LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2019 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-577 „DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS PROJEKTO, SKIRTO KONSULTACINEI PAGALBAI TELEFONU POZITYVIOS TĖVYSTĖS KLAUSIMAIS TEIKTI TĖVAMS, ĮTĖVIAMS, GLOBĖJAMS IR RŪPINTOJAMS, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2020–2021 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 18 d. Nr. A1-237

Vilnius

 

 

Pakeičiu Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-577 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“, 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2020 metais – 138 500 (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai) eurų, 2021 metais – 140 100 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Monika Navickienė