LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 14 d. Nr. A1-431

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Socialinės globos normų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 priedą:

1.1.1. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. Vaikas yra įregistruotas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tais atvejais, kai be tėvų globos likęs vaikas ar vaikas su negalia į socialinės globos įstaigą atvyksta iš kitos savivaldybės, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, už likusio be tėvų globos vaiko registraciją pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra atsakinga socialinės globos įstaiga, už vaiko su negalia registraciją – vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas). Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga pasirinkta arčiausiai socialinės globos įstaigos (vaiko gyvenamosios) vietos arba yra patogiausiai pasiekiama.“

1.1.2. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„19.1. Socialinės globos įstaiga  yra įregistruota Juridinių asmenų registre  ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus:

19.1.1. visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą (išskyrus bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namus);

19.1.2. socialinės globos įstaigos nuostatus (įstatus);

19.1.3. metinį socialinės globos įstaigos veiklos planą;

19.1.4. teikiamų paslaugų sąrašą, paslaugos kainą (-as);

19.1.5. socialinės globos įstaigos pareigybių sąrašą;

19.1.6. metinę ataskaitą;

19.1.7. vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas);

19.1.8. vidaus tvarkos taisykles socialinės globos įstaigoje gyvenantiems vaikams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos ir pan.);

19.1.9. personalo pareigybių aprašus;

19.1.10. darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

19.1.11. vaikų asmeninių pinigų ir turto apskaitos tvarkos aprašą;

19.1.12. maisto reikmėms reikalingų lėšų ar natūrinių maisto produktų, vaikui laikinai išvykstant, skyrimo tvarkos aprašą;

19.1.13. vaikų bylas (vaiko byla gali būti išskirstoma į atskiras bylas (pvz., socialinio darbo, vaiko sveikatos priežiūros), tokiu atveju byla turi turėti apyrašą, kuriame nurodoma, kas yra atsakingas už atskirų dalių tvarkymą);

19.1.14. ISGP (gali būti bendroje byloje arba atskira bylos dalis) ir kitus su vaiko socialinės globos skyrimu, teikimu, poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu  ir globos (rūpybos) nustatymu susijusius dokumentus (ar jų kopijas);

19.1.15. skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

19.1.16. neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui registracijos žurnalą;

19.1.17. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadas;

19.1.18. socialinės globos įstaigos administracijos patvirtintus savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus;

19.1.19. socialinės globos namų tarybos nuostatus (išskyrus bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namus);

19.1.20. kišenpinigių vaikams mokėjimo tvarkos aprašą;

19.1.21. licenciją  teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus;

19.1.22. slaugos, reabilitacijos paslaugų (kineziterapijos, masažo ir pan.) licencijas, jei vaikams ir kūdikiams yra teikiamos šios paslaugos;

19.1.23. kitus reikalingus dokumentus.“

1.1.3. Pakeičiu 20.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„20.2. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. Socialinę globą teikiantiems darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės globos įstaiga individualios priežiūros personalui užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose.“

1.2. Pakeičiu 2 priedą:

1.2.1. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5. Vaikui užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų, tarp jų ir psichikos sveikatos paslaugų, prieinamumas ir nuolatinis jo sveikatos būklės stebėjimas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Vaikas yra registruotas pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje. Tais atvejais, kai be tėvų globos likęs vaikas į šeimyną atvyksta iš kitos savivaldybės, už jo registraciją pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri pasirinkta arčiausiai vaiko gyvenamosios vietos arba patogiausiai pasiekiama, yra atsakingas (-i) šeimynos dalyvis (-iai).“

1.2.2. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. Šeimyna atitinka Šeimynų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, yra įregistruota Juridinių asmenų registre ir turi:

9.1.1. šeimynos steigimo dokumentus;

9.1.2. šeimynos įstatus;

9.1.3. su vaiko globa (rūpyba) ir jos priežiūra susijusius dokumentus;

9.1.4. darbo sutartis su šeimynoje įdarbintais profesinių grupių (šeimynos) darbuotojais (jei tokie yra);

9.1.5. sutartis su savivaldybe dėl šeimynos globojamų vaikų socialinės globos finansavimo;

9.1.6. licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 metų);

9.1.7. kitus šeimynos veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus.“

1.3. Pakeičiu 3 priedą:

1.3.1. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. Tais atvejais, kai dienos socialinės globos centras teikia trumpalaikę socialinę globą, socialinė globa turi atitikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normas, išskyrus šiose normose numatytas išimtis. Dienos socialinės globos centre teikiant trumpalaikę socialinę globą iki 5 parų per savaitę, licencija ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai nereikalinga.“

1.3.2. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. Asmeniui, vaikui užtikrintas pagal paskirtį tinkamas ir saugus dienos socialinės globos centro poilsio zonų ir aktyvios veiklos organizavimo patalpų suplanavimas ir įrengimas. Asmenų, vaikų poilsiui (miegui) dienos metu centre yra įrengtos atskiros patalpos. Dienos socialinės globos centre teikiant trumpalaikę globą (iki 5 parų per savaitę), minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje turi būti ne mažesnis kaip 4 m2. Dušo, vonios ir prausyklos patalpomis naudojasi vyrai ir moterys pagal dienos socialinės globos centro administracijos nustatytą higienos procedūrų grafiką.“

1.3.3. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. Asmuo, vaikas dienos socialinės globos centre aktyviai dalyvauja įvairioje veikloje, savo reikmėms pats gaminasi maistą (užkandžius), įgydamas savarankiškumo įgūdžių, tai atlieka virtuvėje, kurioje yra viryklė, plautuvė, šaldytuvas, spintelės, sukomplektuoti valgomieji indai ir įrankiai. Kiekvienam asmeniui, vaikui yra skirtos ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis (atsižvelgiant į suaugusio asmens gebėjimus abiem rankomis naudotis stalo įrankiais ar vaiko amžių), šaukštelis, puodelis ar, jeigu reikia, specialūs įrankiai neįgaliesiems.“

1.3.4. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. ISGP yra įgyvendinamas, užtikrinant tinkamą pareigybių skaičių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Socialinę globą teikiančio personalo pareigybių skaičius yra ne mažesnis, nei reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai.“

1.3.5. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.1. Socialinės globos įstaiga yra įregistruota Juridinių asmenų registre ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus:

15.1.1. įstaigos nuostatus (įstatus);

15.1.2. metinį įstaigos veiklos planą ir metinę įstaigos veiklos ataskaitą;

15.1.3. teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as);

15.1.4. įstaigos pareigybių sąrašą;

15.1.5. įstaigoje vykdomas socialinės veiklos, laisvalaikio užimtumo, šeimos konsultavimo ar kitas programas;

15.1.6. vidaus tvarkos taisykles (apibūdinančias paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises ir pareigas);

15.1.7. personalo pareigybių aprašus;

15.1.8. darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

15.1.9. asmenų bylas („gyvenimo knygas“), vaikų bylas, kuriose yra ISGP ir kiti su asmens, vaiko socialine globa susiję dokumentai;

15.1.10. asmenų, globėjų, rūpintojų, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių, vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

15.1.11. neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą;

15.1.12. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatus apibūdinančius dokumentus; 

15.1.13. įstaigos savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai);

15.1.14. licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus;

15.1.15. licencijas teikti slaugos, reabilitacijos (kineziterapijos, masažo ir pan.) paslaugas (kai dienos socialinės globos įstaiga teikia šias paslaugas);

15.1.16. kitus reikalingus dokumentus.“

1.3.6. Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„16.2. Personalas nuolat dalyvauja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose ir įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. Personalui periodiškai suteikiamos žinios saugos ir sveikatos darbe klausimais. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės globos įstaiga individualios priežiūros personalui užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose.“

1.4. Pakeičiu 4 priedą:

1.4.1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1. Užtikrinta asmens teisė pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. Tai yra užfiksuota ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Tais atvejais, kai asmuo į socialinės globos įstaigą ilgalaikei socialinei globai atvyksta iš kitos savivaldybės, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, socialinės globos įstaiga ir asmuo (jo globėjas, rūpintojas) prieš asmeniui apsigyvenant socialinės globos įstaigoje, susitaria, kad asmuo registruosis (jį registruos globėjas, rūpintojas) asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri pasirinkta arčiausiai socialinės globos įstaigos (asmens gyvenamosios) vietos arba yra patogiausiai pasiekiama.“

1.4.2. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. Jeigu neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėju, rūpintoju paskirtas fizinis asmuo, socialinės globos įstaiga nuolat palaiko ryšius ir bendradarbiauja su asmens globėju, rūpintoju, o prireikus praneša atitinkamai institucijai apie netinkamai vykdomas globėjo, rūpintojo funkcijas. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.“

1.4.3. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.2. Jeigu neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens globėjas, rūpintojas yra socialinės globos įstaiga, socialinės globos įstaiga užtikrina visapusišką šio asmens interesų atstovavimą, globos, rūpybos funkcijų vykdymą.“

1.4.4. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.3. Neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens adekvati nuomonė ar jo globėjo (rūpintojo) nuomonė, siekiant užtikrinti geriausią asmens interesą, yra išklausoma ir vertinama.“

1.4.5. Pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.4. Pagerėjus asmens socialiniam savarankiškumui, sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms daryti įtaką asmens neveiksnumui tam tikroje srityje ar ribojamam veiksnumui tam tikroje srityje, socialinės globos įstaiga tarpininkauja asmeniui ir kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl neveiksnumo tam tikroje srityje ar riboto veiksnumo tam tikroje srityje peržiūrėjimo. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.“

1.4.6. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.4. Neveiksniam tam tikroje srityje ar ribotai veiksniam tam tikroje srityje asmeniui laikinai išvykstant svečiuotis savo noru, socialinės globos įstaiga su asmeniu, pas kurį neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją), sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų tam tikroje srityje ar ribotai veiksnų tam tikroje srityje asmenį. Ši sutartis sudaroma socialinės globos įstaigai turint asmens, pas kurį išvyksta neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo, gyvenamosios vietos savivaldybės išvadą dėl neveiksnų tam tikroje srityje ar ribotai veiksnų tam tikroje srityje asmenį priimančio asmens (jo šeimos) galimybių tinkamai prižiūrėti neveiksnų tam tikroje srityje ar ribotai veiksnų tam tikroje srityje asmenį jo laikino išvykimo laikotarpiu. Neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens laikinas išvykimas iš socialinės globos įstaigos svečiuotis privalo būti suderintas su asmens globėju (rūpintoju), jei globėjo (rūpintojo) funkcijas vykdo ne socialinės globos įstaiga. Sutartis, išvados, suderinimo su globėju (rūpintoju) žymos yra asmens byloje pridedamuose dokumentuose.“

1.4.7. Pakeičiu 15.7. papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.7. Neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo visam laikui gali išvykti tik pas teismo paskirtą globėją, rūpintoją. Socialinės globos įstaiga apie tai informuoja savivaldybę, kurioje globėjas (rūpintojas) gyvena ir savivaldybę, kurios sprendimu asmeniui buvo pradėta teikti socialinė globa.“

1.4.8. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„21.1. Socialinės globos įstaiga yra įregistruota Juridinių asmenų registre  ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus:

21.1.1. visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą (išskyrus grupinio gyvenimo namus);

21.1.2. socialinės globos įstaigos nuostatus (įstatus);

21.1.3. metinį socialinės globos įstaigos veiklos planą;

21.1.4. teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as);

