Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 26 D. NUTARIMO NR. 345 „DĖL SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 13 d. Nr. 251
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Savivaldybių skolinimosi taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“:

1.                Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitų laikymąsi;“.

2.                Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme.“

3.                Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Savivaldybė skolinasi vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Taisyklėmis.“

4.                Pakeisti II skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

II. SAVIVALDYBIŲ SKOLOS, SKOLINIMOSI IR GARANTIJŲ LIMITŲ LAIKYMASIS

4. Savivaldybė skolindamasi įvertina, ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų:

4.1. savivaldybės skolos limito, į kurį įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal:

4.1.1. paskolų sutartis;

4.1.2. finansinės nuomos (lizingo) sutartis (tarp jų valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis, jeigu jos teisės aktų, reglamentuojančių viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nustatyta tvarka laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis, ir veiklos nuomos sutartis, kurios pagal finansų ministro patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis);

4.1.3. kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus:

4.1.3.1. komercinius popierius;

4.1.3.2. paprastuosius ir įsakomuosius vekselius;

4.1.3.3. faktoringo (be regreso teisės) sutartis;

4.1.3.4. kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartis;

4.1.3.5. prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartis, – kai sudarant naują dvišalį susitarimą keičiamos prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo suteikto prekybos kredito pagrindinės sąlygos (sudaromas naujas panaudoto kredito mokėjimų grafikas ir (ar) nustatomos palūkanos);

4.1.3.6. kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pagal kuriuos savivaldybės mokėjimai prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui perleidžiami finansų įstaigai ir (ar) finansų įstaiga neturi tiesioginės ar netiesioginės regreso teisės į prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, jeigu savivaldybė nevykdo mokėjimo įsipareigojimų finansų įstaigai;

4.2. savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limito, į kurį įskaitomas einamaisiais biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų (pagal Taisyklių 4.1.1–4.1.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus) sumų skirtumas biudžetinių metų pabaigoje;

4.3. savivaldybės garantijų limito, į kurį įskaitomi savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal Taisyklių 4.1.1–4.1.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.“

5. Papildyti 71 punktu:

„71. Paskola savivaldybei neteikiama, jeigu savivaldybės biudžetas nepatvirtintas arba, Finansų ministerijos sprendimo priėmimo metu turimais duomenimis, savivaldybė nevykdo įsipareigojimų pagal anksčiau pasirašytas ir sprendimo priėmimo metu galiojančias Finansų ministerijos suteiktų paskolų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto arba valstybės vardu pasiskolintų lėšų sutartis.“

6. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„12.2. Finansų ministerija turi teisę per paskolos sutartyje nustatytą terminą negrąžintos paskolos sumą ir nesumokėtas už naudojimosi paskolos suma laiką apskaičiuotas palūkanas (toliau – palūkanos) įskaityti kaip savivaldybės biudžeto gautas pajamų įmokas pagal Taisyklių 13 punktą, jeigu:

12.2.1. savivaldybė negrąžina paskolos ir palūkanų iki paskolos sutartyje nustatyto termino;

12.2.2. savivaldybė iki paskolos sutartyje nustatyto termino nepateikia Finansų ministerijai informacijos apie kiekvienos paskolos sumos panaudojimą pagal paskolos sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį;

12.2.3. paskola ar jos dalis panaudota ne pagal tikslinę paskirtį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius