LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-670 „DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 9 d. Nr. ĮV-1061

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos bibliotekų fondo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi:“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Lietuvos bibliotekų fondo nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Lietuvos bibliotekų fondas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, šiais nuostatais, privalomais taikyti standartais ir kitais teisės aktais.“.

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

LIETUVOS BIBLIOTEKŲ FONDO STRUKTŪRA IR SUDĖTIS“.

1.2.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Depozitiniai fondai yra sudaromi iš retai naudojamų, bet nepraradusių savo kultūrinės, mokslinės bei istorinės vertės dokumentų, siekiant optimaliai panaudoti bibliotekų saugyklas ir sumažinti saugojimo išlaidas. Depozitinis fondas yra saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (universalūs dokumentai) ir Lietuvos aklųjų bibliotekoje (dokumentai Brailio raštu, specialiai silpnaregiams išspausdinti didesniu šriftu, ir garsiniai dokumentai).“

1.2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

LIETUVOS BIBLIOTEKŲ FONDO KOMPLEKTAVIMAS“.

1.2.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Lietuvos bibliotekų fondas yra komplektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ nustatyta tvarka iš viešosios informacijos rengėjų nemokamai perduodamų dokumentų privalomųjų egzempliorių, iš fizinių bei juridinių asmenų įsigyjamų dokumentų, keičiantis dokumentais su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis bei informacijos įstaigomis, iš dovanotų, gautų kaip palikimas ar kitais teisėtais būdais įsigytų dokumentų.“.

1.2.7. Pripažįstu netekusiu galios 15.3 papunktį.

1.2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

DEPOZITINIS FONDAS IR JO NAUDOJIMAS“.

1.2.9. Pripažįstu netekusiu galios 19.2 papunktį.

1.2.10. Pripažįstu netekusiu galios 20.5 papunktį.

1.2.11. Pripažįstu netekusiu galios 20.7 papunktį.

1.2.12. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Numatomų perduoti depozitiniam fondui dokumentų sąrašas (kartoteka) perduodamas šių nuostatų 20.2–20.6 papunkčiuose nurodytoms bibliotekoms, kurios, atrinkusios dokumentus savo pagrindiniams fondams papildyti, perduoda jį nuostatų 19 punkte nurodytoms depozitinį fondą saugančioms bibliotekoms.”.

1.2.13. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MAINŲ FONDAS IR JO NAUDOJIMAS“.

1.2.13. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Vidaus mainų fonde sukaupti dokumentai peržiūrimi ir atrenkami kas 2–3 metai, nustatant jų tolesnio saugojimo reikalingumą. Nepaklausūs dokumentai nurašomi Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“.

1.2.14. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

ATSARGINIO FONDO SUDĖTIS IR JO NAUDOJIMAS“.

1.2.15. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson