herbas-M_nespalvotas

 

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Kvalifikacijų vertinimo SUDĖTINGAIS atvejais komisijos DARBO reglamento patvirtinimo

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. V-101

Vilnius

 

Vadovaudamasis Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1002, 14.4 punktu bei Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212, 13 punktu:

1. tvirtinu Kvalifikacijų vertinimo sudėtingais atvejais komisijos darbo reglamentą (pridedama);

2. pripažįstu netekusiu galios 2014 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-39 „Dėl kvalifikacijų vertinimo ypatingais atvejais komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Almantas Šerpatauskas

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-101

 

 

Kvalifikacijų vertinimo SUDĖTINGAIS atvejais KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Kvalifikacijų vertinimo sudėtingais atvejais komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Kvalifikacijų vertinimo sudėtingais atvejais komisijos (toliau – Komisija) sudarymo, darbo organizavimo tvarką, jos funkcijas, teises ir pareigas bei atsakomybę.

2.   Komisija sudaryta teikti rekomendacijas dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – kvalifikacijos) vertinimo taip pat dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo sudėtingais atvejais.

3.   Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija ir jos lydinčiaisiais dokumentais, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212, Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodika, patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-48, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimą ir pripažinimą, taip pat šiuo Reglamentu.

4.   Komisija yra atskaitinga Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) direktoriui.

 

II. komisijos sudėtis

 

5.   Komisija sudaroma ir jos sudėtis keičiama Centro direktoriaus įsakymu. Komisijos pirmininką ir sekretorių paskiria Centro direktorius. Centro direktorius negali būti šios Komisijos nariu.

6.   Komisija sudaroma iš ne mažiau nei 6 narių.

7.   Į Komisijos sudėtį įtraukiami Centro direktoriaus pavaduotojas, kuris eina ir Lietuvos ENIC / NARIC vadovo pareigas, Centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas ar šio skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas), Kvalifikacijų vertinimo skyriaus vedėjas, ne mažiau kaip 2 Kvalifikacijų vertinimo skyriaus darbuotojai, 1 Institucinio vertinimo skyriaus ar Studijų vertinimo skyriaus darbuotojas.

 

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

8.   Komisija veikia Centro vardu pagal Komisijai suteiktus įgaliojimus.

9.   Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo.

10. Komisijos posėdis šaukiamas Kvalifikacijų vertinimo skyriaus iniciatyva sudėtingais kvalifikacijų vertinimo ar dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo atvejais, kai nėra suformuota atitinkama praktika Centre ar gauta informacija apie kvalifikaciją sudaro prielaidas peržiūrėti Centro suformuotą praktiką.

11. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos pirmininkui siūlo Komisijos sekretorius. Komisijos darbotvarkę tvirtina Komisijos pirmininkas.

12. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas arba jį posėdyje pavaduojantis Komisijos narys.

13. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja bent pusė visų Komisijos narių.

14. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma, arba atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

15. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Protokolą rašo Komisijos sekretorius, ar, sekretoriui nedalyvaujant, kitas pirmininko paskirtas Komisijos narys. Komisija posėdžio metu turi teisę priimti sprendimą dėl papildomų klausimų įtraukimo į posėdžio darbotvarkę.

16. Komisija ar jos pirmininkas turi teisę į Komisijos posėdžius kviestis Centro darbuotojus, Centro valstybės tarnautojus, ekspertus. Centro į posėdį pakviesti asmenys negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie posėdžio metu nagrinėjamus klausimus, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

17. Komisijos posėdžio protokolai ir jų priedai, susiję su sprendimų priėmimu (nutarimai, priimti kaip atskiri dokumentai, ir kiti dokumentai), registruojami ir saugomi Centro dokumentų valdymo sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

iV. KOMISIJOS teisės IR PAREIGOS

 

18.    Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

18.1. prašyti Centro darbuotojų ir (ar) valstybės tarnautojų surinkti papildomą informaciją, bei dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžiuose nagrinėjamais ir (ar) ketinamais nagrinėti klausimais;

18.2. kviesti ekspertus nuomonei apie Komisijos posėdžiuose nagrinėjamus klausimus pareikšti;

18.3. susipažinti su visa informacija, susijusia su Komisijos posėdžiuose nagrinėjamais ir (ar) ketinamais nagrinėti klausimais.

19.    Komisija privalo:

19.1. vykdyti šiame Reglamente nurodytas funkcijas;

19.2. vykdydama funkcijas, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, elgtis sąžiningai bei nešališkai;

19.3. Centrui pareikalavus, teikti savo veiksmų, susijusių su Komisijos posėdžiuose nagrinėjamais klausimais, paaiškinimus;

19.4. tretiesiems asmenims neatskleisti informacijos, susijusios su vykdomomis funkcijomis.

 

VI. ATSAKOMYBĖ

 

20. Kiekvienas Komisijos narys už savo veiką atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisija gali būti panaikinta Centro direktoriaus įsakymu.

22. Komisija veikia neterminuotai.