaugos gavėjams gali tekti kelyje persėsti į kito tos pačios grupės vežėjo transporto priemonę, kelionės lapo originalas laikomas transporto priemonėje, kuria teikiama paslauga. Kelionės lapo kopija laikoma kiekvieno dalyvaujančio vežėjo buveinėje.

 

III. SPECIALIOSIOS VIENKARTINIŲ KABOTAŽO OPERACIJŲ NUOSTATOS

 

1.            Jeigu Europos Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip, vienkartinėms kabotažo operacijoms taikomi priimančiojoje valstybėje narėje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojama:

 

a)              vežimo sutarties sąlygos;

b)              kelių transporto priemonių svoris ir matmenys;

c)              tam tikrų kategorijų keleiviams, t. y. mokiniams, vaikams ir riboto judumo asmenims, vežti keliami reikalavimai;

d)             vairavimo laikas ir poilsio trukmė;

e)              transporto paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Šioje srityje paslaugoms, nurodytoms reglamento (EB) Nr. 1073/2009 1 straipsnyje, taikoma 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL 2006 L 347, p. 1), visų pirma jos 48 straipsnis kartu su 193 ir 194 straipsniais.

 

2.            Techniniai kabotažinėms transporto operacijoms vykdyti naudojamų transporto priemonių surinkimo ir įrengimo standartai – tai tarptautinėms transporto operacijoms naudojamoms transporto priemonėms nustatyti standartai.

 

3.            Valstybės narės taiko 1 ir 2 punktuose nurodytas nacionalines nuostatas vežėjams nerezidentams tomis pačiomis sąlygomis kaip ir vežėjams, įsisteigusiems priimančiojoje valstybėje narėje, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam diskriminavimui dėl nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos.

 

4.            Vykdant vienkartines kabotažo operacijas, kelionės lapus vežėjas grąžina Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos jos nustatyta tvarka.

 

5.            Vykdant specialias reguliarias kabotažo operacijas, kelionės lapai užpildomi kaip mėnesio suvestinė, kurią vežėjas Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos grąžina jos nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

(Kelionės lapas)

 

Knygos Nr. 000000

KELIONĖS LAPAS Nr. 00

 

TARPTAUTINĖS VIENKARTINĖS PASLAUGOS IR VIENKARTINĖS KABOTAŽO OPERACIJOS

 

(Prireikus kiekvieną punktą galima pateikti ant atskiro lapo)

 

1

Tolimojo susisiekimo autobuso registracijos numeris

 

 

 

Vieta, data ir vežėjo parašas

2

Vežėjas ir atitinkamais atvejais subrangovas arba vežėjų grupė

 

1.                                                                                                                                

 

2.                                                                                                                                

 

3.                                                                                                                                

3

Vairuotojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

1.                                                                                                                                

 

2.                                                                                                                                

 

3.                                                                                                                                

4

Už vienkartinės paslaugos teikimą atsakinga organizacija arba asmuo

 

1.                                                                  3.                                                           

 

2.                                                                  4.                                                           

5

Paslaugos rūšis

¨ Tarptautinė vienkartinė paslauga

¨ Vienkartinė kabotažo operacija

¨ Specialios reguliarios kabotažo operacijos – mėnesio suvestinė

 

Mėnuo                                           Metai                           

6

 

Vieta, iš kurios paslaugą pradedama teikti:                                                                              Šalis:                                                   

 

Vieta, kurioje paslaugą baigiama teikti:                                                                                    Šalis:                                                   

7

Kelionė

Maršrutas / Dienos etapai ir (arba)

keleivių įlaipinimo arba išlaipinimo vietos

Keleivių

skaičius

Be keleivių

(žymėti X)

Suplanuota

km

Datos

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Persėdimo punktai, jei yra, į kito tos

pačios grupės vežėjo transportą

Išlaipintų keleivių

skaičius

Išlaipintų keleivių

galutinis kelionės tikslas

Vežėjas, įlaipinantis

keleivius

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vietinės ekskursijos

Data

Suplanuota

km

Išvykimo vieta

Ekskursijos vieta

Keleivių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Nenumatyti pakeitimai

 

 

 

 

 

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

(Pirmasis lapas, pirmoji pusė)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS Nr.                                    

 

teikti reguliarią paslaugą [1]

 

teikti specialią reguliarią paslaugą

 

tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) III skyrių

 

kam:

 

 

(vežėjo arba, jei yra sudaryta įmonių asociacija (bendradarbiavimo sutartis), vadovaujančio vežėjo vardas, pavardė ar pavadinimas)

 

Adresas:

 

Tel., faksas ir (arba) el. paštas:

 

Asocijuotų narių arba įmonių asociacijos narių (bendradarbiavimo sutarties šalių) ir subrangovų pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai ir (arba) el. paštas:

 

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

Jei reikia, pridedamas sąrašas.

 

 

Leidimo galiojimo pabaigos data:

 

 

 

 

(išdavimo vieta ir data) (išduodančios institucijos arba tarnybos parašas ir antspaudas)


(Pirmojo lapo antroji pusė)

 

 

1.                   Maršrutas:

 

a) Vieta, iš kurios paslaugą pradedama teikti:

 

b) Vieta, kurioje paslaugą baigiama teikti:

 

c) Pagrindinis maršrutas, kuriame pabraukiamos keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietos:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                   Paslaugos teikimo laikotarpiai:

 

 

 

 

 

3.                   Dažnumas

 

 

 

4.                   Eismo tvarkaraštis

 

 

 

5.                   Specialios reguliarios paslaugos:

 

– Keleivių kategorija:

 

 

 

6. Kitos sąlygos ar ypatingi aspektai (pvz., kabotažo operacijos su leidimu [2]):

 

 

 

 

 

 

 

 

(leidimą išduodančios institucijos antspaudas ir (arba) parašas)

 


(Antrasis lapas)

 

 

SVARBIOS PASTABOS

 

 

1.    Šis leidimas galioja visos kelionės metu. Juo naudotis gali tik ta šalis ar šalys, kurios (-ių) pavadinimas (-ai) nurodytas (-i) leidime.

 

2.    Leidimas ar jo kopija, kurią patvirtina Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, per visą kelionę laikomas transporto priemonėje ir pateikiamas įgaliotų pareigūnų prašymu.

 

3.    Bendrijos licencijos kopija laikoma transporto priemonėje.

 

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

 

(Pirmoji pusė)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

SERTIFIKATAS

 

kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) nuostatas

 

                                                                                                                                                                

(šią dalį pildo transporto operacijas savo sąskaita vykdantis asmuo ar subjektas)

 

Toliau pasirašęs

 

atsakingas už įmonę, ne pelno organizaciją ar kitą subjektą (apibūdinti)

 

 

(vardas ir pavardė arba oficialus pavadinimas, visas adresas)

 

patvirtina, kad:

- numatyta transporto paslauga nėra komercinė ir už ją nebus gauta pelno,

- transporto veikla šiam asmeniui ar subjektui yra tik šalutinė veikla,

- tolimojo susisiekimo ar miesto autobusas, registracijos Nr. ,

 

 

yra šio asmens ar subjekto nuosavybė, įgyta išsimokėtinai arba pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį,

- tolimojo susisiekimo ar miesto autobusą vairuos toliau pasirašiusio asmens ar subjekto darbuotojas, toliau pasirašęs asmuo arba darbuotojas, kurį įmonė samdo arba kurio paslaugomis naudojasi pagal sutartį.

                                                                                    

(asmens ar subjekto atstovo parašas)

                                                                                                                                                                

(šią dalį pildo kompetentinga institucija)

 

Tai yra sertifikatas, apibrėžtas reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnio 5 dalyje.

 

 

(galiojimo laikas)                                                                  (išdavimo vieta ir data)

 

                                                                                    

(kompetentingos institucijos pareigūno parašas ir antspaudas)


(Antroji pusė)

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1.  Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vežimo savo sąskaita veikla – operacijos, kurias nekomerciniais ir pelno nesiekiančiais tikslais vykdo fizinis ar juridinis asmuo, jeigu:

 

- transporto veikla tam fiziniam ar juridiniam asmeniui tėra pagalbinė veikla;

 

- naudojamos transporto priemonės yra to fizinio ar juridinio asmens nuosavybė arba tas asmuo jas įgijo išsimokėtinai ar pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį ir vairuojamos fizinio ar juridinio asmens darbuotojo arba paties fizinio asmens ar personalo, kurį pagal sutartinę prievolę yra įdarbinusi ar kuris suteiktas įmonei.

 

2.  Pagal reglamento (EB) Nr. 1073/2009 3 straipsnio 2 dalį vežėjams savo sąskaita, jų nediskriminuojant nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos atžvilgiu, leidžiama atlikti šios rūšies transporto operaciją, jeigu jie:

 

- įsisteigimo valstybėje narėje turi leidimą vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytas patekimo į rinką sąlygas;

 

- atitinka atitinkamuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus teisinius kelių saugos reikalavimus, taikomus vairuotojams ir transporto priemonėms.

 

3.  Šių bendrųjų nuostatų 1 punkte nurodytai vežimo savo sąskaita veiklai taikoma sertifikatų sistema.

 

4.  Sertifikatu suteikiama teisė jo turėtojui vykdyti tarptautines transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais savo sąskaita. Sertifikatą išduoda valstybės narės, kurioje transporto priemonė yra įregistruota, kompetentinga institucija. Jis galioja visos kelionės metu, įskaitant visas tranzitines keliones.

 

5.  Atitinkamas šio sertifikato dalis trimis egzemplioriais neištrinamomis raidėmis užpildo asmuo ar operaciją atliekančio subjekto atstovas ir kompetentinga institucija. Po vieną sertifikato kopiją pasilieka sertifikatą išdavusi kompetentinga institucija ir pats asmuo ar subjektas. Vairuotojas visos bet kokios tarptautinės kelionės metu sertifikato originalą ar patvirtintą jo kopiją laiko transporto priemonėje. Sertifikatas pateikiamas įgaliotų valdžios institucijų prašymu. Asmuo ar atitinkamais atvejais subjektas yra atsakingi už sertifikatų saugojimą.

 

6.  Sertifikatas galioja 5 metus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blankas Nr. 000000


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

 

PARAIŠKA (1):

 

 

 

PRADĖTI TEIKTI REGULIARIĄ PASLAUGĄ                                                                                                                   

 

PRADĖTI TEIKTI SPECIALIĄ REGULIARIĄ PASLAUGĄ (2)                                                          

 

PRATĘSTI LEIDIMO TEIKTI PASLAUGĄ GALIOJIMO LAIKĄ (3)                                                                             

 

KEISTI SĄLYGAS, KURIOMIS TEIKIAMA PASLAUGA SU LEIDIMU (3)                                    

 

 

 

 

 

kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1073/2009)

 

 

 

kam:                                                                                                                                                                                                            

(kompetentinga institucija)

 

1.         Pareiškėjo ir asociacijos (bendradarbiavimo sutarties) atveju vadovaujančio vežėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas, telefonas, faksas ir (arba) el. paštas:

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

2.         Paslaugą (-as) teikia (1)

 

įmonė                                 kaip asociacijos narys (bendradarbiavimo sutarties šalis)                                         kaip subrangovas 

 

3.         Pavadinimai ir adresai:

 

Vežėjo                                asocijuoto (-ų) vežėjo (-ų) arba                              rangovo (-ų) (4) (5)

 

3.1.                                                                                                                                           tel.                                                              

 

3.2.                                                                                                                                           tel.                                                              

 

3.3.                                                                                                                                           tel.                                                              

 

3.4.                                                                                                                                           tel.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Pažymima varnele arba prireikus užpildoma.

(2)  Specialios reguliarios paslaugos, kurioms organizatoriaus ir vežėjo sutartis netaikoma.

(3)  Pagal reglamento (EB) Nr. 1073/2009 9 straipsnį.

(4)  Kiekvienu atveju nurodoma, ar dalyvauja asociacijos narys ar subrangovas.

(5)  Pridedamas sąrašas, jeigu taikoma.


4.         Speciali reguliari paslauga:

 

4.1.      Keleivių kategorija:                                                                                                                                                                     

 

5.         Prašomo leidimo galiojimo trukmė arba paslaugos teikimo pabaigos data:

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

6.         Pagrindinis teikiamos paslaugos maršrutas (nurodomos keleivių įlaipinimo vietos):

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

7.         Paslaugos teikimo laikotarpis:

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

8.         Dažnumas (kasdien, kas savaitę ir t. t.):

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

9.         Kainos:                                                                                                    Pridedamas priedas

 

10.       Pridedamas transporto priemonės vairavimo tvarkaraštis, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi Bendrijos teisės aktų dėl vairavimo ir poilsio trukmės

 

11.       Prašomų leidimų ar jų kopijų skaičius (6):

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

12.       Bet kokia papildoma informacija:

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

13.                                                                                                                                                                                                                

                                        (vieta ir data)                                                                                       (pareiškėjo parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  Pareiškėjo dėmesys atkreipiamas į tai, kad leidimas turi būti laikomas transporto priemonėje, todėl leidimų, kuriuos pareiškėjas privalo turėti, skaičius turėtų atitikti transporto priemonių, vienu metu būtinų tam tikrai paslaugai suteikti, skaičių.


 

 

 

 

SVARBIOS PASTABOS

 

 

 

1.   Prie paraiškos pridedama:

 

a)   eismo tvarkaraštis;

 

b)   bilietų kainoraštis;

 

c)   Bendrijos licencijos, išduotos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 4 straipsnyje numatytam tarptautiniam keleivių vežimui kelių transportu samdos pagrindais ar už atlygį, patvirtinta kopija;

 

d)   informacija apie paslaugos, kurią pareiškėjas numato teikti, rūšį ir apimtį, jeigu tai yra paraiška pradėti teikti naują paslaugą, arba informacija apie suteiktas paslaugas, jeigu tai yra paraiška pratęsti leidimo galiojimo laiką;

 

e)   atitinkamo mastelio žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir sustojimo vietos keleiviams įlaipinti arba išlaipinti;

 

f)   transporto priemonės vairavimo tvarkaraštis, pagal kurį būtų galima patikrinti, ar laikomasi Bendrijos teisės aktų dėl vairavimo laiko ir poilsio trukmės.

 

2.   Pareiškėjai pateikia bet kokią kitą informaciją, kurią jie laiko svarbia arba kurios prašo leidimą išduodanti institucija paraiškai pagrįsti.

 

3.   Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnyje nurodoma, kad šios paslaugos teikiamos tik gavus leidimą:

 

a)   reguliarios paslaugos, t. y. paslaugos, kurias teikiant pagal nustatytą eismo tvarkaraštį keleiviai vežami tam tikrais maršrutais, juos įlaipinant ir išlaipinant iš anksto nustatytose stotelėse. Reguliarios paslaugos yra teikiamos visiems, atitinkamais atvejais jas privalomai užsisakant iš anksto. Paslaugų teikimo reguliarumui negali daryti įtakos joks derinimasis prie paslaugos teikimo sąlygų;

 

b)   specialios reguliarios paslaugos, kurioms organizatoriaus ir vežėjo sutartis netaikoma. Paslaugos, kad ir kas jas organizuotų, kai vežami konkrečių kategorijų keleiviai, tačiau nevežami kiti keleiviai, yra laikomos reguliariomis paslaugomis. Tokios paslaugos vadinamos specialiomis reguliariomis paslaugomis ir apima:

 

-     darbuotojų vežimą iš namų į darbovietę ir atgal;

 

-     mokinių ir studentų vežimą į mokymo įstaigą ir atgal.

 

Specialias paslaugas pagal klientų poreikius iš dalies pakeitus, jos vis tiek laikomos reguliariomis paslaugomis.

 

4.   Paraiška teikiama valstybės narės, iš kurios pradedama paslaugą teikti, t. y. kurioje yra viena iš galinių stotelių, kompetentingai institucijai.

 

5.   Leidimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Pažymima varnele arba prireikus užpildoma.

(2)  Specialios reguliarios paslaugos, kurioms organizatoriaus ir vežėjo sutartis netaikoma.

(3)  Pagal reglamento (EB) Nr. 1073/2009 9 straipsnį.

(4)  Kiekvienu atveju nurodoma, ar dalyvauja asociacijos narys ar subrangovas.

(5)  Pridedamas sąrašas, jeigu taikoma.

(6)  Pareiškėjo dėmesys atkreipiamas į tai, kad leidimas turi būti laikomas transporto priemonėje, todėl leidimų, kuriuos pareiškėjas privalo turėti, skaičius turėtų atitikti transporto priemonių, vienu metu būtinų tam tikrai paslaugai suteikti, skaičių.

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

(Kelionės lapų knygos viršelis)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

LT

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Knygos Nr. 000000

 

 

 

 

Keleivių vežimo autobusais tarptautinio nereguliaraus susisiekimo maršrutais

 

KELIONĖS LAPŲ KNYGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vežėjo pavadinimas:                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Adresas:                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(išdavimo vieta ir data)

 

(išdavusios institucijos pareigūno parašas ir spaudas)

 


 

(Kelionės lapų knygos priešlapis)

 

 

SVARBI informacija

 

 

Kelionės lapai ar jų knyga turi būti saugomi vežėjo buveinėje ir negali būti perduoti kitam vežėjui.

 

Kelionės lapų knyga susideda iš 25 porų (žalios ir baltos spalvos) atskiriamų kelionės lapų. Kiekviena knyga ir joje esantys kelionės lapai turi savo numerį. Kelionės lapai sunumeruoti nuo 1 iki 25.

 

Kelionės lapą kiekvienam reisui įskaitomai didžiosiomis raidėmis dviem egzemplioriais (žalios ir baltos spalvos lapai su tuo pačiu numeriu) užpildo vežėjas prieš autobusui išvykstant iš nuolatinės stovėjimo vietos.

 

Vežėjas atsako už teisingą kelionės lapų užpildymą.

 

Pirmasis (žalios spalvos) kelionės lapas transporto priemonėje privalo būti kelionės metu, antrasis (baltos spalvos) saugomas vežėjo buveinėje.

 


(Kelionės lapas, pirmoji pusė)

 

 

LT

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

Knygos Nr. 000000

 

Kelionės lapo Nr. 00

 

1

2

____________________________________________

 

____________________________________________

 

____________________________________________

3

1 ___________________________________________

 

2 ___________________________________________

 

3 ___________________________________________

4

Paslaugos rūšis (atitinkamą grafą pažymėkite „X“ ir įrašykite reikiamą papildomą informaciją)

Uždarų durų reisai

Išvykimas su keleiviais, grįžimas be keleivių

A

B

µ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

 

Išvykimas be keleivių, kai iš anksto suformuota keleivių grupė bus paimta kitos šalies teritorijoje ir atvežta į šalį, kurioje įregistruotas vežėjas

 

Keleivių grupė suformuota kitos šalies teritorijoje pagal vežimo sutartį, sudarytą prieš transporto priemonei išvykstant

C1

C

 

 

 

ž = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

µ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

 

Keleivių grupė anksčiau buvo nuvežta to paties vežėjo B punkte nurodytu būdu, o transporto priemonė vyksta parvežti ją atgal

C2

 

 

 

Keleivių grupė pakviesta keliauti kitos šalies teritorijoje, kai kelionės išlaidas apmoka juos pakvietęs asmuo. Tokie keleiviai sudarys bendrą grupę

C3

 

 

 

Kiti nereguliarūs vežimai

D

 

 

5

Maršrutas

Kasdieniai etapai

Datos

Į

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

+                           =


(Kelionės lapas, antroji pusė)

 

 


6

1

22

43

2

23

44

3

24

45

4

25

46

5

26

47

6

27

48

7

28

49

8

29

50

9

30

51

10

31

52

11

32

53

12

33

54

13

34

55

14

35

56

15

36

57

16

37

58

17

38

59

18

39

60

19

40

61

20

41

62

21

42

63

7

Kelionės lapo užpildymo data

Vežėjo parašas

8

Nenumatyti pakeitimai

9

Kontrolės spaudai

 

 

 

 

 

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

 

vytis

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS

Nr. 000000

 

VEŽTI KELEIVIUS TARPTAUTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO

KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTU

 

 

 

 

 

Tarpinės stotys:

 

 

 

 

Vežėjo pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

Lietuvos sienos kirtimo vieta ir laikas

 

 

 

 

Autobuso eismo dažnumas

 

 

 

 

Leidimas išduotas m. d.

 

Leidimas galioja iki m. d.

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

(Pirmoji pusė)

 

LT

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

SUSISIEKIMO MINISTERIJA

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

 

LEIDIMAS Nr.

AUTHORISATION No.

000000

 

vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu

for international non-regular carriage of passengers by coach and bus

 

tarp Lietuvos Respublikos ir

between the Republic of Lithuania and

 

Galioja iki

Valid until

 

 

Dvišalis vežimas

Bilateral carriage

Vežimas tranzitu

Transit carriage

Vežimas į trečiąją šalį ir atvirkščiai

Carriage to third country and vice versa

 

Keleivių paėmimo vieta

Passenger pick-up place

Keleivių išleidimo vieta

Passenger set down place

Kelionių skaičius

Number of journeys

 

 

 

1 (      )

 

Vežėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the carrier

 

 

Transporto priemonės markė ir modelis

Mark and model of the vehicle

Registracijos numeris

Registration number

Sėdimųjų vietų skaičius

Number of seats

 

 

 

 

Papildomos sąlygos

Additional conditions

 

 

Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos

pareigūno parašas ir antspaudas

Signature and stamp of the official of the

competent authority of the Republic of Lithuania

Išdavimo vieta ir data, vežėjo šalies kompetentingos įstaigos

pareigūno parašas ir antspaudas

Place and date of issue, signature and stamp of the official of the

competent authority of the state of the carrier

 

 

(Antra pusė)

 

 

 

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

GENERAL PRESCRIPTION

 

1. Šis leidimas turi būti transporto priemonėje ir pateikiamas kontrolės teisę turintiems asmenims.

1. Authorisation must be carried on board of the vehicle and must be shown at the request of the control bodies.

 

2. Leidimas galioja tiktai jame nurodytiems vežimams.

2. Authorisation valid only for the carriage mentioned in this authorisation.

 

3. Leidimo negalima perduoti kitiems asmenims.

3. Handing over the authorisation to other carriers is forbidden.

 

4. Šį leidimą turintys vežėjai privalo laikytis įstatymų ir taisyklių, galiojančių toje valstybėje, kurioje jie veža keleivius.

4. The carriers are obliged to comply with laws, traffic regulations and administrative provisions of state, where they are performing the carriage of passengers.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŽYMOS

ĮVAŽIAVIMAS

(Data ir muitinės spaudas)

IŠVAŽIAVIMAS

(Data ir muitinės spaudas)

 

 

 

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

paraiška

Application

 

 

pradėti TEIKTI reguliariĄ PASLAUGĄ

[ ]         to start a regular service                                                                                                                                                                     (*)

 

pradėti TEIKTI nereguliariĄ PASLAUGĄ

[ ]         to start an unregular service                                                                                                                                                            (*)

 

pratęsti leidimo TEIKTI reguliarią PASLAUGą galiojimo laiką

[ ]         to renew the authorization for a regular service                                                                              (*)

 

keisti SĄLYGAS, KURIOMIS TEIKIAMA PASLAUGA SU LEIDIMU

[ ]         to alter a regular service                                                                                                                                                                    (*)

 

kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares

carried out by coach and bus to / via non-European Union member states

 

leidimo data ir numeris

date and number of the authorization ………..………………………………………………………..

 

 

adresuota

to

 

……………………………………………………………………………………………………………………….....

(kompetentinga įstaiga)

(Competent authority)

 

1.                         Pareiškėjo pavadinimas ir adresas:

Name and address of applicant:

 

………………………………………………………………………………….…………………………........

………………………………………………..………….……. tel. ………….………………………….........

2.                         Bendradarbiaujančių vežėjų pavadinimai ir adresai:

Names and addresses of the associated carrier(s):

 

2.1. ………………………………………………….…………………………………………………….........

………………………………………………………………… tel. ………………………………………......

2.2. ………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………… tel. ………………………………………......

2.3. ………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………… tel. ………………………………………......

2.4. ……………………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………… tel. ……………………………………….....

 

Jei reikia, pridedamas sąrašas.

List attached if appropriate.

 

Atitinkamus punktus pažymėti (pvz., [Ú] ar [X]).

(*)                        Tick or fill in the appropriate points.

 


2 lapas

Page 2

 

 

3.                         Prašomo leidimo galiojimo trukmė:

Duration of authorization requested:

 

 

……………………………………………………………………………….…………………………….........

4.                         Pagrindinis vežimo maršrutas (pabraukti keleivių įlipimo / išlipimo punktus):

Principal route of service (underline passenger pick up / set down points):

 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….........

 

……………………………………………………………………………………………….…………….........

 

……………………………………………………………………………………………………………..........

5.                         Sienos kirtimo punktai:

Border crossing points:

 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….........

 

……………………………………………………………………………………………….…………….........

 

……………………………………………………………………………………………………………..........

6.                         Vežimų vykdymo trukmė:

Periods of operation:

 

 

……………………………………………………………………………………………….…………….........

7.                         Dažnumas (kasdien, kas savaitę ir pan.):

Frequency (daily, weekly, etc.):

 

 

……………………………………………………………………………………………….…………….........

8.                         Tarifai:                                            priedas pridedamas

Fares:                              Annex attached

 

9.                         Prašomų leidimų skaičius:

Number of authorizations requested:                                (**)

 

 

……………………………………………………………………………………………….…………….........

10.                       Kita papildoma informacija:

Any additional information:

 

 

……………………………………………………………………………………………….…………….........

 

11.                       ………………………………………..                   …………………………………………………………...….......

(vieta ir data)                                                                                                                       (pareiškėjo parašas)

(Place and date)                                                                                                                                                (Signature of applicant)

 

 

(**)

Pareiškėjas privalo turėti tiek leidimų, kiek reikės transporto priemonių teikti paslaugas maršrute tuo pačiu metu, kadangi kiekvienoje transporto priemonėje privalo būti leidimas.

 

The attention of the applicant is drawn to the fact that, since the authorization has to be kept on board the vehicle, the number of authorizations which the applicant must have should correspond to the number of vehicles needed for carrying out the service requested at the same time.

 

 


3 lapas

Page 3

 

 

Svarbios nuorodos

Important notice

 

 

Prie paraiškos turi būti pridedama:

The following must be attached to the application:

 

 

I.                          eismo tvarkaraštis;

the timetable;

 

 

II.                        bilietų kainoraštis;

fare scales;

 

 

III.          įrodymas, kad pareiškėjas atitinka savo šalies reikalavimus, taikomus asmenims, norintiems užsiimti tarptautiniais keleivių vežimais kelių transportu;

 

evidence that the applicant satisfies the requirements applicable in the State of establishment to persons wishing to engage in international road passenger transport;

 

 

IV.          informacija apie kelionių tipą ir apimtį, kurias pareiškėjas planuoja vykdyti, jeigu tai naujos paslaugos, arba kurias vykdė, jeigu tai leidimo pratęsimas, ir kita naudinga informacija;

 

information concerning the type and volume of traffic that the applicant plans to carry out if it is a new service or that he has carried out if this is the renewal of an authorization, and other useful information;

 

 

V.            tinkamo mastelio žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir sustojimo vietos, kuriose keleiviai įlips ir išlips;

 

a map on an appropriate scale on which are marked out the route and the stopping points at which passengers are to be taken up or set down;

 

 

VI.                       bendros sutarties tarp minėtų vežėjų-partnerių kopija;

 

a copy of the pool-agreement between the above mentioned associated carriers;

 

 

VII.                     vairuotojo (-ų) darbo ir poilsio režimo grafikas.

 

a schedule regarding the driving and rest periods for the driver (s).

 

 

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

(Pirmoji pusė)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

LT

LEIDIMAS

Nr. 000000

 

vykdyti nereguliarų tarptautinį keleivių vežimą

Permit for non-regular international transportation of passengers by road

 

Išduotas:

Granted:

 

Galioja iki:

Validity to:

Reisų skaičius

Number of journey

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

 

 

Maršrutas

Route

From

Tarpiniai ir pasienio punktai

Intermediate and border points

Į

To

Į ten

Outward

 

 

 

Atgal

Return

 

 

 

 

 

Vežėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the carrier

 

 

 

Duomenys apie transporto priemonę – Vehicle data

Data

Date

1.

2.

3.

4.

5.

Registracijos Nr.

Registration No.

 

 

 

 

 

Vietų skaičius

Number of seats

 

 

 

 

 

Data

Date

1.

2.

3.

4.

5.

Registracijos Nr.

Registration No.

 

 

 

 

 

Vietų skaičius

Number of seats

 

 

 

 

 

 

 

Vežimų rūšis

Kind of carriage

 

 

 

 

Išdavimo data

Date of issuing

 

 

20__ m. _______________ __ d.

 

 

Valstybinės kelių transporto

inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas

Head of the State Road

Transport Inspectorate under The Ministry of Transport and Communication

A. V.

(Antroji pusė)

 

 

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

 

Šis leidimas turi būti transporto priemonėje ir pateikiamas kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant. Leidimas galioja leidime nurodytiems keleivių vežimams. Leidimą draudžiama perduoti kitiems asmenims. Lietuvos Respublikos teritorijoje vežėjas privalo laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

 

GENERAL PRESCRIPTIONS

 

This authorisation must be carried on board of the vehicle and be produced at the request of any authorized inspecting officer. It authorizes only the haulages mentioned in this permit. It is not transferable. The carrier is obliged to comply in the territory of the Republic of Lithuania with the laws, regulations and administrative provisions of the State and in particular with those concerning road transport and traffic.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŽYMOS

ĮVAŽIAVIMO

data ir muitinės spaudas

IŠVAŽIAVIMO

data ir muitinės spaudas

ĮVAŽIAVIMO

data ir muitinės spaudas

IŠVAŽIAVIMO

data ir muitinės spaudas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽYMOS APIE PAŽEIDIMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE

NOTES ON THE INFRINGEMENTS MADE IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

DATA

Date

VIETA

Place

PAŽEIDIMO POBŪDIS

Character of infringement

PAREIGŪNAS

Inspecting officer

Pavardė

Name

Pareigos

Functions

Parašas

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Nereikalingą įrašą išbraukti.

[2] Dėl kurių priimančioji valstybė narė susitarė ir pranešė leidimus išduodančiai valdžios institucijai per reglamento (EB) Nr. 1073/2009 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.