ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-147 „DĖL ŽMONIŲ GYVYBĖS APSAUGOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TELKINIUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-149

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. T-147 „Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Šiaulių rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Antanas Bezaras