LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. V–565

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamas:

1Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formą.

2Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitos formą.

3.  Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų pusmečio registro formą.

4Nacionalinės antidopingo programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitos formą.

5Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos formą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius