VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS taisyklių patvirtinimo

 

2020 m. spalio 16 d. Nr. 2-254

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo IV skirsniu:

1. T v i r t i n u Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių nuostatos, susijusios su bendrųjų klausimynų skelbimu ir atnaujinimu galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Civilinės aviacijos departamento direktorius, pavaduojantis viešosios įstaigos

 Transporto kompetencijų agentūros direktorių                                   Alvydas Šumskas

 

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros

direktoriaus 2020 m. spalio 16 d.

įsakymu Nr. 2-254

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS PRIŽIŪRIMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) prižiūrimų ūkio subjektų veiklos ir jų valdomų, ir (ar) naudojamų objektų patikrinimų planavimo, pasirengimo patikrinimams ir jų atlikimo tvarką,  patikrinimo dokumentų rengimo, registravimo ir saugojimo tvarką, ūkio subjektų įgyvendinamų taisomųjų veiksmų stebėsenos tvarką, poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarką. Taisyklių nuostatos Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriui taikoma tiek, kiek to nereglamentuoja Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo  kokybės kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo  kokybės kontrolės programos patvirtinimo“.

2.    Taisyklės parengtos vadovaujantis 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų, Europos aviacijos saugos agentūros nustatytomis priimtinomis įgyvendinimo priemonėmis (AMC) ir rekomendacijomis (GM), Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

3.         Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.      Korekcija (angl. Correction action) – veiksmas, atliekamas siekiant pašalinti neatitiktį (neatitikties šalinimas).

3.2.      Nuotolinis veiklos patikrinimas (angl. Remote audit) – ūkio subjekto veiklos patikrinimas, kurį tikrintojas, nebūdamas ūkio subjekto veiklos vietoje, atlieka naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso) ir (arba) vertindamas ūkio subjekto pateiktus dokumentus.

3.3.      Patikrinimas veiklos vietoje – patikrinimas ar TKA prižiūrimo ūkio subjekto veikla vykdoma laikantis visų jam taikomų norminių teisės aktų reikalavimų, atliekamas atitinkamoje ūkio subjekto veiklos vietoje.

3.4.      Patikrinimo ataskaita – TKA tikrintojų rengiamas dokumentas, teikiamas tikrintam ūkio subjektui po patikrinimo, kuriame nurodomi su konkrečiu patikrinimu susiję duomenys ir išvados.

3.5.      Patikrinimo grupės vadovas – tikrintojas, kuriam atitinkamo patikrinimo metu pavesta vykdyti grupės vadovo funkcijas.

3.6.      Saugos informacijos grupė ––Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus sudaryta grupė, kurios pagrindinis uždavinys yra nagrinėti aviacijos saugos informaciją, spręsti aviacijos saugos problemas ir priimti būtinus sprendimus dėl aviacijos saugos informacijos rinkimo, analizės ir platinimo procesų organizavimo.

3.7.      Taisomasis veiksmas (angl. Corrective action)veiksmas atliekamas siekiant pašalinti neatitikties atsiradimo priežastis ir išvengti neatitikties pasikartojimo ateityje.

3.8.      Taisomųjų veiksmų planas (toliau – TVP) – ūkio subjekto parengiamas ir teikiamas TKA derinimui dokumentas, kuriame išdėstomos neatitikties atsiradimo priežastys, nurodomi veiksmai joms pašalinti ir neatitikčiai ištaisyti, šių veiksmų įgyvendinimo terminai.

3.9.      Tikrintojas – asmuo, kuriam pavesta atlikti atitinkamų ūkio subjektų (ar jo padalinių) patikrinimus.

3.10.    Transporto kompetencijų agentūros planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas (toliau – patikrinimų planas) einamaisiais metais TKA direktoriaus tvirtinamas planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas, kuriame  nustatoma atitinkamų patikrinimų apimtis, laikotarpiai ir nurodomi už patikrinimą atsakingi TKA padaliniai.

3.11.    Transporto kompetencijų agentūros planuojamų tikrinti ūkio subjektų grafikas (toliau – patikrinimų grafikas)einamaisiais metais kiekvieno Civilinės aviacijos departamento skyriaus tvirtinamas planas, į kurį įtraukiami ūkio subjektų patikrinimai, kurie pagal ES teisės aktų nuostatas vykdomi apie tai iš anksto neįspėjus planuojamų tikrinti ūkio subjektų.

3.12.    Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

4.     TKA atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslas – užtikrinti aviacijos veiklos saugą ir saugumą, vertinant šios veiklos atitiktį ES teisės aktų, Aviacijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams. TKA prižiūrimų ūkio subjektų sąrašas skelbiamas TKA interneto svetainėje.

5.     TKA atlieka šiuos patikrinimus:

5.1.  planinius veiklos patikrinimus, kurie atliekami periodiškai siekiant įvertinti, ar ūkio subjektas, turintis TKA išduotą pažymėjimą (suteiktą leidimą, pritarimą) ar pateikęs deklaraciją verstis atitinkama civilinės aviacijos veikla (toliau – leidimas), atitinka jam keliamus reikalavimus. 

5.2.      neplaninius patikrinimus, kurie atliekami:

5.2.1.   gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

5.2.2.   įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

5.2.3.   gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

5.2.4.   siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

5.2.5.   jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato ES teisės aktas, įstatymas ar kitas teisės aktas.

6.    Neplaninis patikrinimas taisyklių 5.2.1 – 5.2.3 papunkčiuose nustatytais atvejais atliekamas, kai reikalinga patikrinti informaciją, susijusią su aviacijos veiklos sauga ir saugumu, taisyklių 5.2.4 papunktyje nustatytu atveju – kai kyla pagrįstų abejonių dėl planinio metu nustatytų neatitikčių ištaisymo ir dėl jų ištaisymo nepavyksta įsitikinti įvertinus iš tikrinto ūkio subjekto gautus dokumentus. Sprendimą dėl neplaninio patikrinimo taisyklių 5.2.1–5.2.4 papunkčiuose nustatytais atvejais priima TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

7.    Jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo, ūkio subjekto veiklos atitiktis visiems taikomiems reikalavimams turi būti patikrinta ne rečiau kaip kartą per 2 metus. Per šį laikotarpį turi būti patikrinta ūkio subjekto atitiktis visiems taikomiems reikalavimams visose su veikla, kuriai išduotas TKA leidimas, susijusiose srityse. Už šio reikalavimo įgyvendinimą atsako kiekvienas atitinkamo skyriaus Civilinės aviacijos departamente vadovas.

8.    Periodinių patikrinimų planavimo procesas susideda iš:

8.1. Ūkio subjektų rizikos vertinimo.

8.2. Patikrinimų plano ir patikrinimų grafiko sudarymo.

8.3. Patikrinimų klausimynų sudarymo.

II SKYRIUS

PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŪKIO SUBJEKTŲ RIZIKOS VERTINIMAS

 

9Ūkio subjektų rizikos vertinimą atlieka TKA Civilinės aviacijos departamento skyrius, atsakingas už taisyklių 11 punkte nurodytą vertinamą subjektų grupę.

10.    Rizikos skaičiavimas atliekamas kartą metuose, kiekvienų einamųjų metų lapkričio mėnesį. Kiekvienas Civilinės aviacijos departamento skyrius pildo pagal vertinimo kriterijus sudarytas lenteles, saugomas TKA serveryje.

11.    Rizikos vertinimas atliekamas subjektų, patenkančių į šias grupes, atžvilgiu, vertinant tokius kriterijus:

Nr.

Subjektų grupė

Vertinimo kriterijai

11.1.

Oro vežėjai

Saugos, rizikos ir atitikties vadybos sistema funkcionavimas (metais)

Orlaivių parko dydis

Orlaivių parko įvairovė

Specialieji leidimai

Bazės ir veiklos regionai

Vadybos personalas ir struktūra

Vadybos personalo metinė rotacija

Vadybos personalo užimtumas (dirba visą darbo dieną ar valandinis)

Priežiūros metu gautų trūkumų lygis

Neatitikimų ištaisymo terminų pratęsimo prašymų skaičius

Patirtis (organizacijos vykdo veiklą, metais)

Pasikeitimai organizacijoje per priežiūros ciklą (apimtis, veikla, dydis)

SAFA /SACA rezultatai

Pasikartojančių trūkumų skaičius

11.2.

Aerodromai

Aerodromo dydis (pagal skrydžių skaičių)

Aerodromo kompleksiškumas, sudėtingumas, įvairialypiškumas (pagal turimą kategoriją, naudojamą įrangą ir sistemas, naudotojų skaičių)

Susidūrimo su gyvūnais per 10K MVT rodiklis

Bendras nustatytų trūkumų skaičius (dėl aerodromą valdančio subjekto kaltės) per priežiūros ciklą

1 lygio trūkumų kiekis per priežiūros ciklą

Laiku uždarytų trūkumų procentas per ciklą

Skaičius incidentų, susijusių su aerodromo veikla (1000 skrydžių) per ciklą

11.3.

Oro navigacijos / oro erdvės valdymo paslaugų teikėjai

Nustatyti trūkumai valdymo sistemai (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Per suderintą arba pratęstą laikotarpį neištaisytų trūkumų skaičius (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Saugos incidentų skaičius per metus

Priežiūros rezultatai per paskutinį patikrinimų ciklą - I lygio trūkumų skaičius

Priežiūros rezultatai per paskutinį patikrinimų ciklą - II lygio trūkumų skaičius

Darbuotojų kaita

Funkcinės sistemų pakeitimų skaičius per paskutinį patikrinimų ciklą

11.4.

Skrydžių vadovų mokymo organizacijos

Nustatyti 1 lygio trūkumai (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Nustatyti trūkumai valdymo sistemai (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Per suderintą arba pratęstą laikotarpį neištaisytų trūkumų skaičius (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Trūkumų, kuriems prašoma pratęsti ištaisymo laikotarpį skaičius (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Nepertraukiamos veiklos trukmė

Vykdomų mokymo programų skaičius

TKA gautų pagrįstų skundų dėl organizacijos veiklos skaičius (per paskutinį patikrinimų ciklą)

Darbuotojų kaita

11.5.

Patvirtintos mokymo organizacijos

I lygio neatitikimai (per patikrinimų ciklą)

II lygio neatitikimai (per patikrinimų ciklą)

Neatitikimų ištaisymo terminų pratesimo prašymų skaičius

Nepertraukiamos veiklos trukmė metais

Bazės ir veiklos regionai

Vykdomų mokymų programų skaičius

Mokymams naudojamų orlaivių parkas

Mokymams naudojami treniruokliai

Atsakingojo – vadovaujančio personalo bei jų pavaduotojų kaita per ciklą

Instruktorių skaičius

Incidentų, pavojingų incidentų bei avarijų kiekis

11.6.

Deklaruojamos mokymo organizacijos

Vykdomų mokymų programų skaičius

 

Mokymams naudojamų orlaivių parkas

Mokymams naudojami treniruokliai

Atsakingojo – vadovaujančio personalo bei jų pavaduotojų kaita per ciklą

Instruktorių skaičius

Incidentų, pavojingų incidentų bei avarijų kiekis

11.7.

Nepertraukiamo tinkamumo skraidyti organizacijos

Organizacijos vadybos ir atitikties sistema

Priežiūros rezultatai per paskutinį ciklą

Neatitikčių ištaisymas laiku per ciklą

Standartų, kurie taikomi vykdomai veiklai, kontrolė

Kiekis trūkumų, gautų iš standartų, teisės aktų stebėsenos srities

Darbo apimčių keitimo procedūros naudojimas, kai nereikalaujamas išankstinis TKA patvirtinimas veiklos vykdymui

Specialiųjų procedūrų, kurios susijusios su „Alternatyviais atitikties įgyvendinimo būdais“ (ALTMOC), naudojimas

Veiklos vietų skaičius ir veiklos apimtys kiekvienoje vietoje

Naudojimasis subrangovo paslaugomis

Jeigu organizacija pasitelkia subrangovą, CAMO paslaugų tipas, kurias vykdo subrangovas

Orlaivių parko įvairovė (pagal patvirtinimo pažymėjimą)

Suteiktos privilegijos

Tinkamumo skraidyti vadybai ir techninės priežiūros darbų planavimui naudojamos IT sistemos

Patirtis konkrečiam orlaivio tipui (organizacija vykdo veiklą, metais)

11.8.

Techninės priežiūros mokymo organizacijos

Priežiūros rezultatai per 24 mėn. laikotarpį

Neištaisyti trūkumai pasibaigus ištaisymo terminui (įskaitant ir pratęsimą 3 mėn. terminui)

Trūkumų, kuriems prašoma pratęsti ištaisymo terminą, skaičius

Vadybos personalo užimtumas (dirba visą darbo dieną ar valandinis)

Nepertraukiamos veiklos trukmė metais

Nominuotų asmenų (EASA 4 formos turėtojų) bei atsakingojo vadovo kaita per 24 mėn. laikotarpį

Patvirtintų veiklos vykdymo vietų kiekis

Organizacijos vykdoma veikla

Vykdomų mokymų programų skaičius

Įvykusių mokymų skaičius per 24 mėn.

Teorijos ir praktikos instruktorių/ vertintojų tvirtinimas

Naudojimasis subrangovo paslaugomis

„Mokymų veiklos administravimo vykdymas:

1) egzaminavimas kompiuteriu / raštu;

2) archyvavimas naudojant programą / popieriniu būdu;

3) mokymo programų sekimas (TNA) kompiuterine sistema / naudojant popierinį variantą ir t.t.“

Gautų specialiųjų tyrimų skaičius per 24 mėn. laikotarpį

11.9.

Orlaivių ir jų komponentų techninės priežiūros / gamybos organizacijos

Organizacijos vadybos ir atitikties sistema

Priežiūros rezultatai per paskutinį ciklą

Neatitikčių ištaisymas laiku per ciklą

Standartų, kurie taikomi vykdomai veiklai, kontrolė Kiekis trūkumų, gautų iš standartų, teisės aktų stebėsenos srities

Darbo apimčių keitimo procedūros naudojimas, kai nereikalaujamas išankstinis TKA patvirtinimas veiklos vykdymui

Veiklos vietų skaičius ir nurodytas patvirtinimo pažymėjime

Naudojimasis subrangovo paslaugomis

Turimi orlaivių tipai (pagal patvirtinimo pažymėjimą)

Linijinių techninės priežiūros vietų skaičius (taikoma tik techninės priežiūros organizacijoms)

Organizacijai suteiktos privilegijos

Patirtis konkrečiam orlaivio tipui

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMŲ PLANAS IR PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

 

12.       Einamųjų metų gruodžio mėnesį pradedami rengti kitų metų patikrinimų plano ir patikrinimų grafiko (toliau – kartu vadinami patikrinimų planas (grafikas)) projektai. Sudarant patikrinimų planą (grafiką), atsižvelgiama į ūkio subjekto veiklos rizikos vertinimo, atlikto pagal šio skyriaus pirmojo skirsnio nuostatas, rezultatus.

13.       Patikrinimo plane turi būti numatyta:

13.1.    Tikrinamas ūkio subjektas, jo padaliniai, kitos veiklos vietos (treniruokliai, kita mobili įranga, susijusios trečiosios šalys), kurias numatoma tikrinti;

13.2.    Kiekvieno patikrinimo mėnuo;

13.3.    Už kiekvieną patikrinimą atsakingas skyrius Civilinės aviacijos departamente.

14.       Patikrinimų grafike nurodoma taisyklių 13.1–13.2 papunkčiuose nurodyta informacija ir už patikrinimą atsakingas Civilinės aviacijos departamento atitinkamo skyriaus darbuotojas.

15.       Patikrinimų planas turi būti patvirtintas TKA direktoriaus, o patikrinimų grafikas – kiekvieno Civilinės aviacijos departamento skyriaus vadovo    iki sausio 10 d. Patikrinimų planas skelbiamas TKA interneto svetainėje.

16.       Su patikrinimų planu (grafiku) tikrintojai supažindinami per dokumentų valdymo sistemą.

17.       Siekiant objektyvumo, patikrinimui paprastai skiriama ne mažiau kaip du tikrintojai, išskyrus atvejus, kai nėra tokios galimybės. Didelės apimties ar kelias veiklos sritis apimančius patikrinimus atlieka tam sudaryta patikrinimo grupė, kuriai vadovauja patikrinimo grupės vadovas.

18.      To paties ūkio subjekto patikrinimas negali būti atliekamas tik vieno tikrintojo du metus iš eilės. Dėl ypatingų aplinkybių pavedus patikrinimo atlikimą tam pačiam tikrintojui, kitas to paties ūkio subjekto patikrinimas pavedamas ne mažesnei nei dviejų tikrintojų patikrinimo grupei.

TREČIASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMO KLAUSIMYNAI

 

19.      Kiekvieno patikrinimo metu turi būti pildomi patikrinimo klausimynai.

20.      Klausimynai gali būti sudaromi:

20.1. kiekvienam patikrinimui, atitinkamoje ūkio subjekto veiklos vietoje, atskirai;

20.2. bendriniai, taikomų reikalavimų atitinkamai veiklos sričiai, klausimynai, kurie tvirtinami Civilinės aviacijos departamento direktoriaus („tvirtinimo žyma“) ir skelbiami TKA interneto svetainėje. Šie klausimynai peržiūrimi ir prireikus tikslinami gavus ūkio subjektų siūlymus, tačiau ne rečiau kaip du kartus per metus (iki einamųjų metų gegužės 1 d. ir lapkričio 1 d.). Už klausimyno peržiūrą ir atnaujinimą atsakingi Civilinės aviacijos departamento skyrių vadovai.

21.      Klausimynai patikrinimui sudaromi elektroniniu formatu pagal taisyklių 1 priedo formą. Tokiu atveju ruošiantis ūkio subjekto patikrinimui veiklos vietoje (ar kelių veiklos vietų), atrenkama dalis taikomų bendrojo klausimyno reikalavimų, kuriems atitiktis bus patikrinta atitinkamo patikrinimo metu.

22.      Ūkio subjektas turi būti informuotas apie patikrinimą ir jo sritį likus dviem savaitėms iki numatomo patikrinimo, išskyrus tais atvejais, kai to neleidžia ES teisės aktai. Šio punkto nustatyta tvarka ūkio subjektui kontaktiniu el. paštu pateikiamas ir patikrinimui sudarytas klausimynas.

III SKYRIUS

VEIKLOS PATIKRINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PASIRENGIMAS PATIKRINIMUI

 

23.    Pasirengimo etapas apima šiuos procesus:

23.1. klausimyno sudarymą (arba reikalavimų iš bendrojo klausymo atrinkimą);

23.2. funkcijų tarp tikrintojų paskirstymą (nustatant už kokių padalinių, objektų, reikalavimų atitikties įvertinimą atsakingas kiekvienas iš tikrintojų);

23.3. ankstesnių patikrinimų metu nustatytų trūkumų ir jų ištaisymo analizę (prireikus patikrinimo klausimynas papildomas klausimais, susijusiais su praeitų patikrinimų metu nustatytais trūkumais ir jų ištaisymu);

23.4. tikrinamo ūkio subjekto vidaus dokumentų analizę;

24.    Jeigu patikrinimo metu tikrintojams bus reikalinga prieiga prie tam tikros planuojamo tikrinti ūkio subjekto raštvedybos įrangos (kompiuteris, kopijavimo aparatas, atskira patalpa pasitarimams), apie tai tikrinamas ūkio subjektas turi būti informuotas iš anksto.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMAS ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS VIETOJE

 

25.      Patikrinimo procesas tikrinamo ūkio subjekto veiklos vietoje susideda iš:

25.1.   įžanginio susitikimo, kurio metu patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) pristato patikrinimo tikslus, patikrinimo apimtį, būdą, patikrinimo grupės narius, informuoja apie tikslų patikrinimo grafiką (su kokiomis pareigybėmis, kuriuo metu bus pageidaujama susitikti), numatomą baigiamojo susitikimo laiką;

25.2.   veiklos patikrinimo, kurio metu atliekamas ūkio subjekto atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimas, pildomas patikrinimo klausimynas, prireikus daromos tikrintų dokumentų, registrų, įrašų kopijos.

26.      Užpildyti patikrinimo klausimynai ir surinkta įrodomoji medžiaga saugomi ES teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Jeigu tokie terminai nenustatyti, elektroniniu ir (arba) popieriniu formatu saugoma ne mažiau kaip 4 metus.

TREČIASIS SKIRSNIS

NUOTOLINIS VEIKLOS PATIKRINIMAS

 

27.    Nuotolinis ūkio subjekto veiklos patikrinimas atliekamas esant nenumatytiems atvejams ar aplinkybėms, kai nėra galimybės atlikti patikrinimo ūkio subjekto veiklos vietoje. Nuotolinis ūkio subjekto veiklos patikrinimas negalimas ūkio subjekto pradinio sertifikavimo atveju, t. y. kai leidimas, suteikiantis teisę verstis atitinkama civilinės aviacijos veikla, išduodamas pirmą kartą.

28.    Nuotoliniai veiklos patikrinimai gali būti:

28.1. planiniai patikrinimai, siekiant užtikrinti patvirtinto patikrinimų plano (grafiko) vykdymą;

28.2. veiklos apimčių didinimo patikrinimai. Šiuo atveju patikrinimo grupės vadovas, (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma), įvertinęs planuojamo patikrinimo apimtį, planuojamos vykdyti veiklos sudėtingumą ir organizacijos pradinį pasirengimą planuojamos veiklos vykdymui nusprendžia, ar patikrinimą bus galima atlikti objektyviai.

29.    Kiekvieno nuotolinio patikrinimo apimtį nustato patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) atsižvelgiant į tikrinamos srities specifiką ir ūkio subjekto vykdomos veiklos riziką.

30.    Nuotoliniam patikimui atlikti naudojami šie metodai:

30.1. dokumentų patikrinimas (angl. –– Desktop audit), kuris suprantamas kaip dokumentų įvertinimas, siekiant įsitikinti kad jie yra tinkami, pilnai užpildyti ir galiojantys;

30.2. pokalbiai su tikrinamo ūkio subjekto atstovais naudojantis informacinėmis technologijomis (telekonferencijos per „Skype“, „Microsoft Teams“ ir kitą programinę įrangą);

30.3. produkto patikrinimas (angl. – Product audit) – pritaikomi dokumentų patikrinimo principai, o kai reikia, papildomai prašoma pateikti vaizdinę medžiagą, kuri susijusi su konkretaus ūkio subjekto teikiamo produkto, paslaugos procesais.

31.    Atliekant nuotolinį patikrinimą naudojami patikrinimo klausimynai ir juose fiksuojami  tikrinti elementai bei jų atitikties statusas.

32 Planuojant nuotolinį patikrinimą patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma):

32.1. susitaria su planuojamo tikrinti ūkio subjekto atstovu dėl patikrinimo vykdymo platformos pasirinkimo („Skype”, „Microsoft Teams“ ar kt.);

32.2. iki patikrinimo patikrina TKA ir tikrinamojo ūkio subjekto platformų suderinamumą įsitikina jų tinkamu veikimu;

32.3. numato kaip ir kokiais patikrinimo tikslais bus naudojamos informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) siekiant optimizuoti jų veiksmingumą ir efektyvumą išlaikant patikrinimo proceso vientisumą, informuoja apie tai tikrinamą ūkio subjektą;

32.4. įvertina internetinių (WEB) kamerų, kamerų, dronų ar kitų priemonių naudojimo galimybę, kai reikalinga fiziškai įvertinti produktą ar procesą;

32.5. jei nuotolinis patikrinimas vykdomas kitose šalyse ar žemynuose, derinant patikinimo laiką, įvertina laiko juostą;

32.6. įvertina, kaip bus užtikrinamas veiklos ir duomenų saugumas, konfidencialumas patikrinimo metu ir prireikus imasi papildomų priemonių.

33.    Nuotolinis patikrinimas įrašinėjamas ir kaip įrodymas pridedamas prie nuotolinio patikrinimo bylos ir kitų saugomų dokumentų.

34.    Patikrinimo ataskaitose (prie išvadų) nurodoma, kokia patikrinimo platforma buvo naudojama, pažymimi  aspektai, kurių nuotolinio patikrinimo metu nebuvo įmanoma patikrinti.

 

IV SKYRIUS

PATIKRINIMŲ REZULTATAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMO ATASKAITOS PARENGIMAS

 

35.      Po patikrinimo tikrintojai pagal taisyklių 2 priedo formą parengia patikrinimo ataskaitą, išskyrus tais atvejais, kai ES teisės aktai numato kitokią formą.

36.      Taisomųjų veiksmų plano pateikimo terminas negali būti ilgesnis negu 10 darbo dienų. Esant 1 lygio neatitikčiai taikomas trumpesnis TVP pateikimo terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos.

37.      Patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) priima galutinį sprendimą dėl atskirų neatitikčių įtraukimo į patikrinimo ataskaitą ir supažindina su ja skyriaus vadovą. Jeigu nors vienas iš tikrintojų nesutinka su patikrinimo ataskaitoje teikiama informacija arba jos dalimi, turi teisę raštu pareikšti atskirąją nuomonę.

38.      Atliekant kelių ūkio subjekto padalinių (veiklos vietų) patikrinimus ne didesniu negu 7 darbo dienų tarpu, patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) priima sprendimą pateikti:

38.1.   bendrą visų tikrintų padalinių patikrinimo ataskaitą;

38.2.   atskirą, kiekvieno padalinio patikrinimo ataskaitą.

39.      Parengta galutinė patikrinimo ataskaita, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo pabaigos, pateikiama ūkio subjektui. Jeigu atliekami kelių to paties ūkio subjekto padalinių patikrinimai su mažesniu negu 7 darbo dienų tarpu, ataskaitos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio patikrinimo.

40.      Patikrinimų ataskaitos numeruojamos taip: 20XX-YYYY.ZZ-W, kur:

40.1.   20XX – metai, kuriais atliktas patikrinimas;

40.2.   YYYY – veiklos sritis, kuria užsiima tikrintas ūkio subjektas;

40.3.   ZZ – ūkio subjektui, ar atitinkamam jo padaliniui registruose priskirtas nuolatinis numeris, jei taikoma;

40.4.   W – patikrinimo eilės numeris.

1 lentelė 

 

 

 

 

202X-OPS.AOC.001-02

Kur: 202X – metai, kuriais atliktas patikrinimas.

Kur: OPS – veiklos sritis, kuria užsiima ūkio subjektas. Paskiriama pagal TKA Civilinės aviacijos departamento skyrių, vykdantį atitinkamo ūkio subjekto veiklos priežiūrą. Skyrių kodai parenkami pagal taisyklių 2 lentelę.

Kur: AOC specifinė audituota sritis.

Kur: 001 – atitinkamam ūkio subjektui, jo padaliniui ar ūkio subjekto veiklos sričiai priskirtas nuolatinis numeris

Kur: 2- atitinkamo ūkio subjekto einamųjų metų patikrinimo numeris eilės tvarka pradedant nuo vieno.

 

41 Patikrinimo ataskaitos numeryje nurodomas veiklos srities kodas, kuris parenkamas iš 2 lentelės pagal kuruojantį skyrių Civilinės aviacijos departamente.

2 lentelė

AIR

Orlaivių priežiūra

ADR

Aerodromų priežiūra

PEL

Personalo licencijavimas

ANS

Oro navigacijos paslaugų priežiūra

OPS

Skrydžių priežiūra

MED

Aviacijos medicinos priežiūra

 

42.    Neatitiktys, įtrauktos į patikrinimo ataskaitą, turi būti numeruojami tokia tvarka: N(20XXYYYY.ZZ-W)Q, kur:

42.1.   Raidė N žymi, kad toliau nurodytas numeris priskirtas neatitikčiai;

42.2. (20XX-YYYY.ZZ-W) skliaustuose nurodytas patikrinimo ataskaitos, į kurią įtraukta atitinkama neatitiktis, numeris;

42.3. Q – trūkumo eilės numeris konkrečioje patikrinimo ataskaitoje, pradedant nuo 1.

43.    Atliktų patikrinimų galutinės ataskaitos rengiamos, siunčiamos ir registruojamos TKA dokumentų valdymo sistemoje, išskyrus Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriaus ataskaitas, kurios pateikiamos ir saugomos pagal įslaptintai informacijai taikomus reikalavimus.

44.    Jeigu patikrinimą atlieka keli tikrintojai, atsakomybė už galutinės ataskaitos parengimą ir įtraukimą į atitinkamus registrus tenka patikrinimo grupės vadovui.

ANTRASIS SKIRSNIS

NUSTATYTŲ NEATITIKČIŲ KATEGORIJOS PAGAL ĮTAKĄ VEIKLOS SAUGAI

 

 

45.    Patikrinimo metu nustatytos neatitiktys priskiriamos atitinkamam lygiui pagal jų įtaką ūkio subjekto veiklos saugai:

45.1. Pirmas lygis (1) – neatitiktis taikomiems ES teisės aktų ir kitų teisės aktų reikalavimams, paslaugų teikėjo procedūrų, leidime nustatytų sąlygų nesilaikymas, dėl kurių kyla didelė skrydžių saugos rizika (pirmam lygiui priskiriami trūkumai, kurių nedelsiant nepašalinus ar nesumažinus jų įtakos veiklos saugai, ūkio subjekto veikla negali būti tęsiama).

45.2. Antras lygis (2) – neatitiktis taikomiems ES teisės aktų ir kitų teisės aktų reikalavimams, paslaugų teikėjo procedūrų, leidime nustatytų sąlygų nesilaikymas, kai neigiama įtaka skrydžių saugai nėra nustatyta arba ji nėra didelė.

46.    Nustatęs 1 lygio neatitiktį tikrintojas apie tai nedelsiant privalo informuoti skyriaus vadovą, Civilinės aviacijos departamento direktorių ir TKA direktorių;

47.    Esant 1 lygio neatitikčiai, TKA nedelsiant imasi veiksmų ir apriboja,  sustabdo, visai arba iš dalies atšaukia leidimo galiojimą.

TREČIASIS SKIRSNIS

BŪTINŲ PREVENCINIŲ IR IŠTAISOMŲJŲ VEIKSMŲ NUSTATYMAS

 

48 TVP, užpildytas pagal rekomendacinę taisyklių 3 priedo formą, teikiamas TKA patikrinimo grupės vadovo (arba tikrintojo, jeigu patikrinimo grupė nebuvo sudaryta) ir ūkio subjekto sutartu būdu (paštu,  el. paštu ar kt.). Tikrintojai privalo užtikrinti, kad ūkio subjektas būtų informuotas apie TKA priimtiną TVP pateikimo būdą. Jei TVP pateikimo būdas nėra nustatytas kituose teisės aktuose ir nėra sutartas su ūkio subjektu, jis teikiamas oficialiu raštu.

49 Ūkio subjektas privalo pateikti kiekvienos iš nustatytų neatitikčių priežasčių analizę, o nustatyti taisomieji veiksmai turi būtų aiškūs ir skirti panaikinti neatitikties atsiradimo priežastis.

50 Tuo atveju, kai nustatytai neatitikčiai ištaisyti reikia atlikti kelis veiksmus, ūkio subjektas TVP turi nurodyti kiekvieną tarpinį veiksmą, jo įgyvendinimo terminą.

51 Patikrinimo grupė (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma), gavusi TVP, išnagrinėja nustatytus taisomuosius veiksmus ir jų atlikimo terminus.

52 Tikrintojai pastabas TVP teikia ūkio subjektui taisyklių 48 punkte nurodytu sutartu būdu. Pritarimą arba nepritarimą TVP įgyvendinimui tikrintojai pateikia per 5 darbo dienas nuo TVP gavimo.

53 Informuojant apie nepritarimą TVP nustatytiems taisomiesiems veiksmams, nurodoma nepritarimo priežastis ir pakartotinio TVP pateikimo terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos.

54 Pakartotinis TVP turi būti pateikiamas tik tiems trūkumams, dėl kurių gautas taisomųjų veiksmų, nurodytų pirmajame TVP, tikrintojų nepritarimas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TAISOMŲJŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

55.      Patikrinimų vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) privalo stebėti, ar ūkio subjektai laiku pateikia TVP ir teikia informaciją apie ištaisytas neatitiktis. Rekomenduojama patikrinimų grupės vadovui (arba tikrintojui, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) likus 5 darbo dienoms iki termino pabaigos priminti ūkio subjektui apie termino pabaigą. Patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) gali pratęsti neatitikčių ištaisymo terminą, ūkio subjektui pateikus pagrįstą priežastį, kodėl neatitiktis nebuvo ištaisyta laiku. Tokiu atveju šio skyriaus trečiojo skirsnio nustatyta tvarka derinama nauja neatitikties ištaisymo data.

56.      Jeigu nėra paskirtas kitas asmuo, už duomenų į atitinkamo Civilinės aviacijos departamento skyriaus atliekamų patikrinimų suvestinę įtraukimo savalaikiškumą ir taisomųjų veiksmų įgyvendinimo terminų laikymosi stebėseną, atsako atitinkamo skyriaus vadovas.

57.      Jei ūkio subjektas dažnai vėluoja pateikti reikalaujamą informaciją, šis faktas turi būti papildomai įvertintas atliekant ūkio subjekto rizikos vertinimą.

58.      Gavęs informaciją apie ištaisytas neatitiktis, atsakingas tikrintojas įvertina, ar neatitiktis ištaisyta tinkamai.

59.      Neatitikties ištaisymo įvertinimas, atsižvelgiant į neatitikties pobūdį, gali būti atliekamas:

59.1.   analizuojant ūkio subjekto pateiktus dokumentus įrodančius, kad nustatyta neatitiktis yra ištaisyta;

59.2.   atliekant neplaninį ūkio subjekto patikrinimą veiklos vietoje;

59.3.   įvertinant pateiktus dokumentus ir atliekant neplaninį patikrinimą veiklos vietoje.

60.      Nustačius būtinumą atlikti neplaninį ūkio subjekto patikrinimą, jis informuojamas apie patikrinimo datą ne vėliau nei likus 5 darbo dienoms iki numatyto neplaninio patikrinimo, išskyrus tuos atvejus, kai ES teisės aktai numato, kad apie atitinkamą patikrinimą nėra informuojama.

61.      Įvertinęs, ar neatitiktys ištaisytos tinkamai, patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) apie tai informuoja ūkio subjektą šio skyriaus trečiojo skirsnio nustatyta tvarka. Nustačius, kad ūkio subjektas neatitiktis ištaisė tinkamai, neatitiktis uždaroma.

62.      Jeigu neplaninio patikrinimo metu nustatoma, kad neatitiktis tinkamai neištaisyta, patikrinimo grupės vadovas (arba tikrintojas, jeigu patikrinimo grupė nesudaroma) surašo pakartotinio patikrinimo ataskaitą ir pateikia ją ūkio subjektui šio skyriaus pirmojo skirsnio nustatyta tvarka. TVP rengiamas ir derinamas, neatitikčių vertinimas atliekamas šio skyriaus nustatyta tvarka.

63.      Jei ūkio subjektas nevykdo tikrintojų reikalavimų, nepateikia TVP dokumentų, įrodančių neatitikties ištaisymą, nesudaro sąlygų patikrinimui veiklos vietoje atlikti ar neatitikties įrodomajai medžiagai dokumentuoti, jam taikomos poveikio priemonės pagal šio skyriaus penktojo skirsnio nuostatas.

64.      Esant pagrįstoms abejonėms dėl tinkamai pašalintų neatitikčių apie tai tikrintojas informuoja skyriaus vadovą bei siūlo poveikio priemonę, atsižvelgiant į neatitikčių reikšmingumo lygį. Įvertinęs pateiktą tikrintojo informaciją, skyriaus vadovas, priėmęs sprendimą jam pritarti, informuoja apie tai Civilinės aviacijos departamento direktorių ir siūlo TKA direktoriui taikyti atitinkamas poveikio priemones.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TEISĖTŲ TIKRINTOJŲ REIKALAVIMŲ NEVYKDYMAS

 

65.      Ūkio subjektui, kuris laiku nesiima priemonių, būtinų nustatytoms neatitiktims ištaisyti, taikomos poveikio priemonės atsižvelgiant į proporcingumo principą ir  trūkumo lygį.

66.      Pritaikius veiklą ribojančias poveikio priemones, ūkio subjektas apie tai informuojamas per 1 darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

67.      Pranešime ūkio subjektui apie pritaikytą poveikio priemonę nurodoma:

67.1.   priežastis (esminė neatitiktis), dėl kurios pritaikyta veiklą ribojanti poveikio priemonė;

67.2.   poveikio priemonės rūšis (apribojimas, sustabdymas, panaikinimas);

67.3.   veiklos sritis, kuriai pritaikyta veiklą ribojanti poveikio priemonė;

67.4.   tiksli poveikio priemonės apimtis (pvz., gali būti uždrausta atitinkamo produkto gamyba, paslaugos teikimas visos organizacijos mastu, arba tik atitinkamo padalinio, veiklos vietoje, paliekant teisę gaminti produktą, teikti paslaugą, kitose ūkio subjekto veiklos vietose);

67.5.   poveikio priemonės galiojimo pradžios laikas.

68.      Apribojus dalį ūkio subjekto veiklos, nėra ribojama ūkio subjekto teisė užsiimti kita veikla, kuriai išduotas TKA leidimas.

69.      Ūkio subjektui informavus, kad neatitiktys, dėl kurių buvo apribota jo atitinkama veikla, ištaisytos, tikrintojai atlieka neplaninį veiklos patikrinimą. Nustačius, kad nustatytos neatitiktys ištaisytos tinkamai, veiklos apribojimas atšaukiamas.

 

v SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70.  Visi TKA sprendimai, priimti pagal taisyklių nuostatas, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________