HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 20 d. Nr. D1-437

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ :

1. Išdėstau 43 punktą taip:

43. Atliekas apdorojanti įmonė privalo užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.“

2. Išdėstau 46 punktą taip:

46. Atliekas galima šalinti nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jeigu jų negalima perdirbti ar kitaip panaudoti.“

3. Išdėstau 83 punktą taip:

83. Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, jas atskirti nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.“

4. Išdėstau H9 pastraipą taip:

„H9 Infekcinės: medžiagos ir preparatai, turintys gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai tikima, sukelia žmonių ar kitų gyvųjų organizmų ligas“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis