MOKSLO, INOVACIJŲ ir technologijų agentūros

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO, INOVACIJŲ ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. LIEPOS 16 d. įsakymO Nr. 2V-72 „dėl Ūkio subjektų vykdomų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo BEI REKOMENDACIJŲ DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROCESŲ DOKUMENTAVIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 21 d. Nr. 2V-62

Vilnius

 

 

Pakeičiu Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72, 1 priedą ir papildau jį 16 punktu:

„16. Nurodykite MTEP veiklos, kurią prašote įvertinti, sąnaudas litais (Lt).“

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Arūnas Karlonas