LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL viešosios įstaigos lietuvos energetikos agentūros

naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugŲ tarifų patvirtinimo

 

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. 1-289

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 16 punktą ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. SD-322 pateiktus pasiūlymus:

1. T v i r t i n u:

1.1. naftos produktų valstybės atsargų 1 tonos kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama suteikiant reikalavimo teises į Agentūros kaupiamų ir jos turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomas naftos produktų valstybės atsargas, tarifą per mėnesį – 2,58 eurų/t (be PVM);

1.2. naftos produktų atsargų 1 tonos kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama Agentūrai įgyjant reikalavimo teises į kitų subjektų turimas atsargas, tarifą per mėnesį – 2,58 eurų/t (be PVM). Šis tarifas gali būti koreguojamas Agentūrai įvykdžius viešąjį naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo reikalavimo teisėmis paslaugų pirkimo konkursą ir atsižvelgiant į Agentūros patiriamas naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų sąnaudas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 1-347 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Dainius Kreivys