Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO

 

2016 m. sausio 14 d. Nr. 30
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 41 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 147 straipsnio 3 dalimi ir 148 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašą;

1.2. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 264 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo organizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 30

 

 

 

SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reguliuoja suimtųjų ir nuteistųjų (toliau kartu – įkalinti asmenys), laikomų tardymo izoliatoriuose, pataisos įstaigose ir areštinėse (toliau – laisvės atėmimo vieta), mokymo organizavimą pagal formaliojo švietimo programas bendrojo ugdymo mokyklose, įsteigtose laisvės atėmimo vietose, veiklą.

2. Aprašu vadovaujasi bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios įkalintų asmenų bendrąjį ugdymą (toliau – mokykla), ir laisvės atėmimo vietos.

3. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) apie poreikį steigti mokyklą informuoja savivaldybę, kurios teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta.

4. Mokyklos nuostatus tvirtina savivaldybės, kurios teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta, taryba, suderinusi su Kalėjimų departamentu.

5. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme (toliau – Suėmimo vykdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – Švietimo įstatymas).

 

II SKYRIUS

ĮKALINTŲ ASMENŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

 

6. Įkalintiems asmenims iki 16 metų bendrasis ugdymas organizuojamas neatsižvelgiant į jų skaičių. Įkalintiems asmenims atvykus į nepilnamečių laisvės atėmimo vietą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas jų duomenys turi būti perduoti švietimo ir mokslo ministro įsteigtam Mokinių registrui.

7. Vyresni negu 16 metų įkalinti asmenys (išskyrus atliekančius arešto bausmę), norintys mokytis mokykloje, pateikia mokyklos vadovui rašytinį prašymą. Suimtųjų, neįgalių nuteistųjų ir ribotai pakaltinamų nuteistųjų prašymai mokytis mokykloje turi būti suderinti su laisvės atėmimo vietos vadovu. Neįgaliems nuteistiesiems ir ribotai pakaltinamiems nuteistiesiems leidžiama mokytis tik tada, jeigu gautas gydytojų leidimas. Jeigu laisvės atėmimo vietos vadovas nesutinka, kad suimtasis, neįgalus nuteistasis ar ribotai pakaltinamas nuteistasis būtų priimtas į mokyklą, jam turi būti nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai.

8. Įkalintų asmenų priėmimą į mokyklą organizuoja laisvės atėmimo vietos administracija ir joje veikianti mokykla ar jos struktūriniai padaliniai pagal savivaldybės, kurios teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta, tarybos nustatytą priėmimo tvarką, parengtą vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais ir suderintą su Kalėjimų departamentu.

9. Įkalintų asmenų priėmimas į mokyklą įforminamas mokyklos vadovo įsakymu, suderinus su laisvės atėmimo vietos direktoriumi.

10. Švietimo santykiai tarp mokinio ir mokyklos įforminami mokymo sutartimi, kurią pasirašo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir įkalintas asmuo. Mokymo sutarties kopiją mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo pateikti laisvės atėmimo vietos administracijai.

11. Į mokyklą nepriimami įkalinti asmenys (išskyrus asmenis iki 16 metų), atliekantys drausminę nuobaudą, – uždaryti į drausmės (baudos) izoliatorių (karcerį) arba perkelti į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas, o jeigu šie asmenys buvo priimti į mokyklą iki nuobaudos paskyrimo, nutraukiama su jais sudaryta mokymo sutartis.

12. Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė be sargybos arba be palydos išvykti už laisvės atėmimo vietos teritorijos ribų, nėščių moterų ir vaikų turinčių motinų, apgyvendintų už pataisos įstaigos ribų, taip pat atvirosiose kolonijose ir specialiuose laisvės atėmimo vietų padaliniuose (pusiaukelės namuose) laikomų nuteistųjų bendrasis ugdymas vykdomas už laisvės atėmimo vietų ribų esančiose valstybinėse ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose. Šie asmenys į bendrojo ugdymo mokyklas priimami Švietimo įstatymo nustatyta tvarka, jų bendrąjį ugdymą organizuoja savivaldybė, kurios teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta. Kitos Aprašo nuostatos šiame punkte nurodytiems asmenims netaikomos.

 

III SKYRIUS

MOKYMO MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

13. Mokykla, vykdydama bendrojo ugdymo programas, dirba pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius ugdymo planus, bendrąsias programas ir pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašus.

14. Vykdant įkalintų asmenų mokymą, vadovaujamasi Suėmimo vykdymo įstatyme ir Bausmių vykdymo kodekse nustatytais privalomais įkalintų asmenų atskiro laikymo (izoliavimo) ir apsaugos reikalavimais.

15. Mokyklos moko mokinius pagal pamokų tvarkaraščius, suderintus su laisvės atėmimo vietos direktoriumi. Pamokų, konsultacijų ir kitomis formomis organizuojamo ugdymo proceso tvarkaraščius tvirtina mokyklos vadovas, suderinęs su laisvės atėmimo vietos direktoriumi.

16. Laisvės atėmimo vietose įsteigtose mokyklose įkalintų asmenų mokymas organizuojamas klasėse.

17. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje bendrasis ugdymas organizuojamas tik įkalintiems asmenims iki 16 metų, laisvės atėmimo vietų ligoninėje paliktiems atlikti ūkio darbus nuteistiesiems, taip pat nuteistiesiems, kurie laisvės atėmimo vietų ligoninėje gydomi nuo (ar stebimi dėl) tuberkuliozės.

18. Mokykloje gali būti organizuojamas lietuvių kalbos mokymas tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose laikomiems užsieniečiams, norintiems mokytis lietuvių kalbos.

19. Jeigu įkalintas asmuo (išskyrus asmenis iki 16 metų) be pateisinamos priežasties per mėnesį nedalyvauja pamokose 3 ar daugiau dienų, nutraukiama su juo sudaryta mokymo sutartis. Pateisinamomis nedalyvavimo pamokose priežastimis laikoma: įkalinto asmens liga, laikinas įkalinto asmens išvykimas iš laisvės atėmimo vietos ar kitos nuo nuteistojo objektyviai nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių jis negali dalyvauti pamokose. Įkalinti asmenys, su kuriais buvo nutraukta mokymo sutartis, į mokyklą gali būti priimami ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po mokymo sutarties nutraukimo dienos.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

20. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, brandos egzaminai organizuojami ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

21. Įkalintų asmenų pagrindinio ugdymo pasiekimų dokumentai perduodami laisvės atėmimo vietos administracijai ir saugomi įkalintų asmenų asmens bylose. Šie dokumentai išduodami įkalintiems asmenims, kai jie paleidžiami iš laisvės atėmimo vietos.

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS SANTYKIAI

 

22. Laisvės atėmimo vietos administracija privalo:

22.1. tvarkyti įkalintų asmenų, kurie mokosi mokykloje, apskaitą;

22.2. informuoti mokyklos vadovą arba jo įgaliotą asmenį apie naujai atvykusius į laisvės atėmimo vietas ir iš jų paleidžiamus įkalintus asmenis. Ši informacija mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikiama raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkalintų asmenų iki 16 metų atvykimo į nepilnamečių laisvės atėmimo vietą ir įkalintų asmenų, kurie mokėsi mokykloje, išvykimo iš laisvės atėmimo vietos arba per 5 darbo dienas nuo vyresnių negu 16 metų asmenų, pageidaujančių mokytis, atvykimo į laisvės atėmimo vietą;

22.3. užtikrinti mokyklos vadovo, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) saugumą laisvės atėmimo vietos teritorijoje;

22.4. užtikrinti, kad įkalinto asmens dienotvarkė, jo darbo laikas ir (ar) dalyvavimas kitoje veikloje būtų suderinti su ugdymo proceso tvarkaraščiais;

22.5. mokyklos vadovo arba jo įgalioto asmens prašymu informuoti apie priežastis, dėl kurių įkalintas asmuo negalėjo dalyvauti bent vienoje tvarkaraštyje nurodytoje pamokoje;

22.6. supažindinti mokyklos darbuotojus su laisvės atėmimo vietos vidaus tvarkos taisyklėmis, įėjimo į laisvės atėmimo vietą ir išėjimo iš jos tvarka, draudžiamų įsinešti į laisvės atėmimo vietos teritoriją daiktų sąrašu ir atsakomybe už nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų perdavimą.

23. Laisvės atėmimo vietos administracija turi teisę:

23.1. gauti informaciją iš mokyklos administracijos apie įkalinto asmens ugdymą, jo pasiekimus ir pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį pamokų metu; lankytis pamokose, dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose, vykstančiuose po pamokų, teikti informaciją mokyklos darbuotojams įkalintų asmenų bendrojo ugdymo klausimais;

23.2. uždrausti įeiti į laisvės atėmimo vietos teritoriją mokyklos darbuotojams, pažeidusiems laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką. Apie draudimą mokyklos darbuotojams įeiti į laisvės atėmimo vietos teritoriją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pažeidimo užfiksavimo dienos pranešama juos į pareigas priimantiems asmenims.

24. Mokyklos darbuotojai privalo:

24.1. laikytis laisvės atėmimo vietos vidaus tvarkos;

24.2. tausoti laisvės atėmimo vietos turtą;

24.3. bendradarbiauti su laisvės atėmimo vietos darbuotojais įkalintų asmenų bendrojo ugdymo klausimais;

24.4. ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu informuoti laisvės atėmimo vietos administraciją apie pamokų nelankančius įkalintus asmenis;

24.5. tvarkaraštyje nustatytu pamokų laiku palaikyti klasės drausmę.

25. Mokyklos darbuotojai turi teisę teikti laisvės atėmimo vietų administracijai arba Kalėjimų departamentui pasiūlymus dėl mokyklos ir laisvės atėmimo vietų darbuotojų bendradarbiavimo įkalintų asmenų bendrojo ugdymo klausimais.

 

VI SKYRIUS

ĮKALINTŲ ASMENŲ BENDROJO UGDYMO FINANSAVIMAS

 

26. Mokyklos veiklai vykdyti reikalingas patalpas suteikia laisvės atėmimo vietos administracija. Šių patalpų eksploatavimo, remonto, mokyklinių baldų ir ugdymo programoms įgyvendinti reikalingos įrangos įsigijimo išlaidos padengiamos iš laisvės atėmimo vietoms išlaikyti skirtų lėšų.

27. Mokymo ir mokyklos ūkio lėšos padengiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų asignavimų.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 30

 

 

 

NUTEISTŲJŲ PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reguliuoja nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes (toliau – nuteistieji), profesinio mokymo organizavimą ir profesinio mokymo įstaigų veiklą tardymo izoliatoriuose, pataisos įstaigose (toliau – laisvės atėmimo vieta) ir valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų (toliau – valstybės įmonė).

2. Aprašu vadovaujasi profesinio mokymo įstaigos, vykdančios nuteistųjų profesinį mokymą laisvės atėmimo vietose, laisvės atėmimo vietos ir valstybės įmonės.

3. Nuteistųjų profesinį mokymą laisvės atėmimo vietose gali vykdyti juridiniai asmenys, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją.

4. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) apie poreikį vykdyti profesinio mokymo programas laisvės atėmimo vietose informuoja profesinio mokymo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalininkus).

5. Nuteistųjų profesinį mokymą vykdančios mokymo įstaigos nuostatus (įstatus) tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkai), suderinusi su Kalėjimų departamentu.

6. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (toliau – Profesinio mokymo įstatymas).

 

II SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS

 

7. Nuteistieji, norintys mokytis pagal pasirinktą laisvės atėmimo vietoje įgyvendinamą profesinio mokymo programą, profesinio mokymo įstaigos vadovui pateikia rašytinį prašymą.

8. Nuteistieji mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą priimami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pasirinktos profesinio mokymo programos reikalavimus ir kvalifikacijos ir (ar) mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

9. Nuteistojo asmens priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programą įforminamas profesinio mokymo sutartimi.

10. Į profesinio mokymo įstaigas nepriimami nuteistieji, atliekantys drausminę nuobaudą, – uždaryti į drausmės (baudos) izoliatorių (karcerį) arba perkelti į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas, o jeigu šie asmenys buvo priimti į profesinio mokymo įstaigą iki nuobaudos paskyrimo, nutraukiama su jais sudaryta profesinio mokymo sutartis.

11. Nėščių moterų ir vaikų turinčių motinų, apgyvendintų už pataisos įstaigos ribų, taip pat atvirosiose kolonijose ir specialiuose laisvės atėmimo vietų padaliniuose (pusiaukelės namuose) laikomų nuteistųjų profesinis mokymas vykdomas už laisvės atėmimo vietų ribų esančiose profesinio mokymo įstaigose. Šie asmenys į profesinio mokymo įstaigas priimami Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka, jų profesinį mokymą vykdo Profesinio mokymo įstatymo 121 straipsnyje nurodyti subjektai, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją. Kitos Aprašo nuostatos šiame punkte nurodytiems asmenims netaikomos.

 

III SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

 

12. Nuteistųjų profesinis mokymas organizuojamas mokykline forma ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka.

13. Jeigu nuteistieji dirba keliomis pamainomis ir neįmanoma visų norinčiųjų mokytis įdarbinti vienoje pamainoje, profesinis mokymas taip pat turi būti organizuojamas pamainomis.

14. Jeigu nuteistasis be pateisinamos priežasties per mėnesį nedalyvauja teoriniame ar praktiniame mokyme 3 ar daugiau dienų, nutraukiama su juo sudaryta profesinio mokymo sutartis. Pateisinamomis nedalyvavimo mokymuose priežastimis laikoma: nuteistojo liga, laikinas nuteistojo išvykimas iš laisvės atėmimo vietos ar kitos nuo nuteistojo objektyviai nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių jis negali dalyvauti teoriniame ir (ar) praktiniame mokyme. Nuteistieji, su kuriais buvo nutraukta profesinio mokymo sutartis, į profesinio mokymo įstaigą gali būti priimami ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po profesinio mokymo sutarties nutraukimo dienos.

15. Nuteistųjų teorinis mokymas organizuojamas laisvės atėmimo vietose. Nuteistųjų praktinį mokymą, jeigu jo negalima organizuoti laisvės atėmimo vietose, profesinio mokymo įstaiga organizuoja valstybės įmonėje.

16. Jeigu nuteistųjų praktinis mokymas organizuojamas valstybės įmonėje, profesinio mokymo teikėjas su ja ir mokiniu sudaro profesinio mokymo sutartį.

17. Profesinio mokymo tvarkaraščius tvirtina profesinio mokymo įstaigos vadovas, suderinęs su laisvės atėmimo vietos direktoriumi.

18. Jeigu dėl Bausmių vykdymo kodekse nurodytų atskiro nuteistųjų laikymo (izoliavimo) ir apsaugos reikalavimų nėra galimybių nuteistojo teorinio ir (ar) praktinio mokymo vykdyti kartu su kitais besimokančiais nuteistaisiais, jam sudaromos sąlygos savarankiškai pasirengti atsiskaityti už laikotarpį, kurį nedalyvavo teoriniame mokyme, o nuteistojo praktinis mokymas neorganizuojamas. Esant galimybei, praktinis mokymas organizuojamas, kai nuteistasis nebelaikomas izoliuotai nuo kitų nuteistųjų.

 

IV SKYRIUS

ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS, KVALIFIKACIJOS IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19. Profesinio mokymo metu įgytos kompetencijos vertinamos, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai išduodami Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka.

20. Nuteistųjų kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai perduodami laisvės atėmimo vietos administracijai ir saugomi nuteistųjų asmens bylose. Šie dokumentai išduodami nuteistiesiems, kai jie paleidžiami iš laisvės atėmimo vietos.

 

V SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS IR LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS SANTYKIAI

 

21. Laisvės atėmimo vietos administracija privalo:

21.1. tvarkyti nuteistųjų, kurie mokosi profesinio mokymo įstaigoje, apskaitą;

21.2. užtikrinti profesinio mokymo įstaigos vadovo, mokytojų ir kitų profesinio mokymo įstaigos darbuotojų (toliau – profesinio mokymo įstaigos darbuotojai) saugumą laisvės atėmimo vietos teritorijoje;

21.3. užtikrinti, kad nuteistojo dienotvarkė, jo darbo laikas ir (ar) dalyvavimas kitoje veikloje būtų suderinti su teorinio ir praktinio mokymo tvarkaraščiais;

21.4. profesinio mokymo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens prašymu informuoti apie priežastis, dėl kurių nuteistasis negalėjo dalyvauti bent viename teoriniame ar praktiniame mokyme;

21.5. supažindinti profesinio mokymo įstaigos darbuotojus su laisvės atėmimo vietos vidaus tvarkos taisyklėmis, įėjimo į laisvės atėmimo vietą ir išėjimo iš jos tvarka, draudžiamų įsinešti į laisvės atėmimo vietos teritoriją daiktų sąrašu ir atsakomybe už nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų perdavimą.

22. Laisvės atėmimo vietos administracija turi teisę:

22.1. lankytis paskaitose, dalyvauti profesinio mokymo įstaigos organizuojamuose renginiuose, vykstančiuose po paskaitų, patarti profesinio mokymo įstaigos mokytojams nuteistųjų profesinio mokymo klausimais;

22.2. uždrausti įeiti į laisvės atėmimo vietos teritoriją profesinio mokymo įstaigos darbuotojams, pažeidusiems laisvės atėmimo vietos vidaus tvarką. Apie draudimą profesinio mokymo įstaigos darbuotojams įeiti į laisvės atėmimo vietos teritoriją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pažeidimo užfiksavimo dienos pranešama juos į pareigas priimantiems asmenims.

23. Profesinio mokymo įstaigos darbuotojai privalo:

23.1. laikytis profesinio mokymo įstaigos nustatytų bendruomenės narių elgesio, etikos normų ir vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

23.2. laikytis laisvės atėmimo vietos vidaus tvarkos;

23.3. tausoti laisvės atėmimo vietos inventorių, vaizdines mokymo priemones ir kitą turtą;

23.4. bendradarbiauti su laisvės atėmimo vietos darbuotojais nuteistųjų profesinio mokymo klausimais;

23.5. teorinio ir praktinio mokymo tvarkaraštyje nustatytu laiku palaikyti besimokančiųjų drausmę.

24. Profesinio mokymo įstaigos darbuotojai turi teisę teikti laisvės atėmimo vietos administracijai arba Kalėjimų departamentui pasiūlymus dėl profesinio mokymo įstaigos ir laisvės atėmimo vietos darbuotojų bendradarbiavimo nuteistųjų profesinio mokymo klausimais.

 

VI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PROFESINIO MOKYMO FINANSAVIMAS

 

25. Nuteistųjų profesiniam mokymui vykdyti reikalingas patalpas suteikia laisvės atėmimo vietos administracija. Šių patalpų eksploatavimo, remonto, profesinio mokymo įstaigos baldų ir profesinio mokymo programoms įgyvendinti reikalingos įrangos įsigijimo išlaidos padengiamos iš laisvės atėmimo vietoms išlaikyti skirtų lėšų.

26. Kitos profesinio mokymo išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų asignavimų. Profesinis mokymas taip pat gali būti finansuojamas Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis.

 

 

 

––––––––––––––––––––