21.1.5. socialinės globos įstaigos pareigybių sąrašą;

21.1.6. metinę ataskaitą;

21.1.7. vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas);

21.1.8. vidaus tvarkos taisykles gyventojams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos, laikino ar visiško išvykimo tvarka ir pan.);

21.1.9. personalo pareigybių aprašus;

21.1.10. darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

21.1.11. socialinės globos namų tarybos nuostatus (išskyrus grupinio gyvenimo namus);

21.1.12. gyventojų  pinigų  ir turto  saugaus laikymo  tvarkos aprašą;

21.1.13. asmenų bylas (asmens byla gali būti išskirstoma į atskiras bylas  (pvz., socialinio darbo, asmens sveikatos priežiūros), tokiu atveju byla turi turėti apyrašą, kuriame nurodoma, kas atsakingas už atskirų bylos dalių tvarkymą);

21.1.14. ISGP ir kitus su asmens socialinės globos skyrimu, teikimu susijusius dokumentus (ar jų kopijas);

21.1.15. skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

21.1.16. neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą;

21.1.17. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadas;

21.1.18. socialinės globos įstaigos savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai);

21.1.19. licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus;

21.1.20. licencijas teikti slaugos, reabilitacijos paslaugas (kineziterapijos, masažo ir pan.), jei asmenims yra teikiamos šios paslaugos;

21.1.21. kitus reikalingus dokumentus.“

1.4.9. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„22.2. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. Kiekvienas socialinės globos įstaigoje senyvo amžiaus asmeniui ar darbingo amžiaus asmeniui su negalia (tarp jų ir sunkią negalią turinčiam) socialinę globą teikiantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Socialinę globą teikiantiems darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės globos įstaiga individualios priežiūros personalui užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose.“

1.5. Pakeičiu 5 priedą:

1.5.1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2. Įstaigoje psichologinė socialinė reabilitacija vykdoma darbingo amžiaus asmenims (prireikus gali būti vykdoma ir pensinio amžiaus asmenims bei nepilnamečiams nuo 16 metų), kuriems diagnozuota priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų ir kurie yra motyvuoti gauti paslaugas, dalyvaudami įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programos priemonėse.“

1.5.2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1. Kiekvienas asmuo, kuris dalyvauja psichologinės socialinės reabilitacijos programoje, ar nepilnamečio asmens tėvai (globėjas, rūpintojas) ir įstaiga yra sudarę sutartį, kurioje numatomas psichologinės socialinės reabilitacijos programos vykdymo ir asmeniui reikalingų paslaugų teikimo turinys, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė, kitos sąlygos. Sutartis sudaroma asmens apsigyvenimo įstaigoje dieną.“

1.5.3. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.2. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo turi būti supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Žymos apie tai užfiksuotos ir rašytine forma asmens patvirtintos sutartyje ar asmens byloje.“

1.5.4. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. Asmens ISGP yra parengtas per 2 savaites nuo psichologinės socialinės reabilitacijos programos įgyvendinimo pradžios. Už ISGP rengimą atsakingi įstaigos specialistai, jei reikia, dalyvauja kitų sričių specialistai iš išorės. Sudarant ISGP, jei yra galimybė, bendradarbiaujama su sveikatos priežiūros įstaigos, kuri teikė asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas prieš psichologinės socialinės reabilitacijos programos įgyvendinimo pradžią, specialistais ir naudojama iš jų gauta informacija. Įstaiga užtikrina psichologo arba psichiatro arba psichoterapeuto dalyvavimą, vertinant asmens motyvaciją ir su ja susijusius asmens poreikius. ISGP yra užfiksuota, kas dalyvavo rengiant šį planą.“

1.5.5. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1. Įstaiga vykdo darbinį užimtumą ir užtikrina kiekvieno asmens darbinių įgūdžių ugdymą, atsižvelgdama į asmens turimus sugebėjimus, pomėgius ir interesus. Asmuo skatinamas ir motyvuojamas įgyti ir ugdyti maisto gaminimosi, įvairių ūkio ir buities darbų atlikimo įgūdžius ar kitus asmens savarankiškumą stiprinančius įgūdžius bei pats savo poreikiams gamintis maistą. Įstaigoje yra maisto savo reikmėms gaminimo, bendro naudojimo patalpų tvarkymo, kitų buities ar ūkio darbų atlikimo grafikai. Žymos apie asmeniui priskirtas funkcijas ir jų vykdymą užfiksuotos ISGP ar asmens byloje.“

1.5.6. Pakeičiu 8.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.9. Įstaiga garantuoja asmens saugumą, užtikrindama asmeniui buvimo įstaigoje konfidencialumą (išskyrus teisės aktų reglamentuotus informacijos pateikimo atvejus), o jei būtina, ir asmens apsaugojimą nuo galinčių jam daryti žalą asmenų.“

1.5.7. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.1. Asmeniui užtikrinta, kad įstaigos teritorijos, bendro naudojimo patalpų bei gyvenamųjų patalpų suplanavimas ir įrengimas atitinka įstaigos paskirtį, šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo normas. Įstaigoje esantys įrenginiai, bendro naudojimo ir gyvenamosios patalpos atitinka teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos reikalavimus bei tenkina asmenų poreikius. Asmenų skaičius įstaigoje (ar įstaigos padalinyje) ne didesnis kaip 45 asmenys. Jei reikia, psichologinės socialinės reabilitacijos programos įgyvendinimas įstaigoje (ar įstaigos padalinyje) organizuojamas grupėse.“

1.5.8. Pripažįstu netekusiu galios 12.6 papunktį.

1.5.9. Buvusius 12.7–12.10 papunkčius laikau atitinkamai 12.6–12.9 papunkčiais.

1.5.10. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.1. Įstaiga yra įregistruota Juridinių asmenų registre ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus:

13.1.1. įstaigos nuostatus (įstatus);

13.1.2. įstaigos psichologinės socialinės reabilitacijos programą, kuri yra suderinta su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu;

13.1.3. teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą socialinės globos kainą (-as);

13.1.4. mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, reglamentuojantį atvejus, kai asmens psichologinė socialinė reabilitacija vykdoma be savivaldybės sprendimo;

13.1.5. įstaigos pareigybių sąrašą;

13.1.6. metinį įstaigos veiklos planą ir metinę įstaigos veiklos ataskaitą;

13.1.7. vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibūdinančias darbuotojų teises ir pareigas);

13.1.8. vidaus tvarkos taisykles gyventojams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos, išvykimo iš įstaigos tvarka ir pan.);

13.1.9. darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

13.1.10. naujai priimamų darbuotojų (įskaitant ir savanorių) atrankos kriterijus ir tvarkos aprašą;

13.1.11. asmenų bylas ar kitus asmens bylai analogiškus gyventojų žurnalus (sąsiuvinius) ir pan. (tekste visur vadinama asmens byla), kur yra visi su asmens atvykimu į įstaigą ir su psichologinės socialinės reabilitacijos programos vykdymu susiję dokumentai;

13.1.12. asmenų, nepilnamečių asmenų tėvų (globėjų, rūpintojų) ar kitų šeimos narių, artimųjų giminaičių skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

13.1.13. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatus apibūdinančius dokumentus;

13.1.14. įstaigos savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai);

13.1.15. licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas

13.1.16. kitus reikalingus dokumentus.“

1.5.11. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.2. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyja naujų bei gilina turimas žinias, reikalingas darbe. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Įstaiga individualios priežiūros personalui užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.4.2–1.4.7 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.;

2.2. neveiksniems ar ribotai veiksniems asmenims šio įsakymo 1.4.2–1.4.7 papunkčių nuostatos taikomos iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir terminais bus peržiūrėti šių asmenų atžvilgiu priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė