LOGOnespalv-maz2

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-925 „DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. 3D-649

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo  10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir devyniasdešimt devynių centų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus: jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato ploto. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 7,56 Eur (septyni eurai ir penkiasdešimt šeši centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 9,47 Eur (devyni eurai ir keturiasdešimt septyni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams –  ne daugiau kaip  30,00 Eur (trisdešimt eurų) be PVM;“.

2.   Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje pastato viduje arba lauke turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Plakate arba stende pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, Taisyklių 6 punkte nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato arba stendo ploto. Plakato ir stendo pavyzdys bei reikalavimai  pateikiami Taisyklių 3 priede. Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 7,56 Eur (septyni eurai ir penkiasdešimt šeši centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 9,47 Eur (devyni eurai ir keturiasdešimt septyni centai) be PVM, 700x1000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 224,55 Eur (du šimtai dvidešimt keturi eurai ir penkiasdešimt penki centai) be PVM, 700x1000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 354,28 Eur (trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir dvidešimt aštuoni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) be PVM;“.

3.   Pakeičiu 9.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.5.3. laikinojoje informacinėje lentoje ir nuolatiniame aiškinamajame stende pateikti informaciją apie projektą ir nurodyti, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Laikinoji informacinė lenta ir nuolatinis aiškinamasis stendas turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo ploto. Laikinosios informacinės lentos ir nuolatinio aiškinamojo stendo pavyzdys ir reikalavimai  išdėstyti Taisyklų 3 priede. Nuolatinis aiškinamasis stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi stovėti ar kabėti ne trumpiau nei 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų laikinai informacinei lentai suma yra: 3500 x 3400 mm dydžio informacinei lentai, kai ji tvirtinama ant žemės paviršiaus, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 1 205,56 Eur (vienas tūkstantis du šimtai penki eurai ir penkiasdešimt šeši centai) be PVM, o kai ji montuojama prie objekto fasado, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 883,95 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir devyniasdešimt penki centai) be PVM, kitų dydžių informacinėms lentoms – ne daugiau kaip  434,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai) be PVM. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų nuolatiniam aiškinamajam stendui suma yra: 1400 x 2000 mm dydžio aiškinamajam stendui, kai jis įbetonuotas į žemę, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 556,92 Eur (penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir devyniasdešimt du centai) be PVM, o kai jis montuojamas prie objekto fasado, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 367,81 Eur (trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir aštuoniasdešimt vienas centas) be PVM, kitų dydžių aiškinamiesiems stendams – ne daugiau kaip 579,00 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai) be PVM;“.

4.   Pakeičiu 9.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.9. jei paramos gavėjas suteiktos paramos pagal programą viešinimui pasitelkia straipsnio publikavimą laikraštyje arba žurnale, tame straipsnyje turi būti paminėtas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įnašas įgyvendinant projektą, straipsnis turi atitikti Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat straipsnyje turi būti pateiktos nuorodos į subjektą, kuris atsako už informacijos turinį, ir į Žemės ūkio ministeriją. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų šiame papunktyje nurodyto straipsnio spausdinimui (išskyrus straipsnio parengimą) suma yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio 3–5 puslapiuose – 0,94 Eur (nulis eurų ir devyniasdešimt keturi centai) be PVM, o 1 cm2 straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,31 Eur (vienas euras ir trisdešimt vienas centas) be PVM;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis