LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-105 „DĖL ASMENŲ, TINKAMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS, SUSIJUSIAS SU ŠENGENO ACQUIS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMU, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 19 d. Nr. V- 176

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. V-105 „Dėl asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu, atrankos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu antraštę ir išdėstau ją taip:

DĖL ASMENŲ, TINKAMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS, SUSIJUSIAS SU ŠENGENO ACQUIS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMU TRANZITINIUOSE TRAUKINIUOSE, VYKSTANČIUOSE IŠ RUSIJOS FEDERACIJOS Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ IR ATGAL PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip :

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 23 straipsnio 4 dalimi,“.

3. Pakeičiu antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„t v i r t i n u Asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykstančiuose iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, atrankos taisykles (pridedama)“.

4. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Asmenų, tinkamų vykdyti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu tranzitiniuose traukiniuose, vykstančiuose iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, atrankos taisykles: 

4.1. Pripažįstu netekusiu galios 7.5 papunktį.

4.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Rusų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei ministerijos reikalaujamas lygis pagal CEF tikrinamas egzaminuojant arba pokalbio metu užsienio kalbos eksperto (-ų), turinčio (-ių) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, arba asmens, mokančio rusų kalbą aukštesniu lygiu nei nustatyta pareigybės, į kurią priimamas pretendentas, aprašyme. Rusų kalbos žinioms tikrinti gali būti kviečiamas profesionalus rusų kalbos specialistas“.

4.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Apie atrankos rezultatus pretendentai informuojami asmeniškai“.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                Linas Linkevičius