Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 6 d. Nr. T-19

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

2Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Vaidas Bendaravičius

 

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 6 d.

sprendimu Nr. T-19

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas.

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta lėšų, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

10.295

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

10.816

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

-

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

-

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

21.111

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

5.281

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

1.545

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

6.826

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)

27.937

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

4.222

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

1.308

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11):

5.530

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

16.889

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

6.759

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14):

23.648

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

 

2.1.1.

Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas

 

2.1.1.1.

Repelentų pirkimas

1. Priemonės vykdytojas – VĮ Šilutės miškų urėdija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-09-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:  želdinių apsauga repelentais.

4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – repelentai – 820 kg.

2.173

2.1.1.2.

Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas

1. Priemonės vykdytojas – Vaidas Mikelis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-09-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

4. Įsigyta įranga ar prekės – elektrinis piemuo.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę. –      

259

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės

-

2.3.

Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas

0

 

Iš viso:

2.432

 

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

4.900

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

 

4.1.1.

Saugomų teritorijų, esančių Savivaldybės teritorijoje, priežiūros ir tvarkymo darbų finansavimas

1. Priemonės vykdytojas – Rambyno regioninio parko direkcija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data  − 2019-06-05. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2019-10-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: nušienautos rekreacinės teritorijos.

4. Įsigyta įranga ar prekės –

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – priežiūros darbai vykdyti pagal 2019 m. birželio 5 d. pasirašytą sutartį Nr. A3-217. „Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbų finansavimo sutartį“ tarp Pagėgių savivaldybės administracijos ir Rambyno regioninio parko direkcijos.

800

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

 

 

0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

 

0

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

4.4.1.

Lankupės upės dumblo tyrimas

1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data    − 2019-12-19. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-19.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: pirkta dumblo tyrimų laboratorijos paslauga.

4. Įsigyta įranga ar prekės –

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – atlikti Lankupės upės dumblo tyrimai.

223

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

4.5.1.

Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, ženklams ir t. t.

 

4.5.1.1.

Gamtosauginė akcija „Darom 2019“

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data  − 2019-04-29. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2019-04-29.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: −

4. Įsigyta įranga ar prekės – įsigytos akcijos dalyviams reikalingos pirštinės, šiukšlių maišai.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – sutvarkytos miesto bei seniūnijų viešosios teritorijos pavasarinės aplinkos tvarkymo akcijos „Darom 2019“ metu.

142

4.5.1.2.

Reikmenys reikalingi gyventojų informavimui aplinkosaugos klausimais

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data  − 2019-08-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2019-09-29.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: −

4. Įsigyta įranga ar prekės – įsigytos 8 vnt. spalvoto tonerio kasetės.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – spausdinama su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija visuomenei.

240

4.5.1.3.

Europos judumo savaitės renginys „Bendrauk judriai“

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

Priemonės vykdymo pradžios data − 2019-09-09. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2019-09-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: įsigytos prekės ir paslaugos Europos judumo savaitės renginys „Bendrauk judriai“.

4. Įsigyta įranga ar prekės − administracija pirko iš Pagėgių bendruomenės pripučiamo batuto nuomos paslaugą, gėlių puokštes iš Laimos Bitinienės IĮ, dovanėles ir suvenyrus iš UAB „Eurobiuras“, UAB „Litorina“, užkandžius iš UAB „Čia Market“ parduotuvės.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigytomis prekėmis buvo organizuojamas renginys „Bendrauk judriai“.

542

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

 

4.6.1.

Aplinkos tvarkymui ir želdinių veisimui atlikti

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data  − 2019-04-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2019-07-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: organizuoti pirkimai gėlių sodinukams įsigyti.

4. Įsigyta įranga ar prekės − administracija sodinukus pirko iš Ritos Tamašauskienės dekoratyvinių augalų ūkio.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − įsigytais želdiniais apželdintos Pagėgių seniūnijų viešosios paskirties teritorijos.

3.502

4.6.2.

Pavojų keliančių medžių šalinimas, medžių ir krūmų genėjimo darbai

1. Priemonės vykdytojas − Pagėgių savivaldybės administracija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data − 2019-05-01. Priemonės įvykdymo pabaigos data − 2019-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: pagal seniūnijų išduotus leidimus medžiams šalinti, atlikti pavojų keliančių medžių pjovimo, genėjimo darbai Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

4. Įsigyta įranga ar prekės − . 

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę − Pagėgių savivaldybės administracija yra pasirašiusi sutartį su UAB „Aplinkos darbai“ minėtiems darbams atlikti.

8.700

 

Iš viso:

14.149

 

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos).

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2)

4.394

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)

630

5.3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)

9.499

5.4.

Iš viso:

14.523

_______________